Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Форми страхування та основні види зобов'язань зі страхування

Особливості об'єкта страхового зобов'язання лежать в основі виділення двох форм страхування: майнового і особистого.
Як самостійна форма майнове страхування характеризується тим, що в якості його об'єкта виступає майновий інтерес у захисті від збитків, пов'язаних з втратою (загибеллю), нестачею або пошкодженням визначеного майна. Особисте страхування має об'єктом інтерес в охороні життя, здоров'я, здатності до праці, пенсійного забезпечення громадян.
Слід враховувати, що майнове і особисте страхування мають у своїй основі універсальну забезпечувальну сутність (функцію). В одному випадку вона проявляється у відшкодуванні понесених збитків, в іншому - у виплаті певної грошової суми незалежно від наявності або відсутності збитків. Звідси в доктрині страхового права історично склалося найменування майнового страхування як страхування збитків, а особистого - як страхування сум (1).
---
(1) В.К. Райхер обгрунтовано вважав, що в основі такого розподілу повинен лежати критерій який методу страхового забезпечення, а предмету страхування, тобто поділ за родом охоронюваних страхуванням благ (майнових і особистих), а разом з тим і за родом загрожують їм небезпек і випадковостей (див.: Райхер В.К. Деякі питання кодифікації страхового законодавства / / Рад. держава і право. 1947. N 9 . С. 55).
Проведене раніше розмежування форм страхових зобов'язань за джерелом їх виникнення на добровільну і обов'язкову втратило в даний час сенс у зв'язку з закріпленням загального правила про створення як добровільного, так і обов'язкового страхування на основі договору (п. 1 та п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 936 ЦК) (1). Відмінності проявляються лише в самому характері договору. При добровільному страхуванні договір виступає як вільне вираження приватної автономії волі страховика і страхувальника з поширенням на нього всіх загальних правил про договірні зобов'язання і угодах. Для обов'язкового страхування укладення договору випливає з імперативного припису закону як окремий випадок встановленого законом спонукання до укладення договору (абз. 2 п. 1 ст. 421 ЦК), передбачаючи при цьому наслідки порушення правил про обов'язкове страхування (ст. 937 ЦК).
---
(1) У цьому зв'язку викликає подив закріплення в чинному спеціальному страховому законодавстві класифікації страхування на добровільне й обов'язкове як форм страхування (п. 2 ст. 3 Закону про організацію страхової справи).
Обов'язкове страхування як правовідносини виникає з безпосередньої дії імперативного припису закону в силу точно зазначених у ньому юридичних фактів. Примушування до створення обов'язкового страхування не надає йому публічно-правового характеру, а зберігає за ним якість частноправовой категорії, що підтверджується, по-перше, тим, що будь-яке цивільно-правове зобов'язання грунтується на законі і різна лише форма, в якій закон впливає на створення того чи іншого зобов'язання, по-друге, тим, що загальною метою (єдністю функціонального призначення), що лежить в основі будь-якого, в тому числі і обов'язкового, страхування, є забезпечення (захист) приватних інтересів від можливих майнових втрат (покриття випадково виникли майнових потреб), а не задоволення фіскальних чи інших публічних (громадських) інтересів. Таким чином, обов'язкове страхування як частноправовая конструкція лише виражає примусову форму його створення з боку існуючого правопорядку і не стає по джерелу свого виникнення особливим інститутом публічного права.
У радянський період розвитку страхового права існував інститут державного обов'язкового страхування (1), фактично представляв собою "страховий" спосіб оподаткування. ГК вперше закріпив іншу сутність обов'язкового страхування (п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 935) як різновиду страхування на користь третьої особи.
---
(1) Детальніше про це див: Шімінова М.Я. Страхування: Історія, чинне законодавство, перспективи. М., 1989. С. 56 - 84.
Обов'язкове страхування відрізняється наступними характеристиками:
- воно здійснюється в силу прямої вказівки закону (див., наприклад, п. 1 ст. 31 Закону про залізничний транспорт, який передбачає обов'язкове страхування пасажирів на період проходження поїздами далекого прямування на залізничному транспорті загального користування) або в єдиному випадку може бути передбачено іншим правовим актом - для юридичних осіб щодо закріпленого за ними на праві господарського відання або оперативного управління державного або муніципального майна (п. 3 ст . 935 ЦК);
- коло страхувальників вказується у відповідному законі (або іншому правовому акті) з покладанням на них обов'язку зі страхування життя, здоров'я або майна інших визначених у законі осіб - застрахованих осіб - або своєю цивільної відповідальності (як договірної, так і деліктної) перед іншими особами (п. 2 ст. 927, п. 1 ст. 935 ЦК);
- оплата страхування здійснюється за загальним правилом за рахунок страхувальника (наприклад, донорів при виконанні ними донорських функцій - за рахунок коштів служби крові (1), рятувальників - за рахунок коштів, що виділяються на утримання відповідних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних формувань) (2), за винятком страхування пасажирів, здійснюваного за їх рахунок (п. 2 ст. 936 ЦК), - суми страхового внеску включаються у вартість проїзного документа пасажира (3);
--- ---
(1) Див: Закон РФ від 9 червня 1993 р. N 5142-1 "Про донорство крові та її компонентів "/ / Відомості СНР і ЗС РФ. 1993. N 28. Ст. 1064; 2000. N 19. Ст. 2024; 2001. N 17. Ст. 1638; 2004. N 35. Ст. 3607.
