Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ ПРО позику, банківський кредит і факторинг. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ УТВОРЕНЬ. Книга п'ята. Том 1, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Форми банківського кредитування і кредитний договір

Згідно з нормами чинного ЦК РФ (гл. 42) про позику та кредит кредитний договір, будучи окремим видом договору позики, що не класифікується (у всякому разі, в законодавчому порядку) на певні види й різновиду.
Разом з тим у цивільно-правовій доктрині прийнято виділяти різні форми банківського кредитування, які в деяких випадках набувають характеру окремих видів (різновидів) кредитного договору, а іноді і самостійних типів договірних зобов'язань. Приміром, свого часу Г.Ф. Шершеневич писав як про самостійне договорі про договір про відкриття кредиту: "Відкриття кредиту, у тісному сенсі слова як обіцянка надати в розпорядження контрагента, на його вимогу, грошові суми в межах домовленого розміру, являє собою угоду sui generis ... З такого угоди про відкритті кредиту, все одно - забезпеченого або незабезпеченого, випливає для банку, що відкриває кредит, обов'язок кредитувати контрагента в передбаченій формі, тобто у вигляді чи грошової позики, прийняття векселів, оплати чеків тощо " "*". У той же час він виділяв як окремих видів банківської позики позики під заставу рухомості (ломбардні операції) і позики під заставу нерухомості .
---
"*" Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торгові угоди. С. 449.
Див: Там же. С. 415 - 416.
В якості самостійного договору, відмінного від договору позики, але примикає до договору про відкриття кредиту, забезпеченому закладом "рухомості", Г.Ф. Шершеневич розглядав договір про спеціальний поточному рахунку (онкольний договір), під яким він розумів "забезпечується заставою цінних паперів безстроковий договір про відкриття кредиту з поточним складом як суми боргу, так і застави" "*".
---
"*" Там же. С. 454.
М.М. Агарков як різновидів кредитних операцій банків виділяв термінові позики, спеціальний поточний рахунок до запитання (on call), цільові позики, гарантійний, акцептний і рамбурсний кредити "*".
---
"*" Див: Агарков М.М. Указ. соч. С. 91.
Термінова позика, на думку М.М. Агаркова, "являє собою грошову позику на певний термін, за яким банк є позикодавцем, а клієнт - позичальником". Під спеціальним поточним рахунком до запитання (on call) він розумів "договір про відкриття кредиту в межах до певної суми, якими клієнт може користуватися частинами і який в будь-який час може бути припинений банком". Юридична природа даного договору "являє собою поєднання попереднього договору про майбутніх позиках в межах суми відкритого кредиту та окремих безстрокових позик, що здійснюються на підставі цього попереднього договору". Відносно цільової позики М.М. Агарков писав: "Термін" цільова позика "позначає таку позику, яка видається із зазначенням цільового призначення тих коштів, які клієнт отримує від банку ... Таким чином, відрізняючи цільову позику від родинних їй явищ в області кредиту, ми повинні як специфічного її ознаки визнати введення цільового призначення одержуваних клієнтом коштів у зміст договору між ним та банком ". З приводу гарантійного кредиту він вказував: "Гарантійними кредитом називається прийняття на себе банком поручительства перед третьою особою за свого клієнта. Банк в цьому випадку не надає клієнту потрібні останньому кошти, а дає йому можливість отримати їх від третьої особи" "*". Що стосується акцептного і рамбурсного кредитів, то такі форми кредитування використовуються у вексельному обороті. "Акцептний кредит, - зазначав М.М. Агарков, - надається за договором, з якого банк зобов'язується акцептувати вексель, трасували на нього клієнтом, а останній зобов'язується сплатити винагороду і своєчасно погасити свій борг векселедержателю або ж своєчасно внести відповідну суму банку". Істота рамбурсного кредиту розкривалося М.М. Агарковим наступним чином: "Банк приймає на себе за винагороду зобов'язання перед клієнтом, покупцем товару, акцептувати за рахунок клієнта вексель, трасували продавцем товару. Акцепт проводиться проти документа на товар (коносамента), який і служить заставним забезпеченням відкритого банком кредиту" .
---
"*" Там же. С. 91 - 98.
Там же. С. 101 - 102.
