Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ ПРО позику, банківський кредит і факторинг. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ УТВОРЕНЬ. Книга п'ята. Том 1, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Зобов'язання на стороні кредитора

З моменту укладення кредитного договору на стороні кредитора виникає обов'язок надати позичальнику грошові кошти у розмірі та на умовах, передбачених договором (п. 1 ст. 819 ЦК), позичальникові ж належить право вимагати від кредитора видачі відповідної суми кредиту.
Не можна не помітити, що названа обов'язок банку з надання кредиту, та й право позичальника вимагати його видачі мають відомим своєрідністю. З цього приводу, наприклад, Е.А. Суханов пише: "Особливістю кредитних відносин є можливість односторонньої відмови від виконання укладеного договору з боку як кредитора, так і позичальника (п. п. 1 і 2 ст. 821 ЦК). Ця обставина суттєво послаблює консенсуальну природу кредитного договору, певною мірою зближуючи його з реальним договором позики "" * ".
---
"*" Цивільне право: Підручник. У 2 т. Т. II. Напівтім 2 / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 226.
Навпаки, деякі автори не вбачають будь-якого своєрідності зобов'язання на стороні банку-кредитора з надання кредиту, вважаючи його звичайним грошовим зобов'язанням. Так, Л.Г. Єфімова вказує: "Оскільки предметом кредитного договору є гроші, зобов'язання банку носить грошовий характер" "*".
---
"*" Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. С. 523.
Нам вже доводилося відзначати, що у вітчизняному дореволюційному цивільному праві, а також у радянських законодавстві та доктрині в перші післяреволюційні роки (в умовах дії ДК 1922 р. аж до кредитної реформи 1930 - 1931 рр..) , коли договір про відкриття кредиту зізнавався попереднім договором про майбутнє позику, що випливає з такого договору обіцянку банку-кредитора видати суму позики позичальнику розглядалася в якості особливого зобов'язання, що відрізняється від інших договірних зобов'язань. Наприклад, у матеріалах Редакційної комісії, що підготувала вже згадуваний проект Цивільного уложення, ми знаходимо судження про те, що істотною особливістю зобов'язання обіцянки позики слід визнати ту обставину, що за попереднім договором про позику "боржником є та сторона, яка, по остаточному договором, повинна придбати якість верителя "" * ".
---
"*" Цивільне укладення. Проект Височайше заснованої Редакційної Комісії зі складання Цивільного Уложення / Под ред. І.М. Тютрюмова. СПб., 1910. С. 464.
Ще більш певним чином формулює свою думку Р.І. Карімуллин, який вважає, що "в кредитному договорі угоду сторін дає поштовх достатньої сили для приведення в дію механізму позикового зобов'язання, а гроші використовуються як засіб погашення боргу банку перед позичальником. З цієї причини обов'язок кредитора з передачі капіталу повинна бути визнана грошовим зобов'язанням, чого не можна сказати про аналогічну передачу грошей за договором позики "" * ". З цього робилися досить серйозні висновки про те, що угода про укладення в майбутньому договору не може бути віднесено до загальних постановам договірного права і що обіцянка передачі і прийняття майна не підпадає під загальні для всіх договорів правила . І саме у зв'язку з особливою правовою природою зобов'язання обіцянки позики вводилися спеціальні правила, спрямовані на його регулювання (а не навпаки), зокрема, норма про те, що зобов'язання надати позику, встановлене в попередньому договорі, втрачає силу, якщо згодом настали або вперше обявились верителя (кредитору) обставини, настільки значно погіршують майновий стан позичальника, що виникає небезпека втратити суму позики або її частина (ст. 1898 проекту ГУ).
---
"*" Карімуллин Р.І. Указ. соч. С. 17.
Див: Там же.
Аналогічна норма, згідно з якою особа, обещавшее надати позику, може за наявності сумнівів відмовитися від даної обіцянки в тому випадку, якщо майновий стан іншої сторони значно погіршиться, внаслідок чого задоволення вимоги про повернення позики опиниться під загрозою , до теперішнього часу збереглася в тексті Німецького цивільного положення (§ 610).
ДК 1922 р. також враховував специфіку зобов'язання обіцянки позики, наділяючи особа, яка зобов'язана за попереднім договором дати іншій борг, правом вимагати розірвання попереднього договору, якщо згодом майнове становище контрагента значно погіршиться (ст. 219). Коментуючи дану норму, М.М. Агарков підкреслював, що вона "містить стосовно до попереднім договором про позику так звану застереження про змінених обставинах (clausula rebus siс stantibus). Особа, зобов'язана дати в борг, мало на увазі, що його контрагент є кредитоспроможним". "Було б неправильно, - вважав М.М. Агарков, - не враховувати цієї обставини і зобов'язувати його до здійснення позики також і тоді, коли згодом майнове становище контрагента значно погіршиться" "*".
---
"*" Агарков М.М. Указ. соч. С. 83.
І сьогодні в чинному ЦК РФ є подібні спеціальні правила, які наділяють сторони кредитного договору правом відмовитися від надання чи отримання кредиту. І якщо право кредитора на відмову від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту обумовлено наявністю обставин, очевидно які свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в строк або буде повернута з порушенням з боку позичальника передбаченої договором обов'язку цільового використання кредиту, то аналогічне право позичальника (відмовитися від отримання кредиту) нічим не обумовлене, а лише обтяжене обов'язком повідомити кредитора до встановленого договором терміну надання кредиту (ст. 821 ЦК).
