Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Методи кримінального права


Предмет кримінального права визначає змістовну специфіку його методу. Поняттям "метод" охоплюються методологія і методика пізнання. Методологія являє собою систему категорій діалектичного та історичного матеріалізму, що дозволяє досліджувати і практично застосовувати пізнані закономірності, сутність, зміст кримінально-правової боротьби зі злочинністю. У діалектичному матеріалізмі - це вчення про єдність і боротьбу протилежностей як джерело розвитку, про загальне взаємодії кількості та якості матерії, форми і змісту явищ і понять, об'єктивного і суб'єктивного, можливості і дійсності, причинності та інших видів детермінації та ін Наприклад, діалектичне вчення про детермінації знаходить застосування в дослідженні причинного зв'язку між злочинним дією (бездіяльністю) і шкідливими наслідками, в дослідженні наявності факту співучасті. Діалектика переходу можливості в дійсність обгрунтовує законодавчих і правозастосування норм про стадії вчинення злочину, дослідження приготування до злочину і замаху на злочин.
Закони історичного матеріалізму забезпечують достовірне пізнання тенденцій розвитку суспільства, розкриття взаємодії соціально-економічного базису з політичної, правової, духовної надбудовою даної формації, із соціальною структурою суспільства.
Методика в кримінальному праві являє собою систему прийомів і операцій, коштів та інструментарію дослідження кримінально-правових явищ і понять. Основними методами є: юридичний, кримінально-статистичний, соціологічний, системний, порівняльно-правознавчий (компаративистский), історико-порівняльний та ін
Юридичний метод включає юридико-технічну методику і методи тлумачення закону. Юридико-технічний метод широко використовується в нормотворчості. Система Кодексу і кожна його стаття повинні відповідати певним правилам конструювання диспозиції і санкції норм, щоб бути чіткими, ясними, логічно послідовними. Тлумачення закону (див. докладніше гол. "Кримінальний закон") можливо за способом з'ясування сенсу і юридичної форми граматичним, логічним, порівняльним, за обсягом - автентичним, розширювальним, обмежувальним.
Кримінально-статистичний метод - це пізнання якісного своєрідності кримінально-правових явищ і понять за допомогою кількісних показників. Цим методом проводиться узагальнено-кількісний вимір, наприклад, норм, їх диспозицій і санкцій, структури караності, судимості. Так, в одному з коментарів до КК було проведено статистичне узагальнення злочинів - невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких * (7). Аналіз показав, що необгрунтовано багато санкцій виявилося в максимальному розмірі - до 3-х років позбавлення волі, тобто на межі першої і другої категорії злочинів. Більшість з них могло бути віднесено до злочинів невеликої тяжкості з максимальною санкцією на два роки позбавлення волі. А це вельми гуманізувати б матеріально-процесуальні правові наслідки вчинення таких злочинів. Статистичні узагальнення матеріалів судової практики в питаннях кваліфікації злочинів, структури покарань та звільнення від кримінальної відповідальності, які проводять органи слідства, прокуратури, суди, а також науковці, дозволяють виявити причини неефективності кримінально-правових засобів боротьби зі злочинністю та виробити рекомендації щодо підвищення їх результативності .
Соціологічний метод включає опитування (анкетування, інтерв'ювання, експертні оцінки) різних категорій осіб - працівників правоохоронних органів, населення, засуджених та ін - з різних аспектів кримінального права. Наприклад, давно і широко вивчається думка населення про мотиви утримання від вчинення злочину, коли така можливість у реципієнтів (опитуваних) була, про рівні латентності (прихованості від реєстрації) тих чи інших злочинів, про ефективність кримінальних законів і т.д. * (8)
Системний метод зобов'язує проводити дослідження кримінально-правових явищ і понять як систем, тобто цілісного безлічі, що складається з підсистем і елементів. Цей метод використовується у законотворчості, правозастосуванні та теорії конструювання, пізнанні, застосуванні таких системних інститутів, як кримінальний закон, принципи права, злочин, вина, множинність злочинів, співучасть, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Принципу системності має відповідати розташування в тексті Кодексу розділів, глав, норм. Макросистемою є КК в цілому. Микросистемой - норма, диспозиція якої описує склад злочину, а санкція - вид і розмір покарання.
Порівняльно-правознавчий (компаративистский) метод використовується при зіставленні кодексів різних правових систем і держав. Він плідний і в законодавстві, і в правозастосуванні, і в науці. Так, при розробці проектів КК широко використовувалися зарубіжні КК. Більш того, проект КК 1992 проходив професійну експертизу в американському Гарвардському університеті, проект КК 1994 р. - у Франції.
Історико-порівняльний метод значущий для сприйняття минулого досвіду законодавства та правозастосування.