Згадка про зазначені формах банківського кредитування можна зустріти і в сучасній юридичній літературі. Наприклад, Е.А. Суханов пише: "У банківській практиці кредити розрізняються за способом їх оформлення і видачі. Так, кредитування може здійснюватися шляхом" кредитування рахунку "(ст. 850 ЦК). У цьому випадку банк оплачує вимоги кредиторів свого клієнта (позичальника) в межах обумовленого договором ліміту навіть за відсутності коштів на рахунку клієнта або на більшу суму, ніж знаходиться на рахунку. Такий кредит називається також контокорентний ... або овердрафтом ... " Згадує Е.А. Суханов (як окремі різновидів кредитного договору) також цільовий кредит, онкольний кредит, рамбурсний або акцептний кредит і ломбардні кредити (короткострокові кредити, що надаються Банком Росії комерційним банкам під заставу державних цінних паперів) "*".
---
"*" Див: Суханов Е.А. Указ. соч. С. 226 - 227.
Аналогічні види банківських кредитних угод - акцептний кредит, овердрафт, онкольний кредит, цільові позики - згадуються в юридичній літературі і при аналізі зарубіжного законодавства "*". За свідченням А.А. Вишневського, в англійській спеціальній літературі "прийнято розглядати два види кредитних операцій: традиційний кредит і овердрафт. Причина цього полягає в тому, що надання клієнту овердрафту є дуже поширеним явищем в практиці англійських банків". "Овердрафт, - пише А.А. Вишневський, - являє собою надання клієнту кредиту на короткий термін шляхом кредитування рахунку клієнта ... При цьому клієнту встановлюється кредитний ліміт (" стелю "), тобто той максимум, який може бути" підписаний "на рахунку клієнта. За використання овердрафту нараховуються відсотки в залежності від використаного обсягу кредиту та терміну його використання. При традиційному кредиті певна сума грошей зараховується на рахунок клієнта і залишається в його розпорядженні протягом узгодженого сторонами терміну ... Як правило, відсотки за користування звичайним кредитом вище, ніж за користування овердрафтом " .
---
"*" Див, наприклад: Цивільне та торгове право капіталістичних держав: Підручник. 2-е вид., Перераб. і доп. М., 1992. С. 424.
Вишневський А.А. Банківське право Англії. С. 205 - 206.
Називані в юридичній літературі різні форми банківського кредитування по суті своїй є економічними відносинами кредиту в широкому сенсі цього слова і лише деякі з них мають своє правове втілення у формі кредитного договору або його різновидів. Наприклад, договір про спеціальний поточному рахунку (on call) являє собою договір банківського рахунку, в якому лише присутні окремі елементи кредитного зобов'язання, і з цієї причини він не може бути визнаний видом (різновидом) кредитного договору (у кращому випадку можна говорити про змішаному договорі). Те ж саме можна сказати і про овердрафт.
Відносини, що охоплюються поняттям "гарантійний кредит", насправді являють собою забезпечувальне (акцессорное) зобов'язання, зв'язок якого з кредитним договором простежується тільки в тому, що воно забезпечує його виконання з боку позичальника. Тому так званий гарантований кредит ні за яких умов не може бути кваліфікований як різновиду кредитного договору.
Не мають ознак кредитного договору (або його різновиди) також так звані акцептний і рамбурсний кредити, за якими банк, як і в попередніх випадках, не приймає на себе зобов'язання надати позичальнику певну грошову суму із зобов'язанням її повернення та сплати відсотків за користування грошовими коштами. У даному випадку мова йде про певні банківських операціях по акцепту перекладних векселів.
Таким чином, з усіх наведених форм банківського кредитування власне різновидами кредитного договору можна визнати лише цільові позики та позички під забезпечення, які за наявності всіх загальних ознак кредитного договору включають в свій зміст додаткові умови про обов'язки позичальника відповідно щодо цільового використання отриманої суми кредиту або з надання позичальником передбаченого кредитним договором забезпечення виконання зобов'язання з повернення кредиту та сплати відсотків за користування грошовими коштами.
Практичний сенс виділення зазначених різновидів кредитного договору полягає також в диференційованому правовому регулюванні: ГК РФ включає в себе певні спеціальні правила, розраховані на застосування саме (і тільки) до цільових кредитах і кредитах під забезпечення (ст. ст. 813 і 814).
