Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Класифікація некомерційних організацій

Організації, що мають і не мають членства. Більшість некомерційних організацій є корпораціями, тобто утвореннями, заснованими на членстві. Разом з тим деякі форми - громадські рухи (масові об'єднання, що не мають членства), фонди, громадські установи, органи громадської самодіяльності, автономні некомерційні організації - членів не мають * (310). Роль засновників таких організацій обмежена і може вичерпуватися лише створенням організації та формуванням її стартовою (початкової) майнової бази. Слід зазначити, що відсутність членства характерно для благодійних та інших організацій суспільної вигоди, які переслідують суспільно-корисні цілі, а не інтереси конкретної групи осіб.
Організації керуючі і об'єднуючі. З деякою часткою умовності некомерційні організації можна поділити на керуючі і об'єднуючі. Назвемо їх відповідно адміністратори (оператори) і спільноти (альянси) * (311).
Загальним призначенням організацій, що входять до першої групи, є управління майном або здійснення функцій, які з якихось причин засновник не бажає (або не може) здійснювати самостійно від свого імені. Таким чином, вони створюються з метою виконання певних функцій управлінського, соціального, а в ряді випадків - господарського чи майнового характеру. Нерідко ці функції носять суспільно-корисний характер і полягають у наданні послуг, засобів, інформації і т.д. широкому колу осіб.
До них відносяться фонди, установи, товариства власників житла, споживчі кооперативи, автономні некомерційні організації. Діяльність таких організацій носить в першу чергу економічний характер.
Альянси (спільноти) створюються для досягнення допоміжних по відношенню до основної професійної (господарської) діяльності цілей або суспільно-політичних цілей. Таким чином, їх можна поділити на суспільно-політичні (соціальні) і допоміжні. Спільним для всіх альянсів (спільнот) є те, що основною метою їх створення та діяльності є вираження і захист спільних інтересів, а не господарська діяльність. Вони є майданчиком для реалізації спільних починань учасників, вирішення їх спільних завдань і часто взагалі не мають скільки-небудь значної матеріальної бази.
До суспільно-політичним (соціальним) некомерційних організацій належать передусім громадські об'єднання - організації громадян на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб (ст. 117 ЦК). Участь у діяльності таких організацій є однією з найважливіших форм реалізації громадянами їх конституційного права на об'єднання (ст. 30 Конституції РФ).
Громадське об'єднання - це родове поняття, що означає групу окремих організаційно-правових форм некомерційних організацій. До них відносяться: 1) громадські організації, 2) громадські установи; 3) громадські рухи; 4) громадські фонди; 5) політичні партії; 6) органи громадської самодіяльності та їх різновид - національно-культурні автономії * (312). На відміну від більшості інших некомерційних організацій громадські об'єднання створюються лише громадянами.
Діяльність громадських об'єднань повинна бути гласною, а інформація про їх установчих та програмних документах - загальнодоступною (ст. 15 Закону про громадські об'єднання). Федеральними законами можуть встановлюватися обмеження на створення окремих видів громадських об'єднань (ст. 16 названого Закону). Так, забороняються створення і діяльність громадських об'єднань, цілі або дії яких спрямовані на здійснення екстремістської діяльності.
До допоміжних організацій належать ті, які створюються для сприяння їх членам у здійсненні основної господарської або іншої професійної діяльності, у реалізації спільних потреб членів, для захисту їхніх інтересів, створення умов для їх діяльності. На відміну від першої групи - суспільно-політичних організацій - діяльність допоміжних утворень спрямована не "зовні", а на обслуговування загальних інтересів членів у зв'язку з їх основною (професійної, господарської, комерційної) діяльністю.
Організації взаємною і суспільної вигоди. Деякі автори пропонують ділити некомерційні організації: а) на організації, орієнтовані на взаємну користь своїх членів (взаємно-корисні організації), б) організації, орієнтовані на суспільну користь (суспільно-корисні організації) * (313), або, інакше, організації взаємної (груповий) та громадської (в інтересах всього суспільства) вигоди * (314).
До взаємно-корисною організаціям можна віднести спілки та асоціації, споживчі некомерційні організації та некомерційні партнерства. Ці організації обслуговують господарські (в тому числі побутові) та корпоративні інтереси членів.
На відміну від них цілі діяльності організацій суспільної вигоди лежать у сфері функціонування громадянського суспільства, а не власних інтересів учасників. До цієї групи можна віднести і благодійні організації * (315). Вони діють не в інтересах засновників (учасників), а в інтересах суспільства в цілому або в інтересах окремих категорій осіб, наприклад, малозабезпечених та потребуючих громадян (сиріт, безробітних, інвалідів, жертв репресій, осіб, які постраждали внаслідок стихійних лих, національних конфліктів і т.д.). У той же час в основі створення благодійних організацій завжди лежить приватний інтерес - публічно-правові утворення, їх органи, а також державні та муніципальні унітарні підприємства, державні та муніципальні установи не можуть виступати в якості засновників благодійних організацій.
