Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Цивільне та торгове право як галузі приватного права


Терміном «цивільне право» в сучасних системах права позначають в основному ту область права, яка регулює головним чином майнові та деякі немайнові відносини. Сам термін "цивільне право» (jus civile) відомий з давніх часів і використовувався ще римськими юристами в тому числі і як синонім терміну «приватне право».
Приватне право протиставлялося так званому публічному праву (jus publicum), a критерієм розмежування сфер приватного та публічного права служить характер захищається інтересу.
Юрист класичного періоду римського права Ульпиан писав, що публічне право відноситься до статусу, до стану всього Римської держави в цілому, а приватне право має на увазі вигоди, інтереси окремих осіб.
Протягом багатьох століть запропонована Ульпіаном класифікація не піддавалася сумніву і залишалася однією з фундаментальних аксіом юриспруденції. Однак в міру ускладнення господарського життя суспільства, з появою все нових і нових фактів більш поглиблений аналіз показав, що запропонована свого часу римської школою права класифікація не відображає реалій правового розвитку людського суспільства і не витримує теоретичної критики. І дійсно, встановлюючи правові приписи в області сімейного, спадкового, речового права, держава не тільки регулює і захищає інтереси окремих осіб, а й здійснює захист інтересів усього суспільства і держави в цілому.
У XVIII-XIX століттях проблемі розмежування приватного та публічного права в юридичних дослідженнях приділялася значна увага. Вироблялися різні підходи та критерії, зокрема пропонувався так званий матеріальний критерій, згідно з яким ту чи іншу норму можна віднести до сфери публічного або приватного права залежно від змісту регульованих відносин. Так, до сфери приватного права повинні ставитися норми, що регулюють майнові відносини. Цілком очевидно, що застосування такого критерію не дає адекватної оцінки норми, оскільки, наприклад, відносини, пов'язані з формуванням державного бюджету, носять майновий характер, але не належать до сфери приватного права. Розробка матеріального критерію по суті є варіантом вже зазначеного вище критерію інтересу.
Новий напрямок у порівнянні з римської школою права представляла інша концепція, що виходила з критерію формального характеру, згідно з якою до публічного права належать норми, що регулюють відносини, що охороняються у кримінальному чи адміністративному порядку, в той час як приватно -правові відносини захищаються цивільними судами з ініціативи приватних осіб.
14
Але і ця теорія не отримала широкого визнання, оскільки не пояснює кримінально-та адміністративно-правовий захист приватноправових інтересів, наприклад приватної власності, а в кримінальному праві цілого низки країн містяться норми, спрямовані на захист сімейних відносин, і т. д.
Вже в XIX столітті був запропонований новий критерій розмежування права приватного й права публічного, згідно з яким зазначені галузі права розрізняються за методом правового регулювання . Для публічного права характерно регулювання відносин приписами імперативного характеру, які не можуть бути змінені жодної приватної волею окремої особи. У відносинах публічно-правового характеру все підпорядковано волі державної влади, у регулюванні таких відносин застосовується метод влади і підпорядкування. Відомий російський юрист професор І. А. Покровський, порівнюючи життя держави з військовою організацією армії, писав на початку XX століття, що в державі все підпорядковано єдиній волі, одному командному центру, все в ньому централізовано. Ось цей-то прийом юридичної централізації, на думку І. А. Покровського, і становить сутність публічного права.
У сфері відносин приватно-правового характеру, тобто відносин між приватними особами, діє зовсім інший метод регулювання: приватним особам надається право до певної міри вільно визначати характер і зміст відносин між собою, вступати в які- або відносини або, навпаки, утримуватися від реалізації своїх прав, тобто на противагу централізованої волі держави з її методом регулювання влади і підпорядкування застосовується метод, що створює між учасниками відносини юридичної рівності, породжуючи систему юридичної децентралізації, тобто свободи і приватної ініціативи.
На певному етапі розвитку цивільно-правової науки висувалися і негативістські концепції, суттю яких є твердження, що не існує якогось принципового розходження між приватним і публічним правом і що розподіл права на приватне і публічне, будучи історично обумовленим в епоху рабства, втратило в даний час будь-якої практичний сенс.
Заперечення публічного права тягне за собою і заперечення приватного права, так як при цьому відпадає охоронна функція держави, публічно-правова організація якого, необхідна для виникнення і здійснення будь-якого права, в тому числі і приватного, як було показано вище, покоїться на публічному праві. Позбавлене сенсу і заперечення приватного права, оскільки доведення цієї концепції до логічного завершення тягне за собою абсолютний примат публічно-правових інтересів, заперечення і обмеження приватної ініціативи і свободи, утиск 'цивільних прав особистості.
