Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Виконання і припинення договору лізингу

Виконання зобов'язань, що випливають з договору фінансової оренди, нерозривно пов'язане з договором купівлі-продажу предмета лізингу. На момент укладення договору орендодавець (лізингодавець) не має у власності предмета лізингу. Предмет лізингу, як і його продавець, вибирається орендарем (лізингоотримувачем). Орендодавець (лізингодавець) на основі договору купівлі-продажу набуває предмет лізингу, вибраний орендарем (лізингоотримувачем). При цьому він зобов'язаний повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі його в оренду певній особі (ст. 667 ЦК).
Вказівка особи, якій передається в оренду предмет лізингу, надзвичайно важливо, бо в силу прямого припису закону до орендаря (лізингоотримувача) переходять права вимоги за договором купівлі-продажу. Згідно п. 1 ст. 670 ГК орендар має право пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору фінансової оренди, вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем (зокрема, щодо якості та комплектності майна, термінів його постачання і в інших випадках неналежного виконання зобов'язання продавцем).
При цьому орендар має права і несе обов'язки, передбачені ЦК для покупця (крім обов'язку сплатити придбане майно), як якщо б він був стороною договору купівлі-продажу вказаного майна. Однак орендар не може розірвати договір купівлі-продажу з продавцем без згоди орендодавця. У відносинах з продавцем орендар і орендодавець виступають як солідарні кредитори (п. 1 ст. 670 ЦК).
Законодавча фікція того, що орендар має права і несе обов'язки, передбачені ЦК для покупця, як якщо б він був стороною договору купівлі-продажу вказаного майна, означає, що саме на орендаря падають всі ризики, пов'язані з невиконанням продавцем своїх зобов'язань за договором купівлі-продажу предмета лізингу. З цієї ж фікції виходить і п. 2 ст. 670 ЦК, згідно з яким, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, орендодавець не відповідає перед орендарем за виконання продавцем вимог, що випливають із договору купівлі-продажу, крім випадків, коли на ньому лежить відповідальність за вибір продавця. В останньому випадку орендар має право за своїм вибором пред'являти вимоги, які з договору купівлі-продажу, як безпосередньо продавцеві майна, так і орендодавцю, які несуть перед ним солідарну відповідальність.
Конкретні форми використання орендарем (лізингоотримувачем) перейшли до нього прав покупця вельми різноманітні. Так, орендар має право вимагати проведення шеф-монтажу складного устаткування, що є предметом лізингу. Протягом періоду користування предметом лізингу орендар (лізингоодержувач) може перебувати з продавцем у відносинах з сервісного технічного обслуговування предмета лізингу та ін
Порядок надання у користування предмета лізингу, права та обов'язки лізингодавця і лізингоодержувача з обслуговування предмета лізингу визначені нормами ст. ст. 668 - 669 ЦК та ст. 17 Закону про лізинг. Предмет договору фінансової оренди передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього. З моменту передачі предмета лізингу орендарю (лізингоодержувачу) на нього переходить ризик випадкової загибелі або випадкового псування предмета лізингу, якщо сторони договору не домовилися про інше (ст. 669 ЦК).
Майно, що є предметом лізингу, повинно бути передано лізингоодержувачу в стані, що відповідає умовам договору лізингу та призначенню даного майна. Предмет лізингу передається у лізинг разом з усіма його приладдям і з усіма документами (технічним паспортом та ін.) Гарантійне обслуговування предмета лізингу може здійснюватися продавцем (постачальником). Лізингоодержувач за свій рахунок здійснює технічне обслуговування предмета лізингу та його поточний ремонт. Капітальний ремонт майна, що є предметом лізингу, здійснюється лізингодавцем, якщо інше не передбачено договором лізингу.
Орендар (лізингоодержувач) зобов'язаний виявляти добросовісність та розумність при використанні предмета лізингу. Справа в тому, що втрата предмета лізингу або втрата предметом лізингу своїх функцій з вини лізингоодержувача не звільняє лізингоодержувача від зобов'язань за договором лізингу, якщо договором лізингу не встановлено інше (ст. 26 Закону про лізинг).
