Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
В. С. Бєлих, Д. В. Вінницький. Податкове право Росії. Короткий навчальний курс., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Метод податкового права


Питання про метод правового регулювання є одним з найбільш непростих у вітчизняному правознавстві. Це обумовлено низкою об'єктивних причин. По-перше, проблема конструювання відповідної категорії як в загальнотеоретичному плані, так і стосовно до окремої галузевій науці ускладнюється високим ступенем її абстрактності. Дійсно, поняття методу правового регулювання, згідно панівної точці зору, покликане відобразити в концентрованому вигляді основні особливості певної сукупності юридичних норм, підкреслити їх юридична своєрідність, що дозволяє розглядати їх як єдину систему - галузь права, що відрізняється відносною автономністю свого функціонування. По-друге, риси методу правового регулювання, що розкривають суть даної категорії, нерідко безпосередньо не відображаються в конкретних положеннях позитивного права і можуть бути сформульовані лише на основі узагальнення та аналізу у висновках доктрини. Це зумовлює відсутність єдності в позиціях вчених щодо змісту згаданої категорії.
Зазначена значна ступінь абстрактності категорії методу правового регулювання змушує звертати увагу на практичне значення цього поняття. Воно (це поняття) не повинно втрачати конкретності, перетворюватися лише на камінь спотикання незліченних теоретичних дискусій без ясних практичних висновків і наслідків. У зв'язку з цим, на наш погляд, найбільший інтерес, як у практичному, так і в теоретичному плані представляє не просто визначення (у нашому випадку) податково-правового методу регулювання, а виявлення його конкретних сутнісних рис, які мають роль своєрідних загальних правил впливу даної галузі права на відповідні відносини, на поведінку окремих індивідуумів, визнаних учасниками цих відносин. Сказане не передбачає ототожнення методу і принципів правового регулювання, оскільки якщо принципи права характеризують зміст права з точки зору тих цінностей, яке воно визнає і має намір захищати і відстоювати, то риси методу правового регулювання показують ті кошти, які використовує право, щоб досягти цих цілей. У літературі також справедливо вказується на те, що, якщо принципи фокусують, в собі сутність права, то метод відображає зміст галузі під кутом зору способу впливу даної галузі на регульовані відносини. Таким чином, галузевий метод розкривається як спосіб впливу галузі на поведінку людей, спосіб організації правового зв'язку учасників регульованих відносин.
Для дослідження будь-якій області права метод правового регулювання набуває неоціненне значення. Практика показує, - що групи юридичних норм спеціалізуються, насамперед, не за своїм безпосередньому матеріальним змістом, а за прийомами, засобам, юридичним конструкціям, використовуваним ними для регулювання різних відносин. Тому риси методу правового регулювання виявляються дуже корисними, особливо на першому етапі вивчення певної сукупності юридичних норм при визначенні її кордонів, відділення її від інших груп юридичних норм.
Розглянуте вище поняття предмета правового регулювання не здатне в цьому відношенні замінити категорію методу. У літературі справедливо зазначається, що оскільки мова йде про систему права, то класифікованих «матеріалом» виявляються не самі суспільні відносини, а право як самостійне суспільне явище. Суспільні відносини, навіть стаючи предметом правового регулювання, до складу самого права не включаються, «отримуючи в ньому ідеальне відбиток». Відмінності у змісті відносин, тобто у предметі регулювання різних галузей права, отримують в праві не пряме, а трансформоване, перекладене в юридичні категорії відображення. Висновок про те, що дана група суспільних відносин являє собою предмет регулювання особливої галузі права, сам по собі потребує перевірки і представляється достовірним лише при доведеності того факту, що дана група суспільних відносин вимагає специфічного регулювання та зумовлює існування особливої правової форми. Тому справедливо пише Ю. К. Толстой, що предметом галузі права може бути «лише така сукупність суспільних відносин, якісна визначеність якої виявляє себе в специфіці методу правового регулювання».
У теорії права розроблені відомі категорії, покликані в концентрованому вигляді відображати основні риси юридичного змісту певній галузі права. Ці категорії не є однаковими за своїм значенням. Якщо принципи, функції і метод в різних аспектах безпосередньо концентрують у собі юридичний зміст галузі, то механізм правового регулювання (що розуміється як сукупність засобів правового впливу, до яких належать норми, правовідносини, юридичні факти, акти реалізації прав і обов'язків) є ознакою вторинного характеру.
