Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зобов'язання по страхуванню цивільної відповідальності

Страхування цивільної відповідальності - вид майнового страхування, об'єктом якого є майнові інтереси, пов'язані з обов'язком відшкодувати заподіяну іншим особам шкоду (1). Страхування цивільної відповідальності володіє значною специфікою, яка проявляється у двох відносно самостійних його підвидах: страхуванні відповідальності за заподіяння шкоди (ст. 931 ЦК) і страхуванні відповідальності за договором (ст. 932 ЦК).
---
(1) Представляються марними побоювання, що страхування цивільної відповідальності здатне "переродити" саму сутність даного інституту, оскільки компенсаторно-відновлювальні страхові механізми неминуче будуть відводити цивільно-правову відповідальність від її класичного винного початку. Насправді система захисту приватних майнових інтересів учасників цивільного обороту завжди буде багатокомпонентної, де кожен її елемент покликаний виконувати свої власні функції та призначення, що не конкуруючи, а доповнюючи один одного.
Легальна конструкція страхування відповідальності за заподіяння шкоди передбачає, що за договором страхуванню підлягає ризик відповідальності за зобов'язаннями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, самого страхувальника чи іншої особи, на яку така відповідальність може бути покладена (п. 1 ст. 931 ЦК).
Договір страхування ризику деліктної відповідальності передбачає особливий склад його учасників. Особою, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований, може бути як сам страхувальник, так і інша особа, на яку така відповідальність може бути покладена. Таке застрахована особа (при розбіжності його із страхувальником) має бути назване в договорі страхування; в іншому випадку буде вважатися застрахованим виключно ризик відповідальності самого страхувальника (п. 2 ст. 931 ЦК). Страхувальнику належить право заміни застрахованої особи відповідно до п. 1 ст. 955 ГК, а страховикові у зв'язку із зміною однієї з істотних умов договору (п. 1 ст. 942 ЦК) надані можливості, передбачені ст. 959 ГК.
В якості вигодонабувача, тобто особи, на користь якої укладено договір, завжди виступає тільки потенційний потерпілий (особа, якій може бути завдано шкоди) (п. 3 ст. 931 ЦК). Таким чином досягається безпосередня мета даного страхування - відновлення майнової сфери потерпілого - і тільки потім віддалена - забезпечення майнової потреби страхувальника або іншої особи (заподіювача шкоди), пов'язаної з мінімізацією витрат з відшкодування заподіяної шкоди (або принаймні їх рівномірним тимчасовим розподілом). Оскільки в момент укладання договору страхування позадоговірної відповідальності вигодонабувач заздалегідь невідомий (він стає відомим лише при настанні страхового випадку), даний договір укладається без вказівки імені або найменування вигодонабувача.
Завжди займаючи становище уповноваженої особи, вигодонабувач проте має право пред'явити вимогу про відшкодування шкоди в межах страхової суми безпосередньо страховику тільки в трьох випадках:
- при обов'язковості даного страхування ;
- за наявності спеціальної вказівки закону;
- при встановленні даної умови у самому договорі страхування (п. 4 ст. 931 ЦК).
У всіх інших випадках вимагати надання страхового відшкодування може лише сам страхувальник. Подібне обмеження навряд чи є виправданим, оскільки страхувальник, який одержав страхове відшкодування, зобов'язаний в силу імперативного припису закону передати його вигодонабувачу у повному обсязі та безумовно (1).
---
(1) Слід погодитися з думкою В.А. Рахмилович про те, що правило п. 4 ст. 931 ГК створює труднощі цивільно-правової кваліфікації складаються при цьому відносин страхувальника і вигодонабувача, а також особливу процесуальну ситуацію (див.: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / Відп. Ред. О.Н. Садиков. М., 2004. С. 631 - 633; Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний) / Відп. ред. О.Н. Садиков. С. 613 - 614).