Включення в ГК РФ такого роду спеціальних правил, спрямованих на регулювання саме кредитного договору, настільки разюче відрізняються від загальних положень договірного права (наприклад, від норм ст. 310 ГК, що не допускає односторонньої відмови від виконання зобов'язання або односторонньої зміни його умов), можна пояснити лише реакцією законодавця на зазначене своєрідність зобов'язання з надання кредиту, що випливає з кредитного договору.
Та обставина, що нині кредитні правовідносини регулюються єдиним кредитним договором, а не складною договірної конструкцією, що складається з попереднього договору обіцянки позики і власне договору позики, не позбавляє зобов'язання кредитора з надання кредиту того своєрідності, яке було колись притаманне зобов'язанню обіцянки позики. І сьогодні кредитор, який прийняв на себе зобов'язання з надання кредиту, як колись обличчя, обещавшее дати в борг, потрапляє в положення боржника, хоча у виконаному їм кредитному договорі йому належить місце кредитора. Так само як і колись, не виключена можливість, що після укладення кредитного договору до моменту виконання кредитором зобов'язання з надання кредиту фінансове становище позичальника погіршиться настільки, що перспектива повернення виданої грошової суми виявиться малоймовірною.
У зв'язку з викладеним очевидно, що випливає з кредитного договору зобов'язання кредитора з надання кредиту не можна ставити в один ряд із зобов'язанням того ж позичальника з повернення отриманого кредиту (або, скажімо, покупця, який отримав товар за договором купівлі-продажу), об'єднуючи їх в одну категорію так званих грошових зобов'язань. Незважаючи на зовнішню схожість названих зобов'язань - всі вони складаються у передачі (наданні, сплату) грошових коштів, - за своєю правовою природою вони повинні бути визнані різними зобов'язаннями.
У юридичній літературі неодноразово робилися спроби як кваліфікації грошових зобов'язань, так і їх класифікації (поділу на різні групи за певними критеріями). Свого часу Л.А. Лунц пропонував під грошовим зобов'язанням в широкому сенсі слова розуміти "зобов'язання, предметом якого служать грошові знаки як такі", але тут же робив застереження, що до грошових зобов'язань не можуть ставитися "операції, що мають своїм предметом індивідуально-певні грошові знаки", а також " угоди купівлі-продажу, спрямовані на поставку певного виду монет або паперових грошових знаків ", оскільки" гроші в цьому випадку виступають в якості "товару" "*".
--- ---
"*" Лунц Л.А. Гроші та грошові зобов'язання в цивільному праві. М ., 1999. С. 103 - 104.
В.А. Бєлов визначає грошове зобов'язання як "цивільні правовідносини, змістом якого є право вимоги кредитора і кореспондуючий йому юридичний обов'язок боржника вчинити сплату або платежі, т . е. дія (або дії) з передачі певної (визначної) суми грошей (валюти) "" * ". Обгрунтовуючи необхідність класифікації грошових зобов'язань (поділу їх за видами), В.А. Бєлов пише:" Навряд чи зобов'язання купівлі-продажу буде абсолютно юридично еквівалентно зобов'язанню надати кредит. Обидва вони мають своїм змістом передачу у власність грошової суми, однак їхні цілі різні. Мета зобов'язання передати грошову суму в договорі купівлі-продажу - створити підставу для вимоги про передачу у власність предмета договору (речі); в кредитному ж договорі те ж дію переслідує метою виконання обов'язку з надання самого предмета договору " .
---
"*" Бєлов В.А. Грошові зобов'язання. М., 2001. С. 14.
Там же. С. 27.
Результатом класифікації, проведеної В.А. Бєловим, стало те, що всі регулятивні грошові зобов'язання (він виділяє також охоронні грошові зобов'язання, що виникають з такої підстави, як цивільне правопорушення) по цілі їх виникнення були розділені автором на дві групи: "1) зобов'язання передачі грошей як предмета договору (... тобто надання грошей є метою зобов'язання, спрямоване на одержання зустрічного задоволення), 2) зобов'язання передачі грошей як ціни договору (еквівалента, зустрічного задоволення ... тобто надання грошей має зустрічний, додатковий характер, направлено на погашення існуючого чи майбутнього боргу) "" * ". В результаті ж і зобов'язання з надання кредиту, і зобов'язання щодо повернення позики або кредиту були включені В.А. Бєловим в одну класифікаційну групу -" зобов'язання передачі грошей як предмета договору " .
---
"*" Там же. С. 28.
Бєлов В.А. Грошові зобов'язання. С. 30.
