Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Шевчук Д. А. Міжнародне приватне право, 2009 - перейти до змісту підручника

6.2. Колізійні питання права власності

Вихідним початком для розв'язання більшості колізійних питань права власності в МПП є використання прив'язки lex rei sitae (закон місцезнаходження речі). Саме відповідно до неї визначається, зокрема, коло і зміст речових прав, умови їх виникнення, припинення, зміни та переходу, суб'єктний склад власників і т. п.
Практично у всіх країнах світу колізійна формула lex rei sitae визнається основоположною щодо прав і обов'язків на нерухоме майно (земельні ділянки, будівлі). Стосовно ж до рухомого майна (цінні папери, транспортні засоби, особисті речі і т. д.) це правило не є таким безумовним.
Поширення прив'язки lex rei sitae на суспільні відносини, що виникають у сфері речових прав як на нерухоме, так і на рухоме майно, характерно, наприклад, для таких держав, як Португалія, Греція, Австрія, Італія, Японія, ФРН, Венесуела, Бельгія, країн Східної Європи. Разом з тим і в цих країнах практикується використання низки спеціальних колізійних положень стосовно до рухомого майна. Зміст основних з них може бути умовно зведене до двох основних положень.
По-перше, якщо особа правомірно набуває за кордоном яку річ, то при переміщенні її у відповідне держава ця особа може зберегти її у власності навіть у тому випадку, якщо в останньому подібний порядок придбання речі у власність неможливий. Однак при цьому, по-друге, обсяг правомочностей власника 'буде у всіх випадках визначатися на підставі закону тієї держави, в якому в даний час дана річ знаходиться. При цьому не має значення, які права належали власникові речі до її переміщення у відповідне держава.
Подібна схема регулювання питань права власності існує і в нашій країні, де стосовно як рухомого, так і нерухомого майна вихідним є колізійних принцип lex rei sitae. «Право власності на майно, - вказується в п. 1 ст. 1206 ЦК РФ, - визначається за правом країни, де це майно знаходиться. Право власності на майно, що підлягає внесенню до державних реєстрів, визначається за правом країни, де транспортний засіб внесено до реєстру. Російське законодавство також виходить з того, що право власності на річ, що виникло за законом місця її знаходження, за загальним правилом, не припиняється в результаті її подальшого переміщення в державу, в якій подібний спосіб придбання права власності законодавством не передбачений.
Країни загального права поширюють дію принципу lex rei sitae головним чином на відносини, пов'язані з речовими правами на нерухоме майно. Стосовно ж до рухомого майна в цих державах прийнято використовувати особливу групу прив'язок, основною з яких є прив'язка «особистий закон власника» (lex personalis). Однак, загалом, і статутном праві цих країн в останні десятиліття намітилася тенденція переходу від принципу особистого закону до принципу місця знаходження речі. Тільки в Аргентині і Бразилії принцип особистого закону власника досі є чільним щодо всіх питань, що виникають у сфері відносин власності.
Досить цікавим у міжнародному приватному праві є питання про перехід ризику випадкової загибелі або псування майна з відчужувача на набувача в тих випадках, коли придбання права власності відбувається за договором (зокрема, за договором купівлі-продажу) . Проблема тут полягає в тому, що законодавство різних країн по-різному визначає момент такого переходу.
У правових системах одних держав в даному випадку використовується принцип римського цивільного права, відповідно до якого ризик переходить з продавця на покупця в момент укладення контракту, незалежно від того, чи набуває покупець в цей момент право власності на проданий товар (periculum est emptoris). Це правило, зокрема, зафіксовано в законодавствах Швейцарії, Голландії, Японії, деяких країн Латинської Америки.
Нормативні правові акти інших країн світу, включаючи Росію, пов'язують момент переходу ризику безпосередньо з моментом переходу права власності (res peril domino - ризик несе власник).
Момент переходу права власності та момент переходу ризику є різними цивільно-правовими категоріями. Перший має пряме відношення до речових прав, другий - до зобов'язальних правовідносин. Тому й колізійні проблеми, що виникають у зв'язку з цими категоріями, будуть вирішуватися на основі різних колізійних норм.
Особливі складнощі в міжнародній діловій практиці викликають випадки, коли предметом угоди виступає товар, що знаходиться в дорозі (res in transitu). У такій ситуації сторони, укладаючи договір щодо речі, перевезеної по морю, повітрю або по суші, можуть і не знати з достатнім ступенем точності, де в даний час ця річ знаходиться.
У міжнародне право існують декілька прив'язок, що дозволяють продавцю і покупцю визначити застосовне право для врегулювання їх взаємовідносин з переходу права власності в подібних випадках: закон країни місця призначення речі, закон країни місця відправлення речі, закон проміжного пункту, закон прапора транспортного засобу і т. п.
