Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

3.4. Державний (політичний) режим


Політичний режим являє собою сукупність методів і прийомів здійснення державної влади, що характеризує політичну обстановку в країні, тобто ступінь політичної свободи в суспільстві і правове становище особистості. Політичний режим в чому зумовлює не тільки особливості організації та діяльності державної влади, але також її співвідношення з усіма існуючими недержавними суспільно-політичними організаціями, ступінь участі населення в управлінні справами суспільства і держави. Іншими словами, державний (політичний) режим багато в чому зумовлює особливості функціонування політичної системи суспільства в цілому.
Державний режим характеризується правовими або неправовими способами (методами) здійснення влади. Залежно від методів здійснення державної влади політичний режим може бути демократичним або антидемократичним.
Демократія (від грец. Demos - «народ» і kratos - "влада") - народовладдя - означає широкий обсяг політичних і громадянських прав людини, активну участь громадян у формуванні та діяльності органів державної влади, визнання волі народу єдиним джерелом державної влади.
Ознаки демократичного політичного режиму:
- широке коло прав і свобод особистості, їх конституційні гарантії;
- наявність у владних органів мандата народу;
- наявність ринкової, саморегулюючої економіки;
- різноманіття форм власності;
- свобода економічної та підприємницької діяльності;
- верховенство права, незалежність правосуддя (суду);
- принцип поділу влади;
- ідеологічне різноманіття, політичний плюралізм, у тому числі багатопартійність;
- принцип "Дозволено все, що не заборонено законом".
Демократичний політичний режим є передумовою формування громадянського суспільства та правової державності. Державне управління засноване на правових принципах здійснення влади.
Економічною основою демократичного режиму є багатоукладна економіка з різними формами власності (у тому числі і приватної) і ринкові відносини. Свобода економічної та підприємницької діяльності є найважливішою умовою для розвитку економіки країни. Розвинена економіка сприяє соціальній захищеності особистості та розвитку її творчого потенціалу.
У Російській Федерації відповідно до Конституції народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Вищим безпосереднім вираженням влади народу є референдум і вільні вибори. Отже, народовладдя має дві форми: представницьку і безпосередню демократію.
Представницька демократія означає здійснення повновладдя народу через представницькі, тобто виборні органи державної влади (на федеральному рівні і в суб'єктах федерації) і місцевого самоврядування. Такими в Російській Федерації є: на федеральному рівні - Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації, Президент Російської Федерації; в суб'єктах федерації - парламенти суб'єктів Федерації і глави суб'єктів Федерації; на місцевому рівні - органи місцевого самоврядування.
Безпосередня демократія - це пряма участь народу у вирішенні питань державної влади шляхом всенародного голосування (референдуму) або місцевих референдумів. Перевагою безпосередньої демократії є те, що воля народу виявляється прямо і без всяких спотворень. Недолік її полягає в складності організації і дорожнечі проведення всенародного голосування.
Демократичний правовий режим є основою для спілкування цивілізованих народів, гарантом забезпечення миру і безпеки на землі. Вирішення багатьох глобальних проблем сучасності можливо тільки спільними зусиллями на основі правових засобів і механізмів.
Антидемократичний режим (тоталітарний і авторитарний) характеризується усуненням політичних прав і свобод, відстороненням народу від державної влади, її узурпацією окремою особою або групою осіб, придушенням будь-якого інакомислення, скасуванням представницьких органів влади або їх перетворенням на слухняні знаряддя вираження волі фактичних керівників.
При тоталітарному режимі (від латинського totalis - "весь, повний") держава здійснює тотальний, тобто повний, загальний контроль над усіма сферами життя суспільства. Цей режим визначається тотальним обсягом державного регулювання. В економіці переважає державна власність, жорстке державне регулювання економічних відносин командними, приказними методами. У політичній сфері - існує одна правляча політична партія, відбувається зрощування партійного і державного апарату, надмірна централізація державного апарату і його бюрократизація. Державне управління характеризується крайнім централізмом і практично здійснюється правлячої політичної елітою, політичним лідером або вождем народу. Замість законів діють партійні інструкції та розпорядження. При тоталітарному політичному режимі діє принцип: заборонено все, крім того, що наказано.
У тоталітарній державі вся діяльність громадян, приватних осіб повністю контролюється державною владою, не визнаються сфера приватних інтересів і свобода особистості. Держава заявляє, що є тільки державний інтерес. "Тоталітаризм, - зазначає І.А. Ільїн, - полягає у виключенні всієї і всякої самодіяльності громадян: їх особистої свободи, їх корпоративної організації, їх місцевого та професійного самоврядування, їх розсуду в справах особистих і сімейних, їх господарської ініціативи і їх культурної самодіяльності "<2>.
---
<2> Ільїн І.А. Зібрання творів: У 10 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 114.
