Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву


Відповідальність за незначні проступки в Росії кінця XIX в. регламентувалася різними актами. Деякі з них передбачали санкції залежно від станової приналежності правопорушника.
Так, згідно з Лісовим статутом (вид. 1876 р. в ред. 1890 р., додаток до ст. 1, прямуючи.), а також Зводом законів Російської імперії (т. VIII, ч. 1) стягнення і покарання за порушення приписів цих актів визначалися Статутом про покарання і накладалися мировими суддями. Грошові кошти, отримані в результаті штрафних санкцій, а також в результаті конфіскації лісоматеріалів, в більшості випадків прямували цільовим призначенням до бюджету і становили особливі спеціальні засоби лісового відомства. Всі кошти, отримані в результаті штрафів на території Війська Донського, поповнювали військовий капітал (чинним КпАП передбачено зарахування сум штрафів тільки в бюджет). Цільове використання грошових сум передбачало їх витрачання тільки з санкції міністрів (отриманих на території Війська Донського - з дозволу військового міністра, в більшості інших випадків - міністра державного майна). Кошти призначалися для спеціальних об'єктів фінансування. Наприклад, грошові кошти, отримані в результаті штрафних санкцій за проступки в галузі лісового господарства, йшли: 1) на планування лісозахисних заходів; 2) на компенсацію витрат, пов'язаних з використанням лісів, 3) на преміювання працівників лісового господарства.
Таким чином, законодавством Російської імперії була передбачена можливість часткової або повної компенсації майнової шкоди, заподіяної правопорушенням, за рахунок коштів грошових стягнень незалежно від заяви потерпілого. Чинним КоАП передбачена матеріальна відповідальність правопорушника тільки при позовній заяві потерпілого, причому в більшості випадків постраждалому не вдається компенсувати майнову шкоду.
Становий принцип відповідальності за незначні проступки передбачав особливу процедуру судочинства, зумовлену станової приналежністю правопорушника. Розділом III Статуту про благоустрій у казенних селищах (Звід законів Російської імперії, вид. 1857 в ред. 1890 р.) була передбачена відповідальність государ-

дарських селян на основі Сільського судового уставу. Статутом визначалися обставини, що обтяжують відповідальність: 1) вчинення умисного проступку у стані алкогольного сп'яніння прирівнювалося до відповідальності, передбаченої за умисні правопорушення; 2) при вчиненні групового правопорушення призвідник, або головний винуватець проступку, карався суворіше спільників; 3) наявність значних суспільно небезпечних наслідків: міра покарання визначалася наявністю матеріальної шкоди або немайнової шкоди, заподіяної проступком. При цьому потенційний збиток (за наявності ознак замаху) розглядався так само, як і заподіяну; 4) наявність рецидивів одного і того ж правопорушення чи різних проступків, за які порушник раніше не був покараний.
Відповідно з останнім з наведених ознак можна констатувати, що законодавством Російської імперії передбачалася зворотна сила законів, обтяжуючих відповідальність: правопорушник не був притягнутий до відповідальності за колишні проступки, але при виявленні їх фактів при вчиненні нового проступку міра покарання посилювалася. Також примітно розмежування суспільно небезпечних наслідків діяння морального і фізичного властивості («шкода») і майнової шкоди («збиток»).
При складанні Уложення про покарання висловлювалися міркування і про розробку Судово-поліцейського статуту. Саме у формі статуту передбачалося кодифікувати всі правові норми про правопорушення, що відносяться до маловажним злочинів і провин. З цією метою було намічено виділити з Уложення про покарання 652 статті.
23 березня 1861 в доповідній записці імператору Олександру II про судово-поліцейській статуті главноуправляющій II відділенням Державної Ради граф Д.Н. Блудов вказував на необхідність відмежування злочинів, підвідомчих кримінальним судам, від «поліцейських проступків», підлягають в країнах Західної Європи розгляду спеціальними поліцейськими суддями або адміністративними органами. Першим розробником судово-поліцейського статуту був граф М.М. Сперанський, але підготовлений ним проект так і не був розглянутий Державною Радою. Граф Д.Н. Блудов пропонував розмежувати повноваження судової влади і поліції у слідчих діях і віднести досудовий розгляд справ про кримінальні злочини до ведення судових слідчих, а провадження у справах про маловажних злочини і проступки - до відання мирових суддів.
Підготовлене під керівництвом Д.Н. Блудова додаток до доповідної записки, озаглавлене «Матеріали для складання проекту ус-

тава судово-поліцейського», являє собою першу спробу законопроектних робіт у цій галузі.
Проект судово-поліцейського статуту, що включав 206 статей, був переданий на розгляд загального присутності II відділення Державної Ради в лютому 1864 Проект піддавався багаторазовим доопрацюванням на засіданнях Державної Ради в травні і липні 1864 р., після чого його остаточний варіант під назвою «Статут про покарання, що накладаються світовими суддями» (далі - Статут про покарання) був представлений на розгляд імператору Олександру II і затверджений 20 листопада 1864 Статут про покарання складався з 13 глав, перша з яких містила загальні положення (порядок заміни стягнень, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність та ін.) Інші глави, що складали його Особливу частину, містили склади 150 проступків, розділених залежно від об'єкта посягань на 12 видів: проступки, що посягають на встановлений порядок управління (гл. II, а також гол. V - порушення Статуту про паспорти), на громадський порядок (гл. III - «провини проти благочиння, порядку і спокою»), а також проступки, передбачені в гол. X і XI, що посягають на громадську благоустрій (гл. IV), на порядок в галузі будівництва та залізничного транспорту (гл. VI), що порушують правила пожежної безпеки (гл. X) і ін Статуту про покарання не були передбачені процесуальні основи розгляду за маловажним провинам (порядок накладення покарань, процедура оскарження дій мирових суддів, статус підготовлюваних ними документів, порядок досудового розгляду, а також застосування заходів адміністративного припинення).
Статут про покарання не завжди дотримувався кодифікаційних принципів, зокрема, виділення деяких видів проступків не враховувало їх родових ознак, що розмежовують окремі групи правопорушень. Зокрема, проступки, що посягають на громадський порядок, були розосереджені в трьох розділах - проступки проти благочиння, порядку і спокою (гл. III), проти особистої безпеки (гл. X), образу честі, погрози і насильство (гл. XI). Статутом була передбачена особлива глава («Провини проти прав сімейність»), в якій визначалося вища санкція за порушення сімейних прав.
Світові судді були вправі визначати наступні покарання: 1) догани, зауваження і навіювання (превентивні покарання); 2) грошові стягнення на суму до 300 рублів (майнові покарання), 3) арешт на строк до трьох місяців і 4) ув'язнення у в'язниці на термін до півтора років (покарання, що обмежує свободу правопорушника).
Провини, передбачені ст. 155, 156 і 158 (викрадення і псування лісоматеріалів, а також самовільне пошкодження лісів), 159 (укривши-

тельство або покупка завідомо викрадених або самовільно зрубаних лісоматеріалів) і 161 (порубка казенного лісу або заготівля лісоматеріалів не в відведених для того ділянках), розглядалися мировими суддями лише в тих випадках, якщо майновий збиток, заподіяний правопорушенням, не перевищуючи 300 рублів. Статті 101, 159, 161 та інші передбачали застосування поряд з основними згаданими вище видами покарань додаткових покарань у вигляді конфіскації («відібрання лісу і лісових творів») і позбавлення спеціального права («позбавлення права на рубку або заготовку [лісу]»).
Статутом про покарання були фактично розмежовано поняття «злочин» і «проступок», незважаючи на те що Ухвала про покарання 1845 р. виходило з тотожності цих категорій. Кодифікація норм про малозначні проступки в Статуті про покарання підтверджує, що законодавець, грунтуючись на критерії суспільної небезпеки правопорушення, передбачав менш тяжкі покарання за проступки. На відміну від злочинів проступки завдавали менш значимий шкоду. Збиток від правопорушень подразделялся на майнову і моральну (див. гл. XI - про образу честі, погрозах і насильстві і інші глави).
При кваліфікації шкоди, заподіяної юридичною особою, слід мати на увазі, що в поняття «юридична особа» розробники Статуту про покарання вкладали інший зміст, не завжди збігається з дефініцією чинного права. Наприклад, професор Н.С. Таганцев розглядав поняття юридичної особи як дуалістичності правову категорію, що представляє собою «1) єднання осіб фізичних, що розглядаються як ідеальне ціле, як одинична особистість (universitates personarum), 2) окремі інтереси і цілі, яким надається самостійне юридичне значення, самостійна особистість (universitates bonorum , pia corpora); одним словом, - все те, що, не будучи особою фізичним, здатне перебувати в юридичних відносинах, мати права і обов'язки »1.
Як це випливає з наведеної дефініції, юридична особа розглядалася в якості корпоративного освіти, суб'єкта правовідносин, наділеного адміністративної та цивільну правоздатність. Н.С. Таганцев виключав застосування кримінальних покарань до юридичних осіб, однак вважав можливим застосування адміністративних санкцій, несумісних з покаранням: «... застосування цих каральних заходів (грошового стягнення і заборона діяльності корпорації. - AA) до юридичної особи може порушити значні сомне-
1 Таганцев Н.С. Лекції з російської кримінального права. Загальна частина. Вип. II. СПб., 1888. С. 387.

Ня. Не можна заперечувати право держави припиняти буття корпорації, але це припинення не тотожне з покаранням »1.
Кваліфікація провини юридичної особи являє собою підтвердження ознак умислу і необережності в діяннях суб'єктів, об'єднаних в корпорацію: «... безкарність юридичної особи як ідеальної особистості аж ніяк не звільняє від відповідальності тих його представників, які безпосередньо виконали злочинне діяння »2. Подібні судження про особисту відповідальність за проступки поділяли і розробники Статуту про покарання: замість корпоративної відповідальності юридичної особи за правопорушення санкції накладалися на винних фізичних осіб, однак якщо проступок полягав у невиконанні статутних прав та обов'язків юридичної особи, то відповідальності підлягали його вищі посадові особи, як правило, члени колегіального органу керівництва юридичної особи.
Статут про покарання, так само як і інші закони, вступав в силу в день оприлюднення. У губерніях оприлюднення покладалося на губернські правління. Цей порядок застосовувався навіть і в тих випадках, коли волосні органи управління інформували місцеве населення про видання Статуту про покарання до його оприлюднення губернським правлінням: юридичних наслідків заяви місцевої влади не тягли.
Види покарань, що накладаються волосним судом, розрізнялися залежно від застосування на даній території умов судово-адміністративної реформи 1890 Волосні суди в місцевостях, де було запроваджено інститут земських дільничних начальніков3, вправі були застосовувати покарання в вигляді публічного догани, грошового стягнення та арешту до 30 днів. Волосний суд старого пристрою, що діяв на територіях, на яких не діяло Положення про земських дільничних начальників, застосовував менш суворі покарання: громадські роботи (до 15 днів), грошові стягнення (до 3 рублів), арешт (до 7 днів) і покарання різками (до 20 ударів).
Таким чином, в Росії кінця XIX в. співіснували дві системи покарань, що накладаються за незначні проступки і розрізняються за ступенем тяжкості застосовуваних санкцій і в кількісному відношенні -
'Таганцев Н.С. Указ. соч. Вип. II. С. 388.
2 Там же. С. 390.
3 Інститут земських дільничних начальників введений Іменним Найвищим указом Уряду Сенату від 12 липня 1889 «Про перетворення місцевих селянських установ та судової частини в Імперії» (Збори указів і розпоряджень Уряду. 1889. № 81. Ст. 690).

Волосні суди нового пристрою застосовували чотири види покарань, а всі інші волосні суди - тільки три.
Особливий порядок судочинства діяв на території Закавказзя - замість відсутніх в цих місцевостях волосних судів незначні проступки розглядалися сільськими судами, що складалися з суддів, що обираються сільським сходом в кількості на його розсуд. Стосовно до сільським судам Закавказзя законодавство Російської імперії відносило до маловажним провинам два різновиди правопорушень:
1) проступки проти особистої безпеки, (псування води і харчів, ненадання допомоги при нещасних випадках, образи (т.е . образи) в публічних місцях, майже без заподіяння каліцтва);
2) проступки, що посягають на особисті майнові права підданих (заорювання і потрава чужого поля, недонесення про краденому майні та про знахідку чужих речей, розтрата працівником хазяйського майна, а також злодійство і шахрайство, якщо розмір заподіяної шкоди не перевищував 30 рублів).
  На території Закавказзя багато видів правопорушень, які кваліфікуються в інших місцевостях імперії як маловажних проступків, що не були підвідомчі сільським судам, серед них правопорушення, що посягають на моральність, громадський порядок, встановлений порядок управління і ін Примітно, що сільські суди не вправі були застосовувати тілесні покарання.
  Волосні суди в місцевостях, де було запроваджено інститут земських дільничних начальників, істотно відрізнялися від волосних судів старого пристрою. У таких місцевостях волосний суд складався з чотирьох суддів, призначених на три роки земським начальником з восьми кандидатів, що обираються сільським сходом. Інші чотири непризначених кандидата залишалися в резерві на той же термін і вступали на посаду в тому ж порядку при заміщенні суддів.
  По суті, волосний суд представляв собою першу інстанцію провадження у справах про незначні проступки. До наступних інстанціях ставилися посадові особи державних органів (земські начальники) або колізійні органи - повітові з'їзди і губернські присутності.
  Волосні суди застосовували покарання за становим принципом, їм були підвідомчі справи про правопорушення селян (що складали в той час переважна більшість населення Росії), що проживають в даній волості, а також постійно проживають тут же міщан, посадських, ремісників і цехових.

  Волосні суди старого пристрою складалися з 4 - 12 суддів, що обираються волосними, але не сільськими, сходами. Їх юрисдикція була суттєво обмежена у сфері цивільного та кримінального судочинства (для незначних злочини і проступки).
  Крім двох різновидів волосних судів у різних народів Російської імперії існували свої місцеві суди, діяльність яких не була детально врегульована законодавством, наприклад, народні суди туркмен діяли на підставі місцевих звичаїв.
  Незважаючи на те, що волосні суди обиралися органами селянського самоврядування, вони були наділені державно-владними повноваженнями: волосні судді та старшини, сільські старости та інші особи, що брали участь у судочинстві, ставилися до державним посадовим особам. На відміну від них члени волосних і сільських судів, що брали участь у створенні судів, не володіли таким статусом.
  Рішення волосних судів в місцевостях, де діяли земські дільничні начальники, могли бути оскаржені протягом 30 днів з дня винесення рішення у земського начальника, останній передавав їх в повітовий суд у чотириденний термін. Зазначений порядок оскарження застосовувався тільки при призначенні трьох видів покарань - арешту на строк понад три дні, тілесного покарання або грошового стягнення в сумі понад п'ять карбованців. У всіх інших випадках інстанцією оскарження був безпосередньо земський начальник.
  Статут зберіг гуманні основи дії закону в часі, властиві російському праву: приписи Статуту про покарання, що обтяжує відповідальність, не застосовувалися до вже досконалим провиною; закони, які пом'якшували відповідальність, мали зворотну силу. З тих же принципів виходив законодавець і в процесі регламентації стадій провадження у справі: зміни та доповнення до законів (у тому числі і в Статут про покарання), скорочується давностние терміни, застосовувалися до провини, досконалим до їхнього вступу в силу. Таким чином, гуманітарні принципи дії Статуту про покарання були дійсні не тільки при накладенні покарань, будь-які норми, обтяжуючих положення порушника, не мали зворотної сіли1. Законодавець розглядав як правових норм, що пом'якшують відповідальність, також і акти, що скасовують покарання за проступки.
  Принцип станової відповідальності за проступки застосовувався і при розгляді, передбаченому Статутом про покарання: проступки,
  1 Див: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вип. II. С. 387. На відміну від Статуту про покарання чинний КпАП визначає принцип зворотної сили тільки стосовно до актів, що встановлюють адміністративну відповідальність (див. ст. 9 КпАП).

