Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальні положення

Зовнішньоторговельна та зовнішньоекономічна діяльність. Під зовнішньоекономічної діяльністю розуміється діяльність, пов'язана з придбанням, зміною або припиненням прав і обов'язків, обумовлених створенням, використанням або відчуженням матеріальних благ чи інших результатів людської діяльності, у відносинах між особами різної державної приналежності.
Така діяльність може носити комерційний характер (коли вона спрямована на систематичне отримання прибутку) або некомерційний характер (висловлюючись, наприклад, в актах благодійності або гуманітарної допомоги).
Цілком очевидно, що зовнішньоекономічний оборот здійснюється головним чином на комерційних засадах. Ця - переважна за обсягом-різновид зовнішньоекономічної діяльності іменується зовнішньою торгівлею. Саме на ній і буде зосереджено основну увагу в подальшому.
Зовнішньоторговельна діяльність визначається в законі як «підприємницька діяльність у сфері міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності» (ч. 2 ст.2 Федерального закону від 13октября 1995 р. № 157 ФЗ «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності»).
Дане визначення містить дві основні ознаки зовнішньоторговельної діяльності.
По-перше, вона є не що інше, як вид підприємницької діяльності (поняття якої міститься в ч. 3 п.1 ст. 2 ГК РФ).
По-друге, вона здійснюється у сфері міжнародного обміну товарами, роботами і т.д., тобто обміну у відносинах між особами, які належать до різних держав. При цьому російськими учасниками зовнішньоторговельної діяльності в даний час є-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 360
ються «юридичні особи, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, які мають постійне місце знаходження на її території, а також фізичні особи, які мають постійне або переважне місце проживання на території Російської Федерації і зареєстровані в якості, індивідуальних підприємців »(ст. 2 Закону від 13 жовтня 1995 р.).
Таким чином, в характеристику експорту та імпорту (а значить і зовнішньоторговельної діяльності) привноситься третя ознака: вивезення об'єкта відповідної угоди за межі митної території Росії (при експорті) і, відповідно, його ввезення на цю територію (при імпорті).
В принципі дана ознака дійсно досить типовий: не підлягає сумніву, що мета експорту полягає в реалізації російськими підприємцями своїх товарів (робіт, послуг) за кордоном, а імпорту - у придбанні товарів (робіт, послуг) за кордоном.
Разом з тим викладене правило знає деякі винятки. Закон вiд 13 жовтня 1995 р. при відомих умовах кваліфікує як експорту продаж російським особою іноземному покупцеві товару, що не ввозиться з Росії: «До експорту товарів прирівнюються окремі комерційні операції без вивезення товарів з митної території Російської Федерації за кордон, зокрема, при закупівлі іноземною особою товару у російського особи та передачі його іншому російському особі для переробки та подальшого вивезення переробленого товару за кордон »(ч. 6 ст. 2).
Слід зазначити, що вивезення, хоча і згадується в наведеній нормі, однак стосовно саме до переробленому товару, який далеко не тотожний товару, придбаному (і призначеному) для переробки. Справді: сировина істотно відрізняється від виготовленої з неї продукції.
У підсумку, незважаючи на те, що товар, придбаний з метою його переробки іноземним покупцем у російського продавця, не вивозиться за межі Російської Федерації, на відповідний договір, за прямою вказівкою закону, поширено правовий режим експортного угоди.
Потрібно взагалі проводити розходження між зовнішньоторговельним зобов'язанням (зокрема, купівлею-продажем товару на експорт) і митним оформленням товару. Ці поняття при всій їх взаємопов'язаності аж ніяк не тотожні.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 361
У щойно наведеному прикладі, прямо передбаченому законом, експорт товару не супроводжується його вивезенням з країни (а значить, і митного оформлення товару в даному випадку не потрібно).
Можливо, далі, і таке положення, коли вивіз майна з Російської Федерації без зобов'язання про зворотне ввезення не є експортом.
Уявімо собі, що російська комерційна організація створює в належному порядку філія в іноземній державі і направляє туди обладнання, яке буде експлуатуватися філією. У цій ситуації має місце вивіз майна з митної території Російської Федерації за кордон без зобов'язання про зворотне ввезення, але експорту тут немає, оскільки за викладених обставин відсутня не тільки міжнародний, але і взагалі якої б то не було обмін огляду на те, що одержувачем обладнання є структурний підрозділ організації-відправника.