Питання про співвідношення приватного та публічного права не є
15
просто загальнотеоретичних питанням. Він носить яскраво виражений прагматичний характер, оскільки від його вирішення залежить право держави на втручання в приватне життя, в економічну, підприємницьку та інші сфери. Більш докладно ця проблематика буде розглядатися у відповідних розділах.
Розподіл права на публічне і приватне є основоположною класифікацією норм і правових інститутів в країнах рома-но-германської правової системи, тобто в тих країнах, на право яких зробила істотний вплив римська правова традиція.
Англійському праву невідомо розподіл права на приватне і публічне, оскільки за своїм походженням всі англійське право постає як право публічне, так як компетенція королівських судів історично обгрунтовувалася інтересом корони в тому чи іншому суперечці. Судовий процес у королівських судах з кожного справі - як по кримінальній, так і по цивільному - починався після видання королівською владою від імені корони спеціального приписи шерифу доставити певну особу до суду на вказаному в приписі підставі, наприклад відповідача у цивільній справі. Таким підставою могло бути лише правопорушення - неправомірна дія, зачіпає встановлений королем публічний порядок.
Зазначену традицію сприйняло і право США, якому також невідомо розподіл права на публічне і приватне, хоча з другої половини XX століття в юридичній літературі обох країн терміни «публічне» і «приватне право» застосовуються в тому ж значенні, що і в європейських країнах, що запозичили в свій час принципи римського цивільного права.
Публічна право в країнах континентальної Європи традиційно включає такі галузі, як державне, або, як його ще називають, конституційне право, адміністративне, фінансове та кримінальне.
Основу приватного права становить цивільне право. У деяких країнах господарська діяльність, що здійснюється в якості промислу з метою отримання прибутку, регулюється нормами так званого торгового права. До приватного права традиційно відносять норми, що регулюють сімейні відносини і вже в XX столітті виділялися в самостійні галузі права - транспортне, трудове і деякі інші.
В результаті буржуазних революцій сталася ломка засад феодального суспільства і ряду його правових інститутів, що встали на шляху розвитку продуктивних сил та підприємництва. На початку XVIII століття проводиться досить значна кодификационная робота в галузі цивільного та торгового права у Франції, в ході якої в 1804 році приймається цивільний кодекс і в 1807 році - торговий кодекс, тобто розподіл приватного права на торгове я цивільне, якому передував період тривалого історичного розвитку, отримало законодавче оформлення.
16
Торговельне право виникло в умовах феодального держави, чому сприяли, з одного боку, становий характер суспільства, а з іншого - ускладнення і розвиток торговельної, підприємницької діяльності. Найбільш сприятливі умови для еволюції торгового права склалися в середньовічній Італії, традиційно була центром середземноморської торгівлі. Стан купців керувалося в своїй професійній діяльності складають спочатку всередині купецьких корпорацій, а потім і в масштабах міст звичаями. Так поступово формувалося право торгового обороту, яке спочатку по колу суб'єктів поширювалося на осіб торгового звання і називалося правом торговців (jus mercaturae). Норми, що виробляються в торговому обороті, передавалися від покоління до покоління, від батька до сина, як звичаїв предків, спочатку в рамках замкнутої купецької корпорації, а пізніше, з утворенням звичаїв, спільних для всіх купців міста, стали застосовуватися як звичаї даного міста.
Крім станового характеру феодального суспільства виникненню спеціальних норм сприяла специфічна діяльність купців - торгівля, організація виробництва. Норми цивільного права, часто громіздкі, вимагають від учасників правовідносин вчинення складних формальностей, а іноді і дій майже обрядового характеру, не відповідали вже в ті часи головною потреби торгового обороту - створення умов для швидкого і надійного переміщення цінностей від одного суб'єкта до іншого і при цьому суворої фіксації прав на майно. Неприйнятними для торгового обороту виявилися також принципи індивідуального підходу до оцінки поведінки зобов'язаної особи без урахування загальноприйнятою в торгівлі практики, дух національної окремішності цивільного права. Саме в надрах торгового обороту серед купців з відносин довірчого характеру (фідуціарних) склався, зокрема, такий важливий інститут, як вексельне право, був вироблений для встановлення наявності вини боржника такий абстрактний критерій, як ставлення до ведення справ турботливого, розумного господаря.