Представляється, що при розподілі В.А. Бєловим конкретних видів грошових зобов'язань за цілком обгрунтовано виділеним їм класифікаційним групам не була врахована специфіка зобов'язання з повернення позики або кредиту, яке, так само як і всі зобов'язання другої групи, характеризується насамперед спрямованістю на погашення існуючого боргу. Більш того, зобов'язання позичальника по поверненню отриманої позики (кредиту) являє собою універсальне грошове боргове зобов'язання, про що свідчить, наприклад, включення в ГК РФ норми, що допускає новацію всякого боргу саме у позикове зобов'язання: згідно з п. 1 ст. 818 ГК РФ по згодою сторін борг, що виник з купівлі-продажу, оренди майна чи іншого підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням. У зв'язку з цим класифікація грошових зобов'язань, запропонована В.А. Бєловим, потребує незначного уточнення переліку зобов'язань, що відносяться до другої класифікаційної групи - "зобов'язання передачі грошей як ціни договору", надання грошей за якими "направлено на погашення існуючого чи майбутнього боргу" (роль передачі грошей як ціни договору в цьому випадку виконує сплата позичальником кредитору винагороди за користування позикою або кредитом). Тільки в цьому випадку, нарешті , зобов'язання з надання кредиту за кредитним договором та зобов'язання з повернення кредиту (позики) будуть розведені по різних класифікаційних групах грошових зобов'язань, чим і буде підкреслено своєрідність зобов'язання з надання кредиту, що не має нічого спільного (крім його грошової форми) з борговими грошовими зобов'язаннями.
Є інший варіант вирішення розглянутого питання, який можна було б пояснити міркуваннями практичної доцільності виходячи з того, що ДК РФ містить цілий ряд спеціальних правил, спрямованих на регулювання саме боргових грошових зобов'язань (для яких використовується загальне позначення "грошові зобов'язання") і зовсім не розрахованих на будь-які інші зобов'язання, в тому числі й ті, які поміщені В.А. Бєловим в першу класифікаційну групу грошових зобов'язань (наприклад, ст. ст. 318, 319, 395 ЦК). У зв'язку з цим можна виділити поняття грошового зобов'язання у вузькому сенсі слова, розуміючи під ним саме боргове грошове зобов'язання, що дозволило б зобов'язання з надання кредиту, що виникає із кредитного договору, зовсім не визнавати таким грошовим зобов'язанням.
Саме так, як видається, надходить Л.А. Новосьолова, яка в якості критерію виділення категорії грошового зобов'язання пропонує розглядати "наявність у такому зобов'язанні цілі погашення грошового боргу", що дозволяє їй виключати зобов'язання з надання кредиту з кола грошових зобов'язань, оскільки " у зобов'язанні надати кредит мета передавальної гроші боку - придбати право вимагати їх повернення від боржника ", а не погашення зобов'язання" * ". Даний підхід до визначення кола грошових зобов'язань сприйнятий судово-арбітражної практикою. На підтвердження цього можна навести одне з роз'яснень, що містяться в п. 1 Постанови пленумів ВР і ВАС РФ N 13/14 (про сферу дії ст. 395 ЦК). Згідно з цим роз'ясненням ст. 395 ЦК України передбачає наслідки невиконання або прострочення виконання грошового зобов'язання, в силу якого на боржника покладається обов'язок сплатити гроші; положення даної статті не застосовуються до відносин сторін, якщо вони не пов'язані з використанням грошей як засобу платежу, засобу погашення грошового боргу.
  ---
  "*" Див: Новосьолова Л.А. Відсотки за грошовими зобов'язаннями. 2-е вид., Испр. і доп. М., 2003. С. 25 - 26.
  Правда, необхідно зробити дуже істотну обмовку: зазначений підхід до кваліфікації грошового зобов'язання (коли таким визнається тільки боргове грошове зобов'язання) не може претендувати на універсальне значення. Справа в тому, що деякі з містяться в ГК РФ норм, спрямованих на регулювання грошових зобов'язань, явно розраховані зовсім не тільки на боргові грошові зобов'язання, а й на зобов'язання з надання коштів, не переслідують мети погашення грошового боргу (тобто на грошові зобов'язання в широкому сенсі слова). До числа таких норм, наприклад, відносяться правила про місце виконання грошового зобов'язання (ст. 316 ЦК) або про валюту грошових зобов'язань (ст. 317 ЦК). Яким би своєрідністю не володіло зобов'язання банку з надання кредиту, що випливає з кредитного договору, але його належність до грошових зобов'язань в широкому сенсі слова (зобов'язаннями, спрямованим на передачу грошових коштів) означає, що і зазначене зобов'язання підпорядковується названим правилами ГК РФ.
  Істотним своєрідністю відрізняється і правове регулювання порядку виконання банком-кредитором свого зобов'язання з надання позичальникові суми кредиту. ГК РФ (п. 1 ст. 819), формулюючи відповідне зобов'язання банку, говорить про його обов'язки надати позичальнику грошові кошти (кредит) у розмірі та на умовах, передбачених договором, що не виключає, а, навпаки, передбачає використання сторонами кредитного договору різних форм надання (передачі) позичальникові грошової суми, обумовленої в договорі.
  Однак, мабуть, Банк Росії дотримується іншої думки, про що свідчить Положення про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями грошових коштів та їх повернення (погашення) N 54-П, затверджене Банком Росії 31 серпня 1998 (діюча в редакції, затвердженій Банком Росії 27 липня 2001 р. N 144-П). Відразу ж необхідно відзначити, що видання даного Положення, по всій ймовірності, переслідувало публічно-правові цілі, які полягають, як це передбачено в п. 1.1 Положення, у встановленні порядку здійснення банківських операцій з надання (розміщення) банками грошових коштів клієнтам, у тому числі іншим банкам, юридичним та фізичним особам, незалежно від того, мають вони чи не мають розрахункові, поточні, депозитні, кореспондентські рахунки в даному банку, і поверненню (погашенню) клієнтами банків отриманих грошових коштів, а також бухгалтерського обліку зазначених операцій. Що стосується частноправового аспекту відносин, пов'язаних з розміщенням кредитними організаціями грошових коштів, то в Положенні (п. 1.2) підкреслюється, що під розміщенням (наданням) банком грошових коштів розуміється укладення між банком і клієнтом банку договору, складеного з урахуванням вимог ГК РФ, а також те, що банк передає грошові кошти на умовах платності, терміновості і поворотності, а клієнт банку здійснює повернення отриманих коштів відповідно до умов договору.