Колізійні питання відносин, що випливають з права власності, регулюються також в окремих міжнародних угодах. Серед них найбільш відомою є Гаазька конвенція про право, застосовне до переходу права власності при купівлі-продажу рухомих матеріальних речей 1958 Характерною рисою цього договору є те, що він вирішує більшість питань, пов'язаних з переходом права власності, не на підставі принципу lex rei sitae, а на підставі зобов'язального статусу, тобто права, застосовуваного сторонами до своїх зобов'язань по угоді зовнішньоторговельної купівлі-продажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Колізійні питання права власності "
 1. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  колізійних правил, що визначають пріоритет дії одних норм права перед іншими в сфері місцевого самоврядування. В рамках власного предмета регулювання (муніципального будівництва) муніципальне право використовує ті ж методи регулювання, що й інші галузі публічного права. Навряд чи можна говорити про серйозні відмінності методів державного регулювання від методів
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  колізійних норм (п. 2 ст. 7). Наприклад, по російському цивільному законодавству «право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором» (п. 1 ст. 223 ЦК), при цьому «до передачі речі прирівнюється передача коносамента або іншого товаророзподільчих документа на неї »(п. 3 ст. 224 ЦК). Що стосується
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  колізійне право) відноситься до ведення Російської Федерації. Таке особливе ставлення до цивільного законодавства з боку Конституції РФ не може не свідчити про його важливому значенні та ролі в регулюванні суспільних відносин (пор.: згідно подп. "До" п. 1 ст. 72 Конституції РФ адміністративне, адміністративно-процесуальне, трудове, сімейне, житлове, земельне, водне, лісове
 4. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  колізійні питання вирішуються в загальному порядку, розглянутому у § 1 цієї глави. Таким чином , наприклад, договір непобутового прокату річкового самохідного судна повинен регулюватися в наступній послідовності: 1) нормами Цивільного кодексу про договір прокату * (251), 2) нормами Цивільного кодексу про оренду транспортних засобів і нормами Кодексу внутрішнього водного транспорту про оренду
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  колізійні питання радянського сімейного та спадкового права / Вчені записки ВИЮН. Вип. II. 1941. С. 156; Флейшиц Е.А. Заповіт і легат у радянському цивільному праві / Вчені записки ВИЮН. Вип. VI. 1947. С. 84. * (672) Постанова Верховної Ради РФ від 14 липня 1992 р. "Про регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи" / / Відомості РФ. 1992. N 30.
 6. 1.1. Предмет і система міжнародного приватного права
  колізійні та матеріально-правові. Колізійні норми становлять історичну основу МПП. Їх призначення полягає не в безпосередньому регулюванні тих чи інших суспільних відносин, а у визначенні права тієї держави, яка має бути застосовне в даному конкретному випадку. За своєю природою колізійні норми є правилами поведінки відсильний характеру. Сукупність
 7. 2.3. Міжнародні договори
  колізійних та матеріально-правових норм МПП на міжнародному рівні. Тому, швидше за все, в осяжному майбутньому нормотворчий процес у цій галузі буде розвиватися за вже апробованого шляху уніфікації правових приписів в окремих досить вузьких сферах міжнародного приватного права. В одну з таких областей традиційно входять питання правового регулювання зовнішньоторговельної
 8. 3.1. Поняття і види колізійних норм
  колізійної проблеми. У МПП «конкуренція» правових систем, одночасно претендують на регулювання одних і тих же суспільних відносин, усувається головним чином за допомогою колізійних норм. Під ними в міжнародному приватному праві зазвичай розуміються правила поведінки, що встановлюють, право якої держави має бути застосоване до даного конкретного правовідносин. Ці норми, таким
 9. 3.2. Основні типи колізійних прив'язок
  колізійних прив'язок. При безлічі способів вибору застосовного права, що визначаються колізійними нормами різних держав, кожен з них є тим не менше лише однією з варіацій обмеженого числа загальних колізійних формул, які склалися в процесі багатовікового розвитку колізійного права і взаємних впливів. Ці гранично узагальнені і концентровані правила (формули)
 10. 3.3. Застосування колізійних норм
  колізійної прив'язки тільки регулятивні положення іноземного законодавства або ж все це законодавство в цілому, включаючи і його власні колізійні норми. Якщо вірно останнє, то існує велика ступінь ймовірності виникнення ситуації, яка отримала в доктрині на іменування зворотне відсилання (renvoi) або, в деяких випадках, відсилання до третього закону (transmission).
© 2014-2022  yport.inf.ua