Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009 - перейти до змісту підручника

2.4. Судові прецедент

Прецедентне право являє собою сукупність норм, сформульованих у рішеннях судових органів. (Див. далі)
На сьогоднішній день прецедентне право отримало найбільше поширення в країнах, території яких входили свого часу до складу Британської імперії. У їх числі слід назвати Великобританію, США, Австралію, Нову Зеландію, Канаду. У своїй сукупності ці та деякі інші держави утворюють сьогодні групу країн так званої «англосаксонської системи права».
Історично прецедентне право почало розвиватися як сукупність загального права (common law) і права справедливості (law of equity). Різниця між цими категоріями вперше позначилося близько 600 років тому в середньовічній Англії, де існували дві основні різновиди судових органів, кожній з яких було властиво своє специфічне відношення до здійснення правосуддя. Якщо суди права справедливості відрізняв гнучкий і творчий підхід до оцінки фактичних обставин справи, то для судів загального права було характерно більш консервативне і традиційне ставлення до процедури вирішення спорів та винесенню рішень. Тому саме в судах права справедливості були вироблені такі важливі цивілістичні інститути, що не відомі на той час загальному праву, як довірча власність (trust), інститут примусу до виконання договірного зобов'язання в натурі (specific performance) та інші.
Тому саме загальне право сьогодні фактично становить зміст того, що в доктрині прийнято іменувати правом судових прецедентів, або прецедентним правом.
Для правильного розуміння істоти прецедентного права дуже важливо усвідомити зміст трьох категорій, відомих в країнах англосаксонської системи під латинськими термінами stare decisis, ratio decidenti і dictum.
Stare decisis (дослівно - дотримуватися того, що було вирішено) - принцип, відповідно до якого рішення, винесене судовим органом, є обов'язковим при наступному вирішенні аналогічної справи тим же самим судом або судом відповідної юрисдикції нижчої інстанції. Так, наприклад, в США рішення, прийняте первинним судом будь-якого штату, створюватиме норми права для майбутніх рішень тільки даного суду, а не для інших судів аналогічної юрисдикції цього чи іншого штату або апеляційних судів. Водночас рішення Верховного Суду США будуть обов'язковими для всіх судових органів цієї країни.
Органи, що застосовують прецедентне право, враховують не всі рішення відповідного суду, а лише ту його частину, де сформульовані принципові правові положення, на яких заснована саме рішення. Саме вони позначаються в доктрині терміном ratio decidenti. У свою чергу dictum (або obiter dictum) - заяви, ремарки, зауваження, що знайшли відображення у рішенні суду, але не створюють проте його правову основу. Різниця між зазначеними складовими судового рішення не завжди достатньо просто встановити. Тому питання про те, що є в даному конкретному рішенні ratio decidenti, а що - dictum, визначає в багатьох випадках істота юридичного аналізу ситуації і зміст аргументів сторін у судовому засіданні.
Суди країн загального права володіють великою свободою у визначенні тих випадків, коли в якості регулятора тих чи інших суспільних відносин може бути використаний прецедент. Це пояснюється тим, що в реальному житті практично не існує справ, повністю ідентичних один одному. Застосування прецеденту можливо тільки в тих випадках, коли найбільш важливі фактичні складові розглянутого спору або ситуації не відрізняються від відповідних обставин справи, за яким раніше вже було винесено рішення, що володіє силою прецеденту. Більше того, зазначені факти повинні грати ключову роль в обгрунтуванні прийняття саме такого рішення в минулому. Тому суди можуть прийти до висновку про неможливість використання прецеденту, якщо встановлять, що відповідні справи відрізняються один від одного по деяких важливих фактичним обставинам, навіть якщо за зовнішніми ознаками вони здаватимуться дуже схожими один на одного. Тут також важливо відзначити, що якщо суд дійде висновку, що норми певного прецеденту застаріли і не відповідають сформованим реаліям сучасного правового регулювання, то він може переглянути їх у своєму рішенні, створивши, таким чином, новий прецедент.
Доктрина прецедентів припускає, що рішення судів загального права мають братися до уваги навіть у тих випадках, коли вони не мають зобов'язуючої силою. Ця обставина пояснює той факт, що юристи досить часто звертаються у своїй діяльності рішень, винесених судами, функціонуючими в інших, частинах даної держави або навіть в інших країнах загального права, а також судами, що володіють інший юрисдикцією. Вивчення рішень таких судів дозволяє практичним працівникам більш глибоко проаналізувати правові принципи і юридичні аргументи, які були використані у відповідних ситуаціях, і домогтися прийняття більш виправданого з правової точки зору рішення в даному конкретному випадку.
У країнах загального права ведеться постійна кропітка робота з узагальнення та офіційному виданню найбільш важливих судових рішень. У їх числі стосовно до міжнародного приватного права на особливу увагу заслуговують опублікований у Великобританії курс Дайсі і Звід законів про конфлікт законів, що витримав кілька видань у Сполучених Штатах Америки (1934 р. і 1971 р.). Слід також зазначити, що рішення судів всіх штатів США включаються в спеціальні регіональні «доповіді», публікуємо приватними видавцями для зручності клієнтів. Рішення федеральних судових органів США видаються в рамках окремих «доповідей».
