Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Зобов'язання із заподіяння шкоди по праву окремих країн


У Франції існує система генерального делікту. Згідно ст. 1382 ФГК, яке б то не було дію, що заподіює шкоду іншій особі, зобов'язує того, з чиєї вини шкоду стався, до його відшкодуванню.
Поряд з поняттям делікту в ФГК використовується також поняття квазіделікти. Різниця між ними проводиться судовою практикою залежно від форми вини заподіювача шкоди (делінк-вента): навмисні протиправні дії вважаються делікт, а необережні - квазіделікти. Однак практичного значення даний розподіл не має, оскільки відносно тих і інших встановлені однакові правові наслідки.
Відповідно до ФГК деліктна відповідальність може наступити не тільки за власні дії (ст. 1381, 1382), а й за дії інших осіб. Так, зокрема, батьки несуть відповідальність за шкоду, заподіяну проживають з ними неповнолітніми дітьми; наставники - за шкоду, заподіяну їх учня-
15 Зак. № 474
433
ми; наймачі - за шкоду, заподіяну працівниками в ході виконання ними своїх обов'язків (ст. 1384). Крім того, ст. 1384 ФГК містить загальне правило про відповідальність за шкоду, заподіяну речами. Ця загальна норма доповнена двома спеціальними:
про відповідальність за шкоду, заподіяну тваринами (ст. 1385), і про відповідальність за шкоду, заподіяну руйнуванням будови внаслідок недоліків ремонту або дефектів споруди (ст. 1386).
У разі деліктної відповідальності за власні дії застосовується презумпція невинності, тобто вина делінквент повинна бути доведена потерпілим.
Така ж презумпція діє і відносно наставників при покладанні на них відповідальності за шкоду, заподіяну учнями. В інших випадках відповідальності за чужі дії встановлена презумпція вини делінквент, яка може бути як опровержімие, так і незаперечною. Наприклад, батьки звільняються від відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітніми дітьми, якщо доведуть, що вони не могли запобігти настанню шкоди (опровержімие презумпція). Відносно відповідальності наймачів за шкоду, заподіяну працівниками, діє незаперечна презумпція вини: вони позбавлені можливості доводити свою невинність і звільняються від відповідальності, тільки коли доведуть відсутність вини працівника.
Встановлена ФГК відповідальність за шкоду, заподіяну речами, носить об'єктивний характер, тобто настає без вини делінквент. Така ж відповідальність виникає і на підставі спеціальних законів за шкоду, заподіяну в окремих областях діяльності. Проте теза про об'єктивний характер такої відповідальності не є безперечним. У доктрині існує думка, що і в зазначених випадках відповідальність делінквент базується на незаперечною презумпції провини.
Особливістю французької концепції є відсутність чіткого розмежування між поняттями провини і протиправної дії як умов настання деліктної відповідальності. Протиправність дії, як правило, розглядається в якості одного з елементів провини.
Традиційним елементом провини вважається також деліктоспо-собность заподіювача шкоди. Однак її значення для настання відповідальності зменшилася у зв'язку з включенням до ФГК в 1968 році ст. 489-2, що встановила, що душевнохворі самі несуть відповідальність за заподіяну ними шкоду.
При визначенні розміру підлягає відшкодуванню шкоди повинна враховуватися і вина самого потерпілого. ФГК не містить прямих вказівок на цей рахунок. Однак судова практика шляхом тлумачення ст. 1382 ФГК виробила поняття спільної провини (faute commune) делінквент і потерпілого, за наявності якої розмір відшкодування відповідно зменшується.
ГГУ містить більш детальну порівняно з ФГК регламентацію зобов'язань із заподіяння шкоди. Чи не встановлюючи загального
434
поняття цивільного правопорушення (генерального делікту), ГГУ формулює ряд окремих фактичних складів правопорушень. До них відносяться: посягання на життя, тілесну недоторканність, здоров'я, свободу, власність або яке-небудь інше право (абз. 1 § 823), порушення норм закону, що охороняє особисту безпеку інших осіб (абз. 2 § 823); поширення неправдивих тверджень , що завдають шкоди діловій репутації підприємця або тягнуть за собою будь-які несприятливі наслідки для його майнового стану (§ 824); примус жінки до позашлюбного співжиття шляхом обману, погроз або зловживання її залежним становищем (§ 825); порушення посадовою особою службових обов'язків щодо третьої особи (§ 839).
Однак з наведеної формулювання абз. 1 § 823 випливає, що деліктна відповідальність настає і в разі заподіяння шкоди будь-яким іншим протиправним дією. Ця обставина, по суті, зближує німецьку систему зобов'язань із заподіяння шкоди з системою генерального делікту. Вельми загальне формулювання складу правопорушення міститься і в § 826, що передбачає відповідальність за умисне заподіяння шкоди способом, противним «добрим звичаям».