У містах, спочатку в Італії, а потім і на півночі Європи, в Прибалтійських державах, робилися спроби запису торгових звичаїв міст і судових рішень по торгових справах, а з розвитком торговельної діяльності купців і морської торгівлі, зміцненням ринків відбувається поступове розширення сфери дії норм звичаєвого права як у просторі, так і по колу осіб. Звичаї торговців починають застосовуватися для врегулювання відносин не тільки між особами торгового стану, а й іншими особами, які вступали у відносини торгового характеру, тобто поступово відбувалося перетворення права торговців у торгове право (jus mercatorum). Однак для появи торгового права в сучасному його розумінні необхідний був ще довгий шлях історичного вазвітіяц '<ю якому-ст-яцрветачалвной записи звичаїв,
простий їх фіксації окремі феодальні держави переходили до спроб кодифікації торгових звичаїв.
Найбільш значні зусилля в цьому напрямку були зроблені у Франції за Людовіка XIV, міністр фінансів якого Кольбер сприяв розробці та введенню в дію на всій території королівства двох ордонансов - ордонанс про торгівлю 1673 (Ordonance de commerce) і ордонанс про мореплавання 1681 (Ordonance de la marine), в значній мірі сприяли уніфікації правового регулювання торгових операцій на території Франції. Ордонанси відомі як ордонанси Кольбера, і ряд ідей і принципів цих нормативних актів дожив до наших днів, будучи основою Французького торгового кодексу 1807, чинного у Франції і зараз.
Бурхливий розвиток торговельних відносин після буржуазних революцій, що зламали станові перегородки в суспільстві, вимагало правового регулювання, більш соответствовавшего нових економічних умов. Франція була першою країною, де проблема створення нового цивільного та торгового законодавства, єдиного на всій території держави, була успішно вирішена. У 1804 році був прийнятий Французький цивільний, а в 1807 році - Французький торговий кодекс. Обидва цих нормативних акта є чинними законами до теперішнього часу. Спостерігається цікаве явище, коли в державі для регулювання, здавалося б, однотипних майнових відносин у галузі приватного права застосовуються два закони - цивільний і торговий, має місце своєрідна подвійність у законодавстві, що регулює приватно-правові відносини. Це явище описується терміном «дуалізм приватного права», а країни, що послідували прикладу Франції, відносяться до групи країн з дуалістичної системою приватного права. До цієї групи відносяться Німеччина, Іспанія, Португалія, а за межами Європи - Японія і цілий ряд інших країн.
Генезисом дуалізму приватного права стала, з одного боку, станова замкнутість феодального суспільства, а з іншого - специфічність професійної діяльності купецького стану.
Трохи інакше розвивалося торгове право в Англії. Поза всяким сумнівом, англійське суспільство в феодальний період було становим, і в Англії стан купців виробляло у своїй практичній діяльності правила ведення справи - торгові звичаї. Але особливість розвитку права Англії - його прецедентний характер - призвела до того, що з'явився в діловій практиці звичай, одного разу застосований судом як норми звичаєвого права, для всіх наступних поколінь перетворювався на норму Прец-дентнна права, тобто відбувалося поглинання звичаїв Прец-дентнна правом. У провідному прецеденті, справі Good-win v Robarts 1875, дано визначення торгового права, згідно з яким воно є не що інше, як підтверджені рішеннями судів загального права звичаї купців і торговців у різних галузях торгівлі.
  18
  У ході історичного розвитку купецьке право Англії випробувало на собі деякий вплив римського права, але вже в XVII столітті почався процес злиття торгового права з загальним цивільним правом, що завершився в XVIII столітті.
  Торгове право Англії значно збагатило прецедентне цивільне право. Найзначнішим його внеском, на думку англійських юристів, було визнання загальним правом поняття «оборотність», що призвело до створення таких найважливіших елементів цивільного і торгового права, як оборотні документи - векселі і чеки. Оборотні документи є далеко не єдиним внеском торгового права в розвиток цивільного права Анг-t лии. Такі інститути сучасного цивільного права, як това-it ріщества, представництво, страхування, в основі своїй мали ^ торгові звичаї. Проводилася в XIX столітті законодавча робота привела до того, що більша частина норм торгового права придбала силу закону, перетворившись на норми статутного права. Найбільш важливими для торгового обороту законами з'явилися прийняті в той період закон про переказні векселі 1882 року, закон про товаристві 1890 року й закон про купівлю-продаж товарів 1893.