  Проте дане Положення включає в себе певні правила, спрямовані на регулювання порядку і способів надання (розміщення) банками грошових коштів. Так, відповідно до п. 2.1 Положення надання (розміщення) банком грошових коштів здійснюється в наступному порядку: юридичним особам - тільки в безготівковому порядку шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий або кореспондентський рахунок (субрахунок клієнта-позичальника, відкритий на підставі договору банківського рахунку) , у тому числі при наданні коштів на оплату платіжних документів і на виплату заробітної плати; фізичним особам - у безготівковому порядку шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта-позичальника фізичної особи, під яким на увазі також рахунок з обліку сум залучених банком вкладів (депозитів) фізичних осіб у банку, або готівкою грошовими коштами через касу банку. Надання (розміщення) коштів в іноземній валюті як юридичним, так і фізичним особам має здійснюватися уповноваженими банками в безготівковому порядку.
  Названі правила викликали неоднозначне тлумачення в юридичній літературі. Деякі автори угледіли в них пряма заборона на надання суми кредиту в будь-якій іншій формі, крім зарахування наданої суми на банківський рахунок позичальника. Наприклад, Н.Ю. Рассказова пише: "Грошові кошти вважаються наданими позичальнику в момент їх зарахування на банківський рахунок позичальника. Пункт 2.1.1 Положення ЦБР N 54-П забороняє надавати кредит шляхом оплати боргів позичальника безпосередньо з його позичкового рахунку на банківські рахунки його кредиторів, минаючи розрахунковий рахунок позичальника . Верховний Суд РФ у вирішенні від 1 липня 1999 р. N ГКПІ99-484 визнав, що це правило не суперечить ст. 313 ГК "" * ".
  ---
  "*" Рассказова Н.Ю. Указ. соч. С. 548.
  Представляється, проте, що ніякої заборони надавати кредит "шляхом оплати боргів позичальника безпосередньо з його позичкового рахунку на банківські рахунки його кредиторів", як вважає Н.Ю. Рассказова, наведені правила не містять, а передбачають звичайний порядок надання кредиту. Дійсно, якщо в якості позичальника виступає юридична особа, то об'єктом кредитного договору можуть служити виключно безготівкові грошові кошти, а нормальний шлях їх надання позичальникові - зарахування зазначених безготівкових грошових коштів на банківський рахунок останнього. І на той випадок, якщо в кредитному договорі не передбачено інший порядок надання кредиту або сторонами не використовуються інші способи виконання зобов'язання, передбачені ГК РФ, кредит повинен надаватися саме шляхом зарахування відповідних грошових коштів на банківський рахунок позичальника.
  У тому випадку, коли зобов'язання з надання кредиту банком виповнюється шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок позичальника, момент виконання цього зобов'язання визначається в залежності від того, чи є позичальник власником рахунку, відкритого в банку, виступаючому в ролі кредитора. Якщо це так, то зобов'язання банку за кредитним договором буде вважатися виконаним у момент зарахування суми кредиту на цей рахунок при тому неодмінної умови, що позичальникові була надана фактична можливість розпорядитися отриманими коштами. Справа в тому, що раніше в судово-арбітражній практиці нерідко зустрічалися випадки, коли банки, користуючись своїм правом на безспірне списання заборгованості, передбаченим договором банківського рахунку, нерідко, зарахувавши кошти за кредитним договором на рахунок позичальника - власника рахунку, тут же списували їх своїм меморіальним ордером в рахунок погашення заборгованості, що утворилася за раніше укладеними кредитними договорами з цим же позичальником. У даному випадку кредит не міг бути визнаний наданим в силу того обставини, що грошові кошти не надійшли в розпорядження позичальника.
  Якщо ж позичальник не є власником рахунку, що обслуговується банком-кредитором, або кредитним договором передбачено, що сума кредиту повинна бути перерахована на рахунок позичальника, відкритий в іншому банку, зобов'язання з надання кредиту виповнюється банком шляхом переказу відповідної грошової суми в банк, обслуговуючий позичальника, для зарахування коштів на рахунок останнього. У цьому випадку моментом виконання зобов'язання з надання кредиту повинен вважатися момент надходження грошових коштів, перерахованих банком-кредитором на кореспондентський рахунок банку, що обслуговує позичальника, а не момент фактичного зарахування зазначених коштів на банківський рахунок позичальника. Правовою підставою такого підходу до визначення моменту виконання зобов'язання банку-кредитора з надання кредиту позичальнику шляхом банківського переказу суми кредиту на банківський рахунок позичальника в іншому банку служать правила про розподіл відповідальності між банками, які беруть участь у банківському перекладі при розрахунках платіжними дорученнями. Згідно ст. 865 ГК РФ банк, що прийняв платіжне доручення платника, зобов'язаний перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів для її зарахування на рахунок особи, зазначеного в дорученні, у строк, встановлений законом або договором.
