Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право. Том 1. Загальна частина, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Методи регулювання в МПП

Як випливає з положень загальної теорії права, питання про метод регулювання слідом за об'єктом регулювання, принципах і нормах є наріжним для будь-якої системи норм, що претендує на існування як окремої галузі або системи права . Думається, що для міжнародного приватного права він також виступає ключовим. Разом з тим у ряді навчальних посібників і підручників з МПП розгляд проблем, пов'язаних з наявністю у нього власних методів регулювання, обходиться стороной45. Виходячи з особливостей об'єкта регулювання в міжнародному приватному праві, вирішується відповідно і питання про методи регулювання, властивих цій неординарній системі норм. Дійсно, специфічність суспільних відносин, що підлягають регулюванню, не може не зумовити особливостей і в тому, що іменується сукупністю способів і засобів впливу на регульований об'єкт. Як відомо, саме так з позицій «теорії впливу» в науці права визначається метод регулювання. 1. Проблема методу регулювання в сучасній вітчизняній науці У юридичній літературі сама по собі проблема методів регулювання у міжнародному приватному праві не викликала значних труднощів для вирішення, хоча певна грунт для полеміки і має місце. Колізійних метод регулювання у всі часи кваліфікувався як корінний метод міжнародного приватного права. Проте на різних етапах розвитку МПП його роль у впливі на регульований об'єкт не була незмінною. Після Другої світової війни 43 Див Рубанов А.А. Майнові відносини в міжнародному приватному праві / / Правознавство. 1983, № 6. 44 У юридичній літературі пропонується ряд поглядів на міжнародний правопорядок, з аналізу яких випливає, що правопорядок не може бути зведений до «праву» чи «правовій системі». Див: Євінтова В.І. Міжнародне співтовариство і правопорядок. Київ. 1990; Соколов В.А. Світова спільнота і система регуляторів міжнародних відносин. М., 1992. 45 Див: Міжнародне приватне право. Київ, 1985; Богуславський М.М. Міжнародне приватне право: Підручник. М., 1998. виключне висвітлення отримав питання про уніфікованих нормах матеріально-правового характеру, що містяться в міжнародних договорах, і, відповідно, зумовив постановку проблеми ще одного методу регулювання в МПП - матеріально-правового. Позитивна відповідь на питання про їх входження до складу МПП означав закономірне згоду і з їх участю в регулюванні підпадають під дію даної системи норм відносин. Єдиним логічним висновком із зазначеного могло стати лише визнання наявності другого методу регулювання - матеріально-правового, забезпеченого матеріальними нормами прямої дії, уніфікованими міжнародними угодами. Після 50-х рр.. XX сторіччя такі норми стали визнаватися як повноправних норм МПП і, отже, служити одним із засобів реалізації особливого його методу - матеріально-правового. Слід підкреслити, що в даному випадку, коли йдеться про методи регулювання в міжнародному приватному праві, мається на увазі, що предметом розгляду виступають спеціальні, тобто такі методи регулювання, які характеризують дану сукупність правових норм з позицій особливого, а саме підкреслюють її специфіку. Водночас, якщо йдеться про відносини цивілістичного характеру, жодним чином не можна заперечувати дії тих методів регулювання, які застосовуються в цивільному праві та інших цивилистических галузях. Закономірно, що для аналізованих відносин характерні диспозитивність, свобода договірних відносин, розсуд сторін, рівність партнерів і т.п., які властиві правовому регулюванню цивільних і торгових відносин взагалі. Ці якості регулятивного впливу іманентно притаманні всій сукупності способів і засобів, використовуваних для належної регламентації відносин даного типу. У силу цього можна мати на увазі і загальний метод регулювання відносин цивілістичного характеру, що застосовується в МПП, який тим не менше не є визначальним у плані виділення його норм в яку-небудь самостійну системну сукупність. У цьому зв'язку необхідно згадати, що в науковій та навчальній літературі останніх десятиліть був висловлений дещо відрізняється від загальної російської доктрини погляд на методи міжнародного приватного права, який, крім іншого, ревізує в тому числі і розробки в області теорії права. Зокрема, у статті В.П. Звекова «Про співвідношення коллизионно-правового та матеріально-правового способів регулювання в міжнародне приватне право» (Радянський щорічник міжнародного права. 