  вчинені в межах волості особами селянського стану без участі осіб, які належать до інших станів, були підсудні волосному суду. Підсудність справ про проступки волосному суду визначалася також правовим становищем співучасників: якщо разом з селянами співучасниками правопорушення були особи інших станів, наприклад міщани і купці, то справа розглядалася не в волосних судах, а у світових.
  Світовому суду були підвідомчі справи про проступки селян, які посягали на права осіб інших станів.
  Правопорушники, засуджені до арешту, могли займатися фізичними роботами тільки за своїм бажанням. Особи вищих станів (почесні громадяни, особи, які досягли класних чинів на державній службі, та ін.), присуджені світовими суддями до арешту, користувалися відповідними перевагами при відбуванні покарання, наприклад, порядок застосування покарання у вигляді арешту, здійсненого священнослужителем або чернецтву, визначався єпархіальним керівництвом.
  Покарання у вигляді тюремного ув'язнення не застосовувалося до неповнолітніх: особи від 14 до 17 років прямували в спеціальні виправні установи, при цьому термін покарання визначався світовим суддею від одного року і не далі досягнення ними 18-річного віку. Світові судді були вправі застосувати до неповнолітніх підданим віком від 10 до 17 років санкції, які не є покараннями за проступки, навіть за наявності ознак, обтяжуючих відповідальність. Серед таких санкцій: передача правопорушників під відповідальний нагляд особам на розсуд мирового судді (батькам, піклувальникам або «іншим благонадійним людям, які виявили на те згоду»). Таким чином, відповідальності за незначні проступки підлягали особи, які досягли на момент вчинення правопорушення 10-річного віку. Майнове стягнення у вигляді грошового штрафу не виконувалося і підлягало заміні більш суворим покаранням (як правило, арештом) лише у разі матеріальну неспроможність правопорушника. Тяжкість санкцій, застосовуваних замість основного покарання, визначалася розміром майнового стягнення: 1) при заміні грошового штрафу до 15 рублів термін арешту не міг перевищувати трьох днів; 2) при заміні грошових стягнень у сумі від 15 до 300 рублів арешт не міг перевищувати тримісячного строку; 3) у разі заміни грошового штрафу в розмірі від 300 до 800 рублів порушник підлягав тюремного ув'язнення на термін до чотирьох місяців.
  Таким чином, світовий суд мав право накладати грошовий штраф в сумі, що перевищує граничні розміри, зазначені в ст. 1 Статуту про

  покараннях, а також визначати тривалість арешту, що призначається замість майнових санкцій в сумі до 300 рублів.
  Залежність терміну арешту від суми штрафу (з мінімальним розміром до 15 рублів) визначалася із співвідношення 1:5 (один день арешту був пропорційний '/ 3 розміру грошового стягнення). Термін арешту, що призначається замість штрафу в граничних розмірах (до 300 рублів), обчислювався з інших пропорцій - один день арешту був приблизно еквівалентний '/ з суми штрафу. Допускалася заміна грошового стягнення (при неможливості його сплати) адміністративними санкціями, не відноситься до покарань, - громадськими роботами та ін При неспроможності осіб вищих станів - відсутності у них можливості сплатити штраф - заміна покарань за проступки санкціями була обумовлена згодою правопорушника. Таким чином, застосування зазначених приписів Статуту про покарання всупереч бажанню неспроможного особи допускалося тільки для селян і міщан, але виключалося для дворян, а також осіб козацького стану.
  У будь-якому випадку світові судді були вправі, але не зобов'язані примушувати осіб селянського стану і міщан до адміністративних санкцій. Види таких санкцій - громадські роботи або «передача в заробітки» - істотно не різнилися: неспроможні правопорушники або члени їх сімей прямували на примусові роботи в місці вчинення проступку або в довколишні губернії. Терміни робіт, що відповідають сумі грошового стягнення, визначалися на розсуд муніципальних громадських об'єднань, до яких належали правопорушники, і залежали від розміру заподіяної проступком майнової шкоди.
  Покарання у вигляді догани, зауваження і навіювання застосовувалися при вчиненні проступків «без наміру». У сучасному сприйнятті цей термін законодавця означає наявність ознак необережності вини у формі злочинного легковажності. Поняття «необережна вина» в російському праві згадувалося лише у ст. 110, 1466 і 1468 (необережне вбивство) Уложення про покарання і в ст. 9 Статуту про покарання. Внаслідок цього не було недвозначного розмежування ознак необережної вини у формі легковажності і недбалості.
  Найважливішою складовою необережного діяння була відсутність наміру правопорушника викликати своїм проступком суспільно небезпечні наслідки, звідси і поняття «ненавмисні провини». У чинному КК небажання порушника заподіяти шкоду являє собою складову непрямого умислу і обох форм необережної провини - легковажності і недбалості.

  Відповідно до Статуту про покарання застосування більш суворих санкцій «за ненавмисні провини» було можливо в двох випадках: а) коли Статутом передбачено покарання за необережність; б) коли провина проявляється в невиконанні по недбалості обов'язки, встановленої законом.
  Таким чином, превентивні покарання (догана, зауваження і навіювання) могли бути замінені більш строгими лише в тому випадку, якщо відповідною статтею передбачені покарання з ознаками обох форм необережної вини або за наявності необережної вини в діяннях посадової особи.
  Погляди російських вчених на форми необережної вини збігаються з їх сприйняттям в чинному праві. Проект Кримінального уложення, підготовлений в кінці XIX ст., Наступним чином визначав ознаки необережності: «Злочинне діяння шанується необережним, якщо винний: 1) не передбачав його, але міг або повинен був передбачати, 2) передбачав настання обумовленого діянням наслідки, але думав запобігти такий », що відповідає в першому випадку необережності у формі недбалості, у другому ж випадку очевидні ознаки необережної вини у формі легковажності. Погляди професора Н.С. Та-Ганцева аналогічні наведеним вище: «Необережна вина служить доповненням провини навмисної і може представляти два відтінки: 1) коли у чинного було свідомість скоєного, але не було хотіння - злочинна самовпевненість, і 2) коли було відсутнє саме свідомість - злочинна недбалість».
  Вчинення малозначних проступків не завжди означало наявність правопорушення. До ознак, виключає відповідальність за них, ставилися наступні:
  1) вчинення проступку випадково, «не тільки без наміру, але і без всякої необережності чи недбалості»; таким чином, випадкове вчинення проступку ототожнювалося з відсутністю обох ознак провини;
  2) вчинення проступку особою, яка не досягла 10-річного віку;
  3) вчинення проступку «в божевіллі, божевіллі і припадках хвороби, що призводять в шаленство і досконале безпам'ятство».
  Законодавець не згадував про неосудність, хоча її дефініція вже була введена в побут науки: Н.С. Таганцев розглядав неосудність як приватну форму втрати дієздатності. Характеризуючи кримінально-правове значення цього поняття, він зазначав: «Наше Покладання про покарання у ст. 95 говорить, що злочин або проступок, учинені божевільними, що не ставляться в провину, при цьому Покладання додає про критерії неосудності безсумнівно невдалому, а саме, «що сумасшед-

  ший за станом своєму не міг мати поняття про протизаконність і про самого властивості свого діяння »». У проекті Кримінального уложення вживалося поняття «хворобливий розлад душевної діяльності», що становить елемент дефініції неосудності у чинному праві (див. ст. 20 КпАП і ст. 21 КК).
  Неосудність в російському кримінальному праві не ототожнювалася з наявністю психічної хвороби, необхідно було встановити і наслідок душевної патології, що свідчить про неможливість суб'єкта віддавати собі звіт у своїх діях. Статут про покарання не пов'язував наявність психічної хвороби з патологічними змінами особистості, проте у разі малозначних проступків наявність факту душевної хвороби виключало провадження у справі.
  Очевидно, що критерії неосудності в часи розробки Уложення про покарання істотно відрізнялися від загальноприйнятих у чинному праві. Так, у визначеннях поняття «неосудність» в різних нормативних актах можна виділити наступні істотні відмінності:
  а) концепція Н.С. Таганцева «про неосудність як приватній формі втрати дієздатності» являє собою спробу синтезу приватноправових і публічно-правових інститутів. У діючій правовій системі категорія «неосудність» визначена адміністративним і кримінальним законодавством, поняття «дієздатність», навпаки, розглядається виключно приватним правом;
  б) в чинному кримінальному та адміністративному законодавстві дефініції неосудності в чому збігаються: таким чином, до провини і злочинів застосовуються схожі критерії. На відміну від чинного права, визначення поняття «неосудність» в Статуті про покарання і в Уложенні про покарання різнилися: в Статуті про покарання визначалися лише зовнішні ознаки, що свідчили про патології, але не відбивалися суб'єктивні критерії неосудності, суть яких в неможливості усвідомлення скоєного.
  Разом з тим окремі несуттєві відмінності у визначеннях даного поняття в КК і КпАП все ж є: категорія «часткова осудність» - патологічний стан, що не виключає застосування каральних санкцій, - властива тільки КК (ст. 22).
  Критерії часткової осудності були визначено чинним російським правом, проте в теоретичних дослідженнях Н.С. Таганцев обгрунтовував поняття «зменшена осудність», концепція якого була розроблена німецькими фахівцями кримінально-правової науки: Гельшнером, Майєром і Бруком. Н.С. Таганцев розглядав обмежену осудність як здатність усвідомлення навколишніх явищ, «так і здатність оцінки усвідомленого», патологічні стани,

  «Значно змінюються як кількісно, так навіть і якісно» 1. Сказане свідчить, що в Росії рубежу XIX - XX ст. були зроблені лише перші спроби теоретичного обгрунтування часткової осудності, які виключали можливість рецепції наукових розробок законотворчою діяльністю. Патологічні стани, зазначав Н.С. Таганцев, «не мають ніякого значення для встановлення загального поняття про буття осудності»;
  в) неосудність, обумовлена Статутом про покарання і Укладенням про покарання, виключає тимчасові критерії психічної хвороби, що передбачають наявність ознак хронічної душевної патології, і тимчасовий психічний розлад. Циклічність розвитку шизофренії, епілепсії від перших симптомів хвороби до стійких патологічних синдромів не виключає ремісії.
  Крім трьох перерахованих вище ознак, що виключають відповідальність за проступки, слід назвати ще один: проступки, згідно зі ст. 10 Статуту про покарання, що не ставляться в провину, якщо вони вчинені «з примусу від непереборної сили та по необхідній обороні».
  Перше з зазначених понять в чому збігається з дефініцією крайньої необхідності, обгрунтованої Н.С. Таганцевой. Вчений наступним чином визначав ознаки цього поняття: «Під крайньою необхідністю розуміється порушення якого-небудь правоохоронюваним інтересу чи правової норми заради захисту також правоохоронюваним інтересу від загрожує йому невідворотною небезпеки, але з тією відмінністю від оборони (необхідної оборони.-AA), що шкода заподіюється не нападають, а третім особам, захист спрямовується не проти джерела небезпеки »2.
  У даному визначенні відсутній один з сутнісних ознак крайньої необхідності, дуже важливих для кваліфікації ознак, що виключають наявність правопорушення: небезпека не могла бути усунута іншими засобами і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності. У разі крайньої необхідності, так само як і в стані необхідної оборони, заподіюється шкода, але спрямованість шкідливих і небезпечних дій, як це відзначав М. С. Таганцев, різна. У будь-якому випадку правоохоронні дії суб'єктом не обумовлені його вчинками, причини, що створюють небезпеку, не залежать від волевиявлення суб'єкта.
  Багато з обставин, що пом'якшують відповідальність за правопорушення за Статутом про покарання, визнані такими і чинним правом. Не приймаючи до уваги природні фразеологічні
  1 Див: Таганцев Н.С. Указ. соч. Вип. II. С. 435.
  2 Там же. С. 595.

  відмінності, слід зазначити майже повний збіг положень Статуту зі ст. 34 КоАП чи до ст. 61 КК.
  1. «Сильне роздратування, яке сталося не з вини підсудного» (п. 2 ст. 13 Статуту про покарання) тотожне поняттю афекту в КпАП (вчинення правопорушення в стані сильного душевного хвилювання). Слід зазначити, що КпАП та Статут про покарання безпосередньо не використовують поняття «афект», перераховуючи основні ознаки особи в стані афекту, хоча в наукових роботах є відповідні теоретичні обгрунтування. Н.С. Таганцев увазі під афектом «раптові, рвучкі збудження організму, що супроводжуються соматичними і психічними змінами» 1.
  До переваг даного тлумачення афекту слід віднести облік найважливішого чинника непередбачуваності, раптовості діяння: очевидно, що кваліфікація афекту можлива за відсутності часових проміжків між провокуючим обставиною і обумовленим ним протиправною дією. При визначенні стану афекту КпАП та Статут про покарання згадують різні етичні категорії. Хвилювання може бути наслідком як позитивної, так і негативної реакції, що спонукає афектоване особу до вчинення правопорушення, коли роздратування обумовлене лише негативними зовнішніми чинниками.
  Вказівка на стан афекту в якості обставини, що пом'якшує відповідальність, міститься і в ст. 134 Уложення про покарання. На відміну від Статуту про покарання необхідною умовою наявності пом'якшуючих відповідальність обставин по Укладенню про покарання є афект, обумовлений діями потерпілого - «образами, образами чи іншими вчинками». Афект відповідно до Статуту про покарання являє собою негативну реакцію правопорушника на який-небудь зовнішній несприятливий, на його думку, фактор. При цьому подразники можуть виходити від потерпілого, якої іншої особи, групи осіб, або їх наявність не пов'язано з фізичним впливом, а обумовлено моральною шкодою, завданою юридичною особою або іншими несприятливими факторами. Для кваліфікації цієї ознаки за Статутом про покарання необхідно підтвердження того факту, що афект ні викликаний діями правопорушника.
  За Укладення про покарання афект може бути обумовлений діями тільки однієї особи - потерпілого, останній своїми діями заподіює порушнику майновий, моральний (образи і образи) або фізичну шкоду, наслідком якого і є негативна
  1 Таганцев Н.С. Указ. соч. Вип. II. С. 502.

  реакція злочинця. Для наявності афекту, по Укладенню про покарання, необхідне підтвердження факту злочину або замаху. Статут про покарання, встановлюючи обставини, що пом'якшують відповідальність, не згадує про замах.
  Про стан афекту як пом'якшувальну правопорушення обставини згадує тільки КпАП, чинним Кримінальним кодексом визначені інші провокуючі правопорушення ознаки, відсутні в Статуті про покарання. Серед них - вчинення злочину з мотивів співчуття або в результаті фізичного чи психічного примусу (ст. 61 КК) 1.
  2. «Крайність і відсутність коштів до проживання та роботи» (п. 3 ст. 13 Статуту про покарання) діючі КпАП (ст. 34) і КК (ст. 61) визначають як умови здійснення правопорушення при збігу тяжких життєвих обставин (за КпАП також і сімейних обставин). За Статутом про покарання було необхідно підтвердження повної відсутності грошових коштів, що забезпечують життєдіяльність.
  Характерно, що чинне право не сприймає подібних радикальних визначень, виділяючи узагальнюючі ознаки.
  Кореляція норм Статуту про покарання і Уложення про покарання підтверджує імперативність приписів Уложення: важке матеріальне становище при здійсненні кримінальних злочинів являє собою наслідок виключно несприятливого впливу незалежно від того, чи обумовлено воно зовнішніми обставинами або діями порушника. Покладання про покарання так визначає важке матеріальне становище: «Якщо він (правонарушітель.-А.А) учинив злочин єдино по крайності і досконалого (курсив наш. - AA) неимению ніяких коштів до прожиток і роботі». Для кваліфікації пом'якшувальну обставину при вчиненні малозначних проступків відповідно до Статуту наявності виняткових, радикальних ознак не потрібно.
  3. «Колишнє бездоганну поведінку» за змістом Статуту про покарання (п. 4 ст. 13) являє собою не просто відсутність в діях, що передують правопорушенню, ознак асоціальних дій: мається на увазі, що маловажний проступок вчиняється вперше. В якості пом'якшує відповідальність обставини в чинному праві фактор первинності приймається до уваги тільки КК, при цьому необхідно виявлення ознак злочину «невеликої тяжкості, вчиненого внаслідок випадкового збігу обставин». Очевидно,
  Зазначені ознаки КпАП не розглядає як обставини, що пом'якшують відповідальність.