У літературі питання про метод регулювання податкових відносин нерідко розкривається шляхом зіставлення останнього з адміністративно-правовим методом регулювання. При цьому, як правило, зазначені два методи або взагалі ототожнюються (М. І. Піскотін та ін.), або вказується лише на незначні особливості податково-правового методу (А. В. Бризгалін, М. В. Карасьова, Н. І. Химичева та ін.) Вважаємо, що між зазначеними методами, так само як і між податково-правовим методом та іншими методами регулювання суспільних відносин інших галузей публічно-правового циклу, є відмінності більш істотного характеру.
Звісно ж необхідним докладно зупинитися лише на деяких характерних рисах методу регулювання податкового права:
1) переважання у правовому регулюванні позитивного зобов'язування учасників податкових відносин;
2) обмеження правової ініціативи учасників податкових відносин;
3) юридичну нерівність учасників податкових відносин, що виражається в розходженні змісту правосуб'єктності останніх.
1. Позитивне зобов'язування учасників податкових відносин як риса методу податково-правового регулювання.
Всі юридичні методи зберігають основну якість правового регулювання, що складається у встановленні забезпечених державою прав і обов'язків учасників регульованих відносин. Але в різних галузях права встановлення прав і обов'язків і забезпечення їх державним примусом відбувається по-різному. Залежно від характеру регульованих відносин право користується веліннями різного змісту. В одних випадках право, перш за все, дозволяє певну поведінку, в інших зобов'язує до якогось поведінці, в третіх - забороняє певну дію або бездіяльність. В. Д. Сорокін, розвиваючи цю думку, зазначає, що «якщо мати на увазі саме початкові, вихідні способи, то крім трьох названих решта відсутні або виступають в якості вторинних, похідних способів». Зрозуміло, в кожній галузі є норми, що містять всі зазначені види велінь (позитивне зобов'язування (припис), дозвіл, заборона). Проте галузі права різко відрізняються один від одного переважанням одного чи специфічним поєднанням декількох з названих видів приписів, безпосередньо виражених в нормах.
У юридичній науці звертається увага на той факт, що кожен структурний елемент методу - дозвіл, припис та заборона - виступає в тісному зв'язку з іншими. Значить, стоїть «спрацювати» одному елементу, як відразу починають діяти й інші. З цієї причини виглядає цілком обгрунтованою точка зору, згідно з якою в рамках будь-якої юридичної системи один різновид правових норм визначає межі та зміст можливої поведінки суб'єктів права. Диспозиції цих норм містять дозвіл. Інша група норм закріплює, наказує належну поведінку суб'єктів, від якого вони при настанні передбачених нормою ситуацій ухилитися не має права. Диспозиції цих норм містять припис. І нарешті, третій різновид правових норм впливає на поведінку людей за допомогою заборони певних діянь (дій та бездіяльності). У диспозиціях цих норм міститься заборона. «Іншими словами, метод правового регулювання може існувати тільки як об'єднання всіх трьох первинних компонентів - дозволу, приписи і заборони, тобто як система, заснована на тісній взаємодії, взаімообеспеченіі цих трьох компонентів ... Ні дозвіл, ні припис, ні заборона не можуть існувати ізольовано один від одного. Тому, коли ми говоримо про те, що метод правового регулювання проявляється за допомогою юридичних дозволів, приписів і заборон, то маємо на увазі їх сукупне прояв з перевагою якогось одного елемента, ефективна дія якого забезпечується присутністю двох інших ». Іноді, «при оптимальному варіанті, образно кажучи,« спрацьовує »той елемент, який безпосередньо впливає, а два інших зберігають свою значущість лише в потенційному вигляді».
Як і для всього публічного права в цілому, для податкового права характерно превалювання в методі правового регулювання такого його елемента, як припис (позитивне зобов'язування). Як правило, саме даний спосіб впливу виконує роль прямого регулятора відповідних соціальних зв'язків, що виникають при оподаткуванні. Разом з тим при аналізі розглянутої риси методу податкового правового регулювання також наочно проявляється його специфічність. Вона пов'язана зі ступенем домінування позитивного зобов'язування (приписи) як одного із способів (елементів), складових метод правового регулювання. Цей ступінь домінування значно перевершує те, що ми можемо зустріти в інших публічно-правових галузях. Дійсно, загальна схема дії різних методів правового регулювання така: «Якщо один із суб'єктів володіє пре-доставленим йому законом правомочием (дозвіл), то реалізація цього правомочності в передбачених ситуаціях забезпечується обов'язком іншого суб'єкта вжити відповідні дії (припис). У свою чергу невиконання суб'єктом покладеного на нього обов'язку, яка випливає з правомочності, тягне за собою реалізацію заборони у вигляді того чи іншого виду відповідальності за діяння у формі бездіяльності ».