Доля поліпшень предмета лізингу визначається нормами ст. 17 Закону про лізинг і правилами ст. 623 ГК, що відносяться до загальних положень про договір оренди.
Предмет лізингу може перейти у власність лізингоотримувача після закінчення терміну дії договору лізингу або до його закінчення на умовах, передбачених угодою сторін, наприклад, внаслідок реалізації лізингоодержувачем права на викуп (ст. 624 ЦК, ст. 19 Закону про лізинг). Федеральним законом можуть бути встановлені випадки заборони переходу права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача.
Важливу обов'язок орендаря (лізингоотримувача) становить здійснення лізингових платежів. Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору лізингу, до якої входить відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу, відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг, а також дохід лізингодавця. У загальну суму договору лізингу може включатися викупна ціна предмету лізингу, якщо договором лізингу передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача. Якщо лізингоодержувач і лізингодавець здійснюють розрахунки за лізинговими платежами продукцією (в натуральній формі), виробленої за допомогою предмета лізингу, ціна на таку продукцію визначається за згодою сторін договору лізингу (ст. 28 Закону про лізинг).
Слід зазначити, що, якщо інше не передбачено договором лізингу, розмір лізингових платежів може змінюватися за згодою сторін у строки, передбачені даним договором, але не частіше ніж один раз на три місяці. Як видно, терміни, протягом яких може змінюватися розмір лізингових платежів, відрізняються від загального річного строку, встановленого п. 3 ст. 614 ГК. Крім того, норма ст. 13 Закону про лізинг наказує, що в разі неперерахування лізингоодержувачем лізингових платежів більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу, для погашення заборгованості можливе безакцептне списання грошових коштів з рахунку лізингоодержувача.
Лізингодавець може використовувати контрольні права. Він має право здійснювати контроль за дотриманням лізингоодержувачем умов договору лізингу та інших супутніх договорів. Цілі і порядок інспектування встановлюються в договорі лізингу та інших супутніх договорах. Лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити лізингодавцю безперешкодний доступ до фінансових документів і предмету лізингу.
Лізингодавець має право на фінансовий контроль за діяльністю лізингоодержувача в тій її частині, яка відноситься до предмету лізингу, формуванням фінансових результатів діяльності лізингоодержувача і виконанням лізингоодержувачем зобов'язань за договором лізингу. Мета та порядок реалізації фінансового контролю передбачаються договором лізингу. Лізингодавець має право направляти лізингоодержувачу у письмовій формі запити про надання інформації, необхідної для здійснення фінансового контролю, а лізингоодержувач зобов'язаний задовольняти такі запити (ст. 38 Закону про лізинг).
Таким чином, лізингодавець не має прямої зацікавленості в конкретному майні, що є предметом лізингу. За загальним правилом лізингодавець не відповідає за недоліки цього майна, не несе ризик випадкового псування або загибелі предмета оренди, як звичайний орендодавець, а його головним обов'язком є фінансування покупки предмета лізингу та отримання прибутку на вкладені гроші. Зазначені обставини і дозволяють говорити про лізинг як про фінансову оренду.
Дострокове розірвання договору лізингу можливо за згодою сторін, а з ініціативи однієї зі сторін - тільки у випадках, передбачених ст. ст. 619 - 620 ЦК. Спеціальне підстава для розірвання договору лізингу з ініціативи лізингоодержувача передбачено п. 2 ст. 668 ГК. Коли предмет лізингу не передається орендарю в термін, зазначений у договорі фінансової оренди, а якщо такий строк у договорі не зазначено, то в розумний строк, орендар може вимагати розірвання договору фінансової оренди та відшкодування збитків за умови, що прострочення допущене за обставинами, за які відповідає лізингодавець.
При припиненні договору лізингу лізингоодержувач зобов'язаний повернути лізингодавцю предмет лізингу у стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або зносу, обумовленого договором лізингу. У ситуації, коли лізингоодержувач не повернув предмет лізингу або повернув його несвоєчасно, лізингодавець має право вимагати внесення платежів за час прострочення. Якщо зазначена плата не покриває завданих лізингодавцю збитків, він може вимагати їх відшкодування. Коли за несвоєчасне повернення предмета лізингу лізингодавцю передбачена неустойка, збитки можуть бути стягнуті з лізингоодержувача в повній сумі понад неустойки, якщо інше не передбачено договором лізингу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Виконання і припинення договору лізингу "
 1. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  виконанні або неналежному виконанні зобов'язань, є економічними спорами, які вирішуються арбітражним судом у відповідності з Арбітражним процесуальним кодексом РФ. Зазначені ознаки договору у сфері підприємництва: особливий суб'єктний склад, розрахунок на прибуток при здійсненні підприємницької діяльності, возмездность - повинні розглядатися в цілісності і у
 2. § 2. Оренда
  виконання, або зажадати розірвання договору та відшкодування збитків, завданих його невиконанням. Якщо орендодавець не передає приналежності та документи, без яких орендар не може користуватися орендованим майном відповідно до його призначення або в значній мірі позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору, орендар має право вимагати
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  виконання фермером кредитного договору, в якому способом забезпечення зобов'язання була застава земельної ділянки, наданої для ведення фермерського господарства. На земельні ділянки, надані для ведення селянського господарства, поширюються норми про цільове характері земле-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  виконанні цивільного законодавства, а також указів Президента РФ, тобто за наявності відповідної вказівки (п. 4 ст. 3 ЦК). У свою чергу, акти міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади видаються лише у випадках і в межах, передбачених Цивільним кодексом, іншими законами та іншими правовими актами (див. п. 7 ст. 3). Таким чином, поняття "громадянське
 5. § 6. Банківська гарантія
  виконання або неналежного виконання принципалом забезпеченого гарантією зобов'язання сплатити бенефіціару обумовлену грошову суму * (1296). Спираючись на припис ст. 368 ЦК, деякі вітчизняні цивілісти стверджують, що банківська гарантія є одностороння угода гаранта * (1297). Про неспроможність цього погляду свідчать наступні обставини. 1. Банківська гарантія
 6. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  виконання обов'язку з передачі майна орендарю отримує від останнього зустрічне надання - орендну плату * (135). Оскільки права та обов'язки виникають як у орендаря, так і в орендодавця, то договір оренди відноситься до взаємних (двосторонньо зобов'язуючим, або сіналлагматіческій) договорами. Наслідком цього є те, що право оренди ніколи не може бути передано в чистому
 7. § 3. Зміст договору оренди
  виконання орендодавцем цього обов'язку дає орендарю право вимагати зменшення орендної плати або розірвання договору та відшкодування збитків. Крім того, орендар, що піддався небезпеки втратити право оренди на майно орендодавця внаслідок звернення кредитором орендодавця стягнення на це майно, може за свій рахунок задовольнити вимогу такого кредитора без згоди
 8. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  виконання не кредитору, а зазначеному або не вказаною в договорі третій особі, яка має право вимагати від боржника виконання зобов'язання на свою користь (п. 1 ст. 430 ЦК). Втім, деякі автори ставлять під сумнів кваліфікацію договору купівлі-продажу між продавцем і лізингодавцем як договору на користь третьої особи. Так, вказується, що за такої кваліфікації лізингоодержувач міг
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконання договору). Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43 (автор глави - Н.І. Клейн). * (4) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб., 1998. С. 425. * (5) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. В 2 ч. М., 1997. Ч. 2. С. 225. * (6) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 423-424. * (7) Див: Новицький І.Б. , Лунц Л.А. Загальне
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    виконання цивільних обов'язків Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття виконання суб'єктивної цивільного обов'язку. Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов'язків у цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків. Поняття і види меж здійснення цивільних прав. Межі
© 2014-2022  yport.inf.ua