Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Громадянство


Правове становище особистості - це юридично закріплена система взаємовідносин між людиною і державою, а також між людиною та іншими суб'єктами (сукупність прав, свобод і обов'язків). Поняття "права" і "свободи" в даному контексті фактично рівнозначні, обидва вони відносяться до категорії "можливості", що, в свою чергу, безпосередньо пов'язано із зобов'язаннями держави щодо забезпечення їх реалізації; в антонімічності поняття "обов'язки" входить встановлена законом сума вимог держави до громадянина.
Правове становище залежить від характеру політичного режиму, особливостей історичного розвитку країни, рівня культури суспільства, національних традицій та інших обставин. Важливе значення має економічна основа держави.
Для теорії конституціоналізму характерний дуалізм правового статусу особистості, яка виступає у відповідних сферах або як людина, або як громадянин: особистість виступає як людина у сфері економічної (громадянське суспільство) і як громадянин - у сфері політичної (політична спільність). Ця дуалістична концепція, втілена в усіх конституціях зарубіжних країн, як старих, так і нових, розділяє особистість на людину і громадянина і відповідно наділяє особистість правами людини і правами громадянина.
Найважливішою юридичною передумовою правового становища особистості в суспільстві є стан громадянства, тобто політична приналежність індивідуума до цієї держави, яка обумовлює характер політико-правових відносин між особистістю і державою. Конституційне право пов'язує з громадянством цілий ряд найважливіших правових наслідків, головним з яких є те, що фізичні особи можуть бути суб'єктами державно-правових відносин, тільки володіючи правовим статусом громадянина даної країни. (Слід обмовитися, що термін "підданство", фактично рівнозначний громадянству, застосовується в країнах з монархічною формою правління.)
Стан громадянства припускає як певні права, так і обов'язки. З одного боку, громадянство являє собою одночасно і політичну приналежність до цієї держави, і стан підвладності, оскільки на громадянина поширюється суверенна влада держави не тільки на території даної країни, а й за її межами. З іншого боку, зі стану громадянства випливає право громадянина на захист його прав і законних інтересів з боку відповідних органів тієї держави, до якого він належить, обов'язки держави перед громадянином.
В унітарних державах існує єдине громадянство, тому що громадянин вступає у відносини тільки з однією державою, існуючим на даній території. У країнах з федеративною формою державного устрою громадянство, як правило, подвійне - громадянство союзу і громадянство суб'єктів федерації. У багатьох випадках проголошення громадянства суб'єкта федерації залишається чистою декларацією. Громадянином суб'єкта федерації вважається кожен громадянин союзу, який постійно проживає на території даного суб'єкта. Переїзд, наприклад, в США з одного штату в інший на постійне проживання автоматично тягне зміну громадянства штату.
Складність, суперечливість і заплутаність сучасного законодавства про громадянство породили такі аномалії, як безгражданство (апатриди) і множинне громадянство (біпатриди). Різного роду юридичні наслідки, породжувані колізіями законодавства про громадянство, докладно розглядаються в курсі міжнародного права.
Відомо два основних способи набуття громадянства: особа стає громадянином країни або в силу походження, або шляхом натуралізації. Питання набуття громадянства регулюються національним законодавством і цілим рядом міжнародних конвенцій.
Громадянство в силу походження набувається за народженням крім волі індивідуума. У цьому випадку застосовується два основних принципи, які можуть виступати або в чистому вигляді, або комбінуватися. Згідно з "праву крові" громадянами даної держави є всі особи, народжені від громадян цієї держави; згідно "праву грунту" громадянами даної держави є всі особи, народжені на його території.
Громадянство в силу натуралізації набувається особою з його волі, вираженої у відповідному клопотанні уповноваженим на те компетентним державним органам.
Іноді натуралізація обумовлюється низкою складних вимог, у тому числі майнового характеру. Наприклад, ст. 75 Конституції Республіки Уругвай постановляє: "Право на громадянство за законом мають чоловіки і жінки - іноземці, що користуються доброю репутацією, які мають на території Республіки сім'ї, які володіють капіталом у грошах або майном в країні чи займаються наукою, мистецтвом або ремеслом і протягом трьох років мають постійне місце проживання в країні ".
