Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

2.4. Загальна характеристика основних теорій про походження і сутність держави


У юридичній і політологічній літературі існують різні теорії та концепції, що пояснюють природу і сутність держави. У Стародавньому світі розквіт філософських вчень про державу пов'язаний з іменами таких давньогрецьких мислителів, як Сократ, Платон і Аристотель. Держава розглядалося з точки зору політичної чесноти (справедливості), а ідеальним вважалося така держава, яка втілює етичний принцип чесноти. Наприклад, Аристотель, виходячи з етичного принципу "заходи", поділяв форми правління на "правильні" (монархія, аристократія) і "неправильні" (тиранія, олігархія, "крайня" демократія), вважаючи за краще в якості ідеального зразка "середню", "змішану "форму правління (" политтю ", або помірну демократію). Держава утворюється, за Арістотелем, заради "загального блага", "благої життя". Разом з тим, підкреслював він, існування держави можливе і мислиме лише на певній території, при певній кількісній нормі населення. Усяке держава повинна, крім того, задовольняти необхідні економічні потреби громадян <10>.
---
<10> Аристотель. Політика. Твори в 4-х т. Т. 4. М., 1983.
Одна з перших теорій, що пояснюють природу держави природно-історичними причинами, що кореняться в природі людини як істоти, яка не може жити поза суспільства (держави), отримала назву природно-правової. Наприклад, Цицерон вважав, що передумовою об'єднання людей у державу на основі договору є природне прагнення людини до спілкування, до життя в суспільстві.
В епоху середньовіччя панувала теологічна концепція походження держави і права, згідно з якою Бог, створивши державу і закони, однак, не вказав безпосередньо осіб, які здійснюють владу, конкретні форми правління, методи владарювання і т.п. Засновником цієї теорії вважається середньовічний богослов Августин. Ідея теократії містилася в його вченні про "два градах". Жоден "земний град" (тобто держава), підкреслював Августин, не знав справжньої справедливості, а тому був схожий, швидше, на "зграю розбійників". Критикуючи реально існуючі держави, він протиставив їм церква як ідеального "небесного" співтовариства, духовної громади віруючих. Тим самим обгрунтовувалися домагання церкви на керівництво державними справами. Пріоритет церкви над державою захищав і Фома Аквінський, вважаючи, що правителі можуть використовувати свою владу всупереч заповітам божества, їх діяльність повинна контролюватися церквою <11>. Сучасна католицька церква також захищає тезу про божественне походження держави і права.
---
<11> Політичні вчення: історія і сучасність. Домарксистська політична думка. М., 1976. С. 200 - 201.
Теорія договірного походження держави і права (Дж. Лільберн, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А.Н. Радищев) представляє державу і право продуктом людського розуму, а НЕ божественної волі. Ідея про те, що держава і право з'являються в результаті свідомих дій людей, що уклали договір про створення держави і установі законів (софісти, Епікур), оформилася в XVII - XVIII ст. в теорію договірного походження держави і права. Відповідно до даної теорії люди, вийшовши з "природного" (додержавного) стану, об'єдналися в державу на певних умовах, обумовлених в укладеному ними добровільно і за взаємною згодою суспільний договір. Найважливішими з цих умов вважалися визнання і захист державою прав і свобод особистості, забезпечення безпеки уклали договір індивідів, а також охорона приватної власності. Недотримання умов договору означало його розірвання та повернення людей в "природне" стан. Отже, йдеться про законність влади того чи іншого правителя з точки зору виконання або невиконання ним первісного угоди про утворення держави і установі законів.
Широке поширення в епоху Нового часу отримала теорія розподілу влади, в основі якої лежать ідеї раціональної організації влади і конституційних гарантій забезпечення основних прав і свобод особистості. Видатним представником теорії поділу влади був французький мислитель Ш. Монтеск'є, який стверджував: "Щоб не було можливості зловживати владою, необхідний такий порядок речей, при якому різні влади могли б стримувати один одного" <12>. Монтеск'є розрізняв законодавчу, виконавчу і судову влади. Він виходив з верховенства парламенту як законодавчої влади в системі органів держави, передбачаючи в парламенті дві палати, що володіють взаємним правом стримувати вирішення кожної з них. Парламент, за Монтеск'є, незалежний від уряду - виконавчої влади, яка підзвітна йому у своїй діяльності. Інститут відповідальності уряду перед парламентом був покликаний запобігти "деспотизм" виконавчої влади. Що стосується судової влади, то вона відокремлена від перших двох і повинна діяти в суворій відповідності з законом, виданим парламентом. Вчення про поділ влади ставило питання про розмежування функцій держави, виконуваних різними державними органами.
---
<12> Монтеск'є Ш.-Л. Вибрані твори. М., 1955. С. 289.
