Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А . Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Державні органи, що здійснюють


фінансову діяльність
Фінансову діяльність здійснюють практично всі орга
ни держави, проте серед них можна виділити дві основні
групи органів:
1) органи загальної компетенції;
2) органи спеціальної компетенції.
До першої групи належать вищі законодавчі та використан
вальні органи, які поряд зі своїми загальними функція
ми керують всіма фінансами, грошово -кредитною системою,
здійснюють валютне та митне регулювання (ст. 71, 75
Конституції РФ).
Законодавчі органи в особі Федеральних Зборів, пред
ставітельних органів суб'єктів Російської Федерації і місць-

ного самоврядування розглядають і затверджують бюджети і осу
ществляют контроль за їх виконанням (ст. 153 Бюджетного ко
декса РФ).
Виконавчі органи в особі Уряду Російської Фе
дерации, виконавчих органів суб'єктів Російської Феде
рації та місцевого самоврядування здійснюють розробку про
ектов бюджетів та забезпечують їх виконання, а також вирішують
інші фінансові питання (ст. 114 Конституції РФ).
У фінансовій діяльності бере участь і Президент
Російської Федерації. Він видає укази з фінансових питань,
виступає з Бюджетним посланням, розпоряджається резервним
фондом, підписує федеральний закон про федеральний бюдже
ті (ст. 82, 170, 209 Бюджетного кодексу РФ).
Другу групу державних органів, що здійснюють фі
нансових діяльність, становлять державні органи, для
яких фінансова діяльність є основною. Вони спеці
ально створені для проведення фінансової діяльності та фі
нансового контролю в державі.
Органи спеціальної компетенції очолює Міністерство
фінансів Російської Федерації. На рівні суб'єктів Росій
ської Федерації утворені республіканські міністерства фі
нанси або фінансові управління. В органах місцевого самоуп
равления фінансову діяльність здійснюють фінансові
відділи або об'єднані бухгалтерії.
Основна роль у сфері фінансової діяльності Російської
Федерації відводиться Міністерству фінансів Російської Феде
рації. Міністерство фінансів забезпечує проведення єдиної
фінансової, бюджетної, податкової та валютної політики в Рос
сийской Федерації та координує діяльність у цій сфері
інших федеральних органів виконавчої влади.
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів Рос
сийской Федерації, затвердженим постановою Правитель
ства Російської Федерації від 30 червня 2004 № 3291, Міністер
ство фінансів Російської Федерації здійснює такі підлогу
повноваженнями:
1) вносить в Уряд Російської Федерації проекти
федеральних законів, нормативних правових актів Президента
Російської Федерації та Уряду Російської Федерації
з питань, що належать до встановленій сфері ведення Мі
нистерства, а також проект плану роботи та прогнозні показате
Чи діяльності Міністерства;
2) на підставі та на виконання Конституції Російської
Федерації, федеральних конституційних законів, федераль
них законів, актів Президента Російської Федерації та Прави-
1 Див: Збори законодавства РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3258.

Тва Російської Федерації Міністерство вживає сліду
ющіе нормативні правові акти:
-порядок формування звітності про виконання федераль
ного бюджету, бюджетів державних позабюджетних фондів,
бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та консо
лідирувати бюджету Російської Федерації;
- порядок ведення зведеної бюджетного розпису федерального
бюджету;
-порядок застосування бюджетної класифікації Російської
Федерації;
-форми податкових декларацій, розрахунків з податків і поря
док заповнення податкових декларацій;
-акти, що встановлюють максимальні суми однієї банків
ської гарантії та максимальні суми всіх одночасно дей
ствующих банківських гарантій, виданих одним банком, для
прийняття банківських гарантій митними органами з метою
забезпечення сплати митних платежів;
-порядок і умови включення страхових організацій до реєстру
страхових організацій, договори страхування яких можуть при
прийматися як забезпечення сплати митних платежів;
-форма вимоги про сплату митних платежів;
-звіти про підсумки емісії федеральних державних цін
них паперів;
-умови емісії та обігу федеральних державних
цінних паперів;
- порядок ведення бухгалтерського обліку та складання бухгал
терской звітності;
-порядок визначення цін на дорогоцінні метали, а також
вироби з них, закуповувані в Державний фонд драгоцен
цінних металів і дорогоцінного каміння Російської Федерації та
реалізовані з нього;
-акти з питань регулювання, контролю та нагляду у сфері
формування та інвестування коштів пенсійних накопичень;
-форми і терміни подання звітності про лотереї;
- вимоги фінансової стійкості страховиків , а так
ж форми обліку та звітності страховиків і ін;
3) здійснює:
- складання проекту федерального бюджету, утвердження і
ведення зведеної бюджетного розпису федерального бюджету, ве
дення обліку операцій з касового виконання федерального
бюджету, складання і подання у Уряд Росій
ської Федерації звітності про виконання федерального бюдже
та і консолідованого бюджету Російської Федерації;
- відкриття в Центральному банку Російської Федерації і
кредитних організаціях рахунків з обліку коштів федерального
бюджету;