Виходячи зі специфіки умов кредитного договору та наявності спеціального правового регулювання, що враховує цю специфіку, можна говорити як про різновиди кредитного договору про термінові і безстрокових кредитах, про кредити, що повертаються по частинах, і т.п.
Окремим різновидом кредитного договору (за тією ж ознакою наявності специфічних умов), безумовно, є договір про відкриття кредитної лінії, на підставі якого позичальник набуває право на одержання і використання протягом обумовленого терміну грошових коштів при тому умови, що загальна сума наданих позичальникові грошових коштів не перевищує максимального розміру, передбаченого договором ("ліміт видачі"), або розмір одноразової заборгованості позичальника не перевищує передбачених договором меж ("ліміт заборгованості").
У зв'язку з особливостями суб'єктного складу кредитного договору можна виділити такі його різновиди, як міжбанківські кредити, синдиковані кредити, кредити Банку Росії, споживчий кредит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Форми банківського кредитування і кредитний договір "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу. По-перше, обов'язковою ознакою цінного паперу є її документарну. Поза документа такий папір існувати не може. Встановлена Цивільним кодексом можливість
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  форми тягне недійсність, нікчемність кредитного договору, - ст. 820 ГК; - за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що позичальник не зможе повернути позичку в строк, кредитор, незважаючи на вже укладений кредитний договір, має право відмовитися від надання кредиту повністю або частково, - п. 1 ст. 821 ГК; - позичальник ж має право невмотивованої відмови від
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  форми вони опосередковуються не договором банківського вкладу, а іншими цивільно-правовими дого-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 200 злодіями. З п. 1 ст. 835 ЦК та п. 1 ст. 5 Закону «Про банки і банківську діяльність» випливає, що, по-перше, банківської операцією є не будь-яке залучення грошових коштів
 4. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  форми відносин між банком-емітентом і особою, що набирає банківські цінні папери. Незалежно від виду емітується цінного паперу, за винятком, природно, акцій, про які мова йде нижче, - це відносини із залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб, а по суті договірні позикові зобов'язання за договором банківського вкладу. Згідно ч. 2 п. 1 ст. 836 ГК РФ внесення вкладу
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
  форми; при вкладеннях в цінні папери або придбанні яких об'єктів у власність банку за рахунок активів оплачується вартість придбаних об'єктів і капітал змінює свою грошову форму на натуральну; при купівлі іноземної валюти відбувається зміна форми грошей: конвертація або трансферт. Економічна неоднорідність активних операцій зумовлює відмінності в правовому змісті
 6. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  форми на безготівкову і навпаки, визначеність родовими, а не індивідуальними ознаками - числом і сумою - обумовлюють відносну автономність грошей як матеріального об'єкта правовідносин. Внаслідок цього обов'язок боржника сплатити гроші право кредитора вимагати платежу утворюють зміст правовідносини, похідного і залежного від основного зобов'язального правовідносини.
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  форми господарювання, широко представленої у всіх економічно розвинених країнах. Селянське господарство може бути створене або в результаті виходу зі складу сільськогосподарської комерційної організації, що було характерно при реорганізації радгоспів і колгоспів та приватизації державних сільськогосподарських підприємств, або уста-дено на знову відведених для цієї мети землях громадянами,
 8. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    форми власності. Розвиток господарської діяльності - в даний час найважливіший економічний інструмент, що впливає на стан місцевого самоврядування. Низький рівень податкових доходів у місцевих бюджетах і значні витрати на утримання соціальної сфери, забезпечити які не зможе навіть перерозподіл доходів між органами державної влади та органами місцевого
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    форми "/ / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1800. * (54) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 41 (автор глави - М.І. Брагінський). * (55) Deutsches Burgerliches Gesetzbuch (Німецьке цивільне укладення). * (56) Див: Відомості РФ. 1969. N 32. Ст. 1086. * (57) На цей рахунок є і інші думки. Так, з посиланням на тенденцію поєднання в російській
 10. § 1. Загальні положення про позикових зобов'язаннях
    форми. Його видача може бути передбачена договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками. Це можуть бути договори купівлі-продажу, підряду, надання послуг та інші, за якими передбачена оплата товарів, робіт або послуг грошима чи іншими речами, визначеними родовими ознаками. У такому випадку
© 2014-2022  yport.inf.ua