  що беззастережне віднесення в Статуті про покарання ознак первинності діяння до пом'якшувальною відповідальність обставинам слід розцінювати як прояв гуманності (чинний КК допускає подібну кваліфікацію тільки за наявності двох додаткових ознак).
  Ухвала про покарання не розглядає первинність діяння як обставини, що пом'якшує відповідальність.
  4. «Добровільне, до винесення вироку, винагороду який поніс шкоду або збиток» (п. 5 ст. 13 Статуту про покарання) і в сучасному законодавстві кваліфікується як обставина, що пом'якшує відповідальність за адміністративне правопорушення (ст. 34 КпАП).
  Суб'єктом винагороди може бути тільки потерпілий. У тих випадках, коли шкода заподіяна загальнодержавним інтересам, наприклад, при здійсненні провин проти порядку управління (гл. II Статуту про покарання), дана норма Статуту непридатна. На відміну від більшості норм Статуту про покарання в цьому випадку переважають не публічно-правові інтереси держави, а приватноправові інтереси потерпілого.
  Добровільність відшкодування збитку означає усвідомлене прагнення порушника усунути шкідливі наслідки проступку. Розмір відшкодування може бути еквівалентний розміру заподіяної матеріальної шкоди або зіставимо з ним (при частковому відшкодуванні шкоди). Відшкодуванню підлягає тільки майнову шкоду, моральна шкода може бути компенсований в грошовому обчисленні (СР зі ст. 134 Уложення про покарання).
  Поряд з суб'єктивним критерієм добровільності, що виявляється в усвідомленому, вольовому прагненні компенсувати шкідливі наслідки проступку або усунути їх, і обумовленому їм дії з відшкодування шкоди Статутом про покарання передбачено і об'єктивний критерій - прояв винним доброї волі можливо до судового рішення. Дії порушника несумісні з моральним чи фізичним впливом на його волю, відшкодування шкоди під примусом оприлюдненого вироку мирового суду також заперечує факт добровільності: порушник побоюється застосування каральних санкцій і його наступні дії обумовлені страхом перед покаранням, визначеним судовим рішенням. Саме тому прагнення порушника можуть бути щирі тільки в тому випадку, якщо вони передували вердикту. Таким чином, добровільне відшкодування шкоди можливо тільки в трьох випадках: а) після вчинення проступку, але до моменту його виявлення; б) під час провадження у справі; в) в період судового розгляду, але до оприлюднення рішення мирового суду.

  Дійсні дії порушника найбільш доказові в першому випадку, в цей час він рухається щирим співчуттям до потерпілого і прагне згладити заподіяну шкоду, не будучи схильним до дії ззовні, в тому числі і діям правоохоронних органів. Наступні дві можливості, надані порушнику для підтвердження щирості його намірів і дій, менш доказові: дії органів поліції і суду свідчать про примус порушника. Нарешті, рішення відшкодувати заподіяну шкоду в момент судового розгляду найменш бажано для порушника: можливість підтвердити добровільність його прагнень в цьому випадку пов'язана з істотними труднощами. Докази, виявлені під час досудового розгляду і в судовому засіданні, домінують над прагненнями порушника; таким чином, зберігається лише примарна можливість підтвердження судом щирості його дій у цей період.
  При скоєнні злочинів щирі дії порушника з відшкодування шкоди також приймаються судом до уваги, але з істотними застереженнями. Згідно ст. 134 Уложення про покарання до обставин, «уменьшающим провину» порушника, відноситься «відраза (тобто устраненіе. - AA) після вчинення злочину його шкідливих наслідків і винагороду заподіяної зла».
  Тимчасові фактори підтвердження даної обставини визначені Укладенням про покарання більш точно: порушнику надається час з моменту вчинення злочину до остаточного рішення суду. У Статуті про покарання вихідна позиція дій порушника не визначена, але може бути виявлена при тлумаченні норми. З Уложення про покарання логічно випливає, що дії порушника можуть бути враховані судом як що зменшують вину до вирішення питання про винність -т.е. вони повинні бути завершені до оприлюднення судового рішення.
  На відміну від Статуту про покарання Укладенням про покарання передбачено два супідрядних дії порушника, а саме: усунення шкідливих наслідків і відшкодування заподіяної зла. Тільки наявність обох обставин може бути прийняте судом до уваги. Порушник повинен не тільки відшкодувати матеріальний збиток, заподіяний злочином, але й усунути його інші суспільно небезпечні наслідки, що порушують немайнові права та інтереси потерпілого; наприклад, злочинець повинен в цьому випадку компенсувати моральну шкоду.
  При розгляді співвідношення норм Статуту про покарання і Уложення про покарання необхідно враховувати, що в останньому випадку не визначено емоційне ставлення злочинця до дії, його вчинки можуть бути обумовлені тяжкістю пред'явлених доказів, примусом до дачі показань і іншими подібними факторами. Іншими їло-

  вами, порушник змушений правоохоронними органами діяти саме так, а не інакше. Він "має право обрати належну міру поведінки, грунтуючись на щирих спонукань, оскільки в Уложенні про покарання не згадується про наявність його« доброї волі ». Ухвала про покарання на відміну від Статуту про покарання більш прагматично: у його ст. 134 домінують слідства (відшкодування шкоди), але не спонукальні мотиви вчинків порушника.
  Підтвердити наявність пом'якшуючих вину обставин складніше при скоєнні злочинів, але не проступків, про що свідчить вимушена дуалістичність дій злочинця з Укладенню про покарання, тоді як за Статутом про покарання дії порушника вичерпуються частковим відшкодуванням збитку.
  У чинному праві очевидна рецепція попереднього досвіду, що підтверджує п. 2 ст. 34 КпАП, який зараховує до обставин, пом'якшувальною відповідальність, «запобігання винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди». Стаття 61 (подп. «к» ч. 1) КК відносить до таких обставин «добровільне відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди». Про факт рецепції свідчить запозичення з дореволюційного російського законодавства принципу розмежування категорій «шкоду», що означає посягання на нематеріальні права потерпілого, і «збиток» - поняття, що свідчить про те, що правопорушенням порушені майнові інтереси.
  При тлумаченні норм Статуту про покарання слід мати на увазі, що він базується на презумпції невинності: ст. 13 Статуту про покарання визначає обставини, що зменшують вину підсудного, в той час як п. 2 ст. 34 КпАП неправомірно презюмирует наявність вини підозрюваного до підтвердження цього факту. За змістом даної статті КпАП винний повинен запобігти шкідливі наслідки проступку, однак очевидно, що запобігти наслідки недосконалого проступку неможливо. Таким чином, п. 2 ст. 34 побудований на явному логічному невідповідність понять. Наявність пом'якшуючих вину обставин може бути виявлено до завершення провадження у справі - тобто до винесення постанови уповноваженим органом (посадовою особою), аж до винесення постанови в адміністративному процесі бере участь не «винний», а «підозрюваний».
  Зазначені норми КпАП, безсумнівно, запозичені з Уложення про покарання: у ст. 134 останнього також згадується про винному як про учасника судового розгляду при визначенні всіх дев'яти обставин, що зменшують провину і покарання.

  5. Визнання і щире розкаяння підсудного (п. 6 ст. 13 Статуту про покарання).
  Ознаки щиросердості в діях підсудного збігаються з етичними особливостями його добровільних вчинків, які ми вже розглянули вище. Щире розкаяння має бути щирим, усвідомленим і не сумісним з будь-якими формами примусу. Поряд з каяттям Статут про покарання передбачає також і щиросерде визнання підсудного (згідно п. 1 ст. 34 КпАП достатньо тільки каяття), що цілком логічно: один вчинок обумовлений іншим, і каяття не було б щирим без попереднього йому визнання.
  Якщо підсудний правдиво викладає обставини проступку, він усвідомлює, що вчинено правопорушення, і, бажаючи співпрацювати з правоохоронними органами, дає свідчення. Про щиросерді свідчить негативне ставлення порушника до збитку або шкоді, заподіяній проступком. Каяття має бути обгрунтованим і спиратися на фабулу проступку, тому йому завжди передує визнання.
  Ухвала про покарання (п. 1 ст. 134) крім зазначених вище двох суб'єктивних ознак передбачає ще й об'єктивний: визнання та щире розкаяння можливі тільки в тих випадках, якщо до цього винний не був запідозрений у скоєнні злочину. Важливо встановити факт обізнаності особи про те, що стосовно нього є факти, що свідчать про його причетність до злочину: визнання та щире розкаяння, по Укладенню про покарання, можливі тільки на стадії, що передує досудового розгляду, в іншому випадку будь-які визнання не можуть бути прийняті до уваги судом як обставини, що зменшує провину і пом'якшує покарання. Очевидно, що визнання особи у скоєному під впливом доказів, пред'явлених наслідком, позбавлене ознак щирості і щиросердості. Для кваліфікації обставин, що зменшують вину і пом'якшуючих покарання, по Укладенню про покарання необхідно, щоб особа не була підозрюваним, підсудним. Тим більше визнання не можна вважати щирим після визнання судом вини особи, яка вчинила злочин.
  Чинний КК, так само як Статут про покарання і Покладання про покарання, розцінює розглянуті дії особи як обставини, що пом'якшує покарання, при явці з повинною виділяє супутні ознаки, що свідчать про щиросердому визнання, серед них активне сприяння розкриттю злочину, викриття інших співучасників та ін . (подп. «і» ч. 1. ст. 61 КК).
  Діючі КК і КпАП передбачають тільки обставини, що пом'якшують покарання, Укладенням про покарання передбачені дві раз-

  різновид юридичних фактів, які враховуються в судовому розгляді і при застосуванні кримінальних санкцій: а) обставини, що зменшують провину і покарання, і б) обставини, що пом'якшують покарання (ст. 153 Укладення). До останніх відносяться: 1) явка з повинною; 2) визнання і щире розкаяння підозрюваного; 3) співробітництво зі слідчими та правоохоронними органами в розкритті злочину або попередження готуються злочину або проступку; 4) «колишня довготривала беспорочная служба і будь-які відмінні заслуги і гідності »; 5) довготривале знаходження під судом і під вартою підсудного, визнаного винним у злочині, який не тягне позбавлення всіх прав стану. Можна виділити наступні відмітні особливості даної групи обставин: а) вищевказані дії вчиняються особами з різним статусом - особою, щодо якої не виявлено фактів про його причетність до злочину, або підозрюваним (перше із зазначених вище обставин); підозрюваним або підсудним (третє і четверте із зазначених обставин), б) підсудному або винному може бути призначено більш гуманне покарання навіть у порівнянні з його мінімальною межею, передбаченим санкцією відповідної статті Уложення про покарання.
  При кваліфікації обставин, що пом'якшують покарання, суд вправі був клопотати перед урядом Сенатом про зменшення або зміну передбаченого законом покарання (відповідно до ст. 775 Статуту кримінального судоустрою). Правлячий Сенат при задоволенні клопотання направляв його (з визначенням заходів передбачуваного пом'якшення покарання) імператору, який і вирішував питання по суті.
  Встановивши обставини, що зменшують провину і покарання, суд має право визначити мінімальні санкції в межах, передбачених законом. Таким чином, суд приймає остаточне рішення тільки в цьому випадку. При визначенні обставин, що пом'якшують покарання, суд може тільки ініціювати процедуру гуманізації каральних санкцій.
  Обставини, що передбачають гуманізацію покарання за злочини, не вичерпувалися наведеним переліком: суд відповідно до ст. 154 Уложення про покарання вправі обрати зазначену процедуру клопотання при встановленні не передбачених ст. 134, 153 Уложення надзвичайних фактів, що характеризують особу злочинця, мотиви скоєння злочину, та інших, що підтверджують наявність виняткових обставин.
  Перелік обставин, що зменшують вину підсудного за вчинення проступку і передбачених Статутом про покарання, теж не

  є вичерпним: світовий суддя, керуючись ст. 13 Статуту, має право виявити і інші подібні обставини, прямо не передбачені законом. Це право суду рецепірованного з колишнього російського законодавства чинним правом: КпАП та КК передбачають для суду можливість кваліфікації обставин за своїм розсудом (див. ст. 34 КпАП, ч. 2 ст. 61 КК).
  Розглянуті обставини дозволяють виявити аналогії в адміністративному судовому провадженні існуючих нині правоохоронних органів та органів Російської імперії: діючі КК і КпАП керуються принципами імперського права при гуманізації покарання.
  Серед обставин, що зменшують вину, Статутом про покарання і Укладенням про покарання було передбачено лише одне не зустрічається в чинному праві: «слабоумство і крайнє неуцтво» (п. 1 ст. 13 Статуту, п. 4 ст. 134 Укладення).
  Для недоумства характерно ослаблення або повна втрата інтелектуальних здібностей внаслідок несприятливого розвитку психічної хвороби - це так зване придбане слабоумство (деменція, від лат. Dementia - безумство). Дедалі частіші негативні прояви психічного захворювання (нападів епілепсії, рідкісні ремісії у разі шизофренії та ін.) свідчать про його перехід в злоякісну необоротну фазу слабоумства. Зазначені симптоми придбаного недоумства (dementia secundaria), визначені в психіатрії кінця XIX в., В основному збігаються з сприйняттям діючої наукою. Вроджена слабоумство (олігофренія) проявляється у формах дебільності, імбецилами-ності і ідіотії, остання з яких представляє собою найбільш злоякісну різновид хвороби.
  КК і КпАП не розглядають наявність слабоумства в якості обставини, що пом'якшує відповідальність; наявність ознак душевної патології може свідчити про відсутність складу адміністративного проступку чи злочину при кваліфікації неосудності.
  Статутом про покарання було передбачено п'ять обставин, які поглиблюють вину підсудного (ст. 129 Уложення про покарання було визначено 10 таких обставин).
  1. «Обдуманість в діях винного» (п. 1 ст. 14 Статуту) свідчила про наявність вини у формі прямого умислу - суб'єкт усвідомлював протиправність свого діяння і бажав або свідомо допускав настання суспільно небезпечних наслідків.
  2. Належність підсудного до привілейованого стану або наявність інтелектуальних здібностей також розглядалися Статутом про покарання як обтяжливої провину обставини. У

  даному випадку враховувалися суб'єктивні критерії - «освіченість» підсудного і «високе положення в суспільстві». Наявність станових привілеїв часто визначало і соціальний статус особи в ієрархії державної служби, причому шкоду, заподіяну суб'єктом, наділеним владними повноваженнями, непорівнянний з суспільно небезпечними наслідками у діяннях інших осіб. Відповідно до п. 3 ст. 129 Уложення про покарання наявність станових привілеїв та інтелектуальних якостей («стан, звання і ступінь освіченості») обтяжуючі провину і відповідальність при скоєнні злочинів.
  3. «Вперте заперечування і особливо збудження підозри проти невинного» (п. 3 ст. 14 Статуту, п. 10 ст. 129 Укладення), тобто небажання співпрацювати з правоохоронними органами в період досудового розгляду або в судовому засіданні, підтверджували належність особи до асоціальних елементів, ще більш обтяжують відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань щодо осіб, непричетних до правопорушення.
  4. Рецидив правопорушень (ст. 141 Статуту, ст. 131 Укладення) на відміну від КК і КпАП Статутом про покарання подразделялся на два різновиди:
  а) вчинення того ж або однорідного проступку по від'їзді покарання за попередні проступок або злочин;
  б) повторне вчинення правопорушення особою, звільненим від покарання за вчинення тяжких проступків або злочинів у результаті амністії та помилування. У цьому випадку критерієм рецидиву було призначення найбільш суворого покарання - тюремного ув'язнення або інших, менш суворих покарань у вигляді обмеження волі.
  5. Організація проступку і особливо активна роль у його вчиненні (ст. 15 Статуту) також ставилися до обтяжуючих провину обставин. При вчиненні групового правопорушення (з числом учасників два і більше) обтяжуючі ознаки могли бути встановлені тільки в діяннях організаторів або осіб, які завдали найбільш значимий фізичний або моральну шкоду або майнову шкоду, решті співучасникам покарання призначалося на загальних підставах. Характерно, що КпАП передбачає наявність обтяжуючих ознак в діях всіх співучасників, не виділяючи організаторів правопорушення.
  Поняття співучасті у вчиненні правопорушення не було визначено Статутом про покарання, виявлення ознак співучасті вироблялося відповідно до ст. 11-15 Уложення про покарання. При цьому бралося до уваги, чи вчинено злочинне діяння за попередньою змовою або без нього. В останньому випадку найбільш тяжка шкода причинялся діями головних винних, до цієї групи належали: а) організато-

