Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Суб'єкти сімейних правовідносин

Загальні положення. Суб'єктами сімейних правовідносин є беруть участь у них особи. Як вже зазначалося, такими особами виступають лише громадяни. Інші суб'єкти права (юридичні особи, державні та муніципальні органи, а також інші соціальні утворення) безпосередньо в сімейних правовідносинах не беруть участь. У цьому зв'язку необхідно розрізняти власне сімейні правовідносини і правовідносини, врегульовані нормами сімейного законодавства, в тому числі і нормами Сімейного кодексу. Сімейні правовідносини в їх точному значенні - це підпадають під дію сімейно-правового регулювання відносини між членами сім'ї в соціологічному її розумінні, а також між родичами першого та другого ступеня споріднення. Природно, учасниками цих відносин можуть бути лише громадяни.
Поряд із зазначеними відносинами, які і складають предмет сімейного права як підгалузі цивільного права, сімейне законодавство регулює також і близько примикають до них, але інші за своєю природою відносини. Так, ст. 109, 111 СК покладають на адміністрацію організації за місцем роботи платника аліментів обов'язки з утримання аліментів із заробітної плати та (або) іншого доходу платника і по повідомленням судового пристава-виконавця та особі, яка отримує аліменти, про звільнення платника, а також про нове місце його роботи або проживання, якщо воно їй відомо. Одним з учасників виникають при цьому правовідносин стає юридична особа - роботодавець платника аліментів. Зазначені відносини носять цивільно- правовий (за участю одержувача аліментів) або цивільно-процесуальний (за участю судового пристава-виконавця) характер. Адміністративно-правову, а не сімейно-правову природу мають такі регульовані сімейним законодавством відносини, які складаються між громадянами та державними (муніципальними) органами, в Зокрема з приводу реєстрації актів цивільного стану, а також встановлення і здійснення опіки та піклування над дітьми.
Будучи єдино можливими учасниками сімейних правовідносин, громадяни виступають в них в особливій якості, тобто як батьки, діти, подружжя, усиновителі, опікуни і т.д. При цьому одне і те ж обличчя може бути одночасно пов'язано безліччю різних сімейних правовідносин, виступаючи в одному з них у якості онука, в іншому - сина, у третьому - батька, в четвертому - дружина, в п'ятому - брата і т.д. У цих своїх якостях громадяни незамінні, в силу чого всяке сімейні правовідносини повинно розглядатися як унікальне за складом його учасників.
Необхідною передумовою участі громадян у сімейних правовідносинах виступає наявність у них правоздатності у сфері сімейного права.
Правоздатність громадян у сімейному праві. Сімейний кодекс не містить норм, спеціально присвячених правоздатності громадян у сфері сімейного права. По суті, в них і немає необхідності, оскільки загальне поняття цивільної правоздатності, закріплене ст. 17 ГК, повною мірою можна застосувати і в розглянутій сфері. Отже, сімейну правоздатність можна визначити як здатність громадян мати сімейні права і нести обов'язки. Сімейна правоздатність визнається в рівній мірі за всіма громадянами і може бути обмежена лише в випадках і порядку, встановлених законом.
Будучи конкретним видом цивільної правоздатності, сімейна правоздатність виникає у громадян вже в момент їх народження, зберігається у них протягом усього життя і припиняється тільки їх смертю. Зміст сімейної правоздатності складають ті права та обов'язки, якими громадяни можуть володіти у сфері сімейних відносин. Більшість з них прямо закріплене чинним сімейним законодавством: право вступу в шлюб і його припинення, право батьків на виховання дітей, право дитини жити і виховуватися в сім'ї, право на спілкування з батьками та іншими родичами і т.д. Однак, як і в цивільному праві в цілому, в сімейному праві громадяни можуть набувати і такі права та обов'язки, які хоча прямо не вказані в сімейному законодавстві, але йому не суперечать * (249).
Зміст сімейної правоздатності не залишається незмінним. Цілком очевидно, що з моменту народження громадяни не стають відразу володарями всіх правових можливостей, що становлять зміст сімейної правоздатності. Можливість володіння багатьма правами, зокрема правами вступу в шлюб, на усиновлення дитини , на виступ у якості опікуна і т.д., з'являється у громадян лише за наявності певних психофізичних якостей, у тому числі з досягненням ними передбаченого законом віку. Тому хоча сама сімейна правоздатність і виникає в момент народження громадянина, надалі, у міру його дорослішання, вона розширюється за рахунок появи у громадянина нових правових можливостей у сфері сімейних відносин.
