Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття зобов'язання

Поняття зобов'язального правовідносини. В силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (п. 1 ст. 307 ЦК).
Зобов'язальне правовідношення є відносним. На противагу правовідносин абсолютним, в яких уповноваженій особі протистоїть невизначене коло зобов'язаних осіб (всякий і кожний), зобов'язальнеправовідносини встановлюється між строго певними особами і не зачіпає інших. Зобов'язання не створює обов'язків для третіх осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (п. 3 ст. 308 ЦК).
Активний (уповноважених) суб'єкт зобов'язання іменується кредитором, а пасивна (зобов'язана) сторона - боржником.
Зміст зобов'язання утворюють належить кредиторові суб'єктивне право (право вимоги) і лежача на боржнику обов'язок (борг).
На відміну від правовідносин речових, в яких інтерес уповноваженої особи задовольняється за допомогою його власних дій, в зобов'язальних правовідносинах інтерес кредитора задовольняється за рахунок дій боржника.
У більшості випадків обов'язок боржника зводиться до вчинення активних ("позитивних") дій - передати майно, виконати роботу, надати послугу тощо Проте вже в самому легальному визначенні (п. 1 ст. 307 ЦК) підкреслюється принципова можливість існування "негативних" зобов'язань, де обов'язок боржника полягає в утриманні від певної дії * (1081). Найчастіше такі зобов'язання носять допоміжний характер, доповнюючи зобов'язання "позитивні". Так, в рамках дистриб'юторської угоди виготовлювач може зобов'язатися не поставляти аналогічні товари іншим покупцям, чинним на тій же території * (1082). Разом з тим можливі зобов'язання, в яких боржник зобов'язується виключно до пасивного поведінки. Наприклад, сторони можуть домовитися про утримання від конкуренції, учасник судового спору може укласти з відомою адвокатською фірмою угоду, за якою фірма за певну винагороду зобов'язується не захищати в суді іншу сторону * (1083).
В силу зобов'язання активний суб'єкт набуває право на дію з боку пасивного суб'єкта. При невиконанні (неналежному виконанні) зобов'язання кредитор має можливість використовувати способи захисту лише по відношенню до несправного боржника, але ні до третіх осіб. Так, невиконання зобов'язання передати певну річ не дає кредитору право вимагати відібрання цієї речі від третьої особи, якій вона вже передана (ст. 398 ЦК).
Якщо речові правовідносини відображають статику майнових відносин (закріпленість майна за певними суб'єктами), то за допомогою зобов'язальних правовідносин в основному опосередковується динаміка - переміщення майна від одних осіб до інших.
Зобов'язання з "немайновим змістом". Одним з найбільш дискусійних у теорії зобов'язального права є питання про допустимість зобов'язань з немайновим змістом.
Більшість дослідників заперечують подібну можливість * (1084). При цьому при аргументації такого підходу іноді посилаються на практичні перешкоди у примусовій реалізації немайнового вимоги кредитора. Однак зазначені перешкоди і недійсність вимоги є питаннями різними і не взаємопов'язані між собою * (1085).
Автори, що не визнають існування немайнових зобов'язань, вказують також на небезпеку поширення цивільного права на область моральних відносин * (1086). Подібні побоювання невиправдані. Мова йде не про поширення правового регулювання на цілком моральні відносини, а про визнання зобов'язального характеру за правовими відносинами. Розмежування ж юридичних і "побутових" ("моральних") зобов'язань, на наш погляд, будується не по наявності (або відсутності) в них майнового інтересу. "Першою умовою для юридичної сили всякого - навіть майнового - договору є готівку у договірних волі надати своєму угодою юридичний характер (animus obligandi)" * (1087).
Відзначимо, що ні легальне визначення зобов'язання (п. 1 ст. 307 ЦК), ні інші положення загальної частини зобов'язального права не містять будь-яких (прямих або непрямих) вказівок, що спростовують можливість існування немайнових зобов'язань . Сучасний же оборот демонструє їх численні приклади. Так, немайнові (організаційні) зобов'язання випливають з попереднього договору (ст. 429 ЦК). У сфері корпоративних відносин набули широкого поширення угоди, за якими акціонери (учасники) беруть на себе зобов'язання одноманітно голосувати з тих чи інших питань, висувати єдиних кандидатів до органів управління товариства тощо
На наш погляд, слід погодитися з авторами, що визнають допустимість немайнових зобов'язань * (1088). Спочатку використовувана для обслуговування переходу матеріальних благ, юридична конструкція зобов'язання цілком придатна також і для оформлення немайнових відносин * (1089).