Практика знає й інші способи набуття громадянства, в числі яких можна назвати вступ у шлюб, усиновлення або удочеріння, оптацію, зайняття певних посад. Сам спосіб придбання громадянства може зробити певний вплив на подальший правовий статус індивідуума, причому, як правило, цей вплив зводиться до певних обмежень правоздатності тих осіб, які набули громадянство шляхом натуралізації. Так, у Конституції США сказано: "Жодна особа, крім громадянина за народженням або громадянина Сполучених Штатів на момент прийняття цієї Конституції, не підлягає обранню на посаду Президента" (ст. 2, розд. 1). Водночас імміграційне законодавство і судова практика США створюють пільгові можливості по щорічному переїзду мільйонів людей з інших країн. У результаті такої імміграційної політики країна, що налічувала в 1990 р. не більше 250 млн. жителів, за прогнозами, в 2050 р. буде мати 420 млн. громадян.
Різного роду політичні, економічні, релігійні, расові та інші обмеження натуралізації передбачаються законодавством багатьох країн.
Припиняється громадянство декількома способами: відмова від громадянства (вихід з громадянства), що є актом волевиявлення самого громадянина, найчастіше буває пов'язаний з економічними, культурними або політичними мотивами; втрата громадянства (автоматична втрата громадянства відповідно до законодавством тієї держави, громадянином якої був втратив громадянство осіб); позбавлення громадянства. Відповідно до положень ряду конституцій людина може бути позбавлений громадянства за вироком суду в силу вчинення певних кримінальних або політичних злочинів. У деяких країнах позбавлення громадянства може бути здійснено на основі адміністративного акта щодо осіб, що займаються небажаної для уряду політичною діяльністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Громадянство "
 1. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  Громадянство, або особи без громадянства; органи та посадові особи місцевого самоврядування; держава і окремі державні органи (муніципальні освіти, Російська Федерація, суб'єкти Федерації, федеральні і регіональні органи державної влади); юридичні
 2. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  громадянства Російської Федерації, припинення громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору Російської Федерації, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування ; придбання ним громадянства іноземної держави або одержання їм посвідки на проживання або іншого документа, що підтверджує право на постійне
 3. § 4. Дострокове припинення повноважень глави муніципального освіти
  громадянства Російської Федерації, припинення громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору Російської Федерації, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування; придбання ним громадянства іноземної держави або отримання ним посвідки на проживання або іншого документа, що підтверджує право на постійне
 4. § 4. Дострокове припинення повноважень голови місцевої адміністрації, здійснюваних на основі контракту.
  Громадянства Російської Федерації, припинення громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору Російської Федерації, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування; придбання ним громадянства іноземної держави або одержання їм посвідки на проживання чи іншого документа, що підтверджує право на постійне
 5. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  громадянства Російської Федерації або про придбання громадянства іншої держави; дотримуватися обмеження, виконувати зобов'язання і вимоги до службового поводження; берегти муніципальне майно, у тому числі надане йому для виконання посадових обов'язків та ін . Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації" (ст. 11) встановлено обмеження,
 6. § 5. Проходження муніципальної служби
  громадянства Російської Федерації; недотримання обов'язків і обмежень, встановлених для муніципального службовця Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації"; розголошення відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю; позбавлення муніципального службовця набрав законної сили рішенням суду права займати посади муніципальної
 7. § 4. Муніципальні правовідносини
  громадянства, до спеціальних - виборці, депутати представницьких органів місцевого самоврядування, посадові особи органів місцевого самоврядування, муніципальних організацій, недержавних об'єднань, державних органів, муніципальні службовці. Коло спеціальних суб'єктів настільки різноманітний, наскільки різноманітні муніципальні відносини. У групу колективних суб'єктів входять
 8. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  громадянства, єдності економічного простору, рівність форм власності, соціальної спрямованості держави, ідеологічному та політичному різноманітті і т.п. Зокрема, в рамках місцевого самоврядування як політико-правового простору повинна забезпечуватися дієвість всіх перерахованих положень. Стаття 1 Конституції РФ в числі базових принципів російської держави
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  громадянства РФ. До останнього часу іноземці, особи без громадянства не вправі були брати участь у місцевих виборах, як і в будь-яких інших виборах в Російській Федерації. Цей підхід спочивав на двох основних положеннях: на законодавчому визначенні суб'єктів права обирати і бути обраними - в якості останніх називалися саме громадяни РФ - і на запереченні за іноземцями та особами без
 10. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  громадянство, в тому числі громадянство іноземної держави із зазначенням дати і підстав його придбання) і дається зобов'язання у разі обрання припинити діяльність, несумісну зі статусом депутата або з заміщенням іншої виборної посади. Кандидат має право заявити про свою приналежність не більше ніж до одного громадському об'єднанню, зареєстрованим у встановленому законом
© 2014-2022  yport.inf.ua