Однією з поширених концепцій, яка вивчає ті чи інші природні закономірності виникнення та подальшого функціонування держави і права, є органічна концепція походження держави і права, найбільшим представником якої був Г. Спенсер. Згідно органічної концепції, держава є продукт органічної еволюції, різновидом якої є соціальна еволюція. Подібно до того, як у живій природі, вважав Спенсер, виживають найбільш пристосовані, так і в суспільстві в процесі зовнішніх воєн і завоювань відбувається природний відбір, який визначає зародження урядів і подальше функціонування держави відповідно до закону органічної еволюції.
Теорія насильства, головним представником якої є Л. Гумплович, розглядає державу як результат насильства, ворожнечі, завоювання одних народів іншими. Насильство перетворювалося на першооснову держави.
Матеріалістична (марксистська) теорія розглядала державу як результат непримиренності класових протиріч. Під сутністю держави розумілися його класова природа, використання держави для утвердження влади пануючого класу. Характер держави обумовлений тим, що воно виступає регулятором класових відносин, а з побудовою комуністичного суспільства держава відмирає.
Причини виникнення держави і права роз'яснює також і так звана психологічна теорія, яскравим представником якої був Л. Петражицький. Виникнення держави і права пояснюється тими чи іншими властивостями психіки людей, БИОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ інстинктами. Дана теорія виходить з нібито спочатку властивою психіці індивіда потреби до покори, підпорядкування "видатним особистостям".
На противагу індивідуально-психологічних теорій прихильники соціально-психологічного напрямку розглядають людину як істота суспільна, а не біопсихічних. На цій основі вони будують і своє вчення про походження держави і права. Саме суспільство вони вважають продуктом колективної свідомості людей. У колективній свідомості спочатку формується ідея соціальної солідарності, а потім для забезпечення солідарності створюються норми права і реальна політична влада, яка отримує вираження у відповідних державних інститутах.
Широке поширення набула теорія "правової держави", яка відстоює вимога про обмеження діяльності держави, її органів виключно формально-юридичними рамками, насамперед законом, прийнятим парламентом. Представники даної теорії відстоюють принцип невтручання держави у справи приватних підприємців, ідею "мінімального" держави, що забезпечує свободу виробництва і торгівлі, пріоритет індивідуальних прав, верховенство правового закону в усіх сферах суспільного життя. Такий підхід спрямований проти свавілля та беззаконня в діяльності держави та її органів. Більш докладно про правову державу буде сказано нижче.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4. Загальна характеристика основних теорій про походження і сутність держави "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв, - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і довели, що воно є, подібно наукової абстракції, необхідної щаблем в процесі пізнання конкретних складів злочину, теоретичною основою для розкриття
 3. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  спільна позиція і для теорії субкультур (А. Коен, Р. Клауорд, Л. Оулін). «Вся справа, зрозуміло, в тому, - пише А. Коен, - що можливості по самому своєму суті обмежені і розподіляються нерівномірно, тоді як стимули до посилення прагнень в порівнянні з цим діють більш-менш рівномірно, огульно» *. * Коен А. відхиляється поведінка і контроль над ним / / Американська соціологія:
 4. § 3. Активні операції комерційних банків
  загальна сума, сплачена громадянином чи підлягає виплаті громадянинові; разом зі злитками передаються документи, що підтверджують походження злитків. Злитки продаються вагою 5,10, 20, 50,100,500 г, 1 кг. З суми платежу утримується податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%, що вже саме по собі веде до подорожчання злитка при кожній наступній його продаж. Заперечуючи проти нарахування
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  характеристики органів державної влади та органів місцевого самоврядування використовуються як одні й ті ж правові терміни, так і різні. Наприклад, поняття "публічна влада" підкреслює спільність природи державної влади та місцевого самоврядування, тоді як поняття "державна природа" використовується для характеристики виключно органів державної влади суб'єктів
 6. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  загальна модель, що дозволяє об'єднати статичні основи державної влади та місцевого самоврядування, - система публічної влади, динамічні початку об'єднуються і можуть взаємодіяти в рамках загальної системи, і немає якої необхідності в повному одержавлення місцевого самоврядування. --- Овчинников І.І. Місцеве самоврядування в системі
 7. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  характеристиками права власності є правомочності володіння, користування і розпорядження в своїх приватних інтересах і своєї абсолютною владою. Різновидами права власності (або право власності на чужі речі) французька доктрина вважає узуфрукт, сервітут, емфітевзис. До додаткових, або аксессорним, речових прав відносяться іпотека, застава і заставна. Всі речові права абсолютні,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 9. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  загальна характеристика зазначених розділів, які разом із загальними положеннями та правилами деяких інших законів і підзаконних актів утворюють законодавство про окремі результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. Законодавство про авторське право представлено правилами глави 70 ЦК. За своїм обсягом зазначена глава навіть трохи перевершує обсяг тієї частини Закону РФ
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках , передбачених законом або договором (абз. 2 п. 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
© 2014-2022  yport.inf.ua