Отже, якщо підприємницький (комерційний) характер і різна державна приналежність учасників характерні для всіх без винятку зовнішньоторговельних угод, перетин товаром російського кордону в ряді випадків може і відсутні.
Відповідно до зовнішньоторговельних слід відносити операції, що здійснюються в комерційних цілях особами різної державної належності і тягнуть виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, пов'язаних із створенням, використанням або реалізацією матеріальних благ чи інших результатів людської діяльності .
Джерела правового регулювання зовнішньої торгівлі. Оскільки зовнішньоторговельна операція тягне, як уже зазначалося, цивільно-правові наслідки, взаємини учасників зовнішньоторговельної діяльності між собою регулюються нормами цивільного законодавства.
У той же час з огляду різної державної приналежності учасників зовнішньоторговельні операції ускладнені «іноземним елементом». Цим зумовлена наявність спеціальних законодавчих (та інших нормативних) актів, призначених для регулювання зовнішньоторговельної діяльності.
До них відносяться, крім згаданого вище Федерального закону «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності», також Закон «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 липня 1991 р., Закон «Про валютне регулювання та валютний контроль »від 9 жовтня 1991 р., Федеральний закон« Про угоди про розподіл продукції »від 30 грудня 1995 р. та ін
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 362
Виникає питання про співвідношення таких спеціальних законів (в частині містяться в них цивільно-правових норм) з Цивільним кодексом РФ. Відповідь на це питання міститься в ч. 4 п. 1 ст. 2 ГК, згідно з якою «правила, встановлені цивільним законодавством, застосовуються до відносин з участю іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, якщо інше не передбачено федеральним законом».
Дане положення означає, що, якщо та чи інша цивільно-правова проблема, яка зачіпає відносини з «іноземним елементом», не отримала дозволу у відповідному спеціальному законодавстві, вона підлягає вирішенню за нормами, що містяться у ЦК. Якщо, проте, спеціальний закон регулює згадану проблему стосовно відносин з «іноземним елементом» відмінним від ГК чином, то застосовуватися повинні правила спеціального закону, а не загальні норми ЦК.
Необхідно, далі, враховувати, що відповідно до Конституції РФ (п. 4 ст. 15) «загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору ».
При цьому слід мати на увазі, що в силу ст. 12 Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав Російська Федерація є правонаступником СРСР за зобов'язаннями, що виникли з укладених ним міжнародних угод.
До їх числа відноситься, зокрема, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.) [1], норми якої будуть порушені надалі.
Цивільним кодексом також передбачено використання при регулюванні комерційних відносин звичаїв ділового обороту, тобто сформованих і широко застосовуваних у галузі підприємницької діяльності правил поведінки, не передбачених законодавством, незалежно від того, чи зафіксовані вони в будь-якому документі (п. 1 ст. 5).
У сфері міжнародної торгівлі до таких правил належать, зокрема. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (Інкотермс), які в даний час діють в редакції 1990
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 363
Російська арбітражна практика виходить з того, що, якщо в зовнішньоторговельному контракті міститься відсилання до того чи іншого варіанту базисних умов, передбачених Інкотермс, відповідні положення Інкотермс стають обов'язковими для сторін [2].

[1] Відомості СРСР. 1990. № 23. ст. 428 (далі - Конвенція).
[2] Див про це підр.: Огляд практики розгляду спорів у справах за участю іноземних осіб, розглянутих арбітражними судами після 1 липня 1995 року. Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 25 грудня 1996 р. № 10 (Вісник ВАС РФ. 1997. № 3. С. 97-98).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальні положення "
 1. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У статті 77 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено загальні положення в сфері контролю і нагляду за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 1. Органи прокуратури Російської Федерації та інші уповноважені федеральним законом органи здійснюють нагляд за виконанням органами та посадовими особами
 2. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
  Сукупність муніципальних утворень в суб'єктах Федерації дуже рухлива - причини різного роду призводять до появи нових муніципальних утворень, до скасування деяких з діючих, до зміни кордонів між муніципальними утвореннями, до інших істотних змін їх статусу. Всі ці відносини вимагають нормативного упорядкування. Поняття освіти, скасування, перетворення
 3. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 4. Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ
 5. Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 7. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 8. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 10. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
    Джерела правового регулювання ринку цінних паперів. Основним джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні
© 2014-2022  yport.inf.ua