(2) Див: Федеральний закон від 22 серпня 1995 р. N 151-ФЗ "Про аварійно-рятувальні служби і статусі рятувальників" / / Відомості Верховної. 1995. N 35. Ст. 3503; 2000. N 32. Ст. 3341; N 33. Ст. 3348; N 46. Ст. 4537; 2003. N 46 (ч. 1). Ст. 4435; 2004. N 35. Ст. 3607; N 45. Ст. 4377; N 49. Ст. 4840; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 15; N 19. Ст. 1752.
(3) Див: Указ Президента РФ від 7 липня 1992 р. N 750 "Про обов'язкове особисте страхування пасажирів" в редакції Указу Президента РФ від 6 квітня 1994 р. N 667 "Про основні напрями державної політики у сфері обов'язкового страхування "/ / ВВС РФ. 1992. N 28. Ст. 1683; Саппа РФ. 1994. N 15. Ст. 1174; СЗ РФ. 1998. N 30. Ст. 3757.
- Страхове зобов'язання оформляється договором страхування (п. 1 ст. 936 ЦК), який підлягає примусовому ув'язнення в силу імперативного припису закону. Укладення такого договору обов'язково в майновому страхуванні - тільки для страхувальника, а в особистому - і для страховика в силу віднесення договору особистого страхування до числа публічних (абз. 2 п. 1 ст. 927 ЦК). Однак у всіх випадках страховик може висувати інші умови укладення договору, ніж ті, які запропонував йому страхувальник, і не має права лише ухилитися від його укладення;
- ГК встановлює гарантії прав осіб, на користь яких за законом має бути здійснено обов'язкове страхування, передбачаючи для страхувальників строгі наслідки порушення правил про таке страхування (ст. 937);
- основні елементи даного страхування - об'єкти страхування, страхові ризики і мінімальні розміри страхових сум - визначаються законом (або у встановленому ним порядку) (п. 3 ст. 936 ЦК). Так, зокрема, Федеральний закон від 25 квітня 2002 р. N 40-ФЗ "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (1) встановлює, що страхова сума, в межах якої страховик зобов'язується при настанні кожного страхового випадку (незалежно від їх числа протягом терміну дії договору обов'язкового страхування) відшкодувати потерпілим завдану шкоду, складає 400 тис. руб., а саме: в частині відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю декількох потерпілих, - 240 тис. руб. і не більше 160 тис. руб. при заподіянні шкоди життю або здоров'ю одного потерпілого; в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну декількох потерпілих, - 160 тис. руб. і не більше 120 тис. руб. при заподіянні шкоди майну одного потерпілого (ст. 7).
---
(1) СЗ РФ. 2002. N 18. Ст. 1720; N 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. N 26. Ст. 2566; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 25; N 30 (ч. 1). Ст. 3114; N 23. Ст. 2311 (далі - Закон про ОСАГО).
Особливим випадком обов'язкового страхування є обов'язкове державне страхування (п. 3 ст. 927, ст. 969 ЦК), специфіка якого полягає в наступному:
- воно встановлюється в метою забезпечення соціально значущих інтересів громадян і держави, пов'язаних з життям, здоров'ям та майном державних службовців певних категорій;
- воно може здійснюватися:
1) безпосередньо на підставі законів та інших правових актів у силу зазначених у них обставин і не вимагає договірного оформлення, тобто є недоговірних (див., наприклад, Федеральний закон від 10 січня 1996 р. N 5-ФЗ "Про зовнішню розвідку") (1);
--- ---
(1) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 143; 2000. N 46. Ст. 4537; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. N 35. Ст. 3607.
2) витікати з укладається відповідно до законів і іншими правовими актами договору страхування (це передбачено, наприклад, Федеральним законом від 28 березня 1998 р. N 52-ФЗ "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи та співробітників федеральних органів податкової поліції ") (1);
---
(1) СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1474; N 30. Ст. 3613; 2002. N 30. Ст. 3033; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700; N 28. Ст. 2883 (далі - Закон про обов'язкове державне страхування).