Проблема так званих двосторонніх зобов'язань. Як вказувалося вище, зміст зобов'язання становлять право вимоги кредитора і протистоїть йому обов'язок боржника (п. 1 ст. 307 ЦК). Однак окремі дослідники вважають - це лише найпростіша модель зобов'язального правовідносини; в реальному ж майновому обороті переважають двосторонні зобов'язання, коли обидві сторони одночасно виступають в якості боржника і кредитора (зобов'язання купівлі-продажу, оренди, підряду) * (1090).
Подібна позиція і заснована на ній диференціація зобов'язань на односторонні і двосторонні є результатом некоректного змішання понять зобов'язання та договору * (1091). Ніяких двосторонніх зобов'язань законодавство не знає * (1092). Двостороннім може бути тільки договір, про що досить виразно зазначено в п. 2 ст. 308 ГК. Там, де прихильники критикований концепції бачать двостороннє зобов'язання (наприклад, купівля-продаж), мова йде про декілька зобов'язаннях, що виникли з єдиного юридичного факту. При цьому взаємозв'язок і взаємозалежність зобов'язання продавця передати товар і зобов'язання покупця сплатити покупну ціну не перетворює їх в єдине правовідношення, що підтверджує ст. 328 ГК.
Крім того що концепція двостороннього зобов'язання не знаходить підтвердження в чинному законодавстві, вона неприйнятна і з практичної точки зору. Так, використання переважної більшості інститутів зобов'язального права з позицій зазначеної концепції виявляється скрутним або неможливим * (1093).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття зобов'язання "
 1. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
  поняття «керівник організації». У відповідності з даним визначенням керівником організації є керівник виконавчого органу організації або особа, відповідальна за ведення справ організації. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 439 Таким чином, передбачаючи можливість альтернативи. Закон про
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 3. § 1. Зобов'язання з надання послуг
  зобов'язання з надання послуг. Одним з найбільш значних явищ сьогоднішньої економічного життя є інтенсивне розширення ринку послуг, появу все нових їх видів. Тенденція стійкого зростання частки послуг у майновому обороті робить інститут надання послуг одним з найбільш динамічно розвиваються. З прийняттям Цивільного кодексу відносини з надання послуг вперше отримали в Росії
 4. § 1. Загальні положення про транспортних зобов'язаннях
  поняття транспортного зобов'язання ширше поняття зобов'язання з перевезення. Серед транспортних зобов'язань поряд з перевезенням можна відзначити такі, як експедиція, оренда транспортного засобу (цей вид зобов'язань розглянуто в гол. 35 цього підручника), буксирування тощо * (503) Як відзначається в літературі, необхідно відрізняти поняття "транспортування вантажу "і" перевезення ", оскільки
 5. § 1. Загальні положення про зобов'язання з односторонніх дій
  зобов'язання з односторонніх дій. Більшість цивільно-правових зобов'язань виникає з договорів, однак зобов'язання можуть породжуватися й іншими юридичними фактами, зокрема односторонніми діями. У тих випадках, коли односторонні дії носять правомірний характер і спрямовані на досягнення певного правового результату, вони є ні чим іншим, як односторонніми
 6. § 4. Публічний конкурс
  поняття, в рамках якого можливе виділення такого його виду, як публічний конкурс * (962). Особа, що оголосило публічно про виплату грошової винагороди або видачу іншої нагороди (про виплату нагороди) за краще виконання роботи або досягнення інших результатів (публічний конкурс), має виплатити (видати) обумовлену нагороду тому, хто відповідно до умов проведення конкурсу визнаний його
 7. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  поняттям і включають в себе крім деліктних та інші зобов'язання. У юридичній літературі досить часто позадоговірні зобов'язання необгрунтовано зводять тільки до деліктних і кондикционного зобов'язаннями. Так, В.С. Ем, розглядаючи позадоговірні зобов'язання, включає в них тільки два види: зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди (деліктні зобов'язання) та зобов'язання внаслідок
 8. 57. ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ЗМІСТ І ПРЕДМЕТ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. Сторін у зобов'язанні
  зобов'язання полягає не в тому, щоб зробити нашим яку-небудь річ або сервітут, а в тому, щоб він нам що-небудь дав, зробив або надав (визначення юриста Павла). Зобов'язання - правовідношення, в силу якого одна особа (боржник) зобов'язана виконати що-небудь на користь іншої особи (кредитора). Як відносини, розраховані на майбутнє час (дія боржника на момент встановлення
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 10. § 2. Поняття зобов'язання
  зобов'язання
© 2014-2022  yport.inf.ua