Більш детальна регламентація складів правопорушень не є єдиною відмінністю німецькій концепції деліктної відповідальності від французької. Так, поняття протиправності (Rechtswidrigkeit) розглядається в праві ФРН незалежно від вини делінквент (Verschulden). Дія або бездіяльність заподіювача шкоди є протиправним, якщо воно порушує норму об'єктивного права. При цьому дії делінквент передбачаються протиправними, якщо він не доведе, що мав достатні юридичні підстави надходити таким чином (наприклад, у випадках необхідної оборони, згоди самого потерпілого і т. п.). Вина ж розуміється як суб'єктивне ставлення заподіювача шкоди до своєї протиправної дії або бездіяльності.
ГГУ, як і ФГК, встановлює в ряді випадків обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну діями інших осіб - неповнолітніх (§ 832), а також осіб, на яких покладено виконання якої-небудь справи (§ 831) . Чи не формулюючи загального правила про відповідальність за шкоду, заподіяну речами, ГГУ містить два спеціальних правила: про відповідальність власників тварин (§ 833, 834) і про відповідальність за шкоду, заподіяну руйнуванням будівлі в результаті його конструктивних дефектів або неналежного утримання (§ 836-838).
Тягар доведення наявності чи відсутності вини у зазначених випадках розподіляється в основному аналогічно французькому праву. Численні спеціальні закони, що регламентують відповідальність за шкоду, заподіяну в окремих областях діяльності (транспорт, використання атомної енергії та ін.), встановлюють безвіновную відповідальність делінквент.
435
При встановленні причинно-наслідкового зв'язку між протиправною дією і шкодою судова практика ФРН керується теорією адекватної причинного зв'язку, що з'явилася в Німеччині на початку XX століття і що зробила помітний вплив на правові системи інших розглянутих країн. Рішення суду, в основі якого лежить неправильне застосування зазначеної теорії, представляє собою помилку в праві (а не у факті) і, отже, може бути переглянуте вищим судом. З питанням про причинного зв'язку тісно стикається проблема вини потерпілого. На відміну від ФГК, ГГУ містить пряму вказівку на те, що розмір відшкодування може бути зменшений залежно від того, в якій мірі винні дії потерпілого сприяли настанню шкоди (§ 254).
Законодавство Швейцарії в частині, що стосується регулювання зобов'язань із заподіяння шкоди, встановлює ряд складів правопорушень, багато в чому збігаються з складами, передбаченими ГГУ. Водночас абз. 1 ст. 41 ШОЗ встановлює відповідальність за шкоду, заподіяну будь-яким протиправним дією.
Умови настання деліктної відповідальності, встановленої швейцарським законодавством, аналогічні тим, які існують в праві ФРН. Широке застосування, зокрема, має теорія адекватної причинного зв'язку. Особливістю швейцарського права є встановлена ст. 44 ШОЗ можливість на розсуд суду зменшити розмір відшкодування або взагалі відмовити у відшкодуванні збитку в залежності від майнового стану при-чінітеля шкоди. Це правило, однак, не застосовується у разі наміру або грубої необережності делінквент.
В англо-американському праві не склалося загального поняття цивільного правопорушення. Система зобов'язань з заподіяння шкоди являє собою сукупність окремих фактичних складів (torts), вироблених судовою практикою протягом тривалого часу. Ця система нагадує систему, що існувала в римському праві, в тому сенсі, що потерпілий для захисту свого права повинен підвести домагання під певний склад правопорушення, в іншому випадку воно може залишитися без правового захисту. Велика кількість і фрагментарність різних за характером і колу регульованих відносин фактичних складів не дозволяють дати їх строгу наукову класифікацію.
Розглянемо найважливіші з них.
Trespass - один з найбільш широких і найдавніших складів, що охоплює заподіяння шкоди як особистості (trespass to the person), так і майну - спонукуваному (trespass to goods) і нерухомого (tresspass to land). Останні два різновиди цього складу є підставами позовів, спрямованих на захист права власності та володіння. Trespass to goods включає такі правопорушення, як conversion (неправомірне привласнення дви-
436
жімих речей) і detinue (неправомірне утримання рухомих речей).