1973. М., 1975) було висловлено думку, що в міжнародному приватному праві є два способи регулювання, які укладаються в рамки одного методу - подолання колізійної проблеми. Згодом навчальний посібник «Міжнародне приватне право», випущений у світ видавництвом «Юрист» в 1993 р., також виходить з існування якогось загального методу МПП, який полягає в подоланні колізії »46. На жаль, дане погляд без будь-якої аргументації практично дослівно відтворено і в іншому істочніке47. Метод опосередковується двома способами - коллизионно-правовим, здійснюваним в двох правових формах - національній і міжнародній, і матеріально-правовим, здійснюваним в міжнародній форме48. Попутно необхідно відзначити, що національно-правові норми «прямої дії» авторами останніх із зазначених видань до складу МПП не включаються, незважаючи на те що в цілому і в тій і в іншій роботі всіляко підкреслюється специфіка об'єкта МПП - тих суспільних відносин, які воно покликане регулювати. Не заглиблюючись у деталі критики пропонованої концепції, представляється резонним насамперед поставити запитання: у чому ж полягає регулятивний вплив такого «подолання»? Як шляхом «подолання» юридичні норми впливають на суспільні відносини (а саме це, слідуючи теорії права, є наріжним каменем при визначенні методу правового регулювання), 46 Див: Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. Под ред. Г.К. Дмитрієвої. М., 1993. С. 13-21. 47 Див: Єрмолаєв В.Г., Сиваков О.В. Міжнародне приватне право. Курс лекцій. М., 1998. С. 12-13 та слід. 48 Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. С. 21. якщо погодитися, що такий «метод» може існувати в правовій дійсності? Яким юридично значущим чином виражається «подолання»? Крім того, якщо методи регулювання, знову-таки з точки зору теорії права, поділяються на імперативні і діапозитивні, то до яких з них належить дане «подолання»? Вважаючи, що навряд чи знайдуться відповіді на ці та інші питання у зв'язку з формулюванням подібного методу правового регулювання для сфери дії МПП, зауважимо, що в якості мети правового регулювання така конструкція - рішення колізійної проблеми, подолання колізії права - не тільки цілком прийнятна, але навіть і необхідна для міжнародного приватного права. На противагу викладеному наступна констатація не викликає сумнівів: 1) в рамках колізійного методу регулювання здійснюється регулятивний вплив на об'єкт завдяки застосуванню самої колізійної норми в поєднанні з наступним дією матеріальної норми відповідного національного правопорядку; 2) матеріально-правовий метод є сукупність притаманних йому особливих засобів регулювання . Він функціонує насамперед за рахунок дії одноманітних матеріально-правових правил поведінки, які спочатку створюються державами координаційним шляхом (узгодженням їх воль) у формі міжнародного уніфікує договору та згодом инкорпорируются національним правом держав-учасниць. Цей метод іноді називають методом уніфікації. Крім того, матеріально-правовий метод регулювання як система засобів впливу на суспільні відносини може забезпечуватися нормами «прямої дії», розробленими в рамках національного правотворчості конкретної країни виключно для цілей регулювання відносин, пов'язаних з правопорядками різних держав. Останню категорію із зазначених норм МПП, опосредствующих матеріально-правовий метод регулювання, деякі дослідники виділяють навіть в окремий метод: «Названі норми регулюють цивільно-правові відносини з іноземним елементом і повинні бути віднесені до міжнародного приватного права. Такі норми за механізмом їх введення в дію і порядку застосування істотно відрізняються як від уніфікованих норм міжнародного договору, так і від колізійних норм, які можуть містити відсилання і до вітчизняного, і до іноземного права. Тому норми прямої дії - особливий, третій метод регулювання цивільно-правових відносин з іноземним елементом поряд з колізійними і уніфікованими матеріальними нормами »49. Погоджуючись з даними авторами в цілому у зв'язку з включенням національних норм прямої дії до складу МПП і, отже, юридичної бази, що формує матеріально-правовий метод регулювання, представляється необхідним проте заперечити їм в частині виділення третього методу регулювання. Принциповим елементом розмежування двох методів - колізійного і матеріально-правового - виступає наявність або відсутність можливості отримати відповідь на питання про зміст відповідного регулювання даного суспільного відношення безпосередньо, без звернення до колізійної нормі. У світлі цього і уніфікована, і національна матеріальні норми мають аналогічні механізми дії, будучи, по-перше, вже включеними до складу національної правової системи, і, по-друге, зумовленими самим об'єктом регулювання і правовим характером припису. Внаслідок таких обставин немає достатніх підстав поділяти матеріально-правовий метод на два підвиди. 2. Коллизионно-правовий метод регулювання У рамках окремих галузей внутрішньодержавного права доводиться мати справу з відносно простими ситуаціями. З числа підлягають застосуванню норм національного права необхідно вибрати одне положення, яке найбільш доцільно в кожному індивідуальному випадку. Іншим чином йдуть справи в ситуаціях, коли ставлення характеризується проявом юридичного зв'язку з двома або кількома правопорядками. 