  ри злочину, тобто особи, «розпоряджалися або управляли діями інших», і б) особи, які здійснювали злочин першими. Таким чином, враховувалася не тільки можливість керувати і направляти дії співучасників, приймалися до уваги і часовий аспект правопорушення, розподіл функцій пасивного та активного співучасті. Особи, що надавали безпосереднє сприяння головним винним (що надавали технічну допомогу, що усували об'єктивні перешкоди в їх діях і т.п.), ставилися до учасників.
  При виявленні ознак попередньої змови групи осіб виділялися призвідники злочину, насамперед організатори злочину або замаху; спільники - особи, які надавали активну допомогу призвідцям; підбурювачі («підмовника») - особи, що надавали тільки пасивне сприяння у вчиненні злочину, але безпосередньо не брали участь у злочині , особи, за допомогою «переконання, підкупу та обіцянки вигод, примусів і загроз схиляюся до злочину інших»; пособники - особи, які надавали технічне сприяння іншим співучасникам.
  При визначенні ступеня вини співучасників проступку (ст. 15 Статуту про покарання) враховувалися суб'єктивні чинники: здатність порушника методами морального чи фізичного примусу, організувати вчинення проступку, розподілити функції пасивних і активних співучасників, - а також об'єктивні чинники, насамперед заподіяну діями співучасників фізичний і моральну шкоду та майнову шкоду.
  Кваліфікація співучасті відповідно до Укладенням про покарання була необхідна також і тому, що Статут про покарання розглядав проступки, вчинені за попередньою змовою, в якості обставини, що обтяжує покарання: «... особи, які самі вчинили (проступок.-AA) або підмовили до того інших, караються суворіше, ніж їх співучасники »(ст. 15 Статуту).
  Таким чином, кореляція норм кримінального та адміністративного законодавства грунтується на базисі російського права: у чинному законодавстві про адміністративну відповідальність основні інститути Загальної частини КпАП запозичені з кримінального права, серед них крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, та ін .
  Погляди на співучасть як спільнота злочинців, об'єднане бажанням здійснити злочинний умисел, поділяв і Н.С. Таганцев: «До співучасті можуть бути віднесені тільки ті випадки збігу злочинців, де є солідарна відповідальність усіх за кожного і каждо-

  го за всіх: лише за цієї умови вчення про співучасть отримує значення самостійного інституту »1.
  Відмітна особливість Статуту про покарання - в наявності основних понять об'єктивної сторони правопорушення, що визначаються відповідно до Укладенням про покарання, серед них поняття «замах на проступок» (ст. 17 Статуту). Відповідно до ст. 9 Уложення про покарання «замахом на злочин визнається будь-яка дія, яким починається або продовжується приведення злого наміру у виконання». Як випливає з наведеного визначення, російське право не відмежовує приготування до злочину від замаху; згідно ст. 8 Уложення про покарання під приготуванням розумілося «чипідшукання придбання засобів для вчинення злочину», тобто початкові дії щодо здійснення наміри. Законодавством не були також визначені об'єктивні особливості замаху, що представляють собою дії, спрямовані на вчинення злочину, який не здійснені з не залежних від особи обставин. Більш точними слід вважати тлумачення законів у рішеннях касаційного департаменту Урядового Сенату: «Замахом на відміну від совершившегося злочину можуть бути признаваемо тільки такі дії підсудного, на яких він був зупинений власною волею або незалежними від нього обставинами, перш ніж його злочинний умисел був приведений у виконання ». Крім об'єктивного критерію замаху визначається і суб'єктивний, обумовлений вольовими діями особи. Таким чином, добровільна відмова від злочину також розглядався як замах, проте особа підлягала кримінальній відповідальності лише в тих випадках, коли вчинені ним дії містили ознаки складу злочину (ст. 113 Уложення про покарання). У разі маловажних проступків добровільна відмова від їх вчинення не розглядався як правопорушення.
  Відповідно до ст. 17 Статуту про покарання «замах на проступок, зупинене з власної волі підсудного, не підлягає покаранню», але тільки в тих випадках, якщо фактично вчинені дії не містили ознак проступку.
  Н.С. Таганцев, обгрунтовуючи добровільна відмова від злочину як різновид замаху, все ж відмежовують його від замаху, зупиненого з об'єктивних обстоятельствам2. Чинний Кримінальний кодекс (СР ч. 3 ст. 30 і ч. 3 ст. 31), розрізняючи добровільна відмова від злочину і замах, в іншому рецепірует досвід російського
  1 Таганцев Н.С. Указ. соч. Вип. II. С. 868.
  2 Див там же С. 834.

  кримінального права. КоАП зазначені поняття не визначає: замах на проступок підлягає адміністративним санкціям, якщо містить ознаки караного діяння, передбаченого Кодексом.
  Застосування покарань, передбачених Статутом про покарання, не завжди було обумовлено наявністю складу проступку: правопорушення, що посягають на нематеріальні та майнові інтереси фізичних осіб (крадіжка, шахрайство, привласнення чужого майна тощо), підлягали покаранню за скаргою потерпілих.
  Зазначені правопорушення не підлягали покаранню: а) при примиренні порушника з потерпілим; б) при відшкодуванні порушником майнової шкоди незалежно від його мотивів у разі вчинення окремих проступків, що посягають на майнові інтереси.
  Застосування покарання також залежало від тривалості тимчасового періоду між вчиненням проступку і початком провадження у справі. У разі, якщо зазначений термін перевищував шість місяців, покарання не могло бути накладене. При вчиненні окремих проступків, що посягають на майнові інтереси, цей термін збільшувався до року (лесоістребленіе), а при вчиненні тяжких майнових проступків (крадіжка, шахрайство та привласнення чужого майна) - до двох років. У рідкісних випадках, при вчиненні проступків, що представляють собою незначну суспільну небезпеку, зазначений термін міг бути зменшений до одного місяця (всього Статутом про покарання було передбачено п'ять подібних проступків).
  Майнова шкода, завдана проступком, підлягав відшкодуванню, а фізичний і моральний шкоду - грошової компенсації поряд з покаранням.
  У разі неспроможності правопорушника в першу чергу підлягали задоволенню приватноправові інтереси постраждалих, а передбачені законом санкції накладалися на частину майна.
  Сплата грошового стягнення, заміненого через неспроможність порушника покаранням у вигляді обмеження волі, означала дострокове звільнення порушника.
  Особливу увагу слід звернути на вчинки, які посягають на порядок управління. У Російській імперії об'єктивна сторона дев'яти правопорушень цієї групи представляла собою протидію рішенням центрального уряду, регіональних органів влади, а також розпорядженнями муніципальних установ. Протидія було пов'язане з вольовими, усвідомленими, цілеспрямованими вчинками в пасивній (непокора) або активній формі з можливими заходами фізичного впливу (опір). Вина в подібних діях виражалася у формі прямого умислу: «Всякий явно і наполегливо не-

  повинною або чинить опір (курсив наш. - AA) якої влади, урядом встановленої, піддається за се, дивлячись по властивості і важливості сього непокори або опору, покаранням, у нижченаведених статтях визначеним »(ст. 262 розд. IV« Про злочини і проступки проти порядку управління »Уложення про покарання). Найбільш суворі санкції були встановлені за наступні проступки: скликання загальних зборів лікарняної каси без встановленого письмового повідомлення підлягає влади або відновлення закритого законною владою зборів (ст. 292 Статуту про покарання); непокору посадовим особам залізничного транспорту (ст. ЗО1); образа дією представників державної або муніципальної влади (ст. 31); пошкодження транспортних знаків (ст. 32). У всіх зазначених випадках винні у вчиненні проступків піддавалися майнових стягнень або покаранням у вигляді позбавлення волі в максимальних розмірах: грошовому стягненню до 300 рублів або арешту до трьох місяців.
  Статутом про покарання передбачалося накладення найсуворіших стягнень, які були правомочні застосовувати світові судді, за образу дією всіх посадових осіб незалежно від їх приналежності до державних органів або органам місцевого самоврядування (ст. ЗО1, 31). Характерно, що за проступки у сфері трудових відносин (ст. 292 Статуту) також застосовувалися найсуворіші санкції.
  Якщо в діяннях, передбачених ст. ЗО1, ч. 2 п. 4 ст. 31, ст. 32 - 34 Статуту про покарання, були виявлені ознаки складу злочину, винні підлягали відповідальності по Укладенню про покарання. При цьому виявлялися такі співвідношення: № п. Вид проступку за Статутом про покарання і передбачена відповідальність Наслідки правопорушення відмежовує проступок від злочину Склад злочину по Укладенню про покарання і вид покарання 1 Непокора посадовим особам залізничного транспорту (ст. ЗО1) - арешт до трьох місяців або штраф до 300 руб. Смерть людини. Вбивство з необережності (ст. 1466)-тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців. 
  Продовження таблиці 2 Те ж. Тілесні ушкодження. Необережне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при посяганні на громадський порядок (ст. 1494)-тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців або арешт на строк від семи днів до трьох місяців або сувору догану в присутності суду. 3 Пошкодження транспортних знаків (ст. 32)-санкції, зазначені в п. 1. Смерть людини з необережності. Тілесні ушкодження (вина у формі необережності). Те ж, що в п. 1 і 2. 4 Теж. Умисне пошкодження транспортних знаків. Умисне пошкодження транспортних знаків при обтяжуючих обставинах (ст. 307) - покарання, передбачене за замах на злочин, і відшкодування майнової шкоди. 5 Умисне пошкодження транспортних знаків з метою пограбування. Стаття 307 Уложення про покарання передбачає застосування покарання, визначеного ст. 1204. 6 Умисне пошкодження офіційних геральдичних знаків і оголошень (ст. 33)-арешт на строк до одного місяця або грошове стягнення до 100 руб. Неповага до представників влади. Передбачене ст. 33 Статуту намір надати неповагу владі (ст. 277)-позбавлення прав і переваг і тюремне ув'язнення на строк від восьми місяців до одного року і чотирьох місяців. 
  Продовження таблиці 1 Умисне пошкодження публічних пам'яток (ст. 33)-санкції, зазначені в п. 6. Неповага до представників влади. Умисне пошкодження публічних пам'ятників з наміром надати неповаги владі (ст. 278)-позбавлення прав і переваг (ст. 50) і тюремне ув'язнення на строк від восьми місяців до двох років або тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців. 8 Оприлюднення офіційних повідомлень без санкції державних органів (ст. 34)-арешт до одного місяця або грошове стягнення до 100руб. Публічне поширення неправдивих чуток з метою підірвати довіру до державного кредиту. Стаття 275 '-тюремне ув'язнення на термін від одного року чотирьох місяців до двох років з позбавленням прав і переваг (ст. 50). 9 Теж. Публічне поширення неправдивих чуток, але з іншими цілями. Стаття 28 1 '- тюремне ув'язнення на строк від двох місяців до одного року і чотирьох місяців або арешт до трьох місяців або грошове стягнення до 300 руб. Як виявляється з наведеної таблиці, термін покарання у вигляді обмеження свободи завжди перевищував термін аналогічної санкції, передбаченої при вчиненні проступку. У рідкісних випадках (ст. 34 Статуту про покарання) кримінальні санкції майнового характеру або обмежують свободу відповідали найбільш тяжким покаранням, що накладаються світовими суддями. Покарання майнового характеру за наявності складу злочину застосовувалися рідко і були альтернативою покаранню, обмежуючому свободу. Незважаючи на заподіяння майнової шкоди злочином (ст. 277, 278, 307 Уложення про покарання) його відшкодування було передбачено лише в одному випадку (ст. 307 Укладення). Покарання, що накладаються за проступки, що посягають на порядок управління, ніколи не передбачали найбільш тяжкої санкції, застосовуваної світовими суддями, - тюремного ув'язнення,

  обмеження свободи (арешт) завжди передбачало альтернативну майнову санкцію у вигляді штрафу.
  Санкції за проступки проти благочиння, порядку і спокою містилися у гл. III Статуту про покарання. Глава складалася з трьох відділень, перший з яких «Про порушення благочиння під час свя-щеннослуженія» (ст. 35, 36 Статуту) було скасовано в березні 1906 Виняток цього розділу із Статуту про покарання свідчило про посилення відповідальності: подібні діяння вже не ставилися до провини, але могли містити ознаки складу злочину. № п. Скасована стаття Статуту про покарання й передбачені ними санкції Суспільно небезпечні дії, несумісні з малозначністю проступку Відповідна стаття Уложення про покарання і передбачені нею санкції 1 Порушення благочиння (неповажне ставлення.-AA) в молитовному будинку без образи Святині Господньої (ст. 35)-арешт до одного місяця або грошове стягнення до 100руб. Умисне образа священнослужителя під час служби і перешкоджання її проведенню. Стаття 214 - тюремне ув'язнення на строк від двох до восьми місяців. 2 Те ж. Ненавмисне образа священнослужителів (у стані сп'яніння). Стаття 21 травня - арешт на строк від трьох тижнів до трьох місяців. 3 Порушення громадського порядку поза молитовної будівлі, що перешкоджає богослужінню (ст. 36). Насильницькі дії щодо священнослужителів. Частина 1 ст. 3 1 1 - позбавлення всіх прав стану і посилання на поселення. 4 Теж. Насильницькі дії щодо священнослужителів в стані сп'яніння. Частина 2 ст. 3 1 1 - пом'якшення покарання, зазначеного в п. 3 наст, табл., Одним ступенем (тобто передача в виправні арештантські відділення). 
  З наведеної таблиці випливає, що в якості злочину кваліфікувалося порушення богослужіння в молитовному будинку, поєднане з образою священнослужителя або з насильницькими діями відносно нього (ознака, отягчающий відповідальність). Правопорушення, передбачені ст. 211 - 218 Уложення про покарання, розглядалися як злочини незалежно від конфесійної приналежності священнослужителів і молитовних будинків, застосування додаткових покарань у вигляді церковного покаяння допускалося по відношенню до всіх прихильникам тих чи інших християнських конфесій. Посягання на церковне благочиння, вчинене священнослужителем (білого і монашествующего духовенства), також кваліфікувалося як злочин, однак застосування покарань визначався не Укладенням про покарання, а канонічним правом (на розсуд вищестоящого церковного ієрарха).
  Як виявляється з вміщеній вище таблиці, вчинення злочинів у стані сп'яніння могло розглядатися в якості неумисного діяння з відповідним пом'якшенням покарання, хоча ця ознака і не був передбачений ст. 134 Уложення про покарання як обставини, що пом'якшує відповідальність. Злочини, скоєні у п'яному вигляді, обтяжували відповідальність тільки в тому випадку, коли винний вживав спиртні напої з наміром вчинити правопорушення, - в цьому випадку призначалося найбільш суворе покарання, передбачене санкцією правової норми.
  При кореляції злочинів і проступків у сфері релігійної діяльності необхідно враховувати ще одне джерело - Кримінальне укладення, затверджене 22 березня 1903
  Відповідальність за проступки, що посягають на обрядове благочиння, була скасована у березні 1906 р., в цей же час було скасовано і більшість статей Уложення про покарання 1885 р., що визначають як злочини єретичну і розкольницьку діяльність, ухилення від виконання постанов Церкви (ст. 184 -209 Уложення про покарання).
  Таким чином, релігійні правопорушення після 1906 кваліфікувалися тільки як злочину (відповідальність за проступки було скасовано). Вони визначалися двома кодифікованими актами: Укладенням про покарання, що передбачають відповідальність за образу святині і порушення церковного благочиння (ст. 211, 212, 214, 215 і 218), а також Кримінальним укладенням, причому останнім було визначено більшість складів злочинів - 25 з ЗО в обох кодексах.
  Кримінальне укладення, так само як і Покладання про покарання, містило Загальну частину (гл. I «Про злочинні діяння і покарання взагалі»),

