Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Цивільне право країн загального права і його джерела


Система загального права (common law) виникла в Англії в результаті діяльності судів і була згодом сприйнята практично у всіх країнах, що перебували під владою або політичним впливом англійської корони. Незважаючи на істотні відмінності, що існують в даний час між правовою системою Англії та національними правовими системами інших країн, охоплених системою загального права, відбиток, накладений на останні моделями, підходами і концепціями англійського права, понині багато в чому визначає структуру джерел права, організацію судового процесу, систему доказів та ін
У національних системах права країн цієї групи загальне право відмежовують від статутного права. Статутним правом (statutory law) іменують сукупність норм, які висловлюються в актах законодавчих органів. Норми цивільного права містяться як в статутном, так і в загальному праві.
Найважливішими актами англійської статутного права визнаються такі великі законодавчі акти, як Закон про власність 1925 р., Закон про купівлю-продаж товарів 1979 р., Закон про неспроможність 1980 р., Закон про неповнолітніх дітей 1989 р., Закон про компанії 1989 р., Закон про фінансові послуги 2000 р. і ін
Важлива особливість статутного права США обумовлена федеративним устроєм країни. Цивільне законодавство тут формується в основному законодавчими зборами окремих штатів. Федеральний Конгрес здійснює нормотворчість у сфері цивільно-правового регулювання в досить вузьких межах, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, захисту прав споживачів, торгівлі між штатами і зовнішньої торгівлі, антимонополістичного регулювання та ін Що стосується таких найважливіших областей нормотворчості, як регулювання діяльності підприємницьких корпорацій, банківської та страхової діяльності, вексельного і чекового звернення, то воно здійснюється легислатурами окремих штатів.
Відмінності у цивільно-правовому регулюванні в штатах зажадали спеціальних зусиль щодо їх подолання. Був вироблений особливий підхід до уніфікації цивільного законодавства окремих штатів, який не передбачає обмеження нормотворчої компетенції законодавчих органів окремих штатів, а виражається в розробці проектів однакових законів (uniform acts), пропонованих кожному штату для самостійного включення у власний правопорядок.
Такі проекти створюються спеціальним установою - Конференцією представників штатів, що функціонує з кінця XIX в. під егідою Конгресу та Американського інституту права "*". Найзначнішим з численних однакових законів виступає Однаковий торговий кодекс (Uniform Commercial Code); в числі інших актів такого роду - Уніфікований закон про партнерства (Uniform Partnership Act), Уніфікований закон про визнання розлучень (Uniform Divorce Recognition Act), Уніфікований закон про анатомічну даруванні (Uniform Anatomical Gifts Act) та ін
---
"*" Див: Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Указ. соч.
Загальне право охоплює сукупність принципів і правил, що відносяться до статусу осіб та правовому положенню їх майна, які сформульовані не законодавцем, а випливають виключно з звичаїв і звичаїв, що склалися в незапам'ятні давні часи, або з судових постанов і рішень, заснованих на таких звичаях і традиціях.
Перша особливість загального права полягає, таким чином, в тому, що воно включає судову практику в коло джерел права. Доктрина "stare decisis" дозволяє суду в рамках судового прецеденту формулювати правову норму, застосовується їм для вирішення прийнятого до розгляду справи. Інша особливість виявляється у збереженні деяких юридичних конструкцій феодального права для регулювання ряду важливих сфер суспільних відносин, зокрема, відносин власності на нерухомість. Третя полягає в тому, що цивільне право Англії та США (за винятком окремих штатів) не кодифіковані, точніше в цих країнах немає кодексів європейського типу (не відноситься до такого типу, зокрема, і однаковий торговий кодекс США) "*".
---
"*" Доречно зазначити, що і в європейських країнах не всі кодекси однотипні за своєю будовою. У Франції, зокрема, деяких кодексів фактично являють собою склепіння нормативних актів. Наприклад, Страховий кодекс (Code des assurances 1976, із змінами, внесеними Законом N 94-5 від 4 січня 1994 р.) являє собою звід прийнятих у різний час законодавчих та підзаконних актів, що відносяться до страхування і страхової діяльності.
Крім того, в країнах системи "загального права" не прийнято акцентувати розподіл права на публічне і приватне. Такий поділ, що йде від поглядів римських юристів, що не прищепилося в Англії, не зазнала рецепції римського права, і тому в істотно меншій мірі воспринявшей категорії римського права. Нарешті, і розподіл права на галузі не має настільки чіткого вираження як в континентальних правових системах.
