Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 46. Державне регулювання та нагляд за страховою діяльністю


Страховий ринок як частина фінансово-кредитної сфери явля
ється об'єктом державного регулювання і контролю в це
лях забезпечення його стабільного функціонування. Страхова
ня виділяється в спеціальну галузь законодавства і адміні
ністративного нагляду. Державне регулювання страхово
го ринку здійснюється за допомогою спеціальної політики,
прийняття окремих законів, що закріплюють порядок та умови
страхування, розгляду виникаючих суперечок , а також уста
навливал з урахуванням інтересів громадян і юридичних осіб
обов'язкові види страхування. Основними завданнями державного
ного регулювання страхової діяльності є:
1) проведення єдиної державної політики у сфері стра
хування;
2) вдосконалення нормативної бази страхування;
3) встановлення принципів і формування механізмів стра
хування, що забезпечують економічну безпеку громадян
і господарюючих суб'єктів;

4) забезпечення фінансової стійкості системи страхування;
5) розвиток співробітництва з міжнародним страховим рин
ком;
6) підвищення ефективності страхового нагляду та ін
Державне регулювання страхової діяльності поса
але бути спрямоване на виконання названих вище завдань і забезпе
печення ефективного контролю страхового сектора. Розробка
єдиної державної політики у сфері страхування є
одним з основних завдань Міністерства фінансів Російської
Федерації.
На Міністерство фінансів Російської Федерації покладені
такі обов'язки: реалізація державної політики у
сфері страхування, регулювання діяльності суб'єктів і навчаючи
ників страхового ринку, забезпечення захисту прав і законних
інтересів страхувальників, інших зацікавлених осіб і держави
ства, ефективний розвиток страхової справи, встановлення тре
бований фінансової стійкості страховиків, а також фор
ми обліку та звітності.
З метою контролю дотримання страхового законодавства,
попередження і припинення порушень держава здійснюва
ляє нагляд за діяльністю суб'єктів страхової справи. Страхо
виття нагляд здійснюється на принципах законності, гласності та
організаційної єдності і включає в себе:
1) ліцензування діяльності суб'єктів страхового справи і
ведення єдиного державного реєстру суб'єктів страхової
справи, реєстру об'єднань суб'єктів страхової справи;
2) контроль за дотриманням страхового законодавства , в
тому числі шляхом проведення на місцях перевірок діяльності
суб'єктів страхової справи і достовірності представленої ними
звітності, а також за забезпеченням страховиками їх фінан
виття стійкості та платоспроможності;
3) видачу протягом 30 днів у передбачених випадках разре
шений на збільшення розмірів статутних капіталів страхових
організацій за рахунок коштів іноземних інвесторів, на вдосконалення
шення за участю іноземних інвесторів угод по отчужде
нию акцій (часток у статутних капіталах) страхових організацій,
на відкриття представництв іноземних страхових, перестроєна
ховочних, брокерських та інших організацій, що здійснюють де
ятельность у сфері страхової справи, а також на відкриття филиа
лов страховиків з іноземними інвестиціями;
4) розробку та затвердження нормативних і методичних
документів з питань діяльності суб'єктів страхової справи;
5) забезпечення в установленому порядку реалізації єдиної
державної політики у сфері страхової справи.
Основним органом державного нагляду за страховою де
ятельное є Федеральна служба страхового нагляду,

знаходиться у веденні Міністерства фінансів Російської Фе
дерации.
Постановою Уряду Російської Федерації від 8 ап
реля 2004 № 203 «Питання Федеральної служби страхового над
нагляду» 1 визначені повноваження Федеральної служби страхового
нагляду:
1) здійснення контролю та нагляду:
- за дотриманням суб'єктами страхової справи страхового зако
нодательства, в тому числі шляхом проведення перевірок їх діяч
ності на місцях;
- виконанням іншими юридичними та фізичними особами
вимог страхового законодавства в межах компетенції
Федеральної служби страхового нагляду;
- уявленням суб'єктами страхового справи, щодо
яких прийнято рішення про відкликання ліцензій, відомостей про пре
кращения їх діяльності або ліквідації;
- достовірністю представленої суб'єктами страхового справи
звітності;
- забезпеченням страховиками їх фінансової стійкості
і платоспроможності в частині формування страхових резер
вов, складу і структури активів, прийнятих для покриття
страхових резервів, квот на перестрахування, нормативного зі
відносини власних коштів страховика та прийнятих зобов'язань
нізацією;
- складом і структурою активів, прийнятих для покриття
власних коштів страховика;
- ведучий страховиками банківських гарантій;
- дотриманням страховими організаціями вимог зако
нодательства Російської Федерації про протидію Лега
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму в частині, що відноситься до компетенції
ції Федеральної служби страхового нагляду;
2) прийняття рішення про видачу або відмову у видачі, аннули
ровании, обмеження, призупинення, поновлення дії
і відкликання ліцензій суб'єктам страхової справи, за винятком
страхових актуаріїв;
3) проведення атестації страхових актуаріїв;
4) ведення єдиного державного реєстру суб'єктів стра
хового справи та реєстру об'єднань суб'єктів страхової справи;
5) отримання, обробка та аналіз звітності і інших сведе
ний, представлених суб'єктами страхової справи;
6) видача відповідно до законодавства Російської
Федерації приписи суб'єктам страхової справи при виявлен
нии порушень ними страхового законодавства;
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2004. - № 15. - Ст. 1495.
161
6 Мальцев

