Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Обов'язки страховика. Страхова сума

Основний обов'язок страховика - надання страхових виплат при настанні страхового випадку - протистоїть основний обов'язки страхувальника по сплаті страхової премії, однак перевершує її за своїм значенням: здійснення страховиком страхових виплат, по суті, є єдиною метою всього страхового зобов'язання, втілюючи його функціональне призначення. Виконання даного обов'язку страховиком тягне для страхувальника задоволення (реалізацію) страхового інтересу в конкретному страховому правовідношенні і разом з тим завершує розвиток усього зобов'язання зі страхування.
Істотне значення для визначення розміру страхових виплат набуває страхова сума. Це - грошова сума, обумовлена в договорі страхування угодою страхувальника зі страховиком і (або) встановлена федеральним законом, виходячи з якої встановлюється розмір страхової премії (страхових внесків) та розмір страхової виплати, що надається страховиком страхувальнику (вигодонабувачу) при настанні страхового випадку (п. 1 ст. 10 Закону про організацію страхової справи).
У практиці страхування сплачується страховиком сума нерідко позначається терміном "страхове винагороду" (страховик як би винагороджує страхувальника за несприятливі наслідки страхового випадку). ГК, як і спеціальне страхове законодавство, для найменування таких сум використовують у майновому страхуванні термін "страхове відшкодування", а в особистому - "страхова сума". Однак, враховуючи природу і функціональне призначення особистого страхування, найбільш точне термінологістіческое позначення страхової суми - "страхове забезпечення".
Правила, яким підкоряється встановлення страхової суми як "заходи грошової винагороди страхувальнику з боку страховика" (1), різні для договорів майнового і особистого страхування.
---
(1) Мейєр Д.І. Російське цивільне право. Ч. 2 (серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997. С. 327.
У договорах особистого страхування страхова сума визначається самими сторонами за їх власним розсудом і не підлягає обмеженню (п. 3 ст. 947 ГК, абз. 2 п. 2 ст. 10 Закону про організацію страхової справи) . Ця принципова особливість пояснюється відсутністю критерію, що дозволяє визначити точний розмір страхового інтересу (не представляється можливим оцінити дійсну вартість нематеріальних благ).
Для майнового страхування (за винятком страхування цивільної відповідальності) визначення страхової суми здійснюється відповідно до правил, імперативно встановлених законом. У майновому страхуванні страхова сума не повинна перевищувати дійсну вартість майна - страхову вартість, яка відображає розмір страхового інтересу. Гранична величина страхової суми в майновому страхуванні визначається дійсної (реальної) - ринкової, біржової - вартістю майна в місці його перебування в день укладення договору страхування, а для підприємницького ризику - розміром збитків, які страхувальник міг би понести при настанні страхового випадку (п. 2 ст. 947 ЦК). Обмеження верхньої межі страхової суми при страхуванні майна його дійсною вартістю гарантує досягнення безпосередньої мети страхового захисту - відновлення порушеного майнового інтересу страхувальника.
Закріплення цього принципового положення страхового права в ГК означає законодавче визнання відновної, а не компенсаційної мети майнового страхування. Компенсаційну мету переслідує особисте страхування зважаючи на неможливість відновлення нематеріальних благ в тому стані, в якому вони перебували до впливу страхового випадку. Тому весь інститут страхування виконує загальну компенсаторно-відновну функцію.
У конкретному договорі майнового страхування допускається встановлення іншого співвідношення страхової суми зі страховою вартістю або інше визначення розміру страхового відшкодування, коли страхова сума або страхове відшкодування не досягають меж страхової вартості, тобто неповне майнове страхування (ст. 949 ЦК). Залишилося частина страхового інтересу може бути покрита його носіями - страхувальником, вигодонабувачем - за допомогою додаткового страхування, у тому числі в іншого страховика, однак з безумовним дотриманням непорушного страхового правила про неперевищення загальної страхової суми за всіма договорами страхування даного об'єкта його страхової вартості (п. 1 ст. 950 ЦК) (1).
---
(1) Дане правило - по суті, страхової постулат - було продиктовано багаторічною практикою розвитку страхового ринку як своєрідна гарантія запобігання численних зловживань з боку страхувальників і перетворення страхування на засіб збагачення. Див: Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Злочини у страхуванні: Запобігання, виявлення, розслідування (вітчизняний та зарубіжний досвід). М., 2000; Алгазіна А.І., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страхове шахрайство та методи боротьби з ним. М., 2003.