У податковому праві нерідко панує інша схема регулювання відносин: один із суб'єктів зобов'язаний вчинити чітко визначені дії (припис), виконання цього обов'язку в свою чергу гарантується обов'язком іншого суб'єкта зробити активні дії щодо забезпечення встановленими правовими засобами належної виконання першого суб'єктом свого обов'язку (припис). Реалізація ж заборони в податковому праві здійснюється так само, як і в інших публічно-правових галузях.
У той же час для регулювання відносин, що не становлять ядро предмета податкового права, дозвіл (як спосіб юридичного впливу) активно використовується і стає в деяких податково-правових інститутах навіть основним, домінуючим (приклад тому, групи норм, присвячені зміні терміну виконання податкового обов'язку, а також захисту прав платників податків, податкових агентів і т. д.).
2. Обмеження правової ініціативи учасників податкових відносин.
Дана риса методу правового регулювання податкових відносин виявляється досить чітко. Більше того, М. В. Карасьова зазначає навіть, що, за загальним правилом, «метод владних приписів у фінансовому праві може бути визначений як конформістський. Конформізм фінансово-правового методу є протилежністю ініціативи як характерної риси цивільно-правового методу. Він означає, що суб'єкти фінансового права вступають у фінансові правовідносини не по своїй волі, не по своїй ініціативі, а лише слідують приписам відповідних актів державних органів ».
Втім, складно стверджувати, що податково-правовий метод також повною мірою володіє рисами «конформізму». Дійсно, в податковому праві певні види суб'єктів, що виступають як платників податків, значною мірою самі можуть ініціювати правовідносини (наприклад, вони мають право звертатися у фінансові органи за наданням відстрочок). Платники податків мають право: пропонувати деякі способи забезпечення обов'язків по сплаті податків і зборів (гл. 11 НК РФ), просити надати податковий кредит, інвестиційний податковий кредит, звертатися за роз'ясненнями законодавства, самостійно формувати облікову політику, ініціювати перехід на спеціальний податковий режим (наприклад, спрощену систему оподаткування) і т. п. Таким же чином і учасники податкових відносин, наділені владними повноваженнями, в певних випадках здатні виявляти правову ініціативу в рамках податкових відносин. Так, податкові органи можуть за власною ініціативою приступити до виїзної або камеральної перевірки платника податків або податкового агента, і НК РФ на стадії виявлення подібної ініціативи не встановлює суттєвих обмежень.
3. Юридична нерівність учасників податкових відносин, що виражається в розходженні змісту правосуб'єктності останніх.
Податкова правосуб'єктність характеризується нерівністю її носіїв. Частково це вже було зазначено вище. Сказане визначається особливістю суспільних відносин, регульованих податковим правом. Нерідко один з учасників таких відносин функціонально підпорядкований іншому. Відомо, що в податковому праві, як і в ряді інших галузей, використовується метод владних приписів, тобто рішення того чи іншого питання здійснюється в значній мірі в односторонньому порядку. Деяка специфіка податково-правового методу проявляється в колі державних органів, уповноважених давати владні приписи учасникам податкових відносин. В силу існуючого розподілу компетенції між державними органами велика частина таких приписів виходить від органів держави, створених спеціально для здійснення податкового контролю, охорони фіскальних інтересів держави. Учасники податкових відносин, яким вони адресують свої розпорядження (організації, фізичні особи), перебувають у взаємозв'язку з цими органами і залежно від них лише у зв'язку з виконанням комплексу обов'язків певного роду (обов'язки щодо правильного обчислення податкового платежу, повному і своєчасному його внесенню, а також інші супутні обов'язки, що забезпечують реалізацію названих (ст. 21, 23-24 НК РФ)). Тому видається справедливим твердження, що в податково-правовому регулюванні метод владних приписів проявляється, головним чином, у відносинах функціонального підпорядкування. Відомо, що аналогічний метод в адміністративному праві проявляється, навпаки, головним чином, у відносинах вертикального підпорядкування, тобто підпорядкування в повному обсязі діяльності. У фінансовому праві, як справедливо відзначається Н. І. Химичева, метод владних приписів діє і по лінії функції фінансової діяльності, і у відносинах «вертикального» підпорядкування.