  однак відповідні правові норми Кримінального уложення поширювалися тільки на злочини, визначені Укладенням. Фрагментарність діючих норм є особливістю цього кодифікованого акту, в період 1903 - 1917 рр.. вступили в силу лише окремі статті Кримінального уложення, передбачені початковим проектом, причому більшість глав взагалі не вступило в силу (гл. III - XI, XIII - XXIV, XXVI - XXIX), а в деяких главах діяли лише окремі статті.
  Згідно з Кримінальним укладенню огороджувальні віру приписи передбачали різний правовий режим захисту Руської Православної Церкви (далі - РПЦ), інших християнських церков, а також визнаних у Росії нехристиянських конфесій, які об'єднують мусульман, іудеїв і адептів буддійського віросповідання.
  Правовим критерієм співвідношення злочинів і проступків був об'єкт посягання: порушення порядку релігійного виховання або обрядової діяльності, заподіяння моральної чи фізичної шкоди, приналежність до заборонених конфесій.
  Порушення порядку богослужіння, поєднане з образою Святині Господньої, кваліфікувалося як злочин. Від злочинних посягань огороджувались і предмети богослужіння, шановані священними як православної, так і іншими християнськими церквами-Римсько-католицької та Вірмено-григоріанської. Священні предмети богослужіння (потири, дискоси, хрести, євангелія, ікони, ялин і пр.) як об'єкт посягання слід відрізняти від предметів, освячених при богослужінні. Згідно з Кримінальним укладенню священні предмети були тільки у названих вище православної і двох інших християнських конфесій, однак при визначенні приналежності освячених предметів вказувалася також і конфесійна група євангелічно-християнських церков.
  Порушення батьками або опікунами порядку релігійного виховання малолітніх дітей (до 14-річного віку), визначеного РПЦ та іншими християнськими церквами, кваліфікувалося як злочин. До видів обрядової діяльності (наприклад, поховання), підметом правовий захист, ставилися тільки християнські обряди, їх порушення також розглядалося як злочин (ст. 78 Кримінального уложення).
  Так само кваліфікувалися і правопорушення, пов'язані із заподіянням моральної чи фізичної шкоди (образа - ст. 85 Кримінального уложення), а також перешкоджання допомогою погроз особам взяти православну віру (ст. 95 Кримінального уложення).

  Скасовані статті Статуту про покарання і відповідні їм статті Уложення про покарання Злочину і покарання, передбачені Кримінальним укладенням від 22 березня 1903 Стаття 35 Статуту - ст. 214, 215 Уложення. Наруга над символами Російської Православної Церкви чи іншої християнської Церкви, наругу дією священних предметів богослужіння християнських конфесій, паплюження Св. Письма, Православної та іншої християнської Церкви та її догматів або образа Святині Господньої - термінові каторжні роботи або посилання на поселення (вчинення злочину при громадському богослужінні або в церкви); вчинення злочину в каплиці або молитовному будинку християнських конфесій, поширення злочинних повідомлень в друкованих виданнях - посилання на поселення; злочин скоєно з умислом добитися переходу осіб християнських конфесій в інші віросповідання - висновок у виправному будинку або у фортеці на строк до трьох років; необережне вчинення зазначених вище злочинних діянь (злочинна недбалість) або в стані сп'яніння - арешт (ст. 73). Статті 35, 36 Статуту - ст. 214, 215, ч. 1 ст. 3 1 1 Уложення. Наруга над канонами визнаного в Росії нехристиянського віросповідання, а також предмету його релігійного вшанування в молитовному будинку або при публічному релігійному служінні - арешт (ст. 76). Вчинення зазначених у ст. 76 дій публічно або в молитовному будинку, внаслідок чого суспільне релігійне вшанування було перервано - арешт на строк до трьох місяців (ст. 77). Порушення громадського порядку при громадському християнському богослужінні в церкві, каплиці або молитовному будинку - арешт або ув'язнення у в'язниці (ст. 75). 
  Приблизно третина статей розглянутої глави Статуту про покарання передбачали відповідальність за правопорушення, обумовлені вживанням спиртних напоїв чи порушенням правил їх продажу. Найбільш поширені з таких проступків - поява в громадському місці в п'яному вигляді (ст. 42), розпивання спиртного в громадських місцях (ст. 421), а також порушення правил продажу спиртного (ст. 516, 518, ЗІ ") - тягли за собою посилення покарання у величині, кратній рецидиву проступку. Найбільш суворі санкції застосовувалися за порушення правил торгівлі спиртними напоями вдруге - арешт на строк до одного місяця або грошове стягнення до 100 рублів.
  Торгівля спиртним здійснювалася на основі спеціальних документів - патентів, після отримання дозволів на відкриття питних закладів. Статутом про покарання були передбачені санкції за торгівлю без патентів або з порушенням їх умов.
  Видача патентів на торгівлю спиртним в Росії рубежу XIX-XX ст. здійснювалася губернськими і повітовими присутствиями по питним справах, у містах відповідні функції були покладені на міські думи. У складі повітових присутності було передбачено представництво земств, суду (повітовий член окружного суду), поліції, селянського управління і міністерства фінансів (чиновник акцизного відомства). У губернських присутності були також представник прокуратури, керуючий казенної палати (від Міністерства фінансів), міський голова (в губернських містах); головою губернського присутності був губернатор, в повітових присутні ці повноваження були покладені на повітового предводителя дворянства. Компетенція повітових присутностей визначалася ст. 462 Статуту про акцизні збори, до їх відання були віднесені контроль за торгівлею спиртним і кількістю питних закладів та протидія монополіям, губернські присутності також розглядали скарги на діяльність таких закладів. З 1894 р. в деяких губерніях була введена казенна винна монополія, присутності по питним справах на відповідних територіях були скасовані, а завідування казенної продажем спиртних напоїв було покладено на акцизні управління.
  Торгівля міцними спиртними напоями дозволялася фізичним особам на основі «схвальних атестатів», видаваних муніципальними органами за погодженням з органами поліції. Питні будинки діяли на основі дозволу градоначальника або губернатора (за погодженням з Міністерством фінансів). Для відкриття закладів, де торгували міцними напоями (портерние та пивні лавки не допускалися), зазначених дозволів не було потрібно, єдиним документом, що санкціонує їх діяльність, був патент.

  Анулювання патенту завжди розглядалося як додаткове покарання за проступки, що порушують правила торгівлі. У рідкісних випадках було передбачено тимчасове призупинення діяльності, здійснюваної на патентній основі, надалі до усунення виявлених порушень: згідно ст. 515 Статуту про акцизні збори тимчасово відгукувався патент у особи, що торгує спиртним у питному закладі, на відкриття якого не було отримано дозволу. У разі отримання такого дозволу правоздатність патентовласника відновлювалася в колишньому обсязі.
  Співвідношення проступків і злочинів, що посягають на громадський порядок, представлено в наступній таблиці: № п. Диспозиція і санкція правової норми за Статутом про покарання Відповідне проступку правопорушення, що кваліфікується як злочин по Укладення про покарання 1 Поширення неправдивих чуток, що не мають політичної мети (ст. 37) - арешт до 1 5 днів або грошове стягнення до 50 руб. Поширення неправдивих чуток з міркувань особистої вигоди або за допомогою підроблення (ст. 933) - тюремне ув'язнення на строк від чотирьох до восьми місяців; при рецидив злочину - позбавлення прав і переваг і тюремне ув'язнення на строк від восьми місяців до одного року, а також церковне покаяння (для християн). 2 Теж.
  . Оприлюднення в друкованих виданнях протизаконних чуток, які зазіхають на встановлений порядок управління, суспільну мораль, особисті права та інтереси підданих (ст. 301, 1001, 1026, 1039, 1539), - штраф до 500 руб.; Арешт від семи днів до трьох місяців або тюремне ув'язнення від двох місяців до одного року і чотирьох місяців. 3 Поширення «явно спокусливих» (тобто еротичних або порнографічних) виробів (ст. 45) - знищення зазначених виробів, а також арешт на строк до семи днів або грошове стягнення до 25 руб. Непідцензурне видання або розповсюдження зображень чи творів, що ображають суспільну мораль (ст. 1001), - знищення зазначених предметів і грошове стягнення до 500 руб. або арешт на строк від семи днів до трьох місяців. 
  Продовження таблиці 4 Теж. Поширення зазначених вище творів серед малолітніх та неповнолітніх вчителями, наставниками і опікунами (ст. 1002)-звільнення з посади або звання і тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців. 5 Заняття забороненими азартними іграми в гральних будинках і поза ними (ст. 46) - арешт на строк до одного місяця або грошове стягнення до 100руб. Організація і проведення в гральному будинку заборонених азартних ігор (ст. 990) - грошове стягнення до 3000 руб., А при рецидив злочину крім зазначеного грошового стягнення - арешт на строк від трьох тижнів до трьох місяців або тюремне ув'язнення на строк від чотирьох до восьми місяців . 6 Те ж. Шахрайство в забороненій або незабороненої азартній грі (ст. 991)-позбавлення всіх прав і переваг і примусові роботи у виправних арештантських відділеннях на строк від одного року до полутра років або тюремне ув'язнення на строк від чотирьох до восьми місяців (пор. ст. 1670 і ст. 31,33). 7 Неправильна організація і порушення порядку проведення публічних лотерей (ст. 47) - конфіскація лотерейних квитків, а також грошове стягнення до 20% незаконно отриманого доходу або, якщо його встановити неможливо,-грошове стягнення до 200 руб. Шахрайство при проведенні лотерей - санкція, зазначена в п. 6. 8 Відкриття позичкової каси без необхідного дозволу (ст. 471). Відкриті позичкової каси на основі підроблених документів (ст. 992 ')-арешт на строк до трьох місяців і заборона права відкривати позичкову касу. 
  Продовження таблиці 9 Порушення правил видачі позичок чи порушення правил утримання позичкових кас (ст. 472) - грошове стягнення до 50 руб., Що накладається на утримувачів позичкових кас. Привласнення, розтрата, самовільне використання закладених в позичкових касах предметів або розпорядження ними, а також лихварство (тобто незаконна передача грошових коштів з позичкових кас з метою незаконного збагачення) (ст. 9922)-застосування санкцій, передбачених ст. 1681, 1682, 1707, до утримувачам позичкових кас і їх прикажчикам і позбавлення їх права змісту позичкових кас. 10 Теж. Порушення правил утримання позичкових кас або порядку діловодства в позичкових касах (ст. 9923) - грошове стягнення до 100 руб. та позбавлення права, зазначеного в п. 9. І --- »--- Порушення правил утримання позичкових кас (при рецидивах злочину) (ст. 9924) - застосування до утримувачам позичкових кас покарання в залежності від виду порушення і позбавлення прав, зазначених в п. 9. 12 Незаконний збір коштів для церковних потреб (ст. 48) - конфіскація грошових коштів, а також грошове стягнення в сумі до 25 руб.
  <К-
  І Обманне викрадення речей, грошей або іншого рухомого майна (шахрайство) (ст. 1668, 1669)-позбавлення всіх прав і примусові роботи у виправних арештантських відділеннях на строк від одного року до півтора років (ст. 1668); накладення покарань за правилами про сукупністю злочинів - ст. 1669 (пор. ст. 152). 13 Порушення правил про проханні милостині, передбачених ст. 49 -51, - арешт до 1 5 днів або грошове стягнення або тюремне ув'язнення на термін до трьох місяців. Винні у порушенні правил про проханні милостині, якщо у них виявлено зброю або знаряддя вчинення злочину (ст. 984),-позбавлення всіх прав і тюремне ув'язнення на строк від чотирьох до восьми місяців 
  Рецидив проступків як обтяжуюча провину обставина не передбачений зазначеними в таблиці статтями Статуту про покарання, однак при рецидив деяких злочинів, відповідних провинам, застосовуються більш суворі санкції, передбачені ст. 990, 9924 Уложення про покарання.
  При співвіднесенні проступку, передбаченого ст. 45 Статуту про покарання (поширення еротичних або порнографічних видань), з відповідним йому злочином (ст. 1001 Уложення про покарання) чіткі критерії злочинного діяння були визначено - замість правових категорій правопорушення у Статуті про покарання і в Уложенні про покарання вживаються моральні поняття «спокусливі предмети », предмети та вироби, що мають на меті« розбещення моралі »або посягають на благопристойність і т.п. При цьому судова практика враховувала такі критерії, відмежовує злочин від проступку або які свідчать про відсутність складу правопорушення: 1) формальна наявність ознак, передбачених ст. 1001 Уложення про покарання, в медичній та іншої спеціальної літературі, не розглядалося як проступку чи злочину; 2) наявність умислу досягти злочинних наслідків, зазначених у ст. 1001 («розбещення вдач»), не було обов'язковою умовою для кваліфікації злочинного діяння - в якості такого розглядався сам факт опублікування еротичної або порнографічної інформації в підцензурних друкованих виданнях або у виданнях, що не підлягають попередній цензурі. Наявність посягань на громадську «моральність і благопристойність» визначалося судом на основі критеріїв, не сумісних з їх тлумаченням в чинному праві; 3) при кваліфікації ознак правопорушення приймалася до уваги форма розповсюдження «спокусливих» видань: передача порушником одного або декількох видань іншим особам для ознайомлення завжди розглядалася як проступку.
  Розглянемо тепер проступки, що посягають на громадську благоустрій. Під поняттям «благоустрій» при кодифікації російського права розумілися заходи забезпечення добробуту. Вивчення законодавства у цій сфері було передбачено Університетським статутом 1835 р. в відповідних загальнообов'язкових курсах, викладання яких здійснювалося в університетах на кафедрах благоустрою та благочиння (згідно Університетському-статуту 1863 р. перейменований в кафедри поліцейського права).
  Розглянуті проступки поділялися на три основні групи: а) порушення карантинних статутів і правил благоустрою (сім складів), б) порушення правил полювання та рибальства (12 складів);

  в) порушення правил захисту лісів (сім складів) і г) порушення правил охорони водних ресурсів (вісім складів).
  Про кореляції цих проступків із злочинами свідчить наступна таблиця: Провина і покарання за Статутом про покарання Обставина, що свідчить про наявність ознак злочинного діяння Злочин і кара по Укладенню про покарання Забруднення водних ресурсів (ст. 52) - грошове стягнення до 10 руб. Наявність злочинного наміру. Забруднення води отруйними або сильнодіючими речовинами з наміром викликати смерть людини (ст. 864) - позбавлення всіх прав стану і каторжні роботи на термін від 1 5 до 20 років або довічно (покарання за навмисне вбивство відповідно до ст. 1452 та п. 5 ст . 1453). Полювання без мисливського свідоцтва чи за чужим свідоцтвом (ст. 56 ', 562) - грошове стягнення від п'яти до 100 руб. Завдана шкода. Забій зубра або оленя (ст. 921 і 921 V грошове стягнення в сумі 500 руб. За кожну вбиту тварину. Порушення правил рибальства в Каспійському морі (ст. 5714, 5715). Належність предмета правопорушення до визначеної законом водної акваторії; рибна ловля на основі підроблених документів. Рибна ловля в Каспійському морі на основі підроблених документів - покарання, встановлені Укладенням за складання підроблених документів. Дії, що порушують карантинні статути і правила санітарно-епідеміологічного благополуччя, розглядалися як злочини (ст. 831 - 862 Уложення про покарання), відмежування «маловажних» правопорушень у цій сфері від злочинів, наслідком яких було заподіяння значної шкоди, здійснювалося відповідно до Укладенням про покараннях (ст. 842), однак кваліфікація таких правопорушень як проступків була виключена.
  За правопорушення відповідно до Укладенням про покарання та Статутом про покарання передбачалася відповідальність залежно від

