Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
3. Г. Крилова. Основи права, 2000 - перейти до змісту підручника

7.1. Загальні положення

Місце і призначення трудового права як однієї з галузей права визначаються колом суспільних відносин, їм регульованих.
Предметом трудового права є відносини працівників, що виникають у процесі їх безпосередньої участі у праці. Зміст і характер цих відносин залежать від типу і форми власності на засоби та предмети праці.
Предметом регулювання трудового права можуть бути і відносини працівників колгоспів та інших кооперативних організацій, однак це стосується лише тих працівників, які працюють там за трудовими договорами. Праця членів колгоспів регулюється їх статутами.
В даний час допускається, зокрема, в кооперативах торгівлі та харчування змішана форма кооперації праці, при якій засоби виробництва можуть ставитися як до державної, приватної, так і до кооперативної власності.
Крім трудових відносин працівників з роботодавцями всіх форм власності трудове право регулює і деякі інші суспільні відносини, нерозривно пов'язані з трудовими. Ці відносини між трудовими та професійними колективами з питань виробничої діяльності, умов праці та побуту працівників, укладення колективних договорів, працевлаштування громадян за фахом і особистими здібностями;
професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на підприємстві; нагляду та контролю за охороною праці та дотримання трудового законодавства, соціального страхування, розгляду трудових спорів та ін
Методом трудового права є закріплення рівності сторін трудового договору (контракту) та владних повноважень адміністрації, зазначених у правилах внутрішнього трудового розпорядку.
Таким чином, трудове право можна визначити як сукупність правових норм, що регулюють трудові відносини працівників і деякі інші, тісно з ними пов'язані, при рівності сторін і наявності владних повноважень адміністрації, встановлених правилами внутрішнього трудового розпорядку.
При визначенні поняття трудового правовідносини необхідно мати на увазі три його компоненти: характер прав і обов'язків його учасників, їх правове становище і підстава виникнення - договір. Отже, трудові правовідносини можна визначити як суспільні відносини, врегульоване нормами трудового права, що складається між працівником і роботодавцем, в силу якого одна сторона (працівник) зобов'язана виконувати роботу з певної спеціальності, кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
За загальним правилом у якості суб'єктів трудового правовідносини виступають з одного боку працівники, з іншого - підприємства та організації, підприємці. Трудові правовідносини можуть виникати безпосередньо між фізичними особами.
Трудова дієздатність громадян виникає з 15 років (як виняток з 14 років). З цього моменту вони можуть самостійно вступати в трудові правовідносини. В якості роботодавців можуть виступати різні суб'єкти права.
Об'єктом трудового правовідносини є виконання робіт певної спеціальності або кваліфікації.
Зміст трудового правовідносини становить сукупність прав і обов'язків його учасників. Так, кожен працівник має право: на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; на рівну винагороду за рівну працю без якої б то не було дискримінації і не нижче встановленого законом мінімального розміру винагороди; на відпочинок, що забезпечується встановленням граничної тривалості робочого часу, і оплачувані щорічні відпустки; на соціальне забезпечення за віком, при втраті працездатності та в інших, встановлених законом випадках на відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я у зв'язку з роботою; на судовий захист своїх трудових прав та ін
До обов'язків працівника належать: сумлінне виконання трудових обов'язків; дотримання трудової дисципліни; дбайливе ставлення до майна підприємства, установи, організації; виконання встановлених норм праці та ін
Підставою виникнення трудових правовідносин є трудові договори (контракти) .
Суспільні відносини, регульовані трудовим правом, в деяких випадках подібні з суспільними відносинами, регульованими іншими галузями права, зокрема цивільним, адміністративним та ін Незважаючи на це, вони істотно відрізняються від відносин, регульованих зазначеними галузями права. Так, предмет цивільного права становлять майнові відносини в їх вартісної формі, наприклад договір оренди; в трудовому праві предметом є суспільні відносини, що становлять сам процес праці.
Відповідальність у цивільно-правових договорах носить майновий характер, у трудових, як правило, настає дисциплінарна відповідальність.
Захист цивільних прав здійснюється в позовному порядку судом, арбітражним або третейським судом, у виняткових випадках - в адміністративному порядку; захист трудових прав працівників здійснюють комісії з трудових спорів, а в окремих випадках - суди.
Основні принципи трудового права.
Основні принципи трудового права встановлені Конституцією РФ. До їх числа відноситься право на працю, яке реалізується шляхом укладення трудового договору або контракту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Загальні положення "
 1. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У статті 77 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено загальні положення в сфері контролю і нагляду за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 1. Органи прокуратури Російської Федерації та інші уповноважені федеральним законом органи здійснюють нагляд за виконанням органами та посадовими особами
 2. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
  Сукупність муніципальних утворень в суб'єктах Федерації дуже рухлива - причини різного роду призводять до появи нових муніципальних утворень, до скасування деяких з діючих, до зміни кордонів між муніципальними утвореннями, до інших істотних змін їх статусу. Всі ці відносини вимагають нормативного упорядкування. Поняття освіти, скасування, перетворення
 3. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 4. Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ
 5. Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 7. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 8. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 10. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  Джерела правового регулювання ринку цінних паперів. Основним джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні
© 2014-2022  yport.inf.ua