Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика правового регулювання цін

Поняття і види цін. Ціна - це грошове вираження вартості продукції, робіт, послуг. Різновидом ціни є тариф, який застосовується до певних послуг, наприклад, тариф вантажних перевезень, що визначає розцінки за відстань перевезення.
У підприємницької діяльності застосовуються різні види цін. Залежно від того, як визначаються ціни, вони поділяються на вільні і регульовані. Вільна ціна - це ціна, що складається на ринку під впливом попиту та пропозиції і, отже, не регульована державою. Різновидом вільної ціни є договірна ціна, яка визначається вільним розсудом сторін. Регульована ціна - ціна, яка визначається уповноваженими органом держави. Методи визначення такої ціни можуть бути різними: визначення верхнього або нижньої межі ціни, надбавок до ціни, визначення граничного коефіцієнта зміни ціни, визначення граничного рівня рентабельності, встановлення фіксованої ціни.
Залежно від призначення ціни розрізняють оптові та роздрібні ціни. Оптові ціни застосовуються при розрахунках з усіма споживачами, крім покупців у роздрібній торгівлі. Оптова ціна включає в себе витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, у тому числі накладні витрати (з транспортування, зберігання, постачальницько-збутові надбавки тощо); суми податку на додану вартість; суми акцизів (по товарах, оподатковуваним акцизами); а також норму прибутку виготовлювачів (продавців) продукції, виконавців робіт і послуг, визначається ними самостійно (за вільними цінами) або з урахуванням вимог законодавства про ціноутворення (по регу-ліруемих цінами). Роздрібні ціни - ціни, за якими продукція, роботи, послуги реалізуються населенню. Вона складається з оптової
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 59
ціни і накладних витрат торгуючих і інших комерційних організацій і включає торгову надбавку з розрахунком отримання певного прибутку.
У практиці ціноутворення використовуються і інші види цін. Наприклад, господарюючі суб'єкти можуть встановлювати розрахункові ціни, які застосовуються для обліку руху продуктів виробництва (деталей, вузлів, інших напівфабрикатів) в межах даного господарюючого суб'єкта і не пов'язані з товарно-грошовими відносинами безпосередньо.
Предмет і характер правового регулювання цін. В умовах ринку ціна на продукцію, роботи і послуги формується під впливом попиту та пропозиції на них. Роль держави обмежується межами забезпечення публічних інтересів: збалансованого розвитку економіки, вирішення соціальних завдань і т.п. У такому випадку держава за допомогою права організує систему органів ціноутворення і визначає їх компетенцію; регламентує порядок розробки, затвердження та застосування цін; передбачає санкції за нару-ня правил ціноутворення і ценопрімененія.
Право регулює відносини між людьми і через їх поведінку впливає на об'єкти матеріального світу. У цьому сенсі правове регулювання цін означає правове регулювання відносин щодо встановлення та застосування цін на продукцію, роботи і послуги. Дані відносини регулюються нормами різних галузей права. Одні відносини складаються між виробниками (продавцями) продукції, виконавцями робіт і послуг та споживачами цих про-дукції, робіт і послуг (приватні відносини) і регулюються нормами цивільного (комерційного) права. Інші відносини - відносини щодо встановлення і застосування цін - складаються між органами державної влади та виробниками (продавцями) продукції, виконавцями робіт і послуг, а також їх споживачами (публічні відносини) і регламентуються нормами адміністративного права.
В умовах ринкової економіки правове регулювання цін відрізняється общедозволітельного спрямованістю і виражається формулою:
ціна визначається договором, крім випадків коли вона передбачена законом або іншими правовими актами (п. 4 ст. 421 ЦК). В останньому випадку договір повинен відповідати обов'язковим для сторін правилам, встановленим законом та іншими правовими актами (імперативним нормам), що діють у момент його укладення (п. 1 ст. 422 ЦК).
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 60
Той же принцип знайшов закріплення в спеціальній нормі ЦК, присвяченій ціною: виконання договору оплачується за ціною, встановленою угодою сторін, але у передбачених законом випадках застосовуються ціни (тарифи, розцінки, ставки і т . п.), які встановлюються або регулюються уповноваженими на те державними органами (п. 1 ст. 424 ЦК).
