Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Цивільне право країн континентальної правової системи та його джерела


Континентальна правова система (іменована також романо-германської) історично склалася в континентальній Європі на базі римського приватного права. У системі джерел права пануючу роль вона відводить закону. Саме в рамках цієї системи в Європі утвердилася практика кодифікації, за допомогою якої упорядковується на основі єдиних принципів основні правові галузі.
Найбільш значною для впорядкування цивільного права визнається роль французької кодифікації. Цивільний кодекс Франції 1804 (Code civil, що його також Кодексом Наполеона) справив великий вплив на розвиток цивільного законодавства в цілому ряді європейських та інших країн. У Німеччині кодифікація вилилася в ухвалення в 1896 р. Німецького цивільного уложення (далі - ГГУ).
У рамках континентальної правової системи виділяють дві підсистеми: "римського" (романського) права і "німецького" права. Перша з них охоплює, зокрема, право Франції, Іспанії, другим - право Німеччини, Австрії, Японії та деяких інших країн.
Відмінності між ними найлегше виявляються в архітектоніці діючих в них цивільних кодексів. Для підсистеми романського права характерно інституційне будова кодексів, початок якому поклав Кодекс Наполеона. Структура останнього побудована за моделлю, яку застосував давньоримський юрист Гай для свого підручника з римським правом, названого їм "Інституціями". Як і підручник Гая, французький Цивільний кодекс відкривається книгою "Про осіб", далі йде книга "Про речі і різних модифікаціях власності", а завершує кодекс третя книга - "Про різні способи набуття власності", що об'єднує переважно норми зобов'язального і спадкового права.
Підсистема "німецького" права використовує Пандектна будова кодексів, для неї характерне виділення найбільш загальних норм в першу книгу, іменовану "загальною частиною", і розподіл решти норм кодексу по книгах, присвячується основних розділів цивільного права, - обязательственному, речовому, сімейного та спадкового. Саме така будова характеризує чинне в ФРН ГГУ 1896
Ні у Франції, ні в Німеччині цивільні кодифікації інкорпорують в собі все національне цивільне законодавство. У числі великих неінкорпорірованних законів можна згадати німецький Закон про загальні умови договорів 1976 р., французький Закон N 88-15 від 5 січня 1988 "Про розвиток та передачу підприємств".
Поряд з законом велику роль у системі джерел цивільного права країн континентальної правової системи відіграють акти органів виконавчої державної влади (регламенти, декрети та ін.), що призначаються для закріплення норм, прийнятих для конкретизації положень законодавчих актів. Якщо такі акти самостійно приймаються названими органами на основі спеціально для цього наданих законодавцем повноважень, то їх сукупність іменують в літературному побуті "делегованим законодавством".
Судова практика також має чимале значення для цивільного права країн континентальної системи, хоча воно незмірно менше того, яке їй надається в системі "загального права". Стверджується погляд на право не тільки як на вмістилище норм, сформульованих законодавцем, але і як на результат тлумачення цих норм суддями.
Деякі дослідники відзначають, що в країнах континентальної системи права, наприклад у Франції, судова практика переросла роль засобу тлумачення законів, перетворившись в особливий додаткове джерело права, іменований "джерелом в рамках закону". Існує також думка, що "рішення Касаційного суду Франції певною мірою починають грати роль, близьку англійської судовому прецеденту". У Нідерландах поняття права включає в себе і тлумачення законодавства судами, проте доктрина stare decisis офіційно не визнається, а прецеденти залишаються менш "престижними, ніж закони" "*". У Німеччині судова практика розглядається як уособлення процесу застосування закону, в діяльності суду бачать сферу розвитку права. Право, що виникло в результаті розвитку суддею чинного права, характеризується як судове право, яке, однак, не є для судів строго обов'язковим, а служить їм лише керівництвом, "направляючої ниткою" для прийняття рішень .
---
"*" Див: Правова система Нідерландів / Под ред. В.В. Бойцова, Л.В. Бойцової. М., 1998. С. 28 - 29.
Див: Шапп Я. Основи цивільного права Німеччини. М., 1996. С. 10, 19, 23. Детальніше про судовому праві див.: Мурадьян Е.М. Істина як проблема судового права. М., 2002.
Правила поведінки, що склалися на основі постійного й однакового повторення фактичних відносин, іменуються звичаями "*". Призначення звичаю, за загальним правилом, полягає в заповненні прогалин закону.