7) звернення у випадках, передбачених законом, до суду з
позовами про ліквідацію суб'єкта страхової справи - юридичної
особи або про припинення суб'єктом страхової справи - физиче
ським особою діяльності в якості індивідуального підпри
приємець та інші повноваження.
Ліцензування діяльності суб'єктів страхової справи осу
ществляется на підставі їх заяв та документів, перелік
яких встановлено ст. 32 Закону Російської Федерації «Про орга
нізації страхової справи в Російській Федерації». Видавана
на здійснення страхової діяльності ліцензія є до
документом, що засвідчує право її власника на проведення на
звань діяльності на території країни при дотриманні ним
умов і вимог, обумовлених при видачі ліцензії.
Для отримання ліцензії повинні бути дотримані кваліфікує
ційних вимоги, пропоновані до керівництва суб'єктів
страхової справи. Так, керівник страхової організації і глав
ний бухгалтер зобов'язані мати громадянство Російської Федера
ції, вищу економічну або фінансову освіту, а так
ж стаж роботи у сфері страхування та за фахом не менше
двох років. Ліцензія на здійснення страхування видається без
обмеження строку її дії. У ряді випадків може бути видана
тимчасова ліцензія на термін не більше ніж три роки з піду
щим її продовженням.
Крім ліцензування Міністерство фінансів Російської
Федерації затверджує Правила розміщення страховиками стра
хових резервів. Під розміщенням страхових резервів розуміються
активи, що приймаються в покриття (забезпечення) страхових ре
резервів. Ці активи повинні задовольняти умовам диверсифіка
ціі1, зворотності, прибутковості і ліквідності.
Федеральна служба страхового нагляду та її територіальні
органи мають право проводити перевірку діяльності суб'єктів
страхової справи, а при виявленні порушень страхового зако
нодательства видавати приписи. У разі невиконання пред
писання належним чином або у встановлений термін, при
ухиленні від одержання припису, а також при неисполне
нии вимог правил розміщення страхових резервів дію
ліцензії обмежується або припиняється в порядку, оп
ределенном органом страхового нагляду. Обмеження дії
ліцензії означає заборону на здійснення окремих видів стра
хування, призупинення - заборона на здійснення страхової
діяльності.
1 Диверсифікація - один із способів зниження інвестиційного ризику,
що полягає в розподілі інвестицій між різними активами, на
приклад, комбінування інвестицій шляхом купівлі різних видів цінних
паперів, купівлі цінних паперів різних емітентів, галузей (див.: Фінансово-
кредитний енциклопедичний словник. - М., 2002. - С . 275).