Обмеження сімейної правоздатності підпорядковується загальним правилом, закріпленому ст. 22 ГК: ніхто не може бути обмежений у правоздатності інакше як у випадках і порядку, встановлених законом. Сімейний кодекс вказує на ряд випадків, коли громадяни позбавляються тих правових можливостей, якими вони володіли в розглянутій області до появи зазначених у законі обставин. Наприклад, відповідно до ст. 127 СК не можуть бути усиновлювачами повнолітні особи обох статей , якщо вони визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, позбавлені по суду батьківських прав і т.д.; згідно ст. 146 СК не призначаються опікунами (піклувальниками) хронічні алкоголіки чи наркомани, особи, відсторонені раніше від виконання обов'язків опікунів (піклувальників), і т.д.
Будь-які угоди, спрямовані на обмеження сімейної правоздатності, так само як і добровільна відмова громадянина від тих чи інших правових можливостей, утворюють зміст сімейної правоздатності, є нікчемними (п. 3 ст. 22 ГК). Так, не матимуть ніякої юридичної сили умови шлюбного договору, які обмежують правоздатність або дієздатність подружжя, а також їх право на звернення до суду за захистом своїх прав (п. 3 ст. 42 СК).
Деякі з правових можливостей, що становлять зміст сімейної правоздатності, по своїй природі такі, що спеціально розраховані на реалізацію їх особами, що не володіють дієздатністю. Таким є, зокрема, більшість закріплених у розділі 11 СК прав неповнолітніх дітей. Діти не тільки володіють правами на отримання сімейного виховання, спілкування з батьками та іншими родичами, вираження своєї думки і т.д., але і самостійно здійснюють їх без допомоги своїх законних представників. Однак, щоб самостійно реалізувати багато правові можливості, що утворюють сімейну правоздатність, суб'єкти сімейного права повинні мати і сімейної дієздатністю * (250).
Дієздатність громадян в сімейному праві. Під сімейної дієздатністю громадян розуміється їх здатність своїми діями набувати і здійснювати сімейні права, а також створювати для себе сімейні обов'язки і виконувати їх. У повному обсязі сімейна дієздатність виникає у громадян з досягненням ними повноліття, тобто по досягненні 18-річного віку. Однак можливість самостійного здійснення багатьох сімейних прав і обов'язків з'являється у громадян і раніше досягнення даного віку. Так, у разі вступу в шлюб осіб, яким знижений шлюбний вік (ст. 13 СК), ці особи самостійно здійснюють всі права та обов'язки подружжя. Неповнолітні батьки, які не перебувають у шлюбі, у разі народження у них дитини і при встановленні їх материнства і (або) батьківства вправі самостійно здійснювати батьківські права по досягненні ними шістнадцяти років (п. 2 ст. 62 СК). По досягненні дитиною 10 років необхідно отримати його згоду на усиновлення (п. 1 ст. 132 СК), а також на зміну при усиновленні його прізвища, імені та по батькові (п. 4 ст. 134 СК) та ін Тому хоча в сімейному праві часткова (неповна) дієздатність особливо і не виділяється, насправді вона у неповнолітніх громадян є.
У випадках коли повна цивільна дієздатність виникає у громадян раніше вісімнадцяти років (емансипація, вступ до шлюбу), у розглянутій сфері це не тягне аналогічних правових наслідків. Зокрема, емансиповані особа може вступити в шлюб раніше 18 років лише в тому випадку, якщо йому в установленому порядку буде знижений шлюбний вік. Як усиновителів можуть виступати лише повнолітні особи без будь-яких винятків щодо цього (ст. 127 СК).
Визнання громадян недієздатними у сфері сімейного права має ті ж підстави і тягне ті ж наслідки, що і в цивільному праві в цілому. Громадянин, який внаслідок психічного розладу не може розуміти значення своїх дій або керувати ними і визнаний судом у встановленому порядку недієздатним (ст. 29 ЦК), не позбавляється належних йому сімейних прав і обов'язків, але не може сам здійснювати більшість з них * (251). За нього ці права і обов'язки здійснюються призначеним йому опікуном. Зрозуміло, далеко не всі сімейні права та обов'язки недієздатної особи можуть бути здійснені подібним чином. Законний представник не може заповнити недієздатність свого підопічного, наприклад, при вступі в шлюб, усиновленні і т.п. Однак за змістом закону опікун, покликаний захищати інтереси підопічного, може виступати в його інтересах в такого роду справах, як припинення шлюбу, включаючи ініціювання розлучення з особою, що завдає шкоди інтересам підопічного, відстоювання інтересів підопічного при усиновленні його дитини і т.п.
