Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О.С. Іоффе, В.А. Мусін. Основи римського цивільного права, 1975 - перейти до змісту підручника

Методичні поради.

У цьому посібнику зміст римського приватного права викладено в короткому, майже конспективному вигляді. Біліше детально воно освітлено в книзі І. Б. Новицького «Основи римського цивільного права», опублікованій видавництвом «Юридична література» в 1972 р.
З числа підручників, написаних буржуазними авторами, класичними вважаються: у російській дореволюційній літературі-«Історія римського права» І. А. Покровського (СПб., 1913), у французькій літературі-«Підручник римського права» Жирара (Girard, Manuel elementaire de droit rotnain. Paris, 1906), в німецькій літературі-«Інституції »Зома (Sohm. Institutionen, Berlin, 1911). Ця джерела становлять значний інтерес за обсягом ^ фактичного матеріалу, його систематизації та правової інтерпретації. Само собою, однак, зрозуміло, що теоретичний аналіз зіжДется_в них на абстрактно-догматичному методі, здатному сприяти лише опису, але не виявленню справжньої класової, соціальної та історичної сутності досліджуваного предмета.
У країнах Західної Європи, особливо в Італії, Англії, Франції та ФРН, навчальна література з римського приватного
праву безперервно оновлюється. В ряду публікацій, які заслуговують на увагу, можуть бути названі: «Історія римського права» Арранхіо-Руїса (V. Arrungio-Ruiz. Storia del diritto romano. Napoli, 1957); «Підручник римського права» Моньє (R. Monier. Manuel elementaire de droit romain. Paris, t. I, 1947;
t. II, 1954); «Історія римського права» Казер (M. Caser. Romische Rechtsgeschichte. Gottingen, 1952); «Класичне римське право »Шульца (Fr. Schultz. Classical roman law. Oxford, 1954).
Продовжуючи догматичну традицію своїх попередників, сучасні підручники буржуазних авторів відрізняються двома особливостями. По-перше, в них використовується фактичний матеріал, виявлений в результаті історичних досліджень новітнього часу і залишався невідомим в XIX - початку XX в. По-друге, при зіставленні римського приватного права з чинним цивільним та торговим законодавством капіталістичних країн акцент переноситься на поступовий відхід від тієї наступності щодо римських джерел, яка спостерігалася в кодификациях, створених в продовження XIX століття на європейському континенті.
Внаслідок того, що римське право не є гносеологічним джерелом радянського права, воно не привертає до себе в нашій правовій літературі такого ж широкої уваги, як у літературі буржуазних країн. Написані в різний час підручники і навчальні посібники - найголовніші радянські літературні джерела ознайомлення з римським правом.1 У процесі їх вивчення, як і в ході вивчення цього посібника, доцільно користуватися наступними рекомендаціями:
1) при всьому його пізнавальному значенні римське приватне право належить до історичної області і безпосереднього практичного застосування не знаходить. Тому істотно засвоєння не так його конкретних правил (хоча в охоплених посібником кордонах і вони повинні бути відомі, студенту), скільки загальних юридичних категорій, які за цими правилами ховаються;
2) окремі розділи римського приватного права тісно один з одним пов'язані. Так, правила про осіб складають необхідну передумову правил про речі і способах їх придбання, правовий режим спадкування знаходиться в прямій залежності від правового режиму сімейних відносин і т. п. У зв'язку
1 Див: Новицький І . Б. 1) Римське приватне право. М., 1946, 2) Основи римського цивільного права. М., 1956 (вид. 1-е); М., 1960 (вид. 2-е);
-М., 1972 (вид. 3-е); Римське приватне право. Под ред. І. Б. Новицького і І. С. Перетерского. М., 1948. Див також: Перетерский І, С. Дигести Юстиніана. Нариси з історії складання та загальна характеристика. М., 1956; Іоффе О. С. Юриспруденція Стародавнього Ріма.-В кн.: Проблеми цивільного та адміністративного права. Вид. ЛДУ, 1962, с. 314-341.