  Назване законоположення отримало однозначне тлумачення в Постанові Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 19 квітня 1999 р. N 5 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з укладенням, виконанням та розірванням договорів банківського рахунку" "*" (п. 3), суть якого зводиться до того, що у банка-одержувача (обслуговуючого рахунок позичальника) з моменту зарахування коштів на його кореспондентський рахунок і отримання документів, які є підставою для зарахування коштів на рахунок одержувача, з'являється зобов'язання, засноване на договорі банківського рахунку з одержувачем коштів (у нашому випадку - з позичальником), по зарахуванню отриманої суми на рахунок останнього. Тому зобов'язання банку платника (у нашому випадку - кредитора) повинно вважатися виконаним в момент належного зарахування відповідної грошової суми на рахунок банку одержувача (тобто банку, що обслуговує банківський рахунок позичальника, на який за умовами кредитного договору повинна бути зарахована сума кредиту).
  ---
  "*" Див: Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, прийняті з квітня 1992 р. по листопад 2000 С. 28 - 32.
  Викладена позиція судово-арбітражної практики щодо визначення моменту виконання зобов'язання банком-кредитором з надання кредиту у випадку, коли сума кредиту повинна бути зарахована на рахунок позичальника в іншому банку, зустріла різні оцінки в юридичній літературі: від повної її підтримки до настільки ж повного заперечення. Наприклад, Л.Г. Єфімова вважає, що в наведеному випадку "момент виконання зобов'язання банку з надання кредиту повинен визначатися за правилами про момент виконання грошового зобов'язання при розрахунках платіжними дорученнями". "Отже, - робить висновок Л.Г. Єфімова, - кредит повинен вважатися наданими в момент зарахування його суми на кореспондентський рахунок банку, що здійснює розрахункове обслуговування позичальника. У кредитному договорі можна передбачити інший момент, коли кредит повинен вважатися наданими у розпорядження позичальника" " * ".
  ---
  "*" Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. С. 524.
  З таким висновком категорично не згоден Р.І. Карімуллин, який при вирішенні питання про момент надання кредиту пропонує виходити "з рівності учасників цивільно-правових відносин та основної мети (causa) кредитного договору". Грунтуючись на тому, що в силу п. 3 ст. 810 ГК РФ виконання самим позичальником зобов'язання щодо повернення кредиту пов'язане із зарахуванням коштів на рахунок позикодавця, Р.І. Карімуллин вважає, що "немає жодних підстав для того, щоб ставити банк в більш привілейоване становище порівняно з позичальником". Крім того, "якщо позичальник не отримав кредиту, залишається не реалізованою основна мета кредитного договору - надання капіталу для тимчасового використання. При цьому кредитор має можливість залучити банк позичальника до відповідальності, посилаючись на правило п. 2 ст. 866 ЦК. Отже, і в даному випадку ризик пробігу платіжних документів несе боржник за грошовим зобов'язанням, тобто в даному випадку банк-кредитор "" * ". Для підтвердження своєї позиції Р.І. Карімуллин посилається на досвід німецької судової системи. Він пише: "Для визначення моменту передачі суми кредитором позичальнику германська судова практика встановила на підставі параграфа 929 ГГУ таке положення: сума позики вважається отриманою позичальником, коли вона остаточно вибула з майна займодавца і в узгодженій формі остаточно приєднана до майна позичальника" .
  ---
  "*" Карімуллин Р.І. Указ. соч. С. 23.
   Там же.
  Позиція Р.І. Карімуллин, заснована на цивільно-правовому принципі рівності учасників кредитних правовідносин, представляється вельми симпатичною, але, на жаль, вона страждає деякими юридичними неточностями. Дійсно, в силу п. 3 ст. 810 ГК РФ, якщо інше не передбачено договором позики, сума позики вважається повернутою в момент передачі її позикодавцеві або зарахування відповідних грошових коштів на його банківський рахунок. Однак у випадку, коли позичальник для виконання свого зобов'язання перед банком-кредитором за кредитним договором повинен вдатися до банківського перекладу (наприклад, в тій же ситуації, коли його рахунок відкритий в іншому банку), відносини сторін, пов'язані з перерахуванням повертається суми кредиту, будуть регулюватися не загальною нормою ст. 810 ГК, а спеціальними правилами про розрахунки платіжними дорученнями, в тому числі що містяться в п. 1 ст. 865 Кодексу. Іншими словами, моментом виконання зобов'язання позичальника з повернення кредиту (як і у випадку з виконанням зобов'язання банку з надання кредиту в схожій ситуації) буде вважатися момент надходження відповідних коштів у банк, обслуговуючий кореспондентський рахунок банку-кредитора. Так що, як ми бачимо, ніяких підстав для висновку про нерівність сторін кредитного договору (у частині визначення моментів виконання ними своїх зобов'язань) насправді не є.
  Неправильним є також довід Р.І. Карімуллин про те, що у банка-кредитора, який перерахував суму кредиту на рахунок позичальника, відкритий в іншому банку, є можливість залучити цей банк (обслуговуючий рахунок позичальника) у разі незарахування або несвоєчасного зарахування надійшла в банк суми кредиту на рахунок позичальника до відповідальності на підставі п. 2 ст. 866 ГК РФ.