Визнання громадянина обмежено дієздатним (ст. 30 ЦК) тягне неможливість виступу його як усиновителя (ст. 129 СК), опікуна чи піклувальника (ст. 146 СК), а також самостійного укладення ним шлюбного договору (ст. 40 СК) * (252) або угоди про сплату аліментів (ст. 99 СК). Крім того, сімейне законодавство передбачає і спеціальний випадок обмеження сімейних, а конкретно батьківських прав. Відповідно до ст. 73 СК обмеження батьківських прав допускається, якщо залишення дитини з батьками (одним з них) небезпечно для дитини за обставинами, від батьків (одного з них) не залежних (психічний розлад або інше хронічне захворювання, збіг важких обставин і ін.) Строго кажучи, в даному випадку відбувається обмеження не сімейної дієздатності, а вже існуючих суб'єктивних сімейних прав. Оскільки, однак, поняття "батьківські права" носить у відомому сенсі збірний характер, тому що охоплює собою безліч більш конкретних правових можливостей, обмеження батьківських прав вельми близько примикає до обмеження сімейної дієздатності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Суб'єкти сімейних правовідносин"
 1. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  суб'єкта права. Наділення сім'ї особливим правовим статусом, який характерний для більш ранніх епох розвитку людського суспільства, в даний час не тільки не диктується економічними і соціальними потребами, а й вступало б з ними в протиріччя. Тому навіть у тих випадках, коли відповідно з деякими правовими актами саме сім'я виступає як носія відповідних
 2. § 4. Зміст сімейних правовідносин
  суб'єктів сімейних правовідносин. Юридичний зміст сімейних правовідносин утворюють суб'єктивні права і обов'язки, що належать їх учасникам. Передумовами їх служать сімейно-правові норми, що регулюють суспільні відносини, що виникають у розглянутій сфері; наявність у громадян сімейної правоздатності; нарешті, виникнення в реальному житті обставин, що мають значення
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  суб'єктах сімейних правовідносин см. главу 61 цього підручника. * (206) Див, напр.: Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 13; Радянське цивільне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 1983. С. 8-9 (автор глави - В.А. Дозорцев); Радянське цивільне право / під ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. М., 1985. С. 8, 35-36 (автор глави - О.А . Красавчиков); Матвєєв Г.К. Радянське сімейне право. М., 1985. С. 35;
 4. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  суб'єктність розкривається через правоздатність та дієздатність. Сімейне законодавство не містить визначення сімейної право-і дієздатності, але ці поняття мають велике значення у правозастосовчій практиці при вирішенні питань про допустимість здійснення тих чи інших дій як самими громадянами, так і щодо громадян різними державними органами. Сімейна
 5. Тема 7.3. Захист сімейних прав.
  суб'єктами сімейних правовідносин веде до застосування санкцій, встановлених законом. Однією з особливостей норм сімейного права є те, що в них, як ні в яких інших правових нормах, простежується найтісніший зв'язок прав і обов'язків громадян. Це положення виражається, зокрема, в тому, що норми сімейного права передбачають застосування санкцій (несприятливих для суб'єктів
 6. Стаття 1. Основні початку сімейного законодавства
  суб'єкти сімейних правовідносин. Вони є володарями аналогічних за своєю суттю та змістом батьківських прав і обов'язків, передбачених гл. 12 СК. Стаття 61 СК підкреслює, що батьки мають рівні права і несуть рівні обов'язки щодо своїх дітей. Ось чому в СК вживається, як правило, поняття "батьки" (у множині). Виняток становлять випадки, коли
 7. Стаття 8. Захист сімейних прав
    суб'єктів РФ. До федеральним судам відносяться: 1) Конституційний Суд РФ. Це судовий орган конституційного контролю, який здійснює самостійно і незалежно судову владу за допомогою конституційного провадження. Діє він на підставі Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ "Про Конституційний Суд Російської Федерації" * (20). З метою захисту прав Конституційний
 8. § 1. Поняття комерційного права
    суб'єктивного (особистого) ознаки. Комерційні відносини - це відносини, що регулюються цивільним правом, учасниками яких є спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим. Комерційне право.
 9. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    суб'єктивні права, об'єктами яких виступають речі, до зобов'язальних же - права на вчинення певних дій або права на пред'явлення до контрагента вимог про вчинення ним певних дій. Для здійснення речових прав суб'єкту - носію таких прав в цілому ряді випадків не потрібно вступати в договірні та інші зобов'язальні правовідносини з іншими особами. Наприклад,
 10. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    суб'єкт. Слід зазначити, що термін і поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу
© 2014-2022  yport.inf.ua