Що стосується поняття прецеденту, то досить повне уявлення про нього дають визначення, що вважаються загальноприйнятими в англо-американській юридичній доктрині. Одне з них звучить так: "Прецедент є створення права судом допомогою визнання і застосування нових норм в процесі відправлення правосуддя" "*". Інша акцентує увагу на обов'язковості прецеденту (binding precedent): "прецедент, правилом якого повинен слідувати суд при постановленні рішення" . Більш розгорнуте пояснення поняття прецеденту вказує зазвичай на те, що прецедент - це судове рішення, що містить правовий принцип, на який воно спирається .
---
"*" Black's Law Dictionary / Ed. by Bryan A. Gardner. St.Paul, Minn.: West Group, 1990. P. 1195.
Black's Law Dictionary / Ed. by Bryan A. P. 1195.
Див: Salmond J. Jurisprudence / Ed. by Glanville L. Williams. N.Y., 1947.
Поняття прецеденту трактується в країнах "загального права" з позицій школи природного права. Ці позиції не передбачають погляду на суддю як на творця права, - суддя лише формулює норму, що підлягає застосуванню в разі, коли така відсутня в "писаному праві" (в нормативних актах і опублікованих прецедентах). Та обставина, що норма до нього залишалася несформульовані, нічого не змінює в його становищі, оскільки правом вважається не тільки те, що закріплено в правових актах, але і те, що відповідає порядку речей, встановленому в світі понад. Відшукуючи необхідну норму в такому порядку, суддя не творить право, а виконує свій обов'язок по відправленню правосуддя.
Ідеї природного права востребуются не тільки в країнах common law. Підвищення інтересу до природно-правовому розумінню права дослідники відзначають і в континентальній Західній Європі (Австрія, ФРН, Італія та ін.) як певну реакцію на позитивізм з його поглядом на право як на щось, обумовлене людським розсудом "*". Не виключено, що і російське правознавство, яке вже оперує судженнями про включення судового прецеденту в коло джерел права, стоїть перед перспективою звернення до природного права як до "ззовні відданому джерела правового сенсу".
---
"*" Див: Мальцев Г.В. Розуміння права. Підходи і проблеми. М., 1999; Нерсесянц В.С. Філософія права. М., 1997.
Для прецедентів характерна певна ієрархічна взаємозв'язок, що визначається рівнем їх створюють судів. В Англії, наприклад, вищою судовою інстанцією виступає Палата лордів (Ноuse of Lords), потім слід Відділення по цивільних справах Апеляційного суду (Court of Appeal (Civil Division)), далі - Високий суд з трьома його відділеннями - Відділенням Суду Королівської лави, Відділенням по сімейних спорах і Відділенням Суду лорда-канцлера (High Court, with divisions: Queen's Bench, Family and Chancery). Нарешті, першу інстанцію у цивільних справах складають суди графств (County Courts), - їх рішення прецедентів не створюють.
Суд не може відступити від створеного ним раніше прецеденту, змінити такий можна лише рішенням вищого суду або законом (Act of Parliament).
Прецедентне право в даний час не є домінуючим джерелом права. Область його застосування визначається розширенням сфери застосування законів та підзаконних (адміністративних) актів. Тим не менш, важко переоцінити його роль як засіб тлумачення правових актів, а також кошти заповнення прогалин закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Цивільне право країн загального права і його джерела "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 4. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  Розгляд економічних спорів судами загальної юрисдикції. Діяльність федеральних судів загальної юрисдикції орієнтована на захист і відновлення інтересів громадян. Разом з тим при розгляді цивільних справ за участю індивідуальних підприємців і комерційних організацій суди загальної юрисдикції в рівній мірі забезпечують захист і відновлення порушених інтересів підприємців.
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 6. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 8. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 10. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Зародження місцевого самоврядування починається з давніх часів, з родоплемінних відносин. Якоюсь мірою племена, що існували в доісторичну епоху, є прообразами сучасного місцевого самоврядування. Так, у роботі "Походження сім'ї, приватної власності і держави" Ф. Енгельс писав: "Ще майже через триста років після заснування Риму родові узи були настільки міцні, що
© 2014-2022  yport.inf.ua