Закон про благодійну діяльність містить вичерпний перелік благодійних цілей, а саме: соціальна підтримка та захист, поліпшення матеріального становища малозабезпечених та потребуючих громадян, соціальна реабілітація безробітних, інвалідів та інших осіб, які в силу своїх фізичних чи інтелектуальних особливостей, інших обставин не здатні самостійно реалізувати свої права та законні інтереси; сприяння зміцненню миру, дружби і злагоди між народами, запобігання соціальних, національних, релігійних конфліктів. Однак ці цілі, які в ст. 2 Закону про благодійну діяльність сформульовані дуже загальним чином, можна тлумачити розширено * (316). Так, благодійна організація має право здійснювати не тільки власне благодійну діяльність * (317), а й діяльність по залученню ресурсів та веденню позареалізаційних операцій, підприємницьку діяльність, а також засновувати господарські товариства (ст. 12 Закону про благодійну діяльність). Статус благодійної організації дозволяє розраховувати на податкові та інші пільги, передбачені законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Класифікація некомерційних організацій "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  класифікація джерел підприємницького права. Суб'єкти комерційного права. Тут розглядаються поняття підприємця та організаційно-правові форми його діяльності, порядок створення, реорганізації та ліквідації, в тому числі з підстав банкрутства, комерційних організацій. Особлива увага приділяється господарським товариствам і товариствам. Речові права підприємця. Тема
 2. § 1. Поняття і види підприємців
  класифікаціями комерційних організацій звертає на себе увагу їх класифікація за організаційно-правовими формами: господарські товариства (повні і на вірі), господарські товариства (з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, закриті та відкриті акціонерні товариства), виробничі кооперативи, державні та муніципальні підприємства (діючі на праві
 3. § 2. Правовий режим речей
  класифікація речей, наведена в гол. 6 ЦК та включає такі категорії, як нерухомі та рухомі речі, ділені й неподільні, складні речі, головні речі і приналежності, плоди, продукція та доходи, а також такі спеціальні об'єкти, як гроші і валютні цінності. Особливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких виступає як єдиний
 4. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  класифікації ГК - як немайнове право, яке має грошову оцінку. Виключне право власника товарного знака може бути використано їм також при формуванні статутного або складеного капіталу господарських товариств і товариств, це право може бути предметом договорів комерційної концесії (або франшизи, франчайзингу), за якими предметом угоди є поряд з іншими, в тому
 5. § 2 . Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  класифікації за різними критеріями: цілям захисту, характером процесуальної діяльності, видами владних актів, по юрисдикційних органів. [3] На думку В.В. Витрянского, крім універсальних способів захисту існують спеціальні способи захисту, призначені «... для обслуговування окремих видів цивільних прав», це - віндикаційний і негаторний позови, стягнення відсотків за користування
 6. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  класифікацію юридичних осіб та їх об'єднань, що міститься в ст. 50 ГК РФ. Можливими формами організаційних структур, що забезпечують ефективну взаємодію між наукою і виробництвом, є технополіси, технологічні та наукові парки, наукові «інкубатори». Дані освіти, ідеї створення яких запозичені з практики промислово розвинених країн, покликані гармонізувати
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  класифікаційні групи: небанківські кредитні організації та комерційні банки. [1] Закон «Про банки і банківську діяльність» від 2 грудня 1990 р. в ред. Феде-рального закону від 3 лютого 1996 р. № 17-ФЗ / / СЗ РФ 1996. № 6 Ст. 492. [2 ] Нефедов Д.В Основні напрямки вдосконалення банківської системи / / 10 років кафедрі комерційного права Актуальні проблеми науки та практики
 8. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  класифікація сільськогосподарських організацій і підприємств. Основними їх видами є: 1) державні та муніципальні унітарні, в тому числі казенні підприємства, 2) сільськогосподарські виробничі кооперативи (артілі) і коопхозов; 3) сільськогосподарські споживчі кооперативи; 4) селянські (фермерські) господарства; 5) господарські товариства і суспільства,
 9. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  класифікація по даній підставі іноді призводить до важковирішуваним проблемам: наприклад, в теорії муніципального права можна виділити питання про те, до якого з перелічених видів органів слід віднести місцеву адміністрацію і чи слід вважати її єдиним органом або сукупністю органів. Норми нового Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  класифікації. В якості спеціальних деліктів можна виділити: замах на заподіяння тілесного шкоди (assault), нанесення побоїв (battery), умисне заподіяння занепокоєння іншій особі, у тому числі шляхом дзвінків або, наприклад, втручання в приватне життя (invasion of privacy), поширення хулящих відомостей про конкурента або його продукції (disparagement) , порушення законодавства про
© 2014-2022  yport.inf.ua