  предмета посягання і місця порушення (КпАП не виділяє таких критеріїв оцінки проступків). Особливі заходи охорони передбачалися для окремих порід тварин (ст. 9212 - 9214 Уложення про покарання), а також морських тварин і рибних ресурсів визначених законом акваторій (ст. 921 - 921 'Укладення).
  У рідкісних випадках кваліфікація проступку або злочину була можлива за наявності географічних критеріїв правопорушення, визначеного законом часу його вчинення (пор. ст. 5713 Статуту про покарання та ст. 921 'Укладення про покарання).
  Майнові санкції у вигляді штрафу встановлювалися на різній основі. Так, Статутом про покарання і Укладенням про покарання передбачалися грошові стягнення залежно від наявності тієї чи іншої кількості предметів посягання. При здійсненні провин в деяких випадках (ст. 56 Статуту) загальна сума штрафу не могла перевищувати його граничного розміру, встановленого ст. 1 Уложення, або обчислювалася на основі спеціальних статутів (ст. 575 Статуту). При накладенні грошового стягнення за злочини гранична сума штрафу не була встановлена, загальна сума стягнень визначалася тільки заподіяною шкодою (див. ст. 9213, 9214 Укладення).
  При кваліфікації правопорушень за Статутом про покарання і Укладенню про покарання бралися до уваги технічні особливості знаряддя правопорушення, розмір штрафу збільшувався залежно від потенційних можливостей технічних засобів (див. ст. 579 Статуту). У деяких випадках при визначенні суми грошового стягнення враховувалася кількість незаконно добутих рибних ресурсів (СР ст. 575 і ст. 5710 Статуту). Зазначені критерії визначення штрафних санкцій застосовувалися тільки в дореволюційному російському праві та чинним КпАП не передбачені.
  За скоєння розглянутих проступків не було передбачено застосування превентивних покарань (догана, зауваження) і найбільш тяжких санкцій у вигляді тюремного ув'язнення. Конфіскація відповідно до ст. 2 Статуту про покарання застосовувалася як стягнення, додаткового до основного покарання (див. ст. 5712 Статуту).
  При здійсненні провин, які зазіхають на громадське благоустрій, не застосовувалися покарання у вигляді позбавлення спеціального права, які були фактично узаконені (див. ст. 514 - 518 Статуту), але не були визначені Статутом (див. гл. I).
  Порушення Статуту про паспорти такі становили особливу групу проступків. У ст. 58-64 гл. V Статуту про покарання згадується про двох різновидах дозвільних документів - паспорті (ст. 62) і вигляді на проживання (ст. 61), проте не слід протиставляти один вид дру-

  тому: в російському праві до видів на проживання крім паспортів ставилися квитки, перепустки та інші документи, що визначають місце проживання поданих і що засвідчують їх особу (див. ст. 975 Уложення про покарання).
  Розглянуті проступки вабили застосування покарань за ненадання необхідної інформації про місце проживання або в'їзді / виїзді фізичних осіб. Обов'язок підданих мати встановлений вид на проживання передбачена тільки у двох складах з дев'яти. До даних провинам відносилося і приховування осіб, обвинувачених світовим суддею, а також ухиляються від відбування покарань світового суду у вигляді позбавлення волі. № п. Провина і покарання за Статутом про покарання Діяння, відмежовує проступок від злочину Відповідні проступку злочину по Укладенню про покарання 1 Проживання без встановлених видів на проживання або з простроченими або неналежними документами (ст. 61) - штраф в сумі 15 коп. за кожен день проживання (загальна сума стягнення-до 10руб.). Складання підроблених посвідчень на проживання. Стаття 975 - тюремне ув'язнення на строк від двох місяців до одного року і чотирьох місяців (за наявності обтяжуючих обставин, передбачених ч. 1 ст. 975). 2 Самовільне залишення місця заслання при самовільному повернення в місце висилки (ст. 63) - арешт на строк до трьох місяців або штраф до 300 руб. Виїзд або в'їзд з підробленими видом на проживання. Стаття 977 - тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців або арешт на строк від трьох тижнів до трьох місяців. 3 Стаття 61 (див. п.1 наст, табл.), А також проступок, передбачений ст. 62 («виїзд за кордон без паспорта»),-штраф в сумі, що не перевищує потрійного розміру сплати за паспорт. Вчинення проступку внаслідок бездіяльності поліції. Невиконання або неналежне виконання поліцейськими чиновниками нагляду за дотриманням правил про види на проживання (ст. 982) - покарання, предусм отренн ті отд. 3 гл. 11 розд. 5 Кримінального уложення (див. ст. 459). 
  Глава V Статуту про покарання передбачає приватні види зазіхають на порядок управління проступків, об'єднаних за ознаками об'єктивної сторони правопорушення. Цим Статутом були передбачені головним чином майнові санкції у вигляді штрафу '. Можливість застосування грошових стягнень або арешту була передбачена тільки в двох з дев'яти розглянутих статей, що визначали відповідальність за проступки, що посягають на встановлений порядок управління (див. ст. 63, 64 і гол. V Статуту про покарання). Найбільш суворі майнові санкції і граничний термін покарання у вигляді арешту були передбачені тільки ст. 63 Статуту про покарання (самовільне залишення місця заслання або повернення в місце висилки).
  Протиправна видача дозволів на проживання завжди кваліфікувалася як злочин (див. ст. 978 - 981 Уложення про покарання).
  В якості проступків розглядалося проживання в певних Статутом про покарання містах без внесення встановлених законом муніципальних платежів незважаючи на наявність правильно оформлених дозволів на проживання (ст. 60, 61 'Статуту). Таким чином, невиконання майнових зобов'язань також кваліфікувалося як порушень Статуту про паспорти.
  Главою V Статуту про покарання були передбачені види санкцій, що не увійшли до ст. 1, 2, наприклад адміністративне видворення з місць незаконного проживання (див. ст. 63). Це покарання застосовувалося додатково до основного покарання лише до осіб, які вчинили раніше правопорушення. Статутом не були передбачені критерії накладення санкцій у вигляді грошових стягнень (СР зі ст. 27 КпАП), їх варіабіль-ність визначалася законодавцем стосовно до конкретного проступку. У даному випадку штраф накладався на основі двох критеріїв: 1) виходячи з термінів триваючого правопорушення, але в межах суми, встановленої законом (ст. 59, 59, 61 Статуту про покарання), 2) у розмірі, кратному вартості паспорта (ст. 62 Статуту) або невиконаних зобов'язань по внесенню муніципальних платежів (ст. 60 Статуту).
  На відміну від КпАП Статутом про покарання були визначені майнові зобов'язання фізичних осіб (у вигляді внесення обов'язкових платежів), які проживають у певних законом 19 містах (див. ст. 591, 60, 611), причому наявність географічного критерію було необхідно для кваліфікації проступку. Чинним КпАП не передбачається-
  1 Про ідентичність понять "грошове стягнення» і «штраф» див. коментар Н.С. Таганцева до Статуту про покарання, що накладаються світовими суддями (Видання 1885 Изд. 21-е. СПб., 1913. С. 229).

  бачено також відповідальність за приховування осіб, які вчинили правопорушення (див. ст. 64 Статуту про покарання) 1.
  Як суб'єктів вищеназваних проступків розглядалися посадові особи приватного права (ст. 58 - 60 Статуту про покарання) або фізичні особи, не наділені правомочностями посадових осіб (див., наприклад, ст. 61, 61 'Статуту). Відповідальність державних посадових осіб (див., наприклад, ст. 61, 61 'Статуту) була передбачена ст. 982 Уложення про покарання і була наслідком злочину, а не проступку.
  Провини, що порушують правила будівництва та транспортної діяльності, також знайшли своє відображення в Статуті про покарання. Так, відповідальність за порушення правил Будівельного статуту 1857 передбачалася ст. 65 - 68 Статуту про покарання. Всі зазначені статті передбачали застосування тільки майнових санкцій у вигляді штрафу, його максимальний розмір не перевищував '/ 3 граничного розміру грошового стягнення, що накладається світовим суддею (див. ст. 66, 661 Статуту про покарання).
  Поряд зі штрафом було передбачено застосування додаткових санкцій, не зазначених у переліку стягнень, що накладаються світовими суддями (див. ст. 1,2 Статуту про покарання): наприклад, винні були зобов'язані за рішенням судді знищити неправомірно зведені споруди або виправити будови. Більш докладно про це говорять дані наведеної нижче таблиці: Покарання за порушення правил Будівельного статуту, передбачені Статутом про покарання Злочини та покарання за порушення правил Будівельного статуту відповідно до Укладенням про покарання Самовільна споруда або перебудова будівлі (ст. 65) - штраф до 15 руб. Порушення втретє технічних правил будівництва, передбачених Будівельним статутом (ст. 1058),-позбавлення права будівельних робіт на строк від одного року до двох років. 1 Окремим випадком застосування «географічного критерію» є передбачене Статутом про покарання надходження коштів грошових стягнень визначеному законом адресату (див. приміт. До ст. 59 Статуту).

  Продовження таблиці Порушення правил Будівельного статуту та актів муніципальних органів, виданих на його основі (ст. 66), - штраф до 100 руб. Руйнування будівель, зведених з порушенням технічних правил і умов (ст. 1059), - штраф до 300 руб. або арешт до трьох місяців або тюремне ув'язнення на термін до чотирьох місяців або позбавлення права здійснення будівельних робіт від трьох до шести років. Порушення правил будівництва поблизу залізниць (ст. 661) - штраф до 100 руб. - Порушення правил будівництва міських транспортних об'єктів. Порушення посадовими особами технічних правил і умов при виробництві будівельних робіт (ст. 1060) - позбавлення права здійснення будівельних робіт від двох до шести років; позбавлення права укладання договорів капітального будівництва від двох до шести років або (при обтяжуючих обставинах) довічно; звільнення посадової особи . Порушення технічних правил і умов архітектором або техніком-будівельником (ст. 6 січня 1) - призупинення права здійснення будівельних робіт до отримання кваліфікаційного атестата. Ненавмисне перешкоджання діяльності залізничного транспорту (ст. 761) - арешт на строк до трьох місяців або штраф до 300 руб. Ненавмисне перешкоджання діяльності залізничного транспорту при обтяжуючих обставинах (ст. 10801) - тюремне ув'язнення на строк від двох місяців до одного року і чотирьох місяців. Порушення або недотримання співробітниками залізничного транспорту технічних спеціальних правил (ст. 763). Ті ж дії, що спричинили тяжкі наслідки: наприклад, смерть людини або заподіяння тілесних ушкоджень (ст. 1085),-позбавлення всіх прав стану і посилання на каторжні роботи на строк від восьми до 12 років (при особливо тяжких наслідках). Критерієм відмежування проступків від злочинів були багаторазові порушення правил Будівельного статуту або порушення, уг-

  народжують особистої безпеки. При оцінці правових критеріїв необхідно було встановити реальність потенційної загрози життю, здоров'ю та майновим інтересам фізичної особи (ст. 1058 Уложення про покарання); за відсутності цих ознак правопорушення кваліфікувалося як проступок (ст. 66 Статуту про покарання).
  Стаття 66 'Статуту про покарання - вкрай рідкісний випадок, коли покарання застосовується тільки після попереднього попередження з боку поліції або посадової особи залізничного транспорту. «Нагадування» (або «попередження») являло собою різновид превентивної санкції і не відносилося до стягнень, що накладаються світовими суддями (пор. ст. I2 і ст. 661 Статуту).
  На відміну від Статуту про покарання Укладенням про покарання передбачено застосування покарань щодо спеціальних суб'єктів-архітекторів, техніків-будівельників, землемірів (див. ст. 1058 - 1062), співробітників поліції і посадових осіб (ст. 1064, 1065). Покарання відповідно до Укладенням про покарання накладалися залежно від права власності на об'єкти нерухомості. При цьому виділялися групи таких об'єктів: казенні будівлі, будівлі, що знаходяться в приватній або суспільній власності. Різновидом останніх були конфесійні нерухомі об'єкти. Статут про покарання не передбачав застосування покарань в залежності від статусу об'єктів нерухомості.
  Можна виділити наступні обставини застосування кримінальних санкцій, не передбачені при накладенні покарань за вчинення проступків:
  1) більш суворі майнові покарання накладалися за порушення правил будівництва будівель РПЦ та інших християнських церков; за правопорушення при будівництві молитовних будинків і релігійних шкіл мусульман або іудеїв штраф встановлювався в розмірі нижче в середньому не менш ніж на 30%, а то і взагалі не накладався
  2) найбільш тяжкі санкції накладалися за порушення правил будівництва казенних будівель - застосування покарань, що обмежують свободу (арешт, тюремне ув'язнення або виправні роботи в арештантських відділеннях), було передбачено тільки в цьому випадку. Решта порушення будівельних правил передбачали покарання у вигляді майнових санкцій, тимчасового призупинення або позбавлення спеціального права (здійснення будівельних робіт, укладення договорів підряду), а також застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб (звільнення). Покарання за провини при порушенні Будівельного статуту передбачали тільки накладення штрафу;
  3) при вчиненні злочинів накладення покарань, передбачених Укладенням про покарання, не виключало застосування санкцій за

  проступки (див. ст. 1060 Уложення про покарання та ст. 66 Статуту про покарання). Відповідно до Статуту про покарання подібний порядок не застосовувався - покарання накладалися або світовими суддями або (за наявності ознак злочину) суддями загальних судів (ст. 28 Статуту).
  Відповідальність за порушення правил Загального статуту російських залізниць (у тому числі правил про перевезення пасажирів і вантажів, а також поліцейських правил) була передбачена ст. 76 '- 763 Статуту про покарання.
  У тих випадках, коли фізична особа ухилялася від дій, здатних запобігти тяжкі наслідки діяння, наприклад, несповіщення службовцям залізничного транспорту про вчинені порушення правил залізничного транспорту, можливі були кваліфікація даного ухилення як злочину і кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі. Вищезгаданий проступок, визначений ст. 761 Статуту про покарання, являє собою повну протилежність злочинному бездіяльності (див. ст. 10801 Уложення про покарання). Об'єднуючим початком цих правопорушень є наявність вини у формі необережності. При посадових порушення співробітників залізничного транспорту, які заподіяли особливо тяжка шкода (див. ст. 1085 Уложення про покарання), каральні санкції несумірні з санкціями, що накладаються за вчинення аналогічного проступку (ст. 763 Статуту про покарання) або злочину (див. ст. 1084 Уложення).
  Правовою підставою відмежування злочину від проступку були суспільно небезпечні наслідки: заподіяння майнової шкоди означало наявність ознак проступку (ст. 763 Статуту про покарання), заподіяння фізичної шкоди тягло за собою застосування кримінальних покарань, передбачених ст. 1085 Уложення про покарання (СР зі ст. 10801 Уложення).
  При скоєнні посадового проступку (ст. 763 Статуту про покарання) порушниками правил Загального статуту російських залізниць могли бути як посадові особи, так і співробітники залізничного транспорту, не наділені правомочностями посадової особи. При цьому Статут про покарання (ст. 762 і 763) розрізняє протиправні діяння у вигляді порушення технічних або спеціальних правил та їх недотримання (ст. 1078 - 1086 Уложення про покарання подібні розмежування не передбачені). Введення цих понять було обумовлено прагненням законодавця більш точно визначити психічне ставлення порушника до скоєного діяння: порушення правил припускає наявність умисної вини (прямого чи непрямого умислу); правопорушник прагне заподіяти шкоду, бажає або свідомо допускає настання суспільно небезпечних наслідків. При недотриманні правил можливі як непрямий умисел, так і необережна вина (частіше у формі недбалості).