Підкоряючись незмінного страховому принципу "страхування інтересу не є спосіб збагачення", будь-яке перевищення страхової суми над страховою вартістю тягне нікчемність договору страхування майна в завищеною частини (абз. 1 п. 1 ст. 951 ЦК). У таких випадках страховику надані певні можливості для захисту його порушеної майнової сфери.
По-перше, зайво сплачену частина страхової премії страховик має право не повертати, однак у разі внесення страхової премії в розстрочку він може вимагати подальшої сплати неповністю оплачених страхових внесків лише в розмірі, зменшеному пропорційно зменшенню розміру страхової суми (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 951 ЦК).
По-друге, страховик має право вимагати визнання всього договору страхування недійсним (а не тільки в частині неприпустимого перевищення розміру страхової суми або можливих збитків) і відшкодування завданих йому цим збитків у розмірі, що перевищує суму отриманої ним від страхувальника страхової премії, якщо завищення страхової суми стало результатом обманних дій з боку страхувальника (п. 3 ст. 951, ст. 179 ЦК).
По-третє, страховики у випадках подвійного страхування має право вимагати скорочення суми страхового відшкодування, що підлягає виплаті кожним із страховиків, пропорційно зменшенню первісної страхової суми за відповідним договором страхування (п. 4 ст. 951 ЦК).
Перевищення загальної страхової суми над страховою вартістю як єдиний відступ від страхового правила допускається у майновому страхуванні одного і того ж об'єкта від різних страхових ризиків як по одному, так і за окремими договорами страхування, у тому числі з різними страховиками (п. 1 ст. 952 ЦК).
Особливий спосіб обмеження розміру страхової суми полягає у встановленні франшизи (фр. franchise - пільга, привілей). Франшиза - власний ризик - певна частина майнових втрат (збитків) страхувальника (вигодонабувача), що не підлягає відшкодуванню страховиком, встановлена у договорі майнового страхування як одне з його умов або застережень (клаузул). Умова про франшизу означає, що збитки, які не досягли встановленої в договорі величини, залишаються на ризику страхувальника і складають частку, вільну від відшкодування з боку страховика.
Франшиза встановлюється в абсолютному або відносному розмірі до страхової суми (або оцінки об'єкта страхування) або у відсотках до розміру збитку. Вона одночасно служить інтересам як страховика, дозволяючи звільнитися від незначних виплат і тим самим запобігаючи розпорошення коштів страхового фонду, так і страхувальника, спонукаючи його до найбільшої дбайливості про майнові цінності.
Традиційно розрізняють два типи франшизи: умовну і безумовну. Умовна, або інтегральна (невичітаемая), франшиза - сума збитку, що не перевищує встановлений розмір франшизи, що не відшкодовується страховиком і що залишається у майновій сфері страхувальника. Умовна франшиза вказується в договорі страхування формулою: "вільно від X%" (де X - розмір невозмещаемие суми у відсотках від страхової суми) або "вільно від X рублів" (де X - розмір невозмещаемие суми). Якщо розмір шкоди перевищує встановлену франшизу, страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування в повному обсязі, незважаючи на франшизних застереження.
Безумовна, або ексцедентна (віднімається), франшиза - сума збитку, що відшкодовується страховиком у всіх випадках, за вирахуванням встановленого розміру франшизи. Безумовна франшиза вказується в договорі страхування формулою: "вільно від перших X%" (де X - розмір невозмещаемие суми у відсотках, що віднімається з суми страхового відшкодування незалежно від розміру шкоди). При безумовній франшизі страховик виплачує страхове відшкодування, рівне розміру збитку, зменшеному на величину франшизи.
Оскільки з настанням страхового випадку пов'язується виникнення обов'язки страховика по страхових виплатах, на страховика покладається також обов'язок з оформлення настання страхового випадку. Документальною формою, що засвідчує наявність (або відсутність) страхового випадку, є страховий акт (аварійний сертифікат), який складається на підставі заяви страхувальника страховиком або уповноваженою ним особою.
У світовій страховій практиці широко поширена діяльність сюрвеїрських (аварійно-комісарських) компаній (фірм), що пропонують страховикам на підставі спеціальних договорів послуги, що надаються професійними посередниками - сюрвеєрами (аварійними комісарами), які виконують функції з дослідження та оцінці обставин страхового випадку та складання аварійного сертифіката, а також обслуговуючими інші потреби страховика, не пов'язані з настанням страхового випадку.
Складання страхового акта - завершальний етап діяльності страховика з розслідування страхового випадку, якому передує цілий ряд інших, зокрема огляд пошкодженого об'єкта, проведення експертних досліджень, збір документів, що підтверджують факт і причини виникнення страхового випадку (актів органів пожежного нагляду, гідрометеорологічної або сейсмологічної служб, постанов слідчих органів та ін.) Підписаний страховиком (або його представником) страховий акт набуває значення письмово оформленого документа, що містить достовірні (об'єктивні) і необхідно достатні обставини для визнання настання страхового випадку юридичним фактом, що породжує обов'язок надання страхових виплат.
