Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років

Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років досить широкий. Вони можуть набувати цивільні права і створювати для себе цивільні обов'язки або самостійно (у вказаних законом випадках), або за згодою батьків (усиновлювачів, піклувальника).
За згодою батьків (усиновлювачів, піклувальника) неповнолітній у віці від 14 до 18 років може здійснювати різноманітні операції (продати або купити майно, прийняти або зробити подарунок, укласти договір позики і т.п.) і здійснювати інші юридичні дії, зокрема займатися підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 27 ЦК). Волю в такого роду угодах і інших діях висловлює сам неповнолітній. Згода батьків, усиновителів або піклувальника, як передбачено п. 1 ст. 26 ГК, має бути виражене у письмовій формі. Недотримання цієї вимоги є підставою для визнання угоди, укладеної неповнолітнім, недійсною (ст. 175 ЦК). Однак допускається подальше письмове схвалення угоди зазначеними вище особами (батьками, усиновителями, піклувальником).
Встановлюючи, що неповнолітні можуть здійснювати операції за згодою батьків, закон не має на увазі неодмінну згоду обох батьків: достатньо згоди одного з них, оскільки російське сімейне законодавство виходить з принципу повної рівності прав батьків по відношенню до дітям. Те ж треба сказати про усиновлювачів: потрібна згода не обох усиновителів (якщо їх двоє), а одного з них.
Неповнолітній у віці від 14 до 18 років вправі самостійно, тобто незалежно від згоди батьків (усиновлювачів, піклувальника), розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Зазначене право - найбільш суттєве з вхідних в обсяг часткової дієздатності осіб у віці від 14 до 18 років. Оскільки неповнолітні згідно з трудовим законодавством має право вступати за певних умов у трудові правовідносини, вони повинні мати можливість розпоряджатися винагородою, отриманими за працю. Те ж стосується стипендії та інших доходів (наприклад, доходів від підприємницької діяльності, гонорарів за використання творів і т.п.).
За змістом закону неповнолітній має право розпорядитися і накопиченим їм заробітком (незалежно від суми), а також речами, придбаними на заробіток. Шляхом тлумачення закону (пп. 1 п. 2 ст. 26 ЦК) можна зробити висновок, що неповнолітній у віці від 14 до 18 років може розпоряджатися не тільки отриманими заробітком, стипендією або іншими доходами, а й тими, на одержання яких він має право , тобто здійснювати угоди в кредит.
Неповнолітні у віці від 14 до 18 років вправі самостійно здійснювати авторські та винахідницькі права: укладати авторські договори з метою використання створених ними творів, вимагати видачі патенту на винахід і т.д. Отриманим гонораром або іншим винагородою неповнолітній розпоряджається самостійно.
Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років виражається також в їхньому праві самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. У даному випадку маються на увазі операції, що здійснюються неповнолітніми за рахунок коштів батьків (усиновлювачів, піклувальника або інших осіб), але не за рахунок свого заробітку, стипендії, інших доходів, бо заробіток, стипендію, інші доходи вони можуть витрачати самостійно, здійснюючи будь-які, а не тільки дрібні побутові угоди. Під побутовими розуміються угоди, спрямовані на задоволення звичайних потреб неповнолітнього: придбання продуктів харчування, підручників, зошитів, канцелярського приладдя, парфумерних товарів, ремонт одягу або взуття і т.п. За характером вони повинні відповідати віку неповнолітнього. Встановлюючи, що подібні угоди повинні бути "дрібними", закон має на увазі відносно невелику вартість придбаних неповнолітнім речей та інших витрат.
Неповнолітні у віці від 14 до 18 років можуть самостійно вносити вклади в кредитні організації та розпоряджатися ними. Зазначене право неповнолітніх, як сказано в п. 2 ст. 26 ГК, здійснюється "відповідно до закону". Неповнолітній має право самостійно зробити внесок і повною мірою розпоряджатися ним, якщо він особисто вніс гроші на своє ім'я. Якщо ж вклад внесено іншою особою на ім'я неповнолітнього, який досяг 14 років, або перейшов до нього у спадок, то він має право розпоряджатися ним лише за письмової згоди батьків (усиновлювачів, піклувальника).
Для характеристики обсягу часткової дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років необхідно вказати на їх право з 16 років бути членами кооперативів відповідно до законів про кооперативи. Вступивши в кооператив, неповнолітній набуває все, в тому числі майнові, права та обов'язки в цій організації і може самостійно їх здійснювати.
Неповнолітні у віці від 14 до 18 років вважаються деліктоздатної, тобто самі відповідають за майнову шкоду, заподіяну їх діями. Однак, якщо у неповнолітнього немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування шкоди, шкода у відповідній частині повинна бути відшкодована його батьками (усиновителями, піклувальником), якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини (ст. 1073 ЦК).
Особливо слід зупинитися на праві неповнолітніх складати заповіту. Питання про право неповнолітніх заповідати майно не отримав одностайної рішення в літературі. На думку В.І. Серебровського, заповіт як угода, безпосередньо пов'язана з особистістю заповідача, може відбуватися тільки особами, повністю дієздатними (1). Б.С. Антимонов і К.А. Граве допускали заповіту неповнолітніх у віці від 14 до 18 років, якщо заповіт стосується грошових коштів, що представляють собою заробіток неповнолітнього (2).
---
(1) Див: Серебровський В.І. Нариси радянського спадкового права / / Серебровський В.І. Вибрані праці (серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997. С. 117 - 118. Такої думки дотримується К.Б. Ярошенко (див.: Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. С. 60).
