Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Функції позадоговірних зобов'язань

Опції притаманні цивільному праву як правової галузі, вони характеризують її місце в системі права. Як відомо, основними функціями цивільного права і, відповідно, його інститутів є регулятивна і охоронна функції.
Також функції властиві й окремим інститутам цивільного права, у тому числі і інституту позадоговірних зобов'язань. Функції позадоговірних зобов'язань полягають у призначенні, службової ролі цього правового інституту при виконанні завдань, що визначаються законом. Основними функціями позадоговірних зобов'язань та позадоговірної відповідальності є охоронна, компенсаційна (відновна) і попереджувально-виховна (превентивна) (1).
---
(1) Див: Белякова А.М. Указ. соч. С. 11 - 15; Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. С. 157; Суханов Е.А. Превентивна функція майнової відповідальності / / Рад. держава і право. 1982. N 6.
Позадоговірних зобов'язаннях і позадоговірної відповідальності властива головним чином охоронна функція. Вона полягає в тому, що позадоговірні зобов'язання призначені служити забезпеченню прав та інтересів суб'єктів цивільного права від різних порушень і захищати ці права та інтереси у випадках, коли їх порушення сталося. З урахуванням зазначеного призначення позадоговірних зобов'язань у науці цивільного права їх прийнято відносити до числа охоронних зобов'язань.
Представляється, що в понятті "охоронні зобов'язання" з'єднуються фактично дві функції - охорони та захисту прав і інтересів. Тому треба визнати не зовсім коректним найменування "охоронні зобов'язання", оскільки поняття "охорона" і "захист" не збігаються за змістом. Охорона являє собою систему заходів, які призначені для того, щоб не допустити порушень прав та інтересів учасників цивільних правовідносин, а захист вступає в дію, коли порушення прав та інтересів вже відбулося. По суті, зобов'язання, які іменують охоронними, постають перед нами як охоронно-охоронні. Разом з тим необхідно відзначити, що ознаки охоронних є і в договірних зобов'язаннях, особливо в правилах про відповідальність за невиконання або неналежне виконання сторонами своїх договірних обов'язків. Однак у позадоговірних зобов'язаннях їх охоронна і защітітельная спрямованість істотно відрізняється тим, що вона складає сутність цих зобов'язань.
Таким чином, охоронна функція не тільки характерна для позадоговірних зобов'язань, але саме в цих зобов'язаннях вона знаходить найбільш повний прояв. Це відноситься як до деліктних зобов'язань, так і до зобов'язань з безпідставного збагачення.
Компенсаційна (відновна) функція полягає у вирішенні завдання усунення негативних майнових наслідків, що виникли внаслідок протиправних дій особи (пошкодження, псування, знищення майна іншого суб'єкта права, заподіяння смерті, шкоди здоров'ю і т.д.) або в результаті помилкової передачі іншій особі грошей, інших цінностей, речей.
Усунення зазначених наслідків відбувається шляхом відшкодування заподіяної шкоди, а в разі безпідставного збагачення - шляхом повернення потерпілому майна, безпідставно придбаного або збереження іншою особою. У результаті відбувається відновлення (компенсація) майнової сфери потерпілого. Згідно спеціальним нормам ГК (ст. ст. 1099 - 1101) компенсації підлягає і заподіяну особі моральну шкоду.
Попереджувально-виховна (превентивна) функція. Позадоговірні зобов'язання, як було зазначено, пов'язані з аномальними явищами, манливими відволікання учасників майнових відносин від нормальної життєдіяльності та заподіяння їм непередбачених турбот і майнових втрат. Тому одне із завдань інституту позадоговірних зобов'язань полягає в тому, щоб впливати на учасників майнових відносин з метою стимулювання їх до скорочення зазначених аномальних явищ, в тому числі скорочення цивільних правопорушень.
Виховне, превентивне значення має сам факт існування норм про позадоговірних зобов'язаннях і деліктної відповідальності, які потерпілий від правопорушення або власної помилки може використовувати з метою захисту своїх прав та інтересів. Водночас потенційні правопорушники, знаючи про можливі наслідки заподіяння шкоди або утримання безпідставно придбаного або збереження майна, побуждаются до коректування своєї поведінки і тим самим уникають майнових втрат та інших невигідних наслідків, пов'язаних з вимогами потерпілих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Функції позадоговірних зобов'язань "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  функції. Джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав. Об'єкти авторського права. Критерії охороноздатності об'єктів авторського права. Види об'єктів авторського права. Похідні і складові твори. Твори, які не є об'єктами авторського права. Суб'єкти авторського права. Співавторство. Суб'єкти авторського права на службові твори. Правонаступники
 2. § 1. Поняття, види і функції позадоговірних зобов'язань
  функції позадоговірних
 3. Ф
  позадоговірних зобов'язань XVIII, 67, § 1 (3) - с. 614 - 617 - Ф. страхування XIV, 59, § 1 (3) - с. 304 - 305 - Ф. установчого договору XV, 64, § 2 (3) - с. 580 -
 4. § 4. Страхування
  функціонування страхової організації - наявність значних власних коштів, які забезпечують фінансову стійкість страхових операцій. При цьому законодавець найчастіше вказує розмір і (або) спосіб обчислення мінімальних власних коштів, необхідних для проведення страхування. Оскільки здійснення страхової діяльності вимагає наявності спеціальних знань, то держава
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  функція грошей - вони виступають як засіб платежу. Юридичний зміст розрахунків полягає в тому, що гроші від зобов'язаних осіб-платників надходять уповноваженою особам-переводополучателей. З точки зору своєї юридичної природи розрахункові операції не є однорідними. В одних випадках гроші - самостійний і єдиний предмет правовідносин, наприклад, при безвозвратном
 6. § 2. Предмет цивільного права
  функціонуванням різних організацій (господарських товариств і товариств, кооперативних і громадських організацій та ін.), і відносини, пов'язані з майновими благами, включаючи їх оборот, і відносини, що виникають в результаті інтелектуальної діяльності (при створенні творів науки, літератури і мистецтва, програм для ЕОМ, винаходів та ін.), і індивідуалізації учасників
 7. § 2. Правове становище публічних утворень
  функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі публічних утворень як носіїв публічної влади. З урахуванням сказаного важко погодитися із судженнями про те, що владні повноваження публічних утворень так чи інакше
 8. § 2. Способи захисту цивільних прав
  функціям, принципам реалізації та деяким іншим моментам. Найбільшу практичну значимість при цьому має та обставина, що за загальним правилом міри відповідальності на відміну від заходів захисту застосовуються лише до винного порушника суб'єктивного права і виражаються в додаткових обтяження у вигляді позбавлення правопорушника певних прав або покладання на нього додаткових обов'язків.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо суспільної вартості, а його кінцева мета зводиться до забезпечення максимального балансу між попитом і пропозицією, повна тотожність яких обумовлює збіг ціни на товар з його суспільною вартістю. Відомо, що зростання цін пов'язане з перевищенням попиту над пропозицією, а їх
 10. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх юридичною формою - договором купівлі-продажу (emptio-venditio) - одним з найбільш поширених цивільних договорів в національному та міжнародному цивільному обороті * (1). Договір купівлі-продажу передує у другій частині Цивільного кодексу інші зобов'язання, він же - самий об'ємний
© 2014-2022  yport.inf.ua