49 Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984. С. 9. Внаслідок цього останні можуть у рівній мірі претендувати на регулювання даного суспільного відношення. При цьому слід підкреслити головна обставина: у змісті приписів, що існують у рамках відповідних систем права, маються настільки значні відмінності, що юридичні наслідки застосування до відношення того чи іншого правопорядку можуть бути полярно протилежними. Наприклад, російське юридична особа укладає угоду з монгольським юридичною особою, причому угода виходить за рамки цілей, передбачених статутом російського юридичної особи. Який правопорядок повинен в даному випадку вважатися належним для регулювання розглянутого відносини - російський чи монгольська? Якщо російський, то дана операція буде кваліфікуватися як юридично дійсна, оскільки російське право не забороняє юридичним особам вести діяльність, дозволену чинним законодавством РФ, навіть якщо така виходить за рамки їх статутних положень. У випадку ж застосування монгольського права, в силу ст. 43 ГК Монголії угода оголошується нікчемною, оскільки була здійснена юридичними особами в протиріччя з цілями, зафіксованими в їх установчих документах. Таким чином, проблема вибору правопорядку, точніше, юрисдикції, виступає в приватному міжнародному праві основний виключно в силу специфіки регульованих відносин і розбіжностей в матеріальному праві різних держав. Питання про те, який правопорядок віддати перевагу, який з них повинен бути відкинутий і на який саме основі необхідно провести вибір, коли правові системи кількох держав «стикаються» один з одним - коллідірующіх, являє собою складну задачу. У дуже багатьох випадках подібне є аж ніяк не результатом довільного рішення судді чи суду (іншого компетентного органу) або волі сторін, а має враховувати потреби міжнародного співробітництва, розвитку зв'язків між державами та інтереси що у відношенні сторін і, природно, узгоджуватися з відповідними веліннями правових актів того чи іншого (а іноді і того й іншого) держави. Вибір права, здатного вирішити певне питання по суті, можливий завдяки наявності особливих правил, іменованих колізійними нормами, які містять в собі найбільш раціональні для конкретних життєвих ситуацій рішення. Скажімо, якщо неподільна сім'я хінду здійснює операцію купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого на території В'єтнаму, то якому правопорядку підпорядковуватиметься даний договір - індійському або в'єтнамському? З точки зору індійського права така угода дійсна, оскільки сім'я хінду є специфічним суб'єктом права, відомим усім штатам Республіки Індія. Право ж В'єтнаму відсилає регулювання правоздатності громадян до закону їх громадянства, якщо інше не встановлено законодавством СРВ, право-та дієздатності іноземних юридичних осіб - до права місця їх установи. Поняття «сім'ї» як самостійного суб'єкта права в'єтнамський правопорядок не знає взагалі, а регулювання угоди з купівлі-продажу нерухомості має здійснюватися за в'єтнамському законодавству (ст. 831, 832 і 834 ГК СРВ 1995 р.). У наведеному прикладі відшукання відповідного матеріально-правового правила здійснюється за допомогою колізійних норм: «цивільна дієздатність іноземних громадян визначається за правом країни їх громадянства, крім випадків, коли інше встановлено законом СРВ»; «у разі встановлення і виконання іноземними юридичними особами цивільно-правових зобов'язань у В'єтнамі, їх громадянська право-, дієздатність визначається по праву СРВ »;« цивільно-правовий договір, пов'язаний з нерухомістю у В'єтнамі, підпорядковується праву СРВ ». Виходячи з цього, методом регулювання в міжнародному приватному праві служить коллизионно-правовий метод, тобто вплив на відповідні суспільні відносини, що є об'єктом МПП, за допомогою колізійних норм, які здійснюють вибір юрисдикції (правопорядку) і відсилають регулювання відносини до матеріального права певної держави або міжнародному договору. Принагідно зауважимо, що даний метод є головним і історично першим методом регулювання в міжнародному приватному праві. 3. Матеріально-правовий метод регулювання А. Уніфікація національних цивільно-правових норм. З плином часу, точніше з розвитком міждержавних сфер виробництва та обігу, ускладнення суспільних відносин, що лежать в сфері міжнародного господарського та цивільного обороту, які спричинили розширення міжнародних обмінів, коллизионно-правовий метод все більш став проявляти деякий свою недосконалість і перестав задовольняти потребам міжнародного життя . Це пов'язано, по-перше, з «многоступенчатостью» регулювання, яка полягає у тому, що спочатку колізійна норма вказує на застосовний правопорядок, а потім у його рамках здійснюється відшукання тієї матеріальної норми, яка забезпечує регулювання даного відношення в справжньому сенсі, тобто допомагає відповісти на шуканий питання по суті. По-друге, дія колізійної норми нерідко пов'язане з певними явищами негативного характеру, які ускладнюють відшукання «кінцевої», тобто Міжнародне приватне право. М., 1989. С. 56. дії. Контрольні питання: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Методи регулювання в МПП"