- ведення зведеного реєстру головних розпорядників, распоря
уря і одержувачів коштів федерального бюджету;
- організацію розподілу доходів від сплати федеральних
податків і зборів між рівнями бюджетної системи в відповід
до законодавства Російської Федерації;
-управління в установленому порядку засобами стабилизующие
ционного фонду Російської Федерації;
- виконання функцій емітента державних цінних паперів;
- управління в установленому порядку державним дол
гом Російської Федерації;
- ведення переговорів і підписання від імені Уряду
Російської Федерації багатосторонніх угод з должни
ками і кредиторами в рамках Паризького клубу;
- збір, обробку та аналіз інформації про стан дер
дарських і муніципальних фінансів;
- організацію перерахування міжбюджетних трансфертів з
федерального бюджету бюджетам суб'єктів Російської Федера
ції і муніципальних утворень;
4) проводить конкурси та укладає державні контрак
ти на розміщення замовлень на постачання товарів, виконання ра
бот, надання послуг для потреб Міністерства;
5) взаємодіє в установленому порядку з органами дер
жавної влади іноземних держав і міжнародними
організаціями у встановленій сфері діяльності;
6) здійснює інші функції, передбачені федераль
вими законами, нормативними правовими актами Президента Ріс
сийской Федерації та Уряду Російської Федерації.
Міністерство фінансів Російської Федерації має право:
-запитувати і одержувати відомості, необхідні для приня
ку рішень по віднесених до компетенції Міністерства під
тань;
- засновувати в установленому порядку знаки відмінності в уста
новленной сфері діяльності і нагороджувати ними працівників
Міністерства і знаходяться у віданні Міністерства федераль
них служб;
- залучати для опрацювання питань, віднесених до сфери
діяльності Міністерства, наукові та інші організації, уче
них і спеціалістів;
- створювати координаційні і дорадчі органи (сові
ти , комісії, групи, колегії), у тому числі межведомствен
ві, у встановленій сфері діяльності;
-засновувати друковані засоби масової інформації для пуб
лікації нормативних правових актів та офіційних оголо
ний, розміщення інших матеріалів з питань, віднесених до
компетенції Міністерства та підвідомчих йому федераль
них служб.

Міністерство фінансів Російської Федерації очолює
Міністр, який призначається на посаду і звільняється з поса
ності Президентом Російської Федерації за поданням
Голови Уряду Російської Федерації. Міністр
фінансів Російської Федерації має заступників, призначаючи
ваних на посаду і звільняються з посади Правитель
ством Російської Федерації. Структурними підрозділами
Міністерства фінансів Російської Федерації є де
партамента за основними напрямками діяльності Міністер
ства. До складу департаментів включаються відділи. Міністр фі
нанси Російської Федерації несе персональну відповідальність
ність за виконання покладених на Міністерство полномо
чий і реалізацію державної політики у встановленій
сфері діяльності. Він видає накази, мають нормативний
характер, а за оперативними та інших поточних питань орга
нізації діяльності Міністерства - накази ненормативно
го характеру.
У сфері банківської діяльності (одним з різновидів
фінансової діяльності) головним органом спеціальної ком
компетенції є Центральний банк Російської Федерації (Банк
Росії). Спільно з Урядом Російської Федерації він
визначає політику держави в галузі грошового обігу
ня, керує кредитною системою, монопольно здійснює
емісію грошей . На Центральний банк Російської Федерації
покладені і контрольні функції діяльності комерційних
банків, у тому числі їх ліцензування. Через спеціально зі
Будинки розрахунково-касовий центр (РКЦ) Центральний банк
Російської Федерації здійснює контроль всіх розрахунків ком
мерческих банків.
У системі органів спеціальної компетенції слід виділити
групу органів, що займаються контролем у сфері фінансової діяль
ності держави. До таких органів належать:
- Рахункова палата Російської Федерації, утворена для
посилення контролю з боку Федеральних Зборів Росій
ської Федерації за своєчасним виконанням дохідних і рас
Ходна статей федерального бюджету і бюджетів державних
них позабюджетних фондів за обсягом, структурою та цільовим на
значенню ;
- входять до структури Міністерства фінансів Російської
Федерації:
- Федеральна податкова служба, у функції якої входить
здійснення контролю та нагляду за дотриманням законодавець
ства Російської Федерації про податки і збори, за правильно
стю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до зі
відповідний бюджет податків і зборів, а також за дотриманням
валютного законодавства;

