Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика правового регулювання якості

Предмет правового регулювання. Якість - сукупність властивостей вже виготовленої конкретної продукції, вироблених робіт, наданих послуг.
Правова категорія якості означає ступінь відповідності властивостей продукції, робіт і послуг договором, а у випадках, передбачених законом - обов'язковим вимогам, встановленим державними стандартами.
Правове регулювання якості не означає безпосереднього впливу на об'єкти матеріального світу (речі та їх властивості), так як право регулює суспільні відносини між людьми і через їх поведінку впливає на об'єкти матеріального світу. Отже, правове регулювання якості означає правове регулювання відносин, що складаються з приводу якості продукції, робіт і послуг; діяльність осіб (органів влади, виробників, продавців, виконавців, споживачів), пов'язану з встановленням і дотриманням певних норм (вимог до якості), обов'язкових для осіб, від дій яких залежить якість.
Відносини з приводу визначення вимог до якості регулюються нормами різних галузей права: цивільного, трудового, адміністративного.
В умовах ринкової економіки головним регулятором суспільних відносин є сам ринок, який економічно, на основі попиту і пропозиції, визначає розвиток виробництва, ціну товару, його якість. Ринок впливає на інтереси підприємців, змушує їх поліпшувати виробництво і якість товару, знижувати витрати на виробництво і відповідно ціни. Вплив на економіку за допомогою інтересу є більш істотним, ніж адміністративні методи управління економікою.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 68
Лібералізація ринкової економіки безпосередньо торкнулася і такий її аспект, як визначення вимог до якості продукції, робіт і послуг. Якщо раніше (у плановій економіці) ці вимоги визначалися головним чином в адміністративному порядку (в широкому застосуванні державних стандартів, що містять імперативні вимоги, адміністративної атестації продукції та її держриймання), то в даний час на перше місце у визначенні вимог до якості продукції, робіт і послуг вийшов договір. Сфера визначення вимог до якості в нормативно-правовому порядку різко звузилася.
Характер правового регулювання якості. Правове регулювання якості в сучасних умовах характеризується общедозволітельного спрямованістю і відповідає принципу свободи договору. Воно може бути виражено формулою: умови про якість визначаються договором, крім випадків, коли зміст умови наказано законом чи іншими правовими актами (п. 4 ст. 421 ЦК). У цих випадках договір має відповідати обов'язковим для сторін правилам, встановленим законом та іншими правовими актами (імперативним нормам), що діють у момент його укладення (п. 1 ст. 422 ЦК).
Проілюструємо це на прикладі спеціальних норм ЦК. Так, відповідно до п. 1 ст. 469 ГК продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі-продажу. У той же час в п. 4 тієї ж статті зазначається, що якщо у встановленому законом порядку передбачені обов'язкові вимоги до якості продаваного товару, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим вимогам. За угодою між продавцем і покупцем може бути переданий товар, відповідний підвищеним вимогам до якості в порівнянні з обов'язковими вимогами, встановленими в передбаченому законом порядку.
Такого ж роду Правила містяться в ст. 721 ГК, регулюючої якість роботи. Тут також за основу приймаються умови договору, а виняток становлять випадки, коли в ролі підрядника виступає підприємець, і законом, іншими правовими актами чи встановленому ними порядку передбачені обов'язкові для нього вимоги до якості виконуваної роботи. Підрядник може прийняти на себе за договором обов'язок виконати роботу, що відповідає вимогам до якості, вищими порівняно з встановленими зобо-них для сторін вимогами.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 69
Якщо ні в нормативно-правовому порядку, ні в договорі умови про якість не визначені, продукція, роботи і послуги повинні відповідати звичайно ставляться до такого роду продукції, робіт і послуг, і бути придатними для цілей, про які виробник, продавець, виконавець були повідомлені покупцем, замовником (ст. 469, 721 ЦК).
