Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 4. Позов про визнання права власності

Поняття позову про визнання права власності. Крім віндикаційного та негаторного позовів право власності може захищатися за допомогою ще одного речове-правового засобу - позову про визнання права власності. Слід зазначити, що позови під таким найменуванням дуже часті в судово-арбітражній практиці, але більшість з них носить зобов'язально-правовий характер, бо випливає з відносних правовідносин сторін. Подібні спори вирішуються на основі відповідних норм договірного права, норм про спадкування, спільному майні подружжя тощо Зустрічаються, однак, і такі вимоги про визнання права власності, які звернені до третіх осіб, ніяк не пов'язаним з позивачем будь-якими відносними правовими узами. Як приклад можна послатися на вимогу власника будови про визнання за ним права власності, звернене до органу місцевої адміністрації, який відмовляється видати правовстановлюючі документи з огляду на те, що вони не збереглися або не були вчасно оформлені.
Юридична природа цього і подібних йому позовів оцінюється в літературі по-різному. Більшість авторів вважає, що російське цивільне право ніякого самостійного позову про визнання права власності не знає; вимога ж про визнання права власності, на їх думку, входить в якості одного з домагань до складу віндикаційного або негаторного позовів. Інші автори цілком обгрунтовано розглядають позов про визнання права власності в якості самостійного речове-правової вимоги * (1077).
Дійсно, не визнаючи самостійності подібного позову, відмінного від віндикаційного і негаторного вимог, неможливо юридично кваліфікувати домагання власників у цілому ряді конкретних випадків. Наприклад, власник в порядку надання матеріальної допомоги передає тимчасово і безоплатно свою річ іншій особі для застави в ломбард. Громадяни між собою домовляються, що після погашення позики річ буде повернена власникові. Така угода, хоча і не підпадає ні під один з відомих типів договорів, але, безсумнівно, в силу ст. 8 ГК породжує зобов'язання. Припустимо, що громадянин, який отримав річ від власника, вмирає до погашення позички. Яким чином власник може захистити своє право на річ? Звернення в даному випадку до віндикаційним позовом буде неправильним, тому що володіння ломбарду в даному випадку не можна визнати незаконним, бо заставодавець діяв з відома власника. Не можна вдатися і до допомоги негаторного позову, оскільки власник позбавлений володіння. Залишається лише визнати, що власникові в цій ситуації належить право на самостійний позов про визнання права власності на закладену річ з метою запобігання відчуження її ломбардом * (1078). У судовій практиці зустрічаються справи, коли власники, вимагаючи звільнити майно від арешту, доводять своє право власності на майно, але не домагаються його повернення, так як майно знаходиться у володінні контрагента на законній підставі. Зазначені вимоги з точки зору їх юридичної природи можна кваліфікувати лише як позови про визнання права власності.
Таким чином, позов про визнання права власності - це внедоговорное вимога власника майна про констатацію перед третіми особами факту приналежності позивачеві права власності на спірне майно, Несполучені з конкретними вимогами про повернення майна або усунення інших перешкод, які не пов'язаних з позбавленням володіння.
Позивач і відповідач за позовом про визнання права власності. Зазначений позов може бути заявлений власником індивідуально-визначеної речі, як володіє, таки не володіють нею (якщо при цьому не ставиться питання про її повернення), права якого оспорюються, заперечуються або не визнаються третьою особою, що не перебувають з власником у зобов'язальних чи інших відносних відносинах з приводу спірної речі. Правом на подібний позов володіє і титульний власник майна, зокрема суб'єкт права господарського відання або права оперативного управління.
В якості відповідача виступає третя особа, як заявляє про свої права на річ, так і не пред'являє таких прав, але не визнає за позивачем речового права на майно.
Предмет і підстава позову про визнання права власності. Предметом позову про визнання права власності є лише констатація факту приналежності позивачеві права власності, іншого речового права на майно, але не виконання відповідачем будь-яких конкретних обов'язків. Рішення за позовом про визнання права власності усуває сумнів у праві, забезпечує необхідну впевненість у наявності права, надає визначеність взаєминам сторін і служить основою для здійснення конкретних правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження майном.
Підставою позову є обставини, що підтверджують наявність у позивача права власності чи іншого права на майно. Правовою основою даного позову є ст. 12 ЦК, яка передбачає такий спосіб захисту цивільних прав, як їх визнання.