  По-перше, банк одержувача коштів при розрахунках платіжними дорученнями є адресатом банківського переказу і не відноситься до числа залучених банком платника для виконання операцій по перерахуванню грошових коштів банків, які тільки і можуть залучатися до відповідальності в порядку, передбаченому п. 2 ст. 866 ГК РФ. Навпаки, зобов'язання банку платника якраз і полягає в тому, щоб перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів (п. 1 ст. 865 ЦК).
  По-друге, навіть на банки, залучені банком платника для виконання операцій з перерахування грошових коштів та допустили порушення правил здійснення розрахункових операцій, відповідальність може бути покладена тільки на розсуд суду; загальним же правилом є покладення відповідальності, в тому числі за дії банків, залучених до участі в банківському перекладі, на банк платника, що прийняв платіжне доручення (п. п. 1 і 2 ст. 866 ЦК).
  І нарешті, по-третє, банк одержувача коштів (у нашому випадку - позичальника), не будучи банком, залученими банком платника до виконання операцій з перерахування грошових коштів, у разі незарахування або несвоєчасного зарахування надійшла в банк суми кредиту на рахунок позичальника несе відповідальність лише перед позичальником (як власником рахунку) і тільки за порушення зобов'язань, що випливають з договору банківського рахунку.
  Викладені тут контрдокази на аргументи Р.І. Карімуллин, як нам здається, одночасно свідчать про правильність позиції, виробленої судово-арбітражною практикою (дану позицію підтримує і Л.Г. Єфімова), яка визнає моментом виконання банком-кредитором зобов'язання з надання кредиту позичальникові, обслуживаемому іншим банком, момент надходження грошових коштів на кореспондентський рахунок відповідного банку.
  Тепер прийшов час повернутися до основного дискусійного питання, а саме про можливість виконання банком-кредитором зобов'язання з надання кредиту в іншому порядку, ніж шляхом зарахування відповідних грошових коштів на банківський рахунок позичальника. Хоча деякі вітчизняні автори, які пишуть про кредитному договорі, воліють зовсім не помічати проблеми, "створеної" Банком Росії, коли він включив до Положення про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями грошових коштів та їх повернення (погашення) від 31 серпня 1998 р. N 54-П (далі - Положення N 54-П) норму про те, що надання банком грошових коштів юридичним особам здійснюється "тільки в безготівковому порядку шляхом зарахування" грошових "коштів на розрахунковий або кореспондентський рахунок" (п. 2.1.1). Приміром, А.А. Вишневський пише: "Обов'язок банку надати кредит вважається виконаним, коли кредит надано в точній відповідності з умовами, зазначеними у договорі. Договір може передбачати різні форми надання кредиту: перерахування надається в кредит грошової суми на розрахунковий рахунок позичальника, на інший банківський рахунок позичальника, на банківський рахунок третьої особи, відкриття кредитної лінії, кредитування рахунку тощо Виконання банком цього обов'язку має (при замовчуванні про це в договорі) визначатися за загальними правилами про місце виконання грошового зобов'язання "" * ".
  ---
  "*" Вишневський А.А. Банківське право: Короткий курс лекцій. С. 77.
  Л.Г. Єфімова, навпаки, привертає увагу до означеної проблеми і пропонує шляхи її вирішення. Вона зазначає, що "такий спосіб виконання кредитного договору, як надання кредиту, минаючи розрахунковий рахунок позичальника, був вироблений банківської практикою як відповідь на спробу держави забезпечити збір податків за рахунок будь-яких надходжень на рахунки платників податків, не рахуючись з їх цільовим характером ... Тривале час держава робила спроби викорінити практику надання кредиту, минаючи розрахунковий рахунок позичальника, обмежуючи або забороняючи її в різних підзаконних нормативних актах. Враховуючи, що такі норми суперечили ГК РФ, час від часу кредитним організаціям вдавалося відстояти свої інтереси. Остання така спроба обмежити надання кредиту, минаючи розрахунковий рахунок, належить ЦБ РФ "" * ". Виходячи зі змісту "нещасливого" п. 2.1.1 Положення N 54-П, Л.Г. Єфімова приходить до висновку про те, що "Банк Росії встановив, що кредитні організації не можуть видавати кредит, минаючи розрахунковий рахунок позичальника, наприклад використовуючи конструкцію ст. 313 ЦК РФ", і вважає, що "така позиція Банку Росії ... суперечить чинному законодавству " .
  ---
  "*" Єфімова Л.Г. Банківські угоди: право і практика. С. 525.
   Там же. С. 526.
  Шляхи вирішення означеної проблеми Л.Г. Єфімова бачить, по-перше, у забезпеченні правильного тлумачення норми, що міститься в п. 2.1.1 Положення N 54-П, яка передбачає, "що сума кредиту підлягає зарахуванню на відповідний рахунок". "Однак її буквальне тлумачення, - підкреслює Л.Г. Єфімова, - не дає підстави для висновку, що цим рахунком є саме рахунок позичальника, а не його контрагента", по-друге, у визнанні тієї обставини, що "зобов'язання банку, що виникло в результаті укладення кредитного договору, як і будь-яке інше, може бути виконане, змінено або припинено будь-яким із способів, передбачених у відповідних статтях глав 22 - 24 і 26 ГК РФ ". Вважаючи, що в силу принципу свободи договору право вибору конкретного способу припинення зобов'язання з надання кредиту належить його сторонам, Л.Г. Єфімова стверджує, що "це право може бути обмежене лише на підставі федерального закону, але не нормативного акта Банку Росії" "*".