  Розглянемо тепер проступки, що порушують правила протипожежної безпеки. Основи кореляції проступків і злочинів у цій області представлені у наведеній нижче таблиці: Провини, покарання за які передбачені Статутом про покарання Критерії розмежування проступків і злочинів Відповідні провинам злочину, покарання за які передбачені Укладенням про покарання Порушення правил зберігання та продажу пожежонебезпечних предметів (ст. 91 ') - арешт на строк до трьох місяців або штраф до 300 руб. Вчинення проступку, передбаченого ст. 91 'Статуту, втретє. Стаття 10 771 Уложення-застосування санкцій за Статутом (ст. 91 '), а також покарань по Укладенню у вигляді довічного позбавлення спеціального права або тюремного ув'язнення на термін від двох до восьми місяців (за наявності обтяжуючих обставин). Порушення правил зберігання і обігу вибухонебезпечних речовин (ст. 912). Вчинення проступку, передбаченого ст. 912 Статуту, втретє. Стаття 10 772 Уложення-застосування покарань згідно зі ст. 912 Статуту, а також покарань, передбачених Укладенням у вигляді довічного позбавлення спеціального права або тюремного ув'язнення на термін від двох до восьми місяців (за наявності обтяжуючих обставин). При дослідженні проступків даної групи можна встановити ознаки їх прямої кореляції зі злочинами: ознаки, що свідчать про наявність складу злочину, безпосередньо визначені ст. 1077і і 10772 Уложення про покарання, виявлення ознак непрямого співвідношення злочинів і проступків можливо на основі порівняльно-правового аналізу відповідних норм Статуту про покарання і Уложення про покарання.
  Можливість кваліфікації правопорушень, передбачених ст. 9Iі, 912 Статуту про покарання, як злочини визначена тільки Укладенням про покарання. Стаття 28 Статуту визначає «прикордонні» склади правопорушень, залежно від суспільної небезпеки яких можна виявити ознаки проступку або злочину, однак розглядаються дві статті тут не вказані. Таким чином,

  юридична тотожність понять «злочин» і «проступок» не виключає їх фактичних відмінностей, вони очевидні в санкціях правових норм: найбільш суворі покарання застосовуються загальними судами, п'ять видів гуманних покарань, що накладаються світовими суддями згідно ст. 1, 2 Статуту про покарання, виключають застосування до засудженого каральних заходів, передбачених Укладенням про покарання.
  Порушення правил поштового та телеграфного зв'язку також були представлені в розглянутих актах російського законодавства.
  Статті 99 - 1013 Статуту про покарання детально визначали відповідальність за порушення правил телеграфного зв'язку (2/3 всіх складів), в їх числі і дії, що порушують порядок державної дозвільної системи: наприклад, несанкціоноване спорудження бездротового телеграфу, що дозволяє здійснювати зв'язок з особами, які перебувають за кордоном, тягло за собою найсуворіше покарання, передбачене зазначеними статтями, - тюремне ув'язнення на термін від одного місяця до одного року. Характерно, що правилами телеграфного зв'язку керувалися і щодо електрозв'язку (див. ст. 101 про пошкодження телефонів).
  Відмежування проступків від злочинів обумовлено формами провини і наслідками діяння. Необережне пошкодження телеграфів або телефонів розглядалося як проступку (ст. 101 Статуту про покарання), а умисна дія вабило застосування кримінальних покарань відповідно до ст. 1140 Уложення про покарання. Заподіяння фізичної шкоди людині внаслідок пошкодження засобів телеграфного зв'язку розглядалося як злочин незалежно від наявності навмисної чи необережною провини (пор. ст. 1139 - 1140, 1142 Уложення про покарання).
  При кваліфікації злочинів бралися до уваги також і цілі протиправних дій: умисне пошкодження засобів телеграфного зв'язку з метою перешкодити відправленню або отриманню урядового повідомлення каралося більш суворими санкціями у порівнянні з аналогічними злочинними діями, вчиненими без зазначених намірів (див. ст. 1140 і 1144 Уложення про покараннях).
  Порушення правил телеграфного повідомлення за Статутом про покарання не припускало застосування більш суворих покарань за проступки залежно від відмінностей правового становища порушника. Згідно Укладенню про покарання скоєння злочину посадовими особами телеграфного зв'язку розглядалося як обставини, що обтяжує відповідальність. Відповідно до ст. 1148 Уложення про покарання в цьому випадку застосовувалися найсуворіші покарання і в граничних розмірах, передбачених санкціями ст. 1139 - 1146.
  Співвідношення проступків і злочинів, що порушують правила охорони здоров'я підданих, представлено в наступній таблиці:

  № п. Провини і покарання за них за Статутом про покарання Відповідні провинам злочину і покарання за них по Укладенню про покарання 1 Порушення санітарно-протівоепі-деміческой правил (ст. 102)-арешт до трьох місяців або штраф у сумі до 300 руб.
  > ЯП
  -: - - - '- Поширення інфекційної хвороби особою, обізнаним про наявність у нього захворювання (ст. 854), - тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців; поразку в правах і примусові роботи у виправних арештантських відділеннях на строк від одного року до трьох з половиною років або каторжні роботи на строк від восьми до 10 років (при тяжких наслідках). 2 Невиконання обов'язку своєчасно доносити про появу інфекційної хвороби (ст. 1021)-штраф до 100руб. Недонесення співробітниками місцевої поліції вищестоящому начальству про наявність інфекційної хвороби (ст. 856) - звільнення від посади або тюремне ув'язнення на строк від восьми місяців до одного року і чотирьох місяців з поразкою в правах. 3 Поширення венеричної хвороби (ст. 103) - арешт на строк до двох місяців або штраф до 200 руб. Злочин, передбачений ст. 854 (див. п. 1 наст. Табл.). 4 Продаж отруйних чи сильнодіючих речовин без спеціального дозволу (ст. 1041 - якщо діяння не призвело до смерті потерпілого) - тюремне ув'язнення на строк від двох до восьми місяців або арешт на строк до трьох місяців або штраф до 300 руб. з конфіскацією зазначених речовин. Заподіяння смерті потерпілому - штраф до 300 руб. і тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців (ст. 869). 5 Порушення правил поховання (ст. 107 - 109)-арешт до 15 днів або штраф до 1 00 руб. Порушення священиком правил поховання - виправний покарання за розпорядженням вищого духовного начальства (ст. 859). Поховання без судово-медичної експертизи - покарання, передбачене посібникам або укриватель злочину (ст. 121, 124 і 860-при наявності тяжких наслідків). 
  Органи виконавчої влади були вправі визначати особливі заходи відповідальності за порушення епідеміологічних правил, не передбачені Статутом про покарання або Укладенням про покарання (див. ст. 858 Укладення).
  Безпосереднє застосування кримінальних покарань за вчинення діянь, передбачених Статутом про покарання за наявності тяжких наслідків (пряма кореляція), передбачено ст. 869, 893 та іншими статтями Уложення про покарання. Відносне співвідношення злочинів і проступків може бути встановлено при тлумаченні відповідних норм Статуту про покарання і Уложення про покарання (непряма кореляція). Наприклад, правопорушення, передбачені ст. 106 і 1061 Статуту про покарання, співставні зі злочинами, передбаченими ст. 892 - 900 Уложення про покарання (порушення правил приготування та відпуску ліків).
  Поряд із заходами відповідальності, передбаченими за порушення Лікарського статуту 1857 р., Статутом про покарання і Укладенням про покарання були визначені покарання за поширення епізоотії, порушення екологічних та інших спеціальних правил (поховання, обігу сильнодіючих засобів і отруйних речовин тощо).
  До даної групи проступків Статут про покарання відносив порушення правил торгівлі продовольчими товарами (ст. 115, 1151 - 1158, 116). Укладенню про покарання був властивий детальний порядок систематизації норм: злочини, що порушують порядок торгівлі продовольчими товарами, були виділені в спеціальну гл. 2 розд. VIII Уложення (ст. 901 - 92 IІ), решта правопорушення були віднесені до злочинів, що порушує правила охорони здоров'я (ст. 831 - 900 Укладення). На відміну від Уложення про покарання Статутом про покарання обидва різновиди правопорушень були віднесені до провини «проти народного здоров'я». І той і інший аналізовані кодифіковані акти визначали повторюваність однорідних правопорушень як ознака, обтяжуючий відповідальність: були передбачені більш суворі покарання за багато провини і злочини в залежності від первинного вчинення або рецидивів (див. ст. 892, 894 -895, 898 Уложення, ст. 1042, 1061, 1154 Статуту).
  Разом з тим, повторюваність правопорушень визначалася Статутом про покарання як обставини, отграничивающего злочин від проступку: відповідно до ст. 1042 і 1061 Статуту особи, викриті у даному проступок втретє, підлягали покаранню «за вироками загальних місць», тобто відповідно до Укладенням про покарання.
  Провини, що посягають на особисту безпеку, також виділялися в окрему групу.

  Як критерій співвідношення злочинів і проступків розглядалися слідства заподіяння фізичної шкоди потерпілому. Особливості моральної шкоди або розмір майнової шкоди бралися до уваги світовим судом при визначенні покарання, однак вказані суспільно небезпечні наслідки правопорушення не означали наявності ознак злочину. Випадки прямої кореляції розглянутих проступків і злочинів представлені в наступній таблиці: № п. Провина і покарання за Статутом про покарання Критерій відмежування проступків від злочинів Злочин і кара по Укладенню про покарання 1 Зберігання, носіння зброї, а також стрільба з вогнепальної чи іншої зброї (ст. 117)-штраф до 20 руб. з конфіскацією зброї. Заподіяння смерті. Необережне вбивство внаслідок вчинення протиправних дій (ст. 1466)-тюремне ув'язнення на строк від двох до чотирьох місяців, а також церковне покаяння (для християн). 2 Провини, передбачені ст. 1181, 119, а також 121 - 127, - арешт на строк до одного місяця або штраф до 1 00 руб. (У випадках тяжких наслідків нанесення каліцтв, ран та інших пошкоджень здоров'ю). Заподіяння смерті з необережності. Необережне вбивство (ст. 1466)-те ж, що і в п. 1 наст. табл. У зазначених вище випадках умисне (у формі непрямого умислу) або необережне вчинення проступку, наслідком якого стала смерть людини, кваліфікувалося як вбивство з необережності. Таким чином, незалежно від форми вини проступку завжди відповідало необережний злочин.
  Слід звернути увагу й на таку особливість Статуту про покарання: як проступку розглядалося будь-яке необережне діяння (у тому числі і 10 складів розглянутої глави), що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень. Порушник підлягав відповідальності і за дії, не зазначені в Статуті, але заподіяли тілесний шкоду. Таким чином, при визначенні протиправного діяння світової суд керувався не тільки формальними юридичними критеріями (наявністю в Статуті даного проступку), але й об'єктивними

  суспільно небезпечними наслідками (спричинення тілесного шкоди з необережності).
  До провинам, які посягають на особисту безпеку, ставилися також і діяння, безпосередньо не визначені Статутом про покарання і не заподіяли шкоду. Суспільно небезпечні наслідки проявлялись у гіпотетичній можливості завдання шкоди: відповідно до ст. 118 Статуту над провиною ставилися також і не передбачені законом порушення правил використання вибухонебезпечних речовин, «щодо яких винний повинен був з імовірністю передбачити має статися від необережності або від безпечності небезпека». Зазначені ознаки кваліфікації проступку властиві тільки дореволюційному російському праву, чинним КпАП (ст. 10) і КК (ч. 1 ст. 14) передбачено застосування санкцій лише за правопорушення, визначені законом.
  Превентивні норми представляли собою основну різновид розглянутих правових норм: найбільш суворі санкції накладалися за порушення правил зберігання та використання вибухонебезпечних речовин, експлуатації пожежонебезпечних предметів (ст. 118, 1181 - 1183) та іншого майна, використання якого пов'язане з можливим заподіянням шкоди (наприклад, порушення правил утримання диких звірів - ст. 120 Статуту про покарання).
  Санкції, що накладаються за проступки, які заподіяли тілесні ушкодження, становили '/ 3 максимального терміну позбавлення волі і V3 розміру штрафу (див. ст. 128 Статуту про покарання) порівняно з покараннями за проступки, які могли призвести до заподіяння фізичної шкоди (див. вищевказані статті Статуту).
  До правопорушень, які посягають на громадський порядок, ставилися проступки, які проявляються в безчесних діях, погрозах і насильстві (гл. XI Статуту про покарання).
  Особливість проступків цієї групи - в особливому об'єкті посягання, що представляє собою загальновживані моральні правила, що охороняються законом. До даних провинам відносилося образа дією або виражене в іншій формі (усній або письмовій). При цьому виробництво в світовому суді допускалося при наявності скарги потерпілого, але воно виключалося при наявності взаємних образливих дій, коли неможливо визначити порушника і потерпілого та виявлено ознаки групового проступку (п. 1 ст. 138 Статуту про покарання).
  Покарання у вигляді максимальних термінів арешту застосовувалося за умисні діяння незалежно від форми образливих дій. На відміну від Статуту про покарання Укладенням про покарання були передбачені три різновиди образ: а) пов'язані з фізичним

  або моральним впливом, а також обманом потерпілого («злочини проти честі і цнотливості жінок» - ст. 1523 - 1532 Укладення), б) «безпосередні особисті образи» - дії, внаслідок яких були заподіяні тілесні ушкодження або завдано моральну шкоду батькам або родичам, а також в) наклеп (поширення у будь-якій формі неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи - ст. 1535 - 1539 Укладення).
  Про кваліфікацію ознак образи відповідно до Статуту про покарання можна судити за матеріалами кримінальної касаційного департаменту Урядового Сенату. Виділялися два різновиди образливих проступків - «пасивні» («образа на словах») і активні («образа дією»). Метою пасивного образи є приниження гідності потерпілого, причому залежно від контексту усного образи до образливим можуть ставитися і нейтральні словосполучення. Так, вираз «ви гірші всякої міщанки», на думку Урядового Сенату, може бути визнано світовим судом образливим, якщо воно було висловлено для применшення честі постраждалої. У даному випадку слово «всяка» свідчить про наявність умислу порушника зробити провина. За відсутності умисної вини кваліфікація образи неможлива: «вимовлення образливих слів на жарт, без наміру виказати презирство до особистості, на вважається образою». При визначенні ознак образи, вчиненого в «публічному (тобто общественном.-AA) місці», згідно ст. 131 Статуту про покарання на має значення факт присутності людей, важливо встановити відсутність перешкод для їх можливої появи. Ознакою «публічного місця» є його призначення: «місце, не будучи публічним по суті, звертається в місце публічне внаслідок певного призначення». Під такими місцями розумілися церкви, театри, готелі і т.п. Місце перебування або місце проживання громадян можуть стати «публічним місцем» при збігу обставин, наприклад, у випадках проведення концерту або подання на приватній квартирі.
  Активне образа (ст. 133 Статуту про покарання) виражається у фізичних діях, які зазіхають на тілесну недоторканність особи. При цьому мета протиправних дій збігається зі спрямованістю усного образи.
  Під наклепом (ст. 136 Статуту про покарання) в рішеннях Урядового Сенату малася на увазі брехню, посягающая на честь і добре ім'я людини: наклепницьку вигад завжди брехливо. Під наклепом у чинному праві розуміються також завідомо неправдиві відомості, що підривають репутацію особи.