Принцип свободи договору при визначенні вимог до якості продукції, робіт, послуг зазнає обмеження з метою забезпечення публічних інтересів і, зокрема, захисту прав споживачів. Ці обмеження закріплені спеціальним законодавством про якість: Законом РФ від 10 червня 1993 р. «Про стандартизацію» [1]; Законом РФ від 27 квітня 1993 р. «Про забезпечення єдності вимірювань» [2]; Законом РФ від 10 червня 1993 «Про сертифікації продукції та послуг» [3]; Федеральним законом РФ від 9 січня 1996 р. «Про внесення змін і доповнень до Закону РФ" Про захист прав споживачів "та Кодекс України про адміністративні правопорушення» [4], низкою підзаконних нормативних актів , в тому числі постановою Уряду РФ від 12 лютого 1994 р. № 100 «Про організацію робіт із стандартизації, забезпечення єдності вимірювань, сертифікації продукції та послуг» [5] і безліччю постанов і наказів Державного комітету РФ по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарту Росії).

[1] Відомості РФ 1993 № 25 ст. 917.
[2] Там жe. № 23 ст. 511.
[3] Там же № 26 ст. 966.
[4] СЗ РФ. 1996 № 3. ст. 140.
[5] Збори актів РФ. 1994. № 8. Ст. 598.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика правового регулювання якості "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  правова відповідальність / / Радянська держава і право. 1975. N 10; Боброва Н.А., Зражевська Т.Д. Відповідальність в системі гарантій конституційних норм. Воронеж, 1985; Краснов М.А. Публічно-правова відповідальність представницьких органів за порушення закону / / Держава і право. 1993. N 6; Лучин В.О. Відповідальність у механізмі реалізації Конституції / / Право і життя. 1994. N 1; він же.
 2. § 2. Джерела комерційного права
  загальна концепція всіх федеративних договорів, укладених Російською Федерацією з суб'єктами РФ. Вони разом з Конституцією РФ встановлюють виключну сферу ведення РФ і області спільного ведення РФ і суб'єктів РФ. Всі інші питання, в тому числі пов'язані з нормотворчеству, є сферою ведення суб'єктів РФ. [2] Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 3. § 2. Правовий режим речей
  загальна класифікація речей, наведена в гол. 6 ЦК та включає такі категорії, як нерухомі та рухомі речі, ділені й неподільні, складні речі, головні речі і приналежності, плоди, продукція та доходи, а також такі спеціальні об'єкти, як гроші і валютні цінності. Особливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких виступає як єдиний
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  загальна класифікація за змістом майнових прав, засвідчених цінними паперами, вже була наведена вище (цінні папери з речове-правовим і зобов'язально-правовим змістом). Безпосередньо в Цивільному кодексі (ст. 145) міститься вказівка на розділення всіх цінних паперів за способом легітимації уповноваженої особи. Під легітимацією слід розуміти той конкретний порядок, в
 5. § 2. Оренда
  загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування майном - предметом договору [4]. Загальна сума лізингових платежів включає: суму, яка відшкодовує повну (або близьку до неї) вартість лізингового майна; суму, яка виплачується лізингодавцю за кредитні ресурси, використані ним для придбання майна за договором лізингу; комісійну
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів,
 7. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
  правового регулювання цін. В умовах ринку ціна на продукцію, роботи і послуги формується під впливом попиту та пропозиції на них. Роль держави обмежується межами забезпечення публічних інтересів: збалансованого розвитку економіки, вирішення соціальних завдань і т.п. У такому випадку держава за допомогою права організує систему органів ціноутворення і визначає їх компетенцію;
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 9. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  правового регулювання ринку цінних паперів. Основним джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  загальна цивільна правоздатність. З моменту отримання Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 215 ліцензії у кредитної організації виникає здатність здійснювати кредитно-розрахункові операції, тобто займатися професійною банківською діяльністю з метою отримання прибутку. Обсяг спеціальної
© 2014-2022  yport.inf.ua