  ---
  "*" Там же.
  В цілому погоджуючись з позицією Л.Г. Ефимовой, ми все ж воліли б не загострювати проблему, яка розглядається, обмежившись лише правовою оцінкою правил, що містяться в п. 2.1.1 Положення N 54-П, і їх тлумаченням. Як зазначалося раніше, на наш погляд, зазначений пункт Положення N 54-П не містить (і в принципі не може містити!) Заборона на використання сторонами кредитного договору (і тим більше на застосування судами при розгляді відповідних спорів) загальних положень про порядок виконання цивільно -правових зобов'язань, що містяться в ГК РФ. Мета зазначеної норми може складатися лише у визначенні звичайного (нормального) порядку надання банками організаціям грошових коштів, коли вже мова йде про безготівкових грошових коштах (причому, помітьте, стосовно до всіх можливих форм їх розміщення).
  Серед перерахованих у Положенні N 54-П (п. 2.2) способів розміщення банками коштів поряд з разовим зарахуванням грошових коштів на банківські рахунки, видачею готівки фізичним особам, відкриттям кредитної лінії, участю банку в наданні (розміщенні) грошових коштів на синдикованій (консорциальной) основі передбачений і такий спосіб, як кредитування банківського рахунку позичальника, в тому числі шляхом оплати розрахункових документів останнього, за відсутності на ньому коштів, що зовсім не припускає попереднього зарахування коштів на банківський рахунок позичальника. Крім того, передбачений Положенням N 54-П перелік способів розміщення банками коштів є відкритим і допускає існування інших способів надання грошових коштів, що не суперечать чинному законодавству.
  Головна ж умова для визнання зобов'язання з надання кредиту виконаним з боку банку (незалежно від того, яким способом надаються грошові кошти - шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок або, навпаки, минаючи банківський рахунок позичальника) полягає в тому, що позичальник в результаті повинен отримати реальну можливість розпорядитися наданою йому сумою кредиту.
  Саме такий підхід характерний для сучасної судово-арбітражної практики, позиція якої, як обгрунтовано зазначається в юридичній літературі, відображена в наступному положенні: "... без надання доказів зарахування кредитних коштів на розрахунковий рахунок позичальника (за тієї умови, що позичальник мав можливість ними розпорядитися. - В.В.) або оплати його платіжних документів, які за сумами кореспондуватися б з виписками по позичкових рахунках, надання кредитів не може вважатися доведеним фактом "" * ".
  ---
  "*" Карімуллин Р.І. Указ. соч. С. 25.
  Таким чином, ще раз підкреслимо, що міститься в Положенні N 54-П правило про те, що надання коштів у безготівковій формі юридичним особам здійснюється шляхом їх зарахування на банківський рахунок, лише визначає звичайний порядок розміщення банками безготівкових грошових коштів, що не забороняє і не виключає використання сторонами кредитного договору різних форм виконання банком-кредитором зобов'язання з надання кредиту у розпорядження позичальника, в тому числі і не вимагають зарахування відповідних грошових коштів на рахунок позичальника.
  Однією з найпоширеніших форм надання кредиту, "минаючи розрахунковий рахунок позичальника", є перерахування банком на основі платіжних доручень позичальника третім особам коштів, що обліковуються на позиковому рахунку, відкритому банком на виконання кредитного договору. З позиції цивільного (зобов'язального) права зобов'язання банку-кредитора в цьому випадку має бути визнано виконаним належним чином, оскільки позичальникові була надана можливість розпорядитися відповідними грошовими коштами, що він і зробив, видавши банку платіжні доручення про їх перерахування своїм кредиторам чи іншим контрагентам за договорами . Виконанням зобов'язання банком не позичальнику, а уповноваженою позичальником третім особам відповідно до ст. 312 ГК РФ визнається виконання зобов'язання належному особі ("переадресування виконання"); у відносинах же між позичальником і вказаними третіми особами (його кредиторами) має місце покладання боржником виконання свого зобов'язання на третю особу (у нашому випадку в цій ролі виступає банк-кредитор) , передбачене ст. 312 Кодексу. Отже, з точки зору цивільного права розглянута форма надання кредиту повинна кваліфікуватися як один із способів належного виконання банком-кредитором свого зобов'язання, що випливає з кредитного договору. Що ж до деяких труднощів, які можуть зазнавати податкові та інші державні фіскальні та контролюючі органи в разі надання кредиту позичальникові-платнику податків, "минаючи його розрахунковий рахунок", то ці проблеми повинні вирішуватися в області публічного права і притаманними йому методами, а не шляхом деформації цивільно-правового регулювання майнового обороту.
  Положення N 54-П передбачає також деякі обмеження форм надання банками коштів фізичним особам, яке може здійснюватися, як зазначено в п. 2.1.2 Положення, "у безготівковому порядку шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта-позичальника фізичної особи, під яким в цілях цього Положення розуміється також рахунок з обліку сум залучених банком вкладів (депозитів) фізичних осіб у банку, або готівкою грошовими коштами через касу банку ".