---
"*" Див: Зикін І.С. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі. М., 1983.
Звичай як джерело цивільного права, хоч і в ослабленому вигляді, зберігає значення в промислово розвинених зарубіжних країнах "*". Нормативну силу він набуває в результаті визнання його законом або рішенням суду. Найбільш високе місце в ієрархії джерел відводиться йому німецьким правом (ст. 2 Закону про введення в дію ГГУ формально прирівнює його до закону).
---
"*" Див: Цивільне та торгове право капіталістичних країн / За ред. В.П. Мозоліна і М.І. Кулагіна. М., 1980. С. 27.
Важливе значення мають також торгові звичаю і заведений порядок. Однаковий торговий кодекс США визначає торгове звичай (usage of trade) як таку практику ділових відносин, дотримання якої в тому чи іншому місці, професії або сфері діяльності настільки постійно, що виправдовує очікування такого дотримання також і у зв'язку з конкретною угодою (ст. ст. 1 - 205). Заведеним порядком (course of dealing) визнається однаковість поведінки сторін у попередніх угодах між ними, яке дозволяє розглядати його як основу з'ясування їх намірів в конкретній угоді.
Дуалізм приватного права. В системі континентального права історично склалося розподіл права на публічне і приватне. У рамках останнього цивільне право відмежовується від торгового. Самостійне, тобто окреме від цивільного права, буття торгового права підтверджується зазвичай посиланнями на наявність торгових кодексів (Іспанія, ФРН, Франція, Японія та ін.), систем спеціалізованих торговельних суден (наприклад, торгових трибуналів у Франції), включення в університетські програми юридичної освіти курсу торгового права . Відокремлений один від одного існування цивільного і торгового права іноді іменують дуалізмом цивільного (приватного) права.
Слід зазначити, що збереження відокремлених кодифікацій цивільного і торгового законодавства поступово перестає служити основною ознакою такого дуалізму. Цивільний кодекс Італії 1942 замінив собою як колишній, побудований за французької моделі Цивільний кодекс 1865 р., так і Торговий кодекс 1882 Від збереження двох окремих кодифікацій, цивільної та торговельної, відмовилися також Нідерланди. Цивільний кодекс канадської провінції Квебек (1991 р.) також з'єднує в собі норми цивільного і торгового права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Цивільне право країн континентальної правової системи та його джерела "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
  Поняття правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це
 3. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  Джерела континентальної системи права. Основним джерелом континентального права є закон. Серед цивільно-правових актів головний кодифікований акт - цивільний кодекс. Наприклад, сучасна правова система Франції в основних рисах сформувалася в період Великої французької революції 1789-1794 рр.. і в перші пішли за нею десятиліття, особливо в роки правління
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  Загальні положення. Відповідно до ст. 53 Конституції РФ кожен має право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб. Зміст зазначеного права конкретизує ст. 16 ГК, що встановлює, що збитки, заподіяні громадянину чи юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності)
 7. 2.3. Міжнародні договори
  Міжнародні договори є угоди між державами та іншими суб'єктами міжнародного права, що розробляються на основі узгодження їх волевиявлень з метою однакового регулювання певних різновидів суспільних відносин. У сучасному світі нормативно-правове регулювання взаємовідносин суб'єктів різної державної приналежності вже не може
 8. 2.4. Судові прецедент
  Прецедентне право являє собою сукупність норм, сформульованих у рішеннях судових органів. (Див. далі) На сьогоднішній день прецедентне право отримало найбільше поширення в країнах, території яких входили свого часу до складу Британської імперії . У їх числі слід назвати Великобританію, США, Австралію, Нову Зеландію, Канаду. У своїй сукупності ці та деякі інші
 9. 1. Основні системи континентального цивільного права
  Цивільне право як головна складова частина приватного права в європейських континентальних правопорядках має свою систему, історично сформовану на базі основних кодифікованих актів цивільного законодавства - цивільних кодексів. У XIX столітті в ряді країн континентальної Європи була проведена кодифікація цивільного законодавства шляхом прийняття єдиного узагальнюючого закону -
 10. Передмова
  Цей підручник включає теми, проблеми і питання навчальної юридичної дисципліни, передбаченої державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і відповідною програмою курсу, схваленими в Міністерстві загальної та професійної освіти РФ. Правовою базою викладу служать Конституція РФ 1993 р., Закон РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991 р.,
© 2014-2022  yport.inf.ua