Страховий акт набуває і загальнокорисних цінність для розвитку всієї страхової діяльності, оскільки містяться в страховому акті відомості (дані) дозволяють встановити закономірності виникнення тих чи інших негативних факторів, а тим самим створюють необхідні умови для підтвердження результатів статистичних узагальнень різних служб (пожежної, сейсмологічної, медичної та ін.)
Обов'язком страховика, безпосередньо випливає з принципу найвищої довіри сторін як прояви конфіденційності їх взаємовідносин, є дотримання таємниці страхування, тобто нерозголошення (збереження в секреті) отриманих ним в результаті своєї професійної діяльності відомостей про страхувальника, застраховану особу і вигодонабувач, стан їх здоров'я, а також про майновий стан цих осіб. За порушення таємниці страхування страховик несе відповідальність за правилами ст. 139 та ст. 150 ЦК (відповідно до ст. 946 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Обов'язки страховика. Страхова сума "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної правосуб'єктності. Склад учасників (суб'єктів) цивільних правовідносин. Об'єкти цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Речові, зобов'язальні, корпоративні та виключні правовідносини. Правовідносини, що включають в свій зміст переважні права. Немайнові
 2. § 4. Страхування
  обов'язок у певних випадках стати учасником страхового зобов'язання, застрахувати життя, здоров'я, майно інших осіб або свою цивільну відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок зацікавлених осіб. При цьому законом встановлюються умови здійснення обов'язкового страхування невиконання яких для страхувальника тягне майнову відповідальність
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  обов'язки сторін, а також юридичні засоби захисту їх інтересів з достатньою докладністю викладені у Віденській конвенції 1980 Оферта в договорі міжнародної купівлі-продажу. Для укладення будь-якого договору, включаючи купівлю-продаж (у тому числі в експортно-імпортних варіантах), необхідні оферта і акцепт. Вимоги, що пред'являються до оферти, викладені у ст. 14 Конвенції, яка говорить: «
 4. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом »(ст. 49 ЦК), іншими словами, наділені загальною правоздатністю [5]. Тому стосовно до таких комерційним організаціям ЦК не вимагає вказувати в їх установчих документах предмети і цілі їх діяльності. Не містять аналогічного приписи та федеральні закони про акціонерні товариства та товариства з
 5. § 2. Неустойка
    зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 330 ЦК). Забезпечувальне дію неустойки полягає в тому, що обов'язок до сплати неустойки спонукає боржника до належного виконання зобов'язання. При його невиконанні боржником неустойка втрачає свій забезпечувальний характер, а виник зобов'язання щодо її сплати фігурує в
 6. § 1. Загальна характеристика страхування
    зобов'язаний сплатити страховику страхову премію, а страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату. При характеристиці страхування як правового поняття використовуються такі терміни: страховий ризик - певна подія, на випадок настання якого проводиться страхування; страховий випадок - фактично настало подія, від якої застрахувався
 7. § 2. Страхове правовідношення
    обов'язків сторін примикають допоміжні обов'язки (наприклад, обов'язок страхувальника повідомити страховика про настання страхового випадку - п. 1 ст. 961 ЦК). У зв'язку з тим, що обов'язок страховика до страхової виплати з'являється тільки при настанні страхового випадку, деякі цивілісти розглядають договір страхування як умовну угоду, а настання страхового випадку - як
 8. § 3. Особливості регулювання окремих видів страхування
    зобов'язані страхувати свою відповідальність власники автотранспортних засобів, максимальна конструктивна швидкість яких становить не більше 20 км на годину, та інші особи, перераховані в п. 3 ст. 4 Закону про ОСАГО. Страхувальником виступає власник транспортного засобу, під яким розуміється власник, а так само особа, що володіє майном на праві господарського відання, оперативного
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    обов'язки 22. Ex situ [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. Habeas corpus [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. Idem per idem [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення
 10. 2. Форми страхування та основні види зобов'язань по страхуванню
    обов'язку зі страхування життя, здоров'я або майна інших визначених у законі осіб - застрахованих осіб - або своєї цивільної відповідальності (як договірної, так і деліктної) перед іншими особами (п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 935 ЦК); - оплата страхування здійснюється за загальним правилом за рахунок страхувальника (наприклад, донорів при виконанні ними донорських функцій - за рахунок коштів служби
© 2014-2022  yport.inf.ua