  У сфері споживчого (роздрібного) кредитування громадян (яка в Росії, на відміну від багатьох розвинених країн, поки залишається поза сферою законодавчого регулювання) Банк Росії жорстко проводить лінію, що виключає можливість кваліфікації будь-яких правовідносин (у тому числі пов'язаних з оплатою банками товарів, придбаних громадянами у торгових організацій), при яких грошові кошти попередньо НЕ зараховуються банками на банківські рахунки або на рахунки депозитів громадян, в якості кредитних договорів. На підтвердження сказаного можна навести одне з роз'яснень Банку Росії, яке було дано у зв'язку із запитом Асоціації російських банків "*". Згідно із зазначеним роз'ясненням, встановлюючи порядок надання коштів фізичним особам, Банк Росії керувався нормами гл. 42 "Позика і кредит" (у тому числі ст. 819) ГК РФ, які однозначно визначають склад суб'єктів у відносинах, що виникають при укладенні кредитного договору - банк-кредитор і позичальник, а також предмет кредитного договору - надання банком-кредитором коштів (кредиту) позичальникові і виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором, в тому числі зі сплати відсотків за користування кредитом, тобто ст. 819 не передбачені взаємини ні банку-кредитора, ні позичальника - фізичної особи з третіми особами (наприклад, організацією торгівлі).
  ---
  "*" Див: лист Центрального банку Російської Федерації від 29 травня 2003 р. N 05-13-5/1941 "Про порядок надання кредитними організаціями грошових коштів" / / Довідкові правові системи.
  У зв'язку з викладеним, на думку Банку Росії, взаємини позичальника за кредитним договором з третіми особами, які не є стороною за кредитним договором (у тому числі з організаціями торгівлі) при використанні отриманого кредиту на цілі, визначені в кредитному договорі, не є предметом кредитного договору . Навіть у тих випадках, коли договорами, що укладаються між банками та фізичними особами, передбачається обов'язок банку з оплати споживчих товарів, придбаних фізичною особою, Банк Росії не вбачає кредитних правовідносин: як сказано в його роз'ясненні, "взаємовідносини сторін при здійсненні зазначеної операції не можуть розглядатися як "кредитні" і відповідно регулюватися ст. 819 "Кредитний договір" ГК РФ ".
  По всій видимості, Банк Росії вважає, що практика кредитування банками фізичних осіб при придбанні останніми споживчих товарів повинна бути обмежена використанням наступних схем: здійснення розрахунків за придбаний товар за допомогою банківських карт (з попереднім зарахуванням суми отриманого фізичною особою кредиту на його банківський рахунок (рахунок внеску (депозиту) на умови "до запитання")); здійснення оплати придбаного фізичною особою товару шляхом списання грошових коштів з рахунку вкладу (депозиту) як на підставі платіжного доручення фізичної особи, так і в безакцептному порядку на підставі платіжної вимоги організації торгівлі (залежно від умов договору вкладу), на який попередньо банком зарахований наданий фізичній особі кредит.
  При ознайомленні з наведеним "роз'ясненням" Банку Росії у всякого юриста, який знає (або, у всякому разі, повинен знати), що російське цивільне законодавство є кодифікований системою права і з цієї причини правове регулювання кредитного договору не обмежується правилами, що містяться в ст. 819 або в гол. 42 ГК РФ (є ще й загальні положення про договори і зобов'язання та порядок їх виконання, що включають в себе норми про покладання боржником виконання свого зобов'язання на третю особу (ст. 313 ЦК), про переадресування виконання (ст. 312 ЦК), про відступлення права вимоги (ст. ст. 388 - 390 ЦК) і переведення боргу (ст. ст. 391 - 392 ЦК), нарешті, про різні способи припинення зобов'язань (гл. 26 ЦК)), виникає питання: чому зобов'язання банку з видачі кредиту позичальникові - фізичній особі не може бути виконане кредитором шляхом оплати придбаних позичальником у торговельної організації споживчих товарів? Адже в цьому випадку дотримано головна вимога, що пред'являється до надання кредиту: позичальникові надається можливість розпорядитися відповідними грошовими коштами, і він ними фактично розпоряджається.
  На це питання у Банку Росії є вражаючий відповідь. Як сказано в листі від 29 травня 2003 р., "відносно питання застосування норм глав 22" Виконання зобов'язання ", 23" Забезпечення виконання зобов'язання ", 24" Зміна осіб у зобов'язанні "і 26" Припинення зобов'язання "Цивільного кодексу Російської Федерації до зобов'язань банку-кредитора з надання грошових коштів клієнту-позичальнику, що виникають з моменту підписання кредитного договору, слід зазначити, що перераховані норми цивільного права, з суті зазначених зобов'язань і сформованої практики ділового обороту, не можуть бути повною мірою застосовані до зобов'язань банку з надання кредиту "(?!).
  Ось так, буквально "одним розчерком пера", Банк Росії поставив під сумнів застосування зобов'язального права до одного з видів договірних зобов'язань - кредитним договором, а попутно залишив за собою право визначати, які норми ЦК РФ, що регулюють цивільно-правові зобов'язання, і в якій мірі можуть застосовуватися до зобов'язань банків з надання кредиту. Природно, такий підхід абсолютно неприйнятний! Очевидна також необхідність прийняття окремого федерального закону про споживче (роздрібному) кредитуванні громадян, який має містити звід спеціальних правил, що враховують особливості оформлення та виконання кредитних договорів, що укладаються банками з громадянами, в тому числі порядок надання кредитів громадянам, що включає в себе