Важливе місце в числі правопорушень, які зачіпають право власності, займає nuisance (злочинність), що полягає у вчиненні дій, які створюють труднощі або перешкоди в користуванні майном. Якщо при цьому ущемляються інтереси певної особи, то має місце «приватна злочинність» (private nuisance), якщо ж незручність або неспокій створюються для невизначеного кола осіб, то в наявності «публічна злочинність» (publie nuisance). Позови, засновані на даному правопорушення, останнім часом знаходять застосування в галузі захисту навколишнього середовища.
Зміст trespass to the person полягає в порушенні тілесної недоторканості особи. Сюди відносяться загроза фізичним насильством (assault), насильство (battery), незаконне позбавлення волі (false imprisonment).
До правопорушень, що зачіпають честь і добре ім'я особи, відноситься дифамація (наклеп), яка може існувати в двох формах: поширення компрометуючих відомостей шляхом публікації, зображення і інших аналогічних засобів (libel) і усного поширення компрометуючих відомостей без використання радіомовлення і телебачення (slander).
До правопорушень, спрямованим проти договірних відносин і підприємницької діяльності третіх осіб, відносяться схиляння до порушення договору, змова (conspiracy), втручання у справи чужої підприємства (interference with business).
В системі окремих складів правопорушень, яка не є застиглою і постійно розвивається шляхом появи нових і розширення вже відомих складів, особливе місце належить такому правопорушенню, як недбалість (negligence). Воно полягає в порушенні обов'язки проявляти «розумну обачність» щодо особистих і майнових прав інших осіб, в результаті чого останнім наноситься збиток. Зазначений склад правопорушення, створений судовою практикою лише в XIX столітті, отримав широке поширення і має тенденцію до розширення сфери застосування, в тому числі за рахунок інших складів (насамперед nuisance). Разом з тим слід мати на увазі, що в англійському праві проводиться чітке розмежування між недбалістю як самостійним складом правопорушення і недбалістю як формою вини заподіювача шкоди. Вина у формі недбалості може входити до складу інших правопорушень, наприклад trespass.
У більшості складів правопорушень, відомих англо-американському праву, вина у формі умислу (intention) або недбалості є необхідною умовою відповідальності. Проте у ряді випадків загальне право і спеціальне законодавство передбачають відповідальність і незалежно від вини заподіювача шкоди (так звана «сувора» відповідальність - strict liability). Основоположним прецедентом, загальним чином фор-
437
мулірующее правило про відповідальність без вини, є рішення у справі Rylands v. Fletcher (1868 р.).
У даному спорі власники млина - Райлендс і його партнер, - маючи намір спорудити резервуар для постачання млини водою, найняли для цієї мети кваліфікованого інженера. Під час проведення робіт будівельники натрапили на штольні, заповнені грунтом, про існування яких раніше відомо не було. Підрядник не ізолював зазначені штольні, і через них вода при наповненні резервуара затопила шахти, що належали сусідові Флетчеру. Йому не вдалося довести недбалість з боку відповідачів, однак суд вирішив, що вони повинні відшкодувати збиток.
Таким чином, ratio decidendi, сформульоване в розглянутому прецеденті, покладає на власника земельної ділянки обов'язок відшкодувати будь-які збитки, що є природним наслідком приміщення або накопичення ним на своїй ділянці незвичайним способом чого-небудь такого, що здатне заподіяти шкоду, вийшовши з-під контролю. Звільнитися від відповідальності в цій ситуації можна, лише довівши наявність обставин непереборної сили, вини потерпілого чи третьої особи.
  Особливістю англо-американського права є можливість відшкодування так званого номінального збитку {nominal damages}, що представляє собою символічну суму (наприклад, 1 або 20 шилінгів), що присуджується судом позивачеві в якості підтвердження факту порушення його прав, хоча він і не поніс ніякого реального збитку. Номінальний збитки підлягає відшкодуванню лише стосовно окремих складам правопорушень, таким, наприклад, як всі різновиди trespass.
  Новим явищем в англо-американському деліктному праві стало використання при визначенні розміру підлягає відшкодуванню шкоди критерію можливості передбачення настання шкідливого результату. Відповідно до цього критерію на заподіювача шкоди покладається обов'язок відшкодувати лише той збиток, який міг бути предвиден в даних обставинах «розумною людиною».
  У праві США склався інститут відповідальності виробника за шкоду, заподіяну дефектами продукції (product liability). Поява цього інституту викликано потребою створити в умовах масового виробництва споживчих товарів певну правову основу для покладання відповідальності на виробника перед кінцевим споживачем продукції, який за наявності широко розвиненою торгової мережі, як правило, не полягає у договірних відносинах з виробником. Вперше принцип відповідальності виробника був сформульований судовою практикою у справі MacPherson v. Buick Motor Co. (1916 р.), в якому була визнана деліктна відповідальність компанії з виробництва автомобілів за шкоду, заподіяну третій особі (не пов'язаній з виробником договірними відносинами) в результаті дефектів виготовленої продукції. В останні два десятиліття від
  ветственность виробника стала переважно кваліфікуватися як безвинної деліктна відповідальність (strict liability in tort).