- Обов'язкове державне страхування проводиться не за рахунок коштів застрахованих осіб, а з централізованих джерел (бюджетних коштів відповідного рівня), що, з одного боку, визначає некомерційну сутність даного страхування, а з іншого - не дозволяє розглядати його як своєрідний спосіб оподаткування фізичних осіб;
- коло страхувальників та страховиків прямо визначено самим ГК (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 969): страхувальники - виключно федеральні органи виконавчої влади ; страховики - як державні страхові компанії (наприклад, Військово-страхова компанія), інші державні організації (спеціалізовані фонди), так і звичайні страхові організації (ст. 938 ЦК). Для відбору страховиків при здійсненні страхування за рахунок коштів відповідного бюджету встановлений відкритий конкурс (1);
--- ---
(1) Основні вимоги до його проведення регламентовані Постановою Уряду РФ від 4 жовтня 2002 р. N 737 "Про конкурси серед страховиків для здійснення страхування за рахунок коштів відповідного бюджету "(СЗ РФ. 2002. N 41. Ст. 3985).
- Застрахованими особами виступають певні категорії державних службовців (абз. 1 п. 1 ст. 969 ЦК). Однак дане страхування поширюється на більш широке коло осіб, оскільки п. 3 ст. 927 ЦК не містить на цей рахунок будь-яких обмежень. Крім того, таке страхування передбачено спеціальними законами і для осіб, які не є за формальними критеріями державними службовцями (зокрема, ст. 9 Федерального закону від 21 грудня 1994 р. N 69-ФЗ "Про пожежну безпеку") (1);
---
<1 > СЗ РФ. 1994. N 35. Ст. 3649 (з послід. Зм.).
- Оплата страхування здійснюється в розмірі, що визначається законами та іншими правовими актами про таке страхування (п. 3 ст. 969 ЦК);
- правила гл. 48 ЦК застосовуються до обов'язкового державного страхування, якщо інше не передбачено законами та іншими правовими актами про таке страхування і не випливає із суті відповідних страхових відносин (п. 4 ст. 969 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Форми страхування та основні види зобов'язань за страхуванням "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  форми в Росії (починаючи з непу і кінчаючи нинішньої) - це не стільки бажання політичних властей, скільки безвихідна необхідність, обумовлена об'єктивними законами розвитку суспільства. З урахуванням цих обставин в новітньому російському законодавстві і в юридичній науці відбувається повернення до поділу права на публічне і приватне. Що ж стосується приватного права, то тут си-Комерційне
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої торгової угоди особливих вимог. При укладанні договорів у сфері підприємництва повинні дотримуватися певні умови, закріплені ГК. При цьому маються на увазі не умови договору, а основні початку, принципи, які лежать в
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    форми основного зобов'язання. Недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку в силу прямої вказівки закону (ст. 331 ЦК). Так як неустойка встановлюється на випадок невиконання основного зобов'язання повністю або частково, то її слід віднести до заходів відповідальності (санкцій) Кредитор не вправі вимагати сплати неустойки, якщо боржник не несе
 4. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    форми і змісту, які підпадають під письмову форму договору. ЦК передбачені наступні способи продажу товару і визначено умови договору роздрібної купівлі-продажу при тому чи іншому способі продажу. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 252-перше, договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений з
 5. § 2. Оренда
    форми орендної плати та їх поєднання. ГК (ст. 614) називає деякі види орендної плати. Зокрема, орендна плата може встановлюватися у вигляді: визначених у твердій сумі платежів, що вносяться періодично або одноразово, встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції, плодів або доходів, надання орендарем певних послуг, передачі
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
    форми тягне недійсність, нікчемність кредитного договору, - ст. 820 ГК; - за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що позичальник не зможе повернути позичку в строк, кредитор, незважаючи на вже укладений кредитний договір, має право відмовитися від надання кредиту повністю або частково, - п. 1 ст. 821 ГК; - позичальник ж має право невмотивованої відмови від
 7. § 4. Страхування
    форми тягне недійсність договору страхування. Виняток з цього правила становить лише обов'язкове державне страхування (ст. рахованіе життя, здоров'я та майна певних категорій державних службовців за рахунок бюджету). При цьому виникнення страхового зобов'язання в останньому випадку може бути пов'язано з договором, а може бути і недоговірних (п. 2 ст. 969 ЦК).
 8. § 2. Товарні біржі
    форми товарних бірж законом не визначені. З урахуванням ряду положень Закону про товарні біржі, а також практики створення товарних бірж слід укласти, що вони можуть створюватися у формі господарських товариств і некомерційних партнерств. Відповідно до п.3 ст. 11 та п.3 ст. 14 Закону про товарні біржі частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі не може перевищувати десяти
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    форми вони опосередковуються не договором банківського вкладу, а іншими цивільно-правовими дого-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 200 злодіями. З п. 1 ст. 835 ЦК та п. 1 ст. 5 Закону «Про банки і банківську діяльність» випливає, що, по-перше, банківської операцією є не будь-яке залучення грошових коштів
 10. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
    форми і види страхування, підстави виникнення, зміст страхового зобов'язання та інші питання, оскільки вони розглянуті в § 4 гл. VIII «Договори з надання послуг» підручника «Комерційне право» (СПб., 1997). [3] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.2. СПб., 1908. С.360-361. [4] Райхер В.К. Суспільно-історичні типи страхування. М.,-Л., 1947. С. 149; Л. Ван Ден Берг.
© 2014-2022  yport.inf.ua