Регламентуючи окремі види договорів, ГК послідовно проводить принцип свободи ціноутворення. Так, відповідно до ст. 485 ГК, що визначає правила про ціну товару за договором купівлі-продажу, покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, передбаченої договором купівлі-продажу. У договорі підряду зазначається ціна підлягає виконанню роботи або способи її визначення (п. 1 ст. 709 ЦК).
Слід звернути увагу, що за чинним законодавством ціна, за загальним правилом, не є істотною умовою договору. Якщо інше не передбачено законом, відсутність у договорі умови про ціну не тягне його недійсність. Це випливає з п.3 ст. 424 ЦК: у випадках коли в безкоштовне договорі ціна не передбачена і не може бути визначена виходячи з умов договору, виконання договору має бути оплачено за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги.
Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого арбітражного суду РФ № 6/8 від 1 липня 1996 р. «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу РФ» наявність порівнянних обставин , що дозволяють однозначно визначити, якою ціною необхідно керуватися, повинно бути доведено зацікавленою стороною. При наявності розбіжностей за умовою про ціну і недосягнення сторонами відповідної угоди договір вважається неукладеним.
Як приклад, коли ціна відповідно до закону є істотною умовою договору, можна назвати норму п. 1 ст. 555 ГК, що регламентує правила про ціну в договорі продажу нерухомості: договір продажу нерухомості повинен передбачати ціну цього майна. При відсутності в договорі погодженого сторонами в письмовій формі умови про ціну нерухомості договір про її продаж вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені п.3 ст. 424 ЦК, не застосовуються.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 61
Принцип свободи ціноутворення зазнає обмеження з метою забезпечення публічних інтересів. Ці обмеження закріплені спеціальним законодавством про ціни, представленим безліччю нормативних актів різного рівня, які потребують уніфікації. Поки, на жаль, немає єдиного закону про ціноутворення, який би створював законодавчу базу реалізації основ цінової політики, віднесених Конституцією РФ до ведення РФ (п. «ж» ст. 71). Законодавство про ціни формується за певними сферами держав-ного регулювання і контролю.
Наприклад, державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію здійснюється Федеральним законом РФ від 14 квітня 1995 р. «Про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію в РФ» [1].
Загальне законодавство про ціноутворення поки складається на рівні Указів Президента РФ і постанов Уряду РФ. Початок цьому поклав Указ Президента РФ від 3 грудня 1991 р. «Про заходи щодо лібералізації цін» [2], який встановив перехід, в основному, на застосування вільних (ринкових) цін і тарифів, що складаються під впливом попиту та пропозиції, на продукцію, роботи та послуги.
З метою подальшого поглиблення економічних реформ, підвищення ефективності ринкової економіки та впорядкування державного регулювання цін (тарифів) на початку 1995 р. були прийняті два важливих нормативних акта: Указ Президента РФ від 28 лютого 1995 р. № 221 «Про заходи щодо впорядкування державного регулювання цін (тарифів)» [3] і в його розвиток - постанова Уряду РФ від 7 березня 1995 р. № 239 «Про заходи щодо впорядкування державного регулювання цін (тарифів)» [4].
У цих нормативних актах визнана необхідність подальшої лібералізації цін (тарифів). Державне регулювання цін (тарифів) передбачено в основному тільки на продукцію природних монополії: транспортування нафти і Нафтопродук магістральними нафтопроводами; транспортування газу по трубопроводах;
послуги з передачі електричної та теплової енергії; залізничне перевезення, послуги транспортних терміналів, портів та аеропортів; послуги загальнодоступною електричного і поштового зв'язку.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 61
Складається загальному законодавству про ціноутворення кореспондує законодавство про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності, спрямоване по суті на контроль за ціноутворенням і ценопрімененіем з боку антимонопольних органів.
Відповідно до Закону РФ «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» забороняються дії господарюючого суб'єкта (групи осіб), що займає домінуюче становище, які мають або можуть мати своїм результатом обмеження конкуренції та (або) обмеження інтересів інших господарюючих суб'єктів (групи осіб) або фізичних осіб, зокрема такі дії, як порушення встановленого нормативними актами порядку ціноутворення, встановлення монопольно високих або монопольно низьких цін (ст. 5).