КонсультантПлюс: примітка.
Підручник "Цивільне право: У 2 т. Том I" (під ред. Е.А. Суханова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Волтерс Клувер, 2004 (видання друге, перероблене і доповнене) .
(2) Див: Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право, М., 1955. С. 148 - 149. Деякі автори вважають, що можна було б надати неповнолітнім таке право (Барщевський М.Ю. Спадкове право. М., 1996. С. 66). У літературі також було висловлено думку про те, що неповнолітні можуть заповідати не тільки грошові кошти, отримані ними у вигляді заробітної плати, стипендії чи інших доходів, але також і майно, придбане на ці кошти (Мозжухіна З.І. Спадкування за заповітом в СРСР . М., 1955. С. 24). Іншу думку було висловлено Т.Д. Чепігою (Чепіга Т.Д. До питання про право заповідати / / Вісник МГУ. Серія "Право". 1965. N 2. С. 48). С.М. Корнєєв також висловився на підтримку думки про те, що неповнолітні можуть заповідати, причому не тільки грошові кошти, отримані ними у вигляді заробітної плати, стипендії чи інших доходів, але також і майно, придбане на ці кошти (Цивільне право. Том I / Відп. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 136).
Заповіт є розпорядження (угоду) громадянина про своє майно на випадок смерті. Згідно ст. 534 ГК РРФСР 1964 року проголошувалося право кожного громадянина залишити за заповітом своє майно спадкоємцям. Таке формулювання давала підстави вважати, що закон не вимагає того, щоб заповідач мав повної дієздатністю.
В даний час в п. 2 ст. 1118 ЦК прямо визначено, що заповіт може бути скоєно громадянином, які мають у момент його вчинення дієздатністю у повному обсязі. Ця норма чітко узгоджується з ч. 1 ст. 57 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат, згідно з якою нотаріус "посвідчує заповіти дієздатних громадян" (1).
---
(1) ВВС РФ. 1993. N 10. Ст. 357.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років "
 1. Г
  неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх Г. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх Г. віком від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 162 - 166, див Емансипація - нікчемність правочинів, спрямованих на обмеження право-і дієздатності Г. II, 13, § 2 (6) - с. 492 - 493 - оголошення Г. померлим II, 6, § 9 (3 - 4) - с. 201 - 206 -
 2. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  неповної (часткової) дієздатністю: можуть самостійно здійснювати операції з дотриманням вимог, передбачених законом, а також нести цивільно-правову відповідальність. Вони можуть самостійно здійснити будь-яку угоду, санкціоновану (узгоджену, схвалену) їх батьками (усиновителями) або піклувальником. Незважаючи на те що закон говорить про необхідність схвалення угоди саме
 3. § 3. Суб'єкти сімейних правовідносин
  неповна) дієздатність особливо і не виділяється, насправді вона у неповнолітніх громадян є. У випадках коли повна цивільна дієздатність виникає у громадян раніше вісімнадцяти років (емансипація, вступ до шлюбу), у розглянутій сфері це не тягне аналогічних правових наслідків. Зокрема, емансиповані особа може вступити в шлюб раніше 18 років лише в тому випадку,
 4. 1. Поняття і види неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх
  неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх залежить від їх
 5. 2. Обмеження неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх
  частково) лише за згодою батьків, усиновителів, піклувальника. Цивільний кодекс визначає коло осіб, які можуть звернутися до суду з клопотанням про обмеження або позбавлення неповнолітнього права самостійно розпоряджатися заробітком, стипендією або іншими доходами: до їх числа віднесені батьки, усиновителі або піклувальники, а також орган опіки та піклування. Ні громадські
 6. Д
  неповна (часткова) Д. неповнолітніх м. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - неповна (часткова) Д. неповнолітніх р. у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 162 - 166, див Емансипація - нікчемність правочинів, спрямованих на обмеження правоздатності та Д. громадянина II, 13, § 2 (6) - с. 492 - 493 - обмеження Д. громадян II, 6, § 5 (1 - 3) - с. 168 - 172 - поняття Д. II, 5, § 3
 7. Н
  неповна (часткова) дієздатність Н. у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 162 - 166 - поняття неповної (часткової) дієздатності Н. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - поняття Н. II, 6, § 4 (1) - с. 162 - часткова дієздатність Н. у віці від 6 до 14 років II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168 Неспроможність, см. Банкрутство Неустойка - альтернативна Н. III, 16, § 3 (2) - с. 615 -
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  неповноцінності людини за ознакою його соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної приналежності або ставлення до релігії; - порушення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина в залежності від його соціальної, расової, національної, релігійної або мовної приналежності або ставлення до релігії; - перешкоджання здійсненню громадянами їхніх
 9. § 4. Страхування
  неповними, а також якщо страхувальник мав відомості, які могли вплинути на визначення обсягу страхової відповідальності страховиком, і не повідомив їх, то це дає можливість страховику вимагати визнання договору страхування недійсним. Водночас страховик повинен формулювати питання в недвозначною формі. В іншому випадку, так як форму заяви (оголошення) страхувальника
 10. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  часткова відмова громадянина від правоздатності та інші угоди, спрямовані на її обмеження, нікчемні, за винятком випадків коли такі угоди допускаються законом (п. 3 ст. 22 ЦК). Тому навіть добровільне обмеження себе в тих чи інших правах позбавлене юридичного значення незалежно від того, чим при цьому керувався громадянин. До тих пір поки громадянин живий, він не може бути позбавлений
© 2014-2022  yport.inf.ua