Об'єктом страхування позадоговірної відповідальності виступають майнові інтереси страхувальника (чи інших відповідальних осіб), пов'язані з його обов'язком відшкодувати заподіяну його діями шкоду життю, здоров'ю або майну потерпілого. Страхуванням охоплюються лише випадки невинного заподіяння шкоди, за винятком заподіяння шкоди життю і здоров'ю (п. 2 ст. 963 ЦК), що продиктовано, враховуючи характер порушених благ, необхідністю максимального забезпечення інтересів потерпілого. Перетворення в цьому випадку страхування деліктної відповідальності на інструмент звільнення від наслідків власного винного поведінки виключається застосуванням суброгации (п. 1 ст. 965 ЦК).
Однак як загальне правило суброгация в договорі страхування відповідальності за заподіяння шкоди неприпустима з наступних причин: по-перше, сам страхувальник як заподіювач шкоди залишається суб'єктом внедоговорного зобов'язання, існуючого між ним і потерпілим (вигодонабувачем), до відшкодування різниці між страховим відшкодуванням і фактичним розміром шкоди (ст. 1072 ЦК) відповідно до принципу повного відшкодування заподіяної шкоди (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ЦК), по-друге, при допущенні суброгации даний принцип зобов'язував би страхувальника до подвійної виплаті - сплату страхової премії та відшкодування потерпілому (вигодонабувачу) збитку, що не покритого страховим відшкодуванням, а також до суброгаціонним виплатах страховикові. Це тягне, з одного боку, заперечення (або принаймні спотворення) ризикового характеру будь-якого страхування, а з іншого - безпідставне збагачення страховика.
Зважаючи на неможливість визначення точного розміру страхового інтересу в договорі страхування позадоговірної відповідальності страхова сума визначається сторонами на їх вільним розсуд (п. 3 ст. 947 ЦК). У кожному конкретному договорі сторони встановлюють граничну суму відшкодування - ліміт прийнятих на себе страховиком зобов'язань по страхових виплатах при настанні страхового випадку (ліміт відповідальності).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зобов'язання по страхуванню цивільної відповідальності "
 1. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  зобов'язання і вимоги до службового поводження; берегти муніципальне майно, у тому числі надане йому для виконання посадових обов'язків та ін Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації" (ст . 11) встановлено обмеження, пов'язані з муніципальною службою. Муніципальний службовець не має права: займатися іншою оплачуваною діяльністю,
 2. § 1. Поняття комерційного права
  зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не доведе, що належне виконання
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  зобов'язанням. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Якщо сторони не можуть прийти до такої угоди, то, за загальним правилом, їх не можна спонукати укласти між собою договір. Природно, мається на увазі виключно легальний спосіб такого спонукання - через арбітражний суд.
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 5. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва є
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зобов'язання. Договором купівлі-продажу зазвичай визначається термін виконання обов'язку передати товар і порядок його оплати. Так, відповідно до ч. 1 ст. 486 ГК, товар повинен бути оплачений покупцем безпосередньо до або після передачі йому товару, якщо інший порядок плати не предумотрен ГК, законами, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання.
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів
 8. § 4. Страхування
  зобов'язання з добровільного страхування є тільки волевиявлення сторін - учасників відносини. При обов'язковому страхуванні на страхувальника законом покладається обов'язок у певних випадках стати учасником страхового зобов'язання, застрахувати життя, здоров'я, майно інших осіб або свою цивільну відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок
 9. § 6. Комісія
  зобов'язання, що виникає з цього договору, носить складний характер: різняться внутрішні відносини, що встановлюються між комісіонером і комітентом, з одного боку, і зовнішні, ті, в які вступає комісіонер з третіми особами, виконуючи доручення комітента. Права і обов'язки за угодами, що укладаються комісійний-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. -
 10. § 7. Агентування
  зобов'язання не укладати аналогічних агентських договорів з іншими агентами, що діють на визначеній у договорі території, або утримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності, аналогічної діяльності, що становить предмет агентського договору. Для агента може бути передбачено зобов'язання не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських
© 2014-2022  yport.inf.ua