  Очевидно, що «образа» по російському праву несумісне з сприйняттям цього поняття в чинному законодавстві. Згідно Укладенню про покарання до образливим діям ставилася велика група злочинів і проступків, серед них - згвалтування, хуліганство, наклеп та ін
  Образи честі за Статутом почасти збігаються лише з двома зазначеними нами в п. «б» і «в» видами образливих дій, визначених Укладенням про покарання (див. таблицю): № п. Образливі дії за Статутом Злочин і відповідне покарання по Укладенню про покарання 1 Умисне образа родича по висхідній лінії в усній або письмовій формі (ст. 132) - арешт до трьох місяців. Образа батька, матері чи іншого родича по висхідній лінії (ст. 1534) - примусові роботи у виправних арештантських відділеннях на строк від одного року до півтора років. 2 Наклеп в усній чи письмовій формі (ст. 1 36) - арешт на строк до трьох місяців. Наклепницькі дії відносно представника влади або членів його сім'ї (ст. 1535) - тюремне ув'язнення на строк від двох до восьми місяців. Статутом про покарання було передбачено розмежування образливих дій і проступків, що виражаються в погрозах і насильстві. Особливість загрози (ст. 139 - 1422 Статуту) - в наявності предваряющих проступок дій, які виражаються в усному або письмовому попередженні порушника вчинити насильницькі дії, що посягають на особисту недоторканність.
  Різниця проступків і злочинів знаходиться в залежності від мети дій порушника, а також від особливості заподіяної шкоди; наявність корисливої або іншої злочинної мети свідчить про злочинному намірі. Поняття «інші злочинні цілі" не розкривалося в Статуті про покарання, а згідно Укладенню про покарання (ст. 1545) до них ставилися вимоги злочинця вчинити дії, що завдають моральну шкоду або майновий збиток загрозлива, наприклад, вимоги відмовитися від законного права. Загроза, супроводжувана заподіянням тілесних ушкоджень, розглядалася як злочин. За погрозу, сполучену з корисливими та іншими злочинними діями, передбачалося покарання у вигляді каторжних робіт на термін від чотирьох до шести років (за наявності обтяжуючих ознак - СР ст. 139 - 142 Статуту про покарання та ст. 1545 Уложення про покарання).

  Провини, що посягають на сімейні права, були визначені ст. 143 - 144і Статуту про покарання. В основному правопорушення такого роду розглядалися як злочини (див. ст. 1549 - 1560 Уложення про покарання), про що свідчить приводиться нижче таблиця: Провина і покарання за нього Відповідне проступку злочин і покарання за нього Залишення дитини в безпорадному стані (ст. 144) - арешт до трьох місяців. Залишення дитини в безпорадному стані у місцях, де не можна очікувати, що він буде знайдений (ст. 1513),-примусові роботи у виправних арештантських відділеннях на строк від чотирьох до п'яти років. Розмежування наведеного в таблиці правопорушення на злочин і проступок було можливо при наявності суб'єктивних (вік дитини) і об'єктивних (особливості місця скоєння правопорушення) критеріїв. У Уложенні про покарання розглядаються правопорушення містилися у двох розділах - «Злочини, що посягають на сімейні права» та «Про довільному залишення людини в небезпеці і ненаданні допомоги погибающему» (ст. 1513 - 1522).
  Статут про покарання об'єднував зазначені групи правопорушень у групу проступків, що посягають на сімейні права.
  Провини, що посягають на власність, представляли собою найбільш численну групу правопорушень, провадження в яких було віднесено до відання мирового суду (всього 55 складів гл. XIII Статуту про покарання).
  Співвідношення проступків і злочинів при таємному викраденні чужого рухомого майна представлено в наступній таблиці: Провина, передбачений Статутом про покарання і покарання за нього Злочину і покарання по Укладенню про покарання Крадіжка предмета вартістю до 300 руб. (Ст. 1 69) - тюремне ув'язнення на строк від трьох до шести місяців. Вчинення проступків, зазначених у ст. 169 - 172, дворянами, священнослужителями, чернецтвом та почесними громадянами (ст. 1656)-ураження в правах і покарання, передбачене Статутом про покарання. Крадіжка при обтяжуючих обставинах (ст. 1 70 і 1 70 ') - тюремне ув'язнення на строк від шести місяців до півтора років. - 
  Продовження таблиці Крадіжка за пом'якшуючих обставин (ст. 171) - скорочення терміну тюремного ув'язнення, передбаченого у ст. 169, 170, наполовину. - Замах на крадіжку (ст. 172) - скорочення на розсуд мирового судді терміну тюремного ув'язнення наполовину. - Дефініція крадіжки в Статуті про покарання відсутня, згідно зі ст. 1644 Уложення про покарання «крадіжкою визнається всяке, яким би то не було чином, але потай, без насильства, погроз і взагалі без належних до властивості розбою чи грабежу обставин, викрадення чужих речей, грошей або іншого рухомого майна».
  Пряма кореляція розглянутого правопорушення передбачена ст. 1656 Уложення про покарання. При кваліфікації злочину або проступку насамперед враховувалося матеріальне вираження крадіжки. При цьому кваліфікація проступку була можлива, якщо вартість викраденого майна не перевищувала 300 рублів. Зважаючи на порівняно високу купівельну спроможність російського рубля до 1917 р., очевидно, що матеріальний ознака крадіжки як проступку за Статутом про покарання непорівнянний з вартісним вираженням крадіжки в чинному КпАП (згідно ст. 49 останнього розкрадання визнається дрібним, якщо вартість викраденого не перевищує мінімального розміру оплати праці).
  При кореляції злочинів і проступків у випадку крадіжки приймалися до уваги і об'єктивні критерії правопорушення: приналежність порушника до привілейованих станів розглядалася як обтяжливої обставини, санкції за скоєний злочин в цьому випадку визначалися ст. 169 - 172 Статуту про покарання (залежно від об'єктивної сторони проступку) і ст. 1656 Уложення про покарання. Облік особливостей санкцій, що накладаються за проступок і злочин при визначенні кримінального покарання, був властивий дореволюційному російському праву, а діючими КпАП та КК не передбачений.
  Статутом про покарання передбачалися особливі умови кваліфікації обставин, що пом'якшують або обтяжують покарання, відмінні від переліку таких обставин, передбаченого ст. 13, 14, 141, 15. При визначенні покарання світової суд керувався різними правовими критеріями залежно від виду проступку. Наприклад, у випадку крадіжки поряд з обставинами, що обтяжують і пом'якшують провину, передбаченими ст. 13 - 14 Статуту про покарання,

  одночасно застосовувалися й особливі правові критерії визначення зазначених обставин відповідно до ст. 170, 1701, 171 і 172 Статуту. Як правило, розглянуті ознаки не збігаються: обставинам, що збільшує провину, згідно зі ст. 14, 141 і 16 Статуту про покарання ставилися в основному суб'єктивні ознаки: наявність умислу, протидія порушника провадженню у справі, вчинення проступку за попередньою змовою і т.п. Кваліфікація обтяжуючих відповідальність ознак за ст. 170 Статуту про покарання заснована головним чином на об'єктивних критеріях, серед них: вчинення проступку в церкві, капличці, молитовному будинку, в органах державної влади («в присутствених місцях»), в громадському місці, в певний час доби і т.п. При цьому враховувалися не тільки об'єктивні юридичні критерії, а й аморальність проступку. Так, до обтяжуючих ознаками ставилися усвідомлене заподіяння більш значної шкоди («коли вкрадено [майно,] необхідне для прожитку тому, кому воно належало, і винному це було відомо») або інші дії, несумісні з громадською моральністю (крадіжка, вчинена особами, що проживають у потерпілого, вчинення крадіжки утримувачами готелів тощо).
  Статутом про покарання були передбачені і три додаткових ознаки, що обтяжують покарання. Маються на увазі різні види крадіжок зі зломом (п. 1 - 3 ст. 1701 Статуту про покарання). Тільки за цих обставин тюремне ув'язнення могло бути призначено світовим судом в максимальному розмірі - до півтора років. Пряма кореляція проступку і злочину передбачена також і ст. 170 Статуту про покарання, однак відмежувати проступок від злочину вкрай складно: об'єктивна сторона правопорушення співпадає повністю (див. таблицю): Провина, передбачений п. 1 ст. 170 * Статуту про покарання Злочин згідно ст. 1647 Уложення про покарання «Вчинення крадіжки шляхом злому перешкод або запорів, що перешкоджають доступу в двір, в будівлю або з однієї його частини в іншу, за винятком випадків, передбачених ст. 1647 Уложення про покарання ». Крадіжка «в жилому будові або з його двору, або в що знаходяться у дворі будівлях, шляхом злому, перепон, що перешкоджають доступу в двір, в жиле будівля або з однієї його частини в іншу». Додаткове обставина, що пом'якшує відповідальність при крадіжці, визначено п. 3 ст. 171 Статуту (незначна вартість викраденого майна - до 50 копійок); характерно, що два інших обставини (ст. 171) ідентичні зазначеним у ст. 13 Статуту (СР п. 1, 2 ст. 171 і п. 3, 5 ст. 13). До особливостей ст. 169 - 172 Статуту слід від-

  нести збільшення або скорочення термінів тюремного ув'язнення за крадіжку у фіксованих розмірах: збільшення термінів до одного року (ст. 170) або до півтора років (ст. 171) при обтяжуючих обставинах або скорочення термінів до 50% (ст. 171, 172). Провини за Статутом про покарання і покарання за них Злочин і кара по Укладенню про покарання Обмір і обважування при купівлі-продажу, а одно інші обмани в кількості або якості товару або в розрахунку платежу, або при розміні грошей, коли вартість викраденого не перевищує 300 руб. (Ст. 1 73 - 1 76), - тюремне ув'язнення на строк від одного до трьох місяців або у випадку, передбаченому ст. 1761, - від одного до восьми місяців. Обман і шахрайство, передбачені в ст. 173-176 Статуту про покарання, на суму понад 300 руб. (Ст. 1666)-примусові роботи у виправних арештантських відділеннях на строк від одного року до півтора років (при скоєнні проступку вперше), на термін від півтора до двох з половиною років (при рецидив) або на термін від трьох з половиною до чотирьох років (при скоєнні проступку втретє). :. Обман і шахрайство, передбачені в ст. 1 73 - 1 76 Статуту про покарання, вчинені дворянами, священнослужителями, чернецтвом та почесними громадянами, на суму не понад 300 руб. (Ст. 1667) - поразка в правах на додаток до покарань, передбачених ст. 173-176 Статуту. Пряма кореляція проступків і злочинів у Статуті про покарання не приведена, передбачена вона тільки Укладенням про покарання (ст. 1666, 1667), в ньому же наводиться дефініція шахрайства («всяке, за допомогою якого або обману вчинене викрадення чужих речей, грошей або іншого рухомого майна »- ст. 1665). Як це випливає з визначення, під шахрайством розуміється таємне викрадення рухомого майна шляхом обману.
  Майновий критерій, що розмежовує злочин і проступок, визначений у тому ж розмірі, що й у випадку крадіжки: характерно, що сума викраденого майна - в 300 рублів відповідає максимальному розміру штрафу, що накладається світовими суддями.
  При обчисленні строків покарання за шахрайство при наявності пом'якшувальних обставин застосовувалися ті ж правила, що й у випадку крадіжки (пор. ст. 171 і 176 Статуту про покарання), а саме: термін тюремного ув'язнення скорочувався вдвічі. До обтяжуючою провину обставинами від-

  носилася приналежність правопорушника до привілейованих станів. Відповідні справи в цих випадках вилучалися з відання мирового суду і розглядалися в загальних судах. При рецидивах проступків (або при заподіянні збитку в розмірі понад 300 рублів) вказане правило застосовувалося і до осіб інших станів.
  Найбільш суворе покарання було передбачено за шахрайство, вчинене при виконанні договору майнового терміну: тюремне ув'язнення на строк до одного року і чотирьох місяців. На розсуд суду могло бути призначено і додаткове стягнення у вигляді штрафу, його максимальний розмір відповідав граничну суму грошового стягнення, що накладається світовими суддями.
  У випадку шахрайства застосовувався і особливий критерій обчислення покарання - у сумі, кратній вартості майнового збитку. Однак ця умова застосовувалося рідко (лише в трьох з 18 різновидів шахрайства, передбачених Статутом про покарання).
  Статутом про покарання, що накладаються світовими суддями, були передбачені лише окремі види правопорушень, визначених Укладенням про покарання кримінальних та виправних. Зокрема, з відання світової юстиції вилучалися справи про державні злочини, про вбивство, самогубство, про сімейні справи та багато інших.
  Кореляція покарань за Статутом про покарання і по Укладенню про покарання свідчить про фактичне розмежування проступків і злочинів: ототожнення цих різновидів правопорушення (див. ст. 1 Уложення) мало місце далеко не завжди - у чотирьох з 11 розділів Особливої частини Уложення про покарання містяться тільки склади злочинів, тоді як в інших розділах одночасно визначені склади як злочинів, так і проступків.
  Покарання за Статутом про покарання накладалися тільки за вчинення проступків, поняття «злочин» даними законодавчим актом не передбачено (у деяких випадках в Загальній частині згадується про злочинні діяння). Таким чином, очевидно, що єдиним критерієм відмінності правопорушення за Статутом про покарання і Укладенню про покарання є ступінь суспільної небезпеки проступків і злочинів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву"
 1. ВСТУП
    кореляції проступків і злочинів у російському праві, вивчення основоположних кодифікованих актів: Уложення про покарання кримінальних та виправних 1885 р., Кримінального уложення 1903 р., їх співвідношень з систематизованим зведенням російського законодавства «про незначні проступки» - Статутом про покарання, що накладаються світовими суддями (1864 р.). Як виявляється з Уложення про покарання і
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    проступками / / Досвід коментаря за рішеннями Касаційного Сенату, до 684-689 ст. 1 ч. Т Х. Володимир, 1882. С. 40. * (1353) Детальніше аналіз теорій причинного зв'язку див.: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 113-128. * (1354) Радянське цивільне право. Т. 1. / Під ред. О.А. Красавчикова. М., 1972. С. 425 (автор глави - О А. Красавчиков). * (1355) Там же. С. 426. * (1356) Див:
 3. § 9. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі та фінансів
    кореляції приватноправових і загальнодержавних інтересів є порушення правил торгівлі харчовими продуктами та іншими продуктами масового споживання, не призначеними для вживання в їжу. .. - Співвідношення цих інтересів було обумовлено фіскальними потребами держави * їх забезпеченням, особливо в окремих сферах торгівлі. До них відноситься продаж алкогольної продукції, інших
 4. Коментар до статті 3.7
    кореляції понять "повітряне судно" і "літальний апарат" (КпАП) слід мати на увазі, що за змістом ст. 32 Повітряного кодексу РФ дані поняття ототожнюються. 6. Під річчю, що підлягає при конфіскації примусовому безоплатному вилученню, розуміються об'єкти цивільних прав - рухомі і нерухомі речі (див. п. 5 коментарю до даної статті). Порушник може бути власником вилучається
 5. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
    кореляції. Наприклад, при розщепленні володіння і власності, коли кожна з цих позицій має приватну захист, значною мірою втрачається публічно-правовий зміст поняття "посягання на чуже майно". Для порівняння запропонуємо кваліфікувати засобами кримінального права насильницьке захоплення власником речі у добросовісного набувача від неуправомоченного особи (щоб уникнути
 6. Глава 23. ЗАХИСТ володіння від ВИЛУЧЕННЯ РЕЧІ Адміністративному порядку
    проступків, а також з винятковою метою усунення будь-якої небезпеки. Тарасов І.Т. Нарис науки поліцейського права. М., 1897. С. 69. Зрозуміло, що при жорсткому тлумаченні захист "казенного інтересу" дозволяє вторгнення в майнову сферу не тільки порушника, а й іншої особи. Визнавши правомірність в нашому випадку адміністративного насильства, що виразилося у вилученні майна у третіх
 7. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
    проступки; відчужені від посади (протягом трьох років з часу відмови); перебувають під слідством або судом; позбавлені духовного сану; іноземці. Як і при виборах в земські збори, коло міських виборців був ширший, ніж коло осіб, які володіли правом участі у виборчих зборах. Аналогічно вирішувалося питання і про представництво на виборчих зборах виборців, що не мали права в
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору
 9. § 1. Загальні положення про заповіті
    злочину або аморальних дій), інакше заповіт у цій частині буде нікчемним і станеться "відсікання" такої умови (ст. 168, 169, 180, п. 4 ст. 1131 ЦК). Свобода заповіту. Свобода заповіту є основним принципом його вчинення. Цей принцип, що втілює в собі загальногромадянський принцип диспозитивності цивільно-правового регулювання і конституційне початок про гарантоване
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору
© 2014-2022  yport.inf.ua