  У Сполучених Штатах Америки, як і в Англії, торгове право не виділяється з цивільного права як окремої галузі. Однак США є країною, що сформувалася вже в період становлення і бурхливого розвитку капіталістичних відносин, і, безсумнівно, цивільне право США, а якщо говорити точніше - цивільне право окремих штатів, містить значну кількість норм, призначених для регулювання відносин, що виникають у підприємницькій діяльності. У США в силу федеративного устрою держави і відповідно до конституції регулювання відносин цивільно-правового характеру віднесено, за дуже незначним винятком, до компетенції штатів. З метою уніфікації правового регулювання відносин у цивільному і торговому обороті штатами розробляються і приймаються однакові закони з окремих проблем. Найбільш значним як за обсягом, так і за важливістю регульованих питань є Однаковий торговий кодекс (Uniform Commercial Code). Розробка торгового кодексу, будучи досить значним явищем, не дає проте підстав відносити США до країн з дуалістичної системою права, оскільки хоча в Сполучених Штатах і застосовується термін «торгове право», але він розуміється в значно вужчому сенсі в порівнянні з правовими системами європейських держав.
  Незважаючи на це, як в США, так і в Англії в університетах читаються спеціальні курси по торговому праву, видаються підручники і готуються юристи, що спеціалізуються на обслуговуванні торгового обороту.
  Процеси, що зачіпають взаємодія цивільної та торгового права, взаємопов'язані. Норми цивільного і торгового права перебувають у співвідношенні норми загальної та спеціальної. Набла-
  19
  дається їх взаємовплив в країнах з дуалістичної системою. Дуже часто під впливом комерційної практики, торгового права відбувається зміна окремих норм цивільного права. Цей процес отримав в юриспруденції назву «комерціалізації» цивільного права. У той же час ряд країн, серед яких - Швейцарія та Італія, відмовилися від дуалістичного підходу в регулюванні приватно-правових відносин, що не виключено спеціального регулювання торговельних відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Цивільне та торгове право як галузі приватного права"
 1. § 2. Місце муніципального права в російському праві
    цивільне, підприємницьке, сімейне право. Сюди ж слід віднести корпоративне право (церковне право, внутриорганизационное право громадських об'єднань і т.д.). Муніципальне право і як комплексне міжгалузеве освіту, і як відокремлена частина російського права є переважно правом публічним, оскільки регулює публічно-владні відносини. Однак у муніципальне
 2. § 1. Поняття комерційного права
    цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх
 3. § 2. Джерела комерційного права
    цивільному кодексі і ряді спеціальних нормативних актів, присвячених тим чи іншим інститутам комерційного права, що відповідає, на наш погляд, сучасної тенденції розвитку комерційного законодавства. Вибір того чи іншого варіанту систематизації комерційного законодавства залежить від волі та інтересів законодавця, що формує цю систему з урахуванням конкретної економічної та
 4. § 2. Створення комерційних організацій
    цивільні права і нести обов'язки. Комерційні організації, за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств (абз. 2 п. 1 ст. 113 ЦК) та інших видів організацій, передбачених законом (наприклад, підприємств з іноземними інвестиціями - абз. 4 п. 1 ст. 2 ЦК), можуть мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів
 5. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    цивільним законодавством, в рівній мірі забезпечують правову охорону інтересів і підприємців, і непідприємців. З точки зору вимог закону інтереси підприємців охороняються всією системою права, тобто нормами різних галузей права: державного, адміністративного, трудового, кримінального, цивільного і всіх інших. Правові норми різних галузей права
 6. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
    цивільного (комерційного) права. Інші відносини - відносини щодо встановлення і застосування цін - складаються між органами державної влади та виробниками (продавцями) продукції, виконавцями робіт і послуг, а також їх споживачами (публічні відносини) і регламентуються нормами адміністративного права. В умовах ринкової економіки правове регулювання цін відрізняється
 7. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
    цивільних відносин і виступати в ролі суб'єкта цивільних відносин. Інвесторами визнаються суб'єкти інвестиційної діяльності, здійснюють вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове використання. Інвесторами можуть бути самі різні учасники цивільних і публічних відносин, це: органи, уповноважені управляти
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
    цивільного суднобудування, довести його до світового технологічного та організаційного рівня, представленого сьогодні модернізованими верфями Південної Кореї, Японії, Німеччини, Польщі та Хорватії, по-друге, змінити на краще вигляд морського фасаду Санкт-Петербурга, оскільки в даний час великі території по обох берегах Великий Неви при впадінні її в Фінську затоку зайняті
 9. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
    цивільним законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості
 10. § 2. Предмет цивільного права
    цивільного права та визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Цивільне законодавство, - йдеться в абз. 1 п. 1 ст. 2 ЦК,
© 2014-2022  yport.inf.ua