 1. § 1. Поняття муніципального права. Предмет і метод муніципального права
    методу необхідно враховувати цілий ряд обставин. Насамперед, це комплексний характер галузі права. Місцеве самоврядування не ізольовано від інших суспільних відносин, на муніципальний рівень впливають норми інших галузей права. Наприклад, реалізація прав і свобод людини і громадянина, здійснення основних обов'язків громадян захищені конституційним правом; при здійсненні бюджетних
 2. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
    методи його прояви диференціюються залежно від сфери (галузі, області) управління, правового статусу органу влади, що здійснює контроль. Більше того, контроль як управлінська функція є владна діяльність, що впливає на вчинки, дії учасників спільної праці. Владність контролю проявляється в наявності у контрольних органів ряду повноважень, пов'язаних з можливістю
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
    метод) регулювання, особливу функціональну (цільову) спеціалізацію, загальні норми і інститути (загальну частину). --- Див: Алексєєв С.С. Структура радянського права. М., 1975. С. 52 - 54; 161 - 184; він же. Загальні дозволу і загальні заборони в радянському праві. М., 1989. С. 190 - 193. Предмет правового регулювання - сукупність суспільних відносин
 4. § 2. Місце муніципального права в російському праві
    методу правового регулювання. До складу публічного права входять конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне право та ін, а до складу приватного права - наприклад, цивільне, підприємницьке, сімейне право. Сюди ж слід віднести корпоративне право (церковне право, внутриорганизационное право громадських об'єднань і т.д.). Муніципальне право і як комплексне
 5. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
    методу правового регулювання. Федеративна структура відображає форму державного устрою країни і ділить між собою акти різних рівнів влади (федеральні акти, акти суб'єктів Федерації, муніципальні акти). Саме федеративна структура відображає розмежування предметів ведення і повноважень між Російською Федерацією, суб'єктами РФ, муніципальними утвореннями. Комплексна
 6. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    методологію, ціннісні підстави. Предмет науки - те, на що спрямований науковий пошук (речі, інститути, процеси, явища та ін.) Зміст - саме знання (погляди, ідеї, теорії, уявлення, концепції). Воно виражається в поняттях, категоріях, моделях, формулах, інших пізнавальних утвореннях і закріплюється на паперових, електронних, інших матеріальних носіях. Понятійно-категоріальний
 7. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
    метод негативного визначення, коли у федеральному законодавстві і в законодавстві суб'єктів Федерації чітко формулюються обмежувальні виборчі цензи, які називають категорії осіб, які не мають права брати участь у виборах. Розглянемо ці цензи та обмеження. 1. Наявність громадянства РФ. До останнього часу іноземці, особи без громадянства не вправі були брати участь у місцевих виборах,
 8. § 2. Місцева адміністрація
    методів роботи органів місцевого самоврядування, підготовка проектів правових актів глави місцевої адміністрації з питань, що входять до компетенції відділу. Організаційний відділ бере участь у підготовці питань, пов'язаних з розвитком територіального громадського самоврядування. Він здійснює перевірку за листами, заявами і скаргами громадян, проводить суспільно-політичні заходи і т.д.
 9. § 1. Поняття комерційного права
    методів їх правового регулювання. Економічні відносини оформляють вільну економічну діяльність осіб, які складаються між собою в координаційної взаємозв'язку, взаємної непідлеглості, формальній рівності. Організаційно-регулятивні відносини оформляють невільну діяльність суб'єктів, які знаходяться між собою в субординационной взаємозв'язку, влади одного (публічного органу)
 10. § 2. Джерела комерційного права
    методів регламентації. Законодавство, як зовнішня форма вираження права, лежить на поверхні юридичної дійсності, воно порівняно самостійно по відношенню не тільки до змісту (соціально-економічним відносинам), а й до внутрішньої формі права. Оскільки стан законодавства в чому залежить від розсуду законодавця, від раціональної діяльності з інкорпорації і
© 2014-2022  yport.inf.ua