Стмв ^ д за У ^ 06 "^" частковостей скласти чітке уявлення про вивчається предмет як єдиному цілому
і про місце, яке в рамках такого цілого займають окремі зокрема ;
3) особлива увага повинна бути приділена термінології. Всі скільки-небудь істотні терміни наводяться як латинською мовою, так і в російській перекладі. Посібник відтворює також найбільш відомі, в юридичному побуті широко поширені вислови римських юристів. Корисно приводяться терміни і вислови завчити і запам'ятати. Вони знадобляться не тільки на іспиті, але і в майбутній професійній діяльності юриста.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методичні поради. "
 1. 43.4. Повноваження Міністерства юстиції України у забезпеченні роботи судів, нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану та адвокатури
  методичні та інформаційно-технічні проблеми проведення наукових розробок в галузі судової експертизи та експертних досліджень у справах, які знаходяться у виробництві органів дізнання, попереднього слідства та суду. Одним з головних завдань Мін'юсту є здійснення судового адміністрування. Так, міністерством розроблені Інструкція, яка буде сприяти
 2. 4. Правовий режим боєприпасів
  методичною Радою РФЦСЕ методика, у відповідність з якою критерієм віднесення (або невіднесення) патронів до боєприпасів, служить їх цільове призначення. Цілком зрозуміло, що ніяка відомча методика не може суперечити закону, а тим більше «поправляти» його. Одного цього факту досить для того, щоб дезавуювати, як незаконні, і згадану вище рецензію і методику в цілому. Але
 3. § 3. Джерела муніципального права.
  Методичні та навчально-методичні видання, здатні надати допомогу у вивченні муніципального права Росії. У першу чергу це наукові роботи вчених і видних діячів земського руху дореволюційної Росії. Важливе значення в якості джерел наукової дисципліни муніципального права мають роботи з проблем місцевого управління радянського періоду. Джерелами наукової дисципліни
 4. § 1. Форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади Російської Федерації
  методичних матеріалів федеральними органами виконавчої влади по виконанню органами місцевого самоврядування переданих державних повноважень або надання публічних послуг, узгодження з органами місцевого самоврядування деяких питань, видачу дозволів органам місцевого самоврядування на окремі юридичні дії. Відповідно, форми взаємовідносин і залежатимуть від
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  методичний посібник. М., 2000. Лопатіна С.Н. Правовий акт органу (посадової особи) місцевого самоврядування як джерело права: загальнотеоретичний аспект / / Правознавство. 2000. N 2. Масловська Т.С. Нормотворчість органів місцевого самоврядування Російської Федерації. Сургут, 1999. Сивицький В.А. Проблеми забезпечення системності нормативних правових актів муніципальних утворень / / Місцеве
 6. § 2. Джерела комерційного права
  методичними центрами і є джерелами комерційного права рекомендаційного характеру. Названі приблизні (рекомендаційні) акти не слід змішувати з типовими договорами, положеннями і т. п., які у випадках, передбачених законом, може видавати Уряд РФ і які є обов'язковими для учасників комерційних відносин (п. 4 ст. 426 ЦК). Актом локального
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  методичне видання. СПб., 1995. С. 133-134). [5] Положення про переказний і простий вексель 1937 р. застосовується на території Російської Федерації згідно з Федеральним законом від 11 03.97 р. № 48-ФЗ «Про перекладному і простому векселі» / / СЗ РФ. 1997. № 11 ст. 1238. [6] Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. Науково-практичний коментарі / Відп. ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкин,
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  методичні вказівки, інструкції, положення, листи і т.п. На приватно-правовому рівні регулювання основою, упорядочивающей відносини суб'єктів інноваційної діяльності, є все те ж державний вплив, але його домінуючим початком виступає охорона приватних інтересів окремих облич. Основний формою, яка забезпечує статус автономної особи, виступає договірна форма,
 9. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
  методичні рекомендації з практики застосування законодавства Російської Федерації про цінні папери; 16) здійснює керівництво регіональними відділеннями Федеральної комісії; 17) веде реєстр виданих, призупинених і анульованих ліцензій; 18) встановлює і визначає порядок допуску до первинного розміщення та обігу поза території Російської Федерації цінних паперів,
 10. § 2. Товарні біржі
  методичних рекомендацій з підготовки біржових документів; організація розгляду скарг учасників біржової торгівлі на зловживання і порушення законодавства у біржовій торгівлі; розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства про товарні біржі. У відповідності з названими функціями Комісія має певними повноваженнями. Вона має право відмовити товарній біржі у видачі
© 2014-2022  yport.inf.ua