Суб'єкти страхової справи також зобов'язані подавати уста
новленном звітність про свою діяльність, інформацію про сво
ем фінансовому становищі і за запитом органу страхового надзо
ра - відомості, необхідні для здійснення ними страхового
нагляду. Крім того, страхові організації зобов'язані опублико
вивать річні бухгалтерські звіти в засобах масової ін
формації після аудиторського підтвердження достовірності зі
тримаються в цих звітах відомостей.
У разі неодноразового порушення законодавства Феде
ральная служба страхового нагляду має право обмежити, при
зупинити або анулювати ліцензії страхової організації.
Певні функції з страхового нагляду можуть бути воз
ложени і на інші спеціальні органи. Так, відповідно до
Федеральним законом від 23 грудня 2003 р. № 177-ФЗ «Про страхо
утворюється Агентство по страхуванню внесків. Агентство є
вання вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації »1
державною корпорацією, створеної Російською Федерацією
їй і здійснює забезпечення функціонування системи
страхування внесків. У повноваження Агентства входить ведення ре
Естра банків, збір страхових внесків та контроль за їх надхо
ням, звернення в Банк Росії з пропозиціями про застосування
до банків заходів відповідальності за порушення законодавства,
визначення порядку розрахунку страхових внесків та ін
З метою посилення страхового нагляду та підвищення його ефек
тивности Міністерство фінансів Російської Федерації взаи
модействие з різними органами (Міністерством внутріш
них справ, Міністерством транспорту Російської Федерації, го
державними позабюджетними фондами, Федеральної анти
монопольної службою та ін.), а також з професійними об'єк
єднаннями страховиків. У зв'язку з активізацією сотрудниче
ства Російської Федерації і Європейського союзу, а також пред
покладатися вступом нашої країни до Світової
організацію (СОТ) виникнуть додаткові завдання в системі
розвитку взаємин російського і міжнародного стра
хових ринків.
Підтримка національної системи страхування, захист інте
ресов російських суб'єктів страхової справи в умовах різкого
посилення конкуренції суб'єктів страхування (особливо зі сто
  рони американських, німецьких і англійських страхових компа
  ній2) є одним з головних напрямків у державному
  регулюванні страхування.
  1 Див: Збори законодавства РФ. - 2003. - № 52 (частина 1). - Ст. 5029.
  2 Російський страховий ринок дуже привабливий для зарубіжних страхо
  вих компаній, особливо американських, які контролюють близько 50 про
  центів всього страхового ринку економічно розвинених країн. Активи 12 круп-
  нейших страхових компаній США (таких, як «Сігна», «Америкен інтернешнл

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 46. Державне регулювання та нагляд за страховою діяльністю "
 1. § 2. Місцева адміністрація
    державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування в порядку наділення федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами юридичної особи. Наприклад, в
 2. § 2. Створення комерційних організацій
    державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника відокремленим майном, організація управління відповідним майном, виступ комерційної організації в обороті від
 3. § 4. Страхування
    державне обов'язкове страхування. Державне обов'язкове страхування здійснюється за рахунок коштів бюджету. При цьому об'єктом страхової охорони є життя, здоров'я і майно визначених законом категорій державних службовців. Страхове зобов'язання в цьому випадку може бути недоговірних. Відзначимо, що внедоговорное страхування може здійснюватися тільки у випадках, коли
 4. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина як індивідуального підприємця, оскільки
 5. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
    державні зобов'язання облігацій (державних довгострокових зобов'язань, державних короткострокових зобов'язань, облігацій федеральної позики, облігацій внутрішньої валютної позики, державних житлових сертифікатів тощо) Крім того, держава, залишаючись власником акцій багатьох великих підприємств, за допомогою діяль-ності у якості емітента та інвестора регулює
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    державний Центральний банк з його установами. Дана структура банківської системи закріплена в ст. 2 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» [1]. Хоча пройшло менше десяти років існування банківської системи в її нинішньому вигляді, така структура повністю себе виправдала і має бути збережена на майбутнє. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої.
 7. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
    державного страхування та державним наглядом в області страхування. Чим же зумовлена необхідність встановлення державного регулювання, оскільки, як показує практика зарубіжних країн, воно існує в більшості з них. Це пов'язано з тим, що страхування виконує соціально значиму функцію. Соціальна значимість страхування проявляється як у тому, що страховий
 8. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
    державному страхуванні життя, здоров'я та майна державних службовців певних категорій не страховими, а іншими державними організаціями, також іменує останніх страховиками. Сказане дозволяє стверджувати, що визначення ст. 938 не є всеохоплюючим. Слід врахувати, що ці «інші державні організації» здійснюють страхування без договору (п. 2 ст. 969 ЦК).
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    державних сільськогосподарських підприємств, або уста-дено на знову відведених для цієї мети землях громадянами, які Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 338 раніше не були працівниками або учасниками сільськогосподарських організацій - як правило, колишніми городянами. Створення селянського господарства
 10. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
    державної реєстрації, якщо відповідно до закону в установчих документах юридичної особи не встановлено інше ». При цьому, «враховуючи, що відповідно до статті 8 Федерального закону" Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації "надалі до введення в дію закону про реєстрацію юридичних осіб застосовується діючий порядок реєстрації
© 2014-2022  yport.inf.ua