  Концепція відповідальності виробника знайшла відображення і в праві інших капіталістичних країн. Зазначений інститут є одним з найбільш динамічно розвиваються інститутів сучасного буржуазного деліктного права. Так 25 липня 1985 р. в ЄЕС була прийнята директива, спрямована на гармонізацію правових систем країн Співтовариства у сфері захисту споживачів, що зазнали збитків від дефектів продукції. Правила директиви покликані доповнити існуючі в державах-членах правові засоби захисту споживача і встановлюють у принципі безвіновную відповідальність продуцентів за шкоду, що виник в результаті заподіяння смерті, ушкодження здоров'я або майна, використовуваного для особистого споживання, не торкаючись, таким чином, моральної шкоди та упущеної вигоди .
  У ст. 7 директиви викладені обставини, довівши наявність яких продуцент може проте уникнути відповідальності, зокрема, коли «рівень наукового і технічного знання в момент, коли продукція була випущена в обіг, не був такий, щоб дозволити виявити дефект».
  Це останнє правило не було одностайно сприйнято в країнах ЄЕС. І якщо воно створює основу для виключення відповідальності виробників в ФРН, Великобританії і деяких інших країнах, то в інших, і зокрема у Франції, воно до уваги не береться (оскільки директива не перешкоджає встановленню більш жорстких правил), що призводить до режиму абсолютної відповідальності . Таким чином, в цьому важливому питанні уніфікації не досягнуто.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Зобов'язання з заподіяння шкоди по праву окремих країн"
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
    зобов'язаннями і способу кредитування. Такі, наприклад, товаророзпорядчі цінні папери, векселі, чеки. Участь у зверненні таких цінних паперів позбавляє від необхідності фізичного переміщення товарів і грошових коштів від Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 167 одних суб'єктів до інших. Враховуючи ж обсяги
 2. § 9. Комерційна концесія
    зобов'язань, які обмежують свободу дій контрагентів. Подібні обмежувальні умови не можуть бути безмежними і повинні підкорятися вимогам законодавства про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності під страхом їх недійсності. Зокрема, нікчемними є умови, які надають правовласнику право визначати ціну продажу товару
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    зобов'язань, тому їх застосування можливе при порушенні зобов'язань за участю підприємців, але з урахуванням як загальних, так і спеціальних правил, встановлених для Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 448 відповідних видів і підвидів зобов'язань. Так, згідно зі ст. 866 ЦК у випадках невиконання або
 4. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    зобов'язаннями, опосредующим міжнародний торговий оборот. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів, права та обов'язки сторін, а також юридичні засоби захисту їх інтересів з достатньою докладністю викладені у Віденській конвенції 1980 Оферта в договорі міжнародної купівлі-продажу. Для укладення будь-якого договору, включаючи купівлю-продаж (у тому числі в
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    зобов'язального права ", - в основному вступила в силу з 1 січня 1995 р. частка другого Кодексу, представлена єдиним розділом" Окремі види зобов'язань ", вступила в силу з 1 березня 1996 Частина третя Кодексу, до якої увійшли два розділи -" Спадкове право "і" Міжнародне приватне право ", - вступила в силу з 1 березня 2002 р. Нарешті, набуття чинності частини четвертої, що складається з
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    зобов'язальні права ". У романо-германської правової системи під річчю прийнято розуміти тілесне чи матеріальне благо. Всі речі класифікуються на складні і прості, головну річ і приналежність, плоди і доходи, ділені й неподільні речі. Згідно ст. 516 Французького Цивільного кодексу" майно ділиться на рухоме і нерухоме ". До нерухомості належить майно, яке є
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    зобов'язання, яке тягне за собою відповідні наслідки. Особливі правові наслідки настають і тоді, коли продавець при укладенні договору був поставлений покупцем до відома про конкретну мету придбання товару, але, незважаючи на це, передав покупцеві товар, непридатний для використання у відповідності з вказаними цілями. У даному випадку підстави для застосування ст. 178 ГК
 8. § 4. Суб'єкти зобов'язання
    зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб) (п. 3 ст.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. EX OFFICIO [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку 22. EX SITU [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. HABEAS CORPUS [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу,
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зобов'язання перед людством 20. Ex aequo et bono [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. Ex officio [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку 22. Ex situ [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. Habeas corpus [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу,
© 2014-2022  yport.inf.ua