З початку перебудови в Росії (друга половина 80-х рр..) І особливо в 90-х рр.. почався потужний процес переоцінки радянської історії, в тому числі історії радянського кримінального права. Інсинуацій і необ'єктивних оцінок на її частку довелося чимало. Підручники з кримінального права при цьому не становили винятку. Наприклад, І.Я.Козаченко прямо на першій сторінці підручника з Загальної частини кримінального права проголошує: "За 70 років більшовицької диктатури вітчизняна школа кримінального права - одна з найсильніших у світі - ледь не втратила статусу науки, перетворюючись з ідеолога і генератора прогресивних законів в сервільного коментатора правової вакханалії, цинічно іменованої "соціалістичною законністю" * (9), і далі в тому ж дусі.
На нашу думку, така заява ложно по суті і нічим не аргументоване. Воно зводить наклеп на цілі покоління радянських правознавців. Саме завдяки їх теоретичним знанням новий КК 1996 р. виявився на сьогодні одним з кращих у світі. Він увібрав в себе загальнолюдські ідеї, принципи законності, гуманізму, справедливості, передові традиції класичної та неокласичної шкіл кримінального права. Радянським ученим світ зобов'язаний первооткривательскімі роботами з міжнародного кримінального права та їх застосування на Нюрнберзькому і Токійському судових процесах проти головних військових злочинців. Вони створили науку і навчальну дисципліну "Кримінологія", яка не існувала в дореволюційному правознавстві. Нікому з них не приходили в голову парадокси І.Я. Козаченко типу: "Закон же адресований виключно правопріменітелю. Тільки він зобов'язаний досконально знати, шанувати і берегти Кримінальний кодекс, ні на крок не від ступаючи від його приписів. Для інших це бажано, але не більше "* (10). Доказів настільки унікальному висновку професор І.Я.Козаченко наводити не вважав за потрібне. Близько позиції висловлюються і в іншому підручнику з Загальної частини * (11). Ось чому авторський колектив цього підручника визнав за необхідне більш детально викласти історію російського кримінального права від початку до кінця поточного сторіччя.
Все більш широке застосування в законодавчій, практичної, наукової та викладацької діяльності стали знаходити математичні методи, наприклад, моделювання та кібернетичні методи. Останні припускають використання кібернетичного інструментарію для обробки різного роду інформації: кримінально-статистичної, соціолого-правової, узагальнень судової, слідчої, прокурорської практики. Давно впроваджуються кібернетичні методи і в вузівське навчання юристів, а також у довідкову, законодавчу, практичну, науково-дослідну діяльність .
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Методи кримінального права "
 1. 80. Кримінальне право: поняття, предмет, метод, завдання, система
  Кримінальне право являє собою систему норм, які встановлені законодавством і ці норми визначають найбільш небезпечні для ладу, який існує на даний момент діяння, а також умови призначення мір покарання за їх вчинення. Предмет кримінально-правової охорони і регулювання - це суспільні відносини, які виникають у зв'язку з вчиненням небезпечного правопорушення, яким
 2. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  Функція контролю за своїм змістом є державною функцією управління. Управління як самостійна соціальна функція зважаючи на складність організаційних відносин і зв'язків при практичній реалізації розчленовується на ряд управлінських функцій . В цьому сенсі управління характеризується як поєднання різних функцій. Сутність контролю відносно відокремленої її частини полягає в
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  Муніципальне право являє собою систему конституційних і звичайних норм, що творяться або санкціоніруемих державою, спрямованих на регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування. Найменування галузі бере початок від лат. minicipium - самоврядна громада. У законодавстві про місцеве самоврядування терміни "муніципальний", "місцевий" і словосполучення з ними застосовуються в
 4. § 2. Місце муніципального права в російському праві
  Російське право має складну структуру. У його складі виділяють публічне і приватне право. У ці розділи включають галузі , відокремлюватися по предмету і методу правового регулювання. До складу публічного права входять конституційне, адміністративне, фінансове, кримінальне право та ін, а до складу приватного права - наприклад, цивільне, підприємницьке, сімейне право. Сюди ж слід віднести
 5. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  Законодавство - сукупність пов'язаних між собою законів, інших нормативних правових актів, нормативних договорів (міжнародних і внутрішньодержавних), правових позицій конституційних (статутних) судів. Зв'язки між складовими законодавство актами складні і різноманітні. З їх урахуванням в законодавстві виділяють ряд його внутрішніх структур, зокрема, ієрархічну (вертикальну),
 6. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  Головні дійові особи виборчої кампанії - кандидати в депутати та на виборні посади. Вступники вибори громадяни набувають статусу кандидатів через процедуру висунення. Після їх реєстрації відповідною виборчою комісією вони знаходять статус зареєстрованих кандидатів. Висування кандидатів. Законом встановлено період , що включає висунення кандидатів, списків
 7. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, т . тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 8. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 9. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 10. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  Місцевий референдум - це голосування населення муніципального освіти з найбільш важливих питань місцевого значення. До їх числа норми Федерального закону 1995 р . відносили прийняття статуту муніципального освіти, визначення структури органів місцевого самоврядування, встановлення і зміна меж муніципальних утворень, програми розвитку територій та ін Новий Федеральний закон вніс
© 2014-2022  yport.inf.ua