Також забороняються і визнаються недійсними угоди конкуруючих господарюючих суб'єктів, що мають в сукупності частку на ринку певного товару більше 35%, якщо такі угоди можуть мати своїм результатом обмеження конкуренції, в тому числі угоди, спрямовані на встановлення (підтримання) цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; підвищення, зниження або підтримання цін на аукціонах і торгах (ст. 6).
Забороняються і визнаються недійсними також угоди органу влади або управління з іншим органом влади або управління або з господарюючим суб'єктом, які можуть мати своїм результатом обмеження конкуренції та (або) обмеження інтересів господарюючих суб'єктів чи громадян, в тому числі угоди, спрямовані на підвищення, зниження або підтримання цін (тарифів) (ст. 8).
Спостерігаючи за товарним ринком, з метою сприяння його розвитку і конкуренції, підтримки підприємництва і демонополізації федеральний антимонопольний орган може направляти відповідним федеральним органам виконавчої влади, органам виконавчої влади суб'єктів РФ і органам місцевого самоврядування рекомендації, у тому числі про зміну сфер застосування вільних, регульованих і фіксованих цін.
Особливо жорстко держава регулює ціни у сферах природних монополій. Відповідно до Федерального закону РФ «Про природні монополії» цінове регулювання є одним з основних методів регулювання діяльності суб'єктів природної монополії і здійснюється за допомогою прямого визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня (ст. 6).
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 63

[1] СЗ РФ 1995 № 16. ст. 1316.
[2] Відомості РФ. 1991 № 52 ст. 1878.
[3] СЗ РФ 1995 № 10. ст. 859.
[4] Там же. № 11 ст. 997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  правова відповідальність / / Радянська держава і право. 1975. N 10; Боброва Н.А., Зражевська Т.Д. Відповідальність в системі гарантій конституційних норм. Воронеж, 1985; Краснов М.А. Публічно-правова відповідальність представницьких органів за порушення закону / / Держава і право. 1993. N 6; Лучин В.О. Відповідальність у механізмі реалізації Конституції / / Право і життя. 1994. N 1; він же.
 2. § 2. Джерела комерційного права
  загальна концепція всіх федеративних договорів, укладених Російською Федерацією з суб'єктами РФ. Вони разом з Конституцією РФ встановлюють виключну сферу ведення РФ і області спільного ведення РФ і суб'єктів РФ. Всі інші питання, в тому числі пов'язані з нормотворчеству, є сферою ведення суб'єктів РФ. [2] Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 3. § 2. Правовий режим речей
  загальна класифікація речей, наведена в гол. 6 ЦК та включає такі категорії, як нерухомі та рухомі речі, ділені й неподільні, складні речі, головні речі і приналежності, плоди, продукція та доходи, а також такі спеціальні об'єкти, як гроші і валютні цінності. Особливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких виступає як єдиний
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
    загальна класифікація за змістом майнових прав, засвідчених цінними паперами, вже була наведена вище (цінні папери з речове-правовим і зобов'язально-правовим змістом). Безпосередньо в Цивільному кодексі (ст. 145) міститься вказівка на розділення всіх цінних паперів за способом легітимації уповноваженої особи. Під легітимацією слід розуміти той конкретний порядок, в
 5. § 2. Оренда
    загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування майном - предметом договору [4]. Загальна сума лізингових платежів включає: суму, яка відшкодовує повну (або близьку до неї) вартість лізингового майна; суму, яка виплачується лізингодавцю за кредитні ресурси, використані ним для придбання майна за договором лізингу; комісійну
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
    характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів,
 7. § 1. Загальна характеристика правового регулювання якості
    правового регулювання. Якість - сукупність властивостей вже виготовленої конкретної продукції, вироблених робіт, наданих послуг. Правова категорія якості означає ступінь відповідності властивостей продукції, робіт і послуг договором, а у випадках, передбачених законом - обов'язковим вимогам, встановленим державними стандартами. Правове регулювання якості не означає
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 9. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
    правового регулювання ринку цінних паперів. Основним джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    загальна цивільна правоздатність. З моменту отримання Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 215 ліцензії у кредитної організації виникає здатність здійснювати кредитно-розрахункові операції, тобто займатися професійною банківською діяльністю з метою отримання прибутку. Обсяг спеціальної
© 2014-2022  yport.inf.ua