- Федеральна служба страхового нагляду, що здійснює
контроль і нагляд за дотриманням страхового законодавства
суб'єктами страхового справи, в тому числі проведення перевірок їх
діяльності на місцях;
- Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, в підлогу
повноваженнями якої входить контроль і нагляд за використанням
  коштів федерального бюджету, коштів державних внебюд
  житніх фондів, а також матеріальних цінностей, що знаходяться в
  федеральної власності, за дотриманням валютного законо
  дательства Російської Федерації, вимог актів органів ва
  лютного регулювання і валютного контролю;
  - Федеральна служба з фінансового моніторингу, образо
  ванна з метою здійснення контролю та нагляду за виконанням
  ем юридичними та фізичними особами вимог законодав
  тва Російської Федерації про протидію легалізації
  (Відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінан
  сірованіе тероризму, залучення до відповідальності осіб, до
  що пустили порушення цього законодавства;
  - Федеральне казначейство, що має статус федеральної
  служби, до повноважень якої входить забезпечення ефективно
  го управління доходами та витратами в процесі виконання фе
  дерального бюджету, здійснення контролю за накопиченням і
  використанням бюджетних та позабюджетних фондів, а також за
  станом державної скарбниці і всіма державними
  грошовими накопиченнями;
  -Інші міністерства та федеральні служби, на які віз
  ложени окремі повноваження з контролю у сфері фінансової
  діяльності (Міністерство економічного розвитку і торгів
  Чи Російської Федерації, Федеральна митна служба,
  Федеральна служба з фінансових ринків).
  Слід зазначити, що у зв'язку із змінами економічних
  завдань та фінансової політики держави система органів спе
  ціальної компетенції часто реформується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Державні органи, що здійснюють"
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    державні органи, що здійснюють контроль або нагляд за діяльністю юридичних осіб. Ніхто інший, в тому числі інша сторона в угоді, заявляти вимогу про недійсність правочину не може. Дане положення закону не безперечно, що обумовлено невиправданістю об'єднання в ст. 173 ГК двох принципово різних складів недійсних угод. Зокрема, змістом закону набагато
 2. 15.1. Загальна характеристика організації розкриття та розслідування злочинів.
    державні органи і здійснюється шляхом розслідування кримінальних справ. Розслідування кримінальних справ (попереднє розслідування) - регламентована кримінально-процесуальним законодавством діяльність уповноважених на те органів по збиранню, перевірці та оцінці доказів з метою розкриття злочинів, притягнення '«нию осіб, які їх вчинили, до кримінальної відповідальності, забезпе-jjj
 3. Стаття 2. Сфера застосування цього Закону
    державних органів, що здійснюють контроль на території РФ за проведенням операцій з грошовими коштами або іншим майном, з метою попередження, виявлення та припинення діянь, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (вказівка на протидію фінансуванню тероризму включено Федеральним законом від 30 жовтня 2002
 4. 67. Система захисту авторських і патентних прав в країнах СНД
    державні органи, що здійснюють таку охорону. При цьому виник ряд проблем, що ускладнюють здійснення цієї охорони: необхідність забезпечення дії охоронних документів СРСР і перетворення їх в національні охоронні документи, необхідність подачі окремих заявок в кожній країні, відсутність у ряді країн кваліфікованих експертів і необхідних патентних фондів. У 1993 р. в Москві
 5. Коментар до статті 22.3
    державні органи, що здійснюють контрольні, наглядові функції, зазначені в гол. 23 КпАП. 2. Згідно п. 1 ст. 61 ГК ліквідація юридичної особи тягне його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. Цивільно-правовий інститут ліквідації юридичної особи слід відрізняти від скасування органу виконавчої влади, регульованого
 6. Моральна шкода, завдана споживачеві
    державні органи, що здійснюють захист прав споживачів. * Звернутися в громадську організацію (об'єднання) споживачів за допомогою або роз'ясненням. * Підготувати та зібрати необхідні документи (копії заяв, претензій, актів, довідок, чеків тощо) та подати позовну заяву до суду. Якщо на якому-небудь етапі вимоги споживача задовольняються, то відпадає необхідність
 7. § 3. Джерела муніципального права.
    державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічної
 8. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
    державної влади тощо Знання та узагальнення зарубіжного досвіду організації місцевого самоврядування об'єктивно допомагає виробити рекомендації щодо підвищення ефективності організації та діяльності місцевого самоврядування в Російській Федерації. Англосаксонська муніципальна система існує у Великобританії, США, Канаді, Австралії та ряді інших країн. У науковій літературі саме її
 9. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
    державних органів. Служба в земських установах ставилася до суспільних обов'язків, голосні не отримували винагороди за участь в роботі земських зборів, а посадові особи земських управ не рахувалися державними службовцями. 2. Наявність у земств власної фінансово-економічної бази. Земські органи мали свій бюджет. Доходи земств складалися з губернського земського збору, з
 10. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
    державної влади з жорсткою підпорядкованістю нижчих органів вищестоящим. У радянський час одним з основних принципів організації та діяльності всіх ланок Рад був принцип демократичного централізму. Цей принцип було покладено в основу об'єднання всіх Рад в одну систему. Принцип демократичного централізму відбивався і в конституціях радянського періоду, і в законах,
© 2014-2022  yport.inf.ua