Однак подібні збірки не можна повною мірою віднести до числа джерел МПП. Дана обставина визначається тим, що, як уже зазначалося вище, зобов'язує юридичною силою можуть володіти тільки окремі частини судових рішень і можливість використання їх положень як прецедентів щоразу заново визначається відповідними судовими інстанціями.
В даний час судова практика, незважаючи на наявність офіційної негативної позиції законодавця з цього питання, фактично визнається джерелом права в багатьох державах романо-германської сім'ї правових систем (країни континентальної системи права). У правовій доктрині цих країн «все більше визнання отримують концепції, які прагнуть звільнити суддю« з під опіки закону », виправдати нічим не обмежену свободу судового розсуду ... При цьому робляться посилання на необхідність забезпечити стабільність права, що, на їх думку, може бути досягнуто через ослаблення залежності судді від нормотворчої діяльності парламенту, який через яка відбувається у ньому політичної боротьби не в змозі забезпечити настільки потрібної для права спадкоємності ».
Формально сьогодні в державах континентальної системи права, як і колись, діє принцип: рішення обов'язково тільки для того справи, по якій воно винесене. Однак у реальній практиці суди нижчої інстанції змушені керуватися рішеннями вищестоящих судів в аналогічних справах. В іншому разі рішення судів нижчої інстанції можуть бути скасовані.
Можливість здійснення судом нормотворчої діяльності закріплена навіть у деяких законодавчих актах європейських держав. Особливу популярність в цьому сенсі придбала ст. 1 Швейцарського цивільного кодексу 1907 У ній прямо визнається наявність прогалин у законодавстві та надається судді право заповнювати їх у необхідних випадках. Значну активність у виправданні широкого судової правотворчості виявляють також німецькі юристи. З тлумачення ст. 20 Конституції ФРН, яка говорить, що «правосуддя пов'язано законом і правом», вони виводять принципову можливість для суду формулювати норми, що не містяться в законі. Подібна позиція набула поширення і в таких, зокрема, державах, як Португалія, Японія, Мексика, Іспанія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4. Судові прецедент "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Судовий захист; місцевому самоврядуванню гарантується компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади; встановлюється заборона на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією Російської Федерації і федеральними законами. Спеціальної 8-й главою Конституції Російської Федерації конституційні норми про
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору законодавця, розгляд спорів арбітражними
 3. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  судова практика не визнається джерелом права. Однак рішення вищих судових інстанцій відіграють все більш значну роль. Так, у сучасній французькій доктрині всі судові органи діляться на ті, які розглядають справу по суті (jurisdiction de fond), і ті, які тлумачать закон, вказують, як треба застосовувати правову норму, а у відсутності правової норми створюють нове правило
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в
 5. 2.1. Види і співвідношення джерел міжнародного приватного права
  судові прецеденти; міжнародні та внутрішньодержавні правові звичаї та звичаї ділового обороту; правову доктрину; право, яке чиниться самими учасниками суспільних відносин. Однак, на наш погляд, не всі категорії з числа перерахованих вище дійсно можна віднести до числа джерел міжнародного приватного права. Тому, не вдаючись у подробиці характеристики їх
 6. Список термінів і скорочень
  судових інстанцій при розгляді ними аналогічних справ надалі. Третейський запис - арбітражне застереження, оформлена у вигляді окремої угоди, що підписується сторонами. Філія іноземної юридичної особи - створюється з метою здійснення на території РФ тієї діяльності, яку здійснює за межами Росії головне підприємство, і ліквідується на підставі рішення
 7. 1. Поняття джерела цивільного права
  судовий прецедент - набрало законної сили рішення суду по конкретному спору. Звичайно мова йде про рішення судів вищих інстанцій, певним чином систематизованих чи узагальнених, які і складають тут поняття судової практики. Як джерело права (case law) вона по суті зумовлює навіть порядок застосування писаного, "статутного права" (statute law), тобто законів і
 8. С
  прецедент I, 4, § 1 (1) - с. 81 - 82 суспензівное умова, див. відкладальною
 9. 4. Виникнення деліктного зобов'язання. Поняття генерального делікту
  судовою практикою, - судових прецедентів. Як приклад часто наводиться наступний випадок: англійська суд, розглядаючи вимогу про відшкодування шкоди, заподіяної пішоходу автомобілем, застосував прецедент 200-річної давності, коли шкода була заподіяна наїздом на пішохода карети. У ГК принцип генерального делікту виражений в п. 1 ст. 1064, установившем, що шкода, заподіяна суб'єкту
 10. § 1. Поняття і види джерел екологічного права
  судовий прецедент, договір, загальні принципи, ідеї і доктрини, релігійні тексти. Не всі ці джерела права діють одночасно і з однією силою - на їх дію впливають специфічні риси правових систем тієї чи іншої країни, особливості національного права в рамках єдиної правової сім'ї, періоди розвитку, традиції. Для Росії характерне головування нормативних актів у більшості галузей
© 2014-2022  yport.inf.ua