  Метод правового регулювання взаємопов'язаний з галузевою правосуб'єктністю. Тому особливістю адміністративної та почасти фінансової правосуб'єктності логічно визнати її ієрархічність, яка відображатиме ієрархічність побудови управлінських прав та обов'язків державних органів, що знаходяться на різних рівнях. Даної властивості у податкової правосуб'єктності не спостерігається з причини специфіки превалюючого в податкових відносинах функціонального підпорядкування (див. докладніше п. 4 § 1 гл. 6).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Метод податкового права"
 1. § 8. Договір оренди підприємства
    методами податкового права, але це не дає приводу посилювати норми права цивільного. Небудь спеціальні правила про термін оренди підприємства відсутні як в числі норм, регулюючих оренду підприємства, таки серед правил, регулюючих оренду будівель і споруд. Тому в даному питанні слід керуватися загальними положеннями про договір оренди. Форма договору оренди підприємства -
 2.  Глава 3. Предмет і метод податкового права
    метод податкового
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
    метод) регулювання, особливу функціональну (цільову) спеціалізацію, загальні норми і інститути (загальну частину). --- Див: Алексєєв С.С. Структура радянського права. М., 1975. С. 52 - 54; 161 - 184; він же. Загальні дозволу і загальні заборони в радянському праві. М., 1989. С. 190 - 193. Предмет правового регулювання - сукупність суспільних відносин
 4. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
    методом опитування забороняється. При проведенні перевірки підписів, поданих кандидатом, виборчим об'єднанням, блоком, має право бути присутнім всі представили встановлене число підписів кандидати, уповноважені представники кандидатів, виборчих об'єднань, блоків, які висунули кандидатів, списки кандидатів. При виявленні серед перевіряються підписів 25% і більше недостовірних і
 5. § 2. Джерела комерційного права
    методів регламентації. Законодавство, як зовнішня форма вираження права, лежить на поверхні юридичної дійсності, воно порівняно самостійно по відношенню не тільки до змісту (соціально-економічним відносинам), а й до внутрішньої формі права. Оскільки стан законодавства в чому залежить від розсуду законодавця, від раціональної діяльності з інкорпорації і
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
    шляхом заліку задовольнити свої грошові вимоги до клієнта. Відплатність передачі прав кредитора іншій особі вносить суттєві відмінності у зміст складаються при цьому правовідносин в порівнянні із звичайною, безоплатної, угодою поступки права вимоги. Поступове поширення в комерційній практиці операцій з купівлі-продажу боргів зумовило появу в системі цивільного
 7. § 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
    методи державного регулювання інвес-тіціонной діяльності. Сучасна економіка Росії переживає відповідальний етап у своєму розвитку, коли важливим є розвиток не стільки окремих напрямків господарювання, скільки цілих її груп, галузей. Це безумовно передбачає необхідність серйозних капіталовкладень, причому практично в усі основні галузі виробництва і торгівлі.
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    методами, що приводять до деградації, тобто погіршення землі, а також у зв'язку з банкрутством та при вилученні земельної ділянки для державних або громадських потреб. Селянське господарство виникає за умови його державної реєстрації. Припинення діяльності господарства також вимагає втручання органів місцевого самоврядування: їх рішення необхідно для припинення діяльності
 9. § 1. Поняття і джерела правового регулювання бухгалтерського обліку
    метод обліку, званий методом подвійного запису. Відповідно до нього будь-яка господарська операція організації повинна бути відображена як мінімум на двох взаємопов'язаних синтетичних рахунках [3]. Метод подвійного запису заснований на загальному для всієї природи принципі збереження. Відповідно до цього принципу будь-які явища мають дві сторони, а саме: збільшення чогось завжди супроводжується
 10. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
    методичних вказівках повинна передбачатися спрощена система бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва. Ця норма ще раз закріплює загальний принцип, встановлений у Федеральному законі «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва» [2]. Об'єкти бухгалтерського обліку. Об'єктами бухгалтерського обліку, тобто тим, на що
© 2014-2022  yport.inf.ua