Сутність тоталітаризму складається у усеохоплюючому управлінні всіма сферами суспільного життя. Створюється організація управління, яка проникає в усі сфери людського життя. Тоталітарний режим - це лад, в якому немає суб'єктів права, немає законів, немає правової держави. Тому тоталітарний режим не є ні правовим, ні державним.
Антидемократичні також вважають авторитарний режим. При авторитарному режимі існує жорстка централізація державної влади. При цьому державна влада не формується і не контролюється народом. Державне управління здійснюється політичною елітою на чолі з її лідером. Хоча й існують представницькі органи, але вони не відіграють істотної ролі в суспільному житті. В основному вони дублюють рішення, що приймаються правлячою партією. При авторитарному режимі посилена роль правоохоронних та судових органів. Вони можуть діяти і неправовими методами здійснення своїх повноважень.
Однак при авторитарному режимі певною мірою допускається свобода економічної діяльності і різноманіття форм власності, хоча пріоритет віддається державній формі власності. У політичному житті суспільства можуть брати участь кілька партій, проте всі вони мають дотримуватися лінії, виробленої правлячою партією. Опозиція не допускається.
У взаємовідносинах держави і особи пріоритет віддається державним інтересам. Хоча права і свободи громадян закріплюються в конституційних актах, але користуватися ними можна тільки в обмежених випадках. Не існує реальних гарантій забезпечення прав і свобод особистості. Задля забезпечення державних інтересів найчастіше порушуються права і свободи громадян.
В даний час авторитарний режим існує в таких країнах, як Північна Корея, Куба, В'єтнам, та ін Є надія, що з часом в цих країнах теж встановляться демократичні форми правління, і на землі буде мир і злагода.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Державний (політичний) режим "
 1. Глава 5. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  державності. Однак, знаючи форму правління і форму державного устрою конкретної держави, ми не отримаємо точного уявлення про реальний політичний статус соціальних, національних і релігійних груп, про фактичну ролі державної влади. Науковий аналіз держави неможливий без урахування тих засобів і методів, за допомогою яких здійснюється державна влада.
 2. 3.1. Поняття форми держави
  державної влади, адміністративно-територіальний устрій, і становить форму держави (або форму організації державної влади). Форма держави характеризує відносини між людьми і державою в процесі управління ними, способи організації вищих органів державної влади, адміністративно-територіальну організацію держави. Всі ці правовідносини, взяті разом,
 3. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Державне) право зарубіжних країн. М., 1999. Т. 1, 2. С. 159. Хода - це масове проходження громадян за заздалегідь визначеним маршрутом з метою залучення уваги до яких-небудь проблем. Різновидом маніфестацій є марші - ходи через багато населених пунктів, через всю країну або декілька країн. У ходах і маршах зазвичай беруть участь заздалегідь зорганізувалися люди.
 4. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  державності). У конституційній термінології названі ідеї фіксуються, в першу чергу, положеннями про визнання людини, її прав і свобод як вищої цінності (ст. 2) і про суверенітет держави, носієм і єдиним джерелом якого виступає багатонаціональний народ (ст. ст. 3, 4). --- Див: Конституційне право Росії. Підручник / Відп.
 5. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  державної влади. Результати опитування носять рекомендаційний характер. В опитуванні громадян мають право брати участь жителі муніципального утворення, які мають виборчим правом. Отже, цей факт організаторами опитування повинен перевірятися. Опитування проводиться з ініціативи: 1) представницького органу муніципального утворення або глави муніципального освіти - з питань місцевого
 6. § 1. Поняття комерційного права
  державної реєстрації). Слід підкреслити, що ознака державної реєстрації не є внутрішньо притаманним самому поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше,
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  державні, суспільно-державні та ін.), діяльність яких регулюється законодавцем особливо. Громадські фонди як різновид громадських організацій, відносяться до некомерційних організацій. Діяльність же інших фондів регламентована законодавцем окремо, оскільки вони є самостійним видом некомерційних організацій. Наступна група громадських організацій -
 8. § 1. Загальні положення
  державних і суспільних інтересах межі дозволеної підприємницької діяльності, тобто виконати деструктивне або обмежувальне регулювання, по-третє, надати підприємцям легальні заходи захисту їх прав та інтересів від можливих порушень, т. е . виконати забезпечувальне або захисній регулювання. Необхідність правового захисту підприємництва зумовлена
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі забезпечують правову охорону інтересів і підприємців, і непідприємців. З точки зору вимог закону інтереси
 10. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  державного устрою. У тому числі як невід'ємний елемент системи "стримувань і противаг": видається, що різні інтереси повинні поєднуватися і "балансуватися" не тільки на рівнях державної влади, а й на рівні муніципальних утворень. Відображати, артикулювати ці інтереси якраз і має місцеве самоврядування. З точки зору І.І. Овчинникова, "поняття місцевого
© 2014-2022  yport.inf.ua