Умови задоволення позову про визнання права власності. Необхідною умовою захисту права власності шляхом його визнання служить підтвердження позивачем своїх прав на майно. Це може випливати з поданих ним правовстановлюючих документів, свідчень свідків, а також будь-яких інших доказів, що підтверджують приналежність позивачеві спірного майна. Якщо майно перебуває у володінні позивача, його права на майно захищає презумпція правомірності фактичного володіння. Дана презумпція не відображена в самому законі, але діє як фактична. Іншими словами, суд не зобов'язаний, але може в конкретних випадках, коли немає можливості вирішити справу на підставі зібраних по справі доказів, замкнути ланцюг доказів за допомогою презумпції законності фактичного володіння. Так як дана презумпція відображає той незаперечний факт, що в переважній більшості випадків фактичний власник майна має необхідний правомочием, доцільність її застосування як фактичної презумпції в судово-арбітражній практиці сумнівів не викликає * (1079).
Оскільки позови про визнання права власності, з одного боку, не пов'язані з конкретними порушеннями правомочностей власника і, з іншого боку, диктуються триваючим незаконним поведінкою третьої особи, на них, як і на будь-які установітельние домагання, не поширюється дія позовної давності * (1080).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Позов про визнання права власності "
 1. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  позовами відносяться позов про витребування майна з чужого незаконного володіння, позов про усунення порушень, не поєднаних з позбавленням володіння, і нарешті, позов про визнання права власності. В точному сенсі слова право власності як конкретне суб'єктивне право захищається лише за допомогою позовів названої групи. Другу групу цивільно-правових засобів захисту права власності утворюють
 2. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  позову. Серед цивільно-правових засобів захисту права власності особливе місце займають позови про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позови. Хоча в судово-арбітражній практиці вони зустрічаються не настільки часто, як зобов'язальне-правові вимоги, їх попереджувально-виховну роль у забезпеченні недоторканності приватної, державної і муніципальної
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного (приватного) права. Система цивільного права. Визначення цивільного права як правової галузі. Тема 3. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна Наука
 4. Глава 21. ПРО ЗАХИСТ ПРАВА НА НЕРУХОМІСТЬ ДОПОМОГОЮ негаторного позову. ІБК ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  позов про усунення порушень, тобто негаторний (ст. 304 ЦК). При цьому позивач посилався на те, що раніше цей же ділянка виділялася йому і був потім незаконно у нього вилучено та надано відповідачу. Позивач вимагав звільнення ділянки та передачі йому володіння. Посилання відповідача на свою сумлінність були позивачем відхилені, так як заявлене ним вимога закон не обмежує сумлінністю
 5. Глава 24. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВА НА ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА
  позовної захистом in rem, тобто речовим позовом (actio de superficio) проти третіх осіб, в тому числі проти власника (землі і будови). Суперфициарий міг розпоряджатися суперфіцію, віддавати його в заставу, відчужувати, але за згодою власника. --- В останні роки з'явилася література, присвячена суперфіцію і праву забудови, з якою читач може ознайомитися.
 6. Деякі зауваження про реконструкцію об'єкта, первісному і похідному придбанні права власності
  позовом про визнання за ним права власності. Позивач вважав, що цей об'єкт належить йому, а відповідач лише реконструював його. Крім того, відповідач не має законних підстав, що дають йому право власності на спірний об'єкт. Відповідач заперечував проти позову, посилаючись на те, що лінія електропередачі, що належала раніше позивачеві, знищена в процесі реконструкції, а змонтовані
 7. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  позову, в якій відображені мета, характеристика, основні положення законопроекту, його місце в системі чинного законодавства, перелік правових актів, які у зв'язку з прийняттям закону повинні бути змінені, скасовані або знову розроблені . Обговорення та прийняття рішень щодо законопроектів, внесеним представницькими органами, здійснюються в загальному порядку законодавчої діяльності,
 8. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  винятком випадків, встановлених Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Виборні посадові особи місцевого самоврядування не можуть одночасно заміщати посади керівників муніципальних органів, муніципальних установ і підприємств. Депутати представницького органу муніципального утворення, виборні посадові особи
 9. § 4. Дострокове припинення повноважень глави муніципального освіти
  визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним; 5) визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим; 6) набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду; 7) виїзду за межі Російської Федерації на постійне місце проживання; 8) припинення громадянства Російської Федерації, припинення громадянства іноземної держави - учасника
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  використанню зборів громадян, референдумів або будь-який інший формі прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом "; вказівка на те, що основні повноваження органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом, що не виключає надання органам місцевого самоврядування інших повноважень для виконання конкретних завдань. Органи місцевого самоврядування в
© 2014-2022  yport.inf.ua