Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Джерела і система конституційного права


Джерела конституційного права надзвичайно різноманітні за формою і за значенням у правовому регулюванні здійснення державної влади. Це визначає складний, а часом і суперечливий характер самого конституційного права.
Основним джерелом конституційного права є конституції, але вони часто містять лише загальні положення і обходять мовчанням ряд найважливіших питань державного життя, тим самим залишаючи їх вирішення на розсуд уряду та адміністрації. Саме такий характер носить Конституція США 1787 року. Водночас конституції багатьох країн перевантажені поруч дрібниць і другорядних деталей. Досить послатися на ст. 7 Основного Закону ФРН, яка передбачає право створення приватних шкіл; ст. 41 Конституції Ірландії, в якій зазначено, що домашнє життя жінки надає державі підтримку, без якої не можна досягти загального блага; ст. 16 Конституції Греції про віковий ценз для професорів вищих навчальних закладів.
Конституційні норми не охоплюють усього різноманіття відносин, що складаються в процесі здійснення державної влади, і доповнюються цілою низкою інших нормативних актів.
До числа найважливіших джерел конституційного права зарубіжних країн відносяться конституційні закони, які, хоча і не є складовими частинами конституції, регулюють найважливіші державно-правові питання: це закони про виборче право і виборчу систему, про повноваження урядів і парламентів, про правове становище особистості, про порядок введення надзвичайного стану. Як приклад конституційних законів можна привести Акт про свободу друку 1974 Швеції, Акти про громадянські права 1957, 1960, 1964 і 1969 рр.., А також Закони про виборчі права 1965 і 1970 рр.. в США, Закон про політичні партії Іспанії 1978 р. і ряд інших.
Не менш важливе значення як джерела конституційного права мають органічні закони, які, на відміну від конституційних, приймаються на основі бланкетних норм, що містяться в конституціях. Особливо багата такими бланкетним нормами Конституція Франції 1958 Наприклад, Конституція встановлює, що органічний закон визначає тривалість повноважень кожної палати, кількість її членів, їх винагороду, умови їх обрання, режим неизбираемости і неприпустимість суміщень (ст. 25), що "парламент приймає фінансові законопроекти з дотриманням умов, передбачених органічним законом "(ст. 47) і т.д. Таких бланкетну норму у французькій Конституції налічується близько двадцяти.
Найважливіші норми конституційного права містяться і в звичайних законах, прийнятих парламентом. Як приклад можна послатися на Закони США про регулювання лобізму (1946), про спадкоємність посади Президента (1948), про федеральних виборчих кампаніях (1972) та ін Державно-правовими за своїм характером є Закон про превентивний тюремному ув'язненні і Закон про оборону Індії , т.к. вони внесли суттєві корективи в конституційні положення, що стосуються правового становища особистості.
Джерелами конституційного права є також нормативні акти урядів і глав держав, причому часто ці акти серйозно змінюють порядок застосування конституції. Такі укази і декрети про введення надзвичайного стану, які, як правило, супроводжуються припиненням дії конституційних прав і свобод, конституційних і процесуальних гарантій недоторканності особи і майна громадян та підданих. У Франції роль найважливіших джерел конституційного права відіграють президентські ордонанси, юридично прирівняні за своєю обов'язковій силі до парламентських актам. Так, 13 жовтня 1958 р. у Франції спеціальним ордонансом була введена мажоритарна одномандатному система з двома турами голосування при виборах Національних зборів; ордонанси 24 жовтня, 17 листопада і 13 грудня 1958 визначили порядок діяльності палат і правове становище депутата парламенту.
Заміна традиційних джерел конституційного права урядовими актами є одним із проявів відступу від принципу верховенства закону.
У багатьох країнах, особливо англосаксонських, а також у країнах, що сприйняли основи англосаксонської правової системи, найважливіші питання державного життя регулюються звичаями (у літературі вони називаються конституційними угодами або конвенційними нормами).
Конституційні звичаї, а також численні правила, принципи і прийоми вирішення різних державно-правових питань не закріплені в нормативних актах і не забезпечуються судовим захистом, але вони проте регулюють правове становище багатьох державних органів і фактично визначають їх роль і значення в механізмі держави. Так, в багатьох конституціях та інших юридичних джерелах не міститься положення про те, що уряд утворюється лідером партії чи партійної коаліції, що перемогла на парламентських виборах. Однак цей звичай майже завжди дотримується в парламентарнихкраїнах в умовах демократичного політичного режиму. Звичаями регулюється порядок здійснення прерогатив конституційного монарха і повноважень президента, формування уряду, роль прем'єр-міністра, багато питань законодавчої процедури і т.д. Практична роль звичаїв настільки велика, що ігнорувати їх при вивченні конституційного права неможливо.
Значне місце в конституційному праві зарубіжних країн займають судові прецеденти, тобто раніше винесені рішення судів, прийняті за обов'язковий зразок при вирішенні аналогічних питань у подальшому. Судові прецеденти відіграють важливу роль у регулюванні правового становища особи і порядку здійснення та захисту демократичних прав і свобод. Найбільш широке поширення судові прецеденти отримали у Великобританії та ряді інших англосаксонських країн, де досі безліч найважливіших державно-правових питань вирішується на основі судових прецедентів, що склалися двісті, триста і більше років тому.
У числі джерел конституційного права зарубіжних країн слід назвати також акти, які видаються в порядку тлумачення конституційних норм і законів. Акти тлумачення законів є широко поширеними джерелами права в англосаксонських і багатьох інших країнах. Тлумачення законів здійснюється або главою держави, або судами. Предметом тлумачення можуть бути як окремі статті конституції, так і положення конституційних, органічних і звичайних парламентських законів, що містять в собі норми конституційного права. Тлумачення законів може серйозно впливати на правову систему.
У зарубіжній юридичній літературі зустрічаються твердження, що джерелами конституційного права є думки та висловлювання видатних вчених-государствоведов. Ця концепція особливо широке поширення набула у Великобританії, де в якості доктринальних джерел права іноді розглядаються праці Блекстона, Беджгота, Мея, Лоу і деяких інших канонізованих авторів. Дана концепція почасти знаходить своє підтвердження, коли думки провідних конституціоналістів цитуються в судових та інших документах, що випускаються в процесі тлумачення конституційних норм і принципів.
Система навчального курсу конституційного права зарубіжних країн будується відповідно до системи основних державно-правових інститутів, які розглядаються в плані порівняльного державознавства (курс не обмежує число країн, чиї державно-правові системи повинні бути вивчені). Однак це зовсім не означає, що потрібно викладати всі інститути національного конституційного права за заздалегідь визначеним трафаретом. Встановлення загальних рис і властивостей різних державно-правових систем позбавляє від необхідності повторення і розширює можливості для аналізу характерних, специфічних особливостей. Побудова курсу на засадах порівняльного методу передбачає органічне злиття в новій якості загального та особливого, властивого різним державам, одночасне застосування аналітичних і синтетичних прийомів дослідження. Вивчення загальних закономірностей, властивих закордонних країнах, можливо тільки на основі пізнання конкретних конституційно-правових систем, що, безумовно, підвищує відповідальність студентів, яким значну частину роботи з вивчення цієї дисципліни доведеться виконати самостійно, зокрема ознайомитися з текстами конституцій та іншими нормативними джерелами, прочитати відоме число монографічних робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Джерела і система конституційного права "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН "
  джерела та система конституційного права зарубіжних країн Конституційне право як галузь права. Наука і навчальний курс конституційного права зарубіжних країн. Поєднання вивчення загальних і специфічних рис конституційного права різних національно-правових систем. Поняття конституційного права, його сутність і призначення. Предмет конституційного права. Конституційно-правові
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого самоврядування в Росії. З їх допомогою вирішуються правові колізії в сфері місцевого самоврядування, викликані прийняттям нормативних правових актів, що суперечать Конституції Російської Федерації. 3. Конституції (статути), закони
 3. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Джерел доходів місцевих бюджетів до бюджетів міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга відповідно до законів цих суб'єктів Російської Федерації. Органи державної влади міст федерального значення також самостійно можуть проводити передачу органам місцевого самоврядування майна виходячи з переліку питань місцевого значення, встановлених для цих муніципальних
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
  джерела. Положення Конституції РФ, Європейської хартії місцевого самоврядування отримали розвиток у Федеральному законі про загальні принципи організації місцевого самоврядування 2003 р., вступає в силу, за винятком його окремих положень, з 1 січня 2006 р. Він покликаний замінити однойменний Закон від 28 серпня 1995 , носить комплексний характер і відіграє роль своєрідних основ законодавства
 5. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  джерелами науки. Методологія науки - сукупність прийомів, способів дослідження її предмета, вираження і закріплення наукового знання. Ціннісні підстави досліджень (або аксіологія науки) - спонукальні мотиви наукових пошуків, що змушують вчених вибирати той чи інший напрямок, той чи інший спосіб досліджень. Часто це те, що може бути названо соціальним замовленням. Соціальне замовлення -
 6. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
  джерел муніципального права проведена С.А. Авакьяном. Дослідження майже всіх названих нами вище авторів представлені в його фундаментальної бібліографії. --- Див: Авакьян С.А. Бібліографія за конституційним і муніципальному праву Росії. М.,
 7. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Джерел муніципальної самостійності в рамках податкового, бюджетного законодавства. Що взяти за основу: власні муніципальні податки, міжбюджетне регулювання або те й інше в певній пропорції? По-друге, чітке розмежування в рамках цивільного, адміністративного, земельного законодавства об'єктів публічної власності різного рівня. Це один з головних напрямків
 8. § 1. Законодавче визначення місцевого самоврядування
  джерелом їх власну волю. Так, статус суб'єктів закріплюється насамперед у федеральному законодавстві, проте федерація не має права скасовувати суб'єкти, змінювати їх конституційний статус без згоди останніх. Федерація - та форма державного устрою, яка не може змінюватися державним центром в односторонньому порядку, наприклад, на унітарну структуру. Федерація - той
 9. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  джерелом якого виступає багатонаціональний народ (ст. ст. 3, 4). --- Див: Конституційне право Росії. Підручник / Відп. ред. А.Н. Кокоть і М.І. Кукушкін. М., 2003. С. 115. Місцеве самоврядування як принцип і колективне право місцевих громад жителів, що виростає з індивідуальних, групових прав, і навпаки, породжує їх, насамперед, є
 10. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
  джерела. Зазначене показує обмеженість правових гарантій місцевого самоврядування - останні важливі, але не всесильні. 7. Судовий захист місцевого самоврядування. Законодавчо встановлено, що громадяни, які проживають на території муніципального освіти, органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'являти до суду позови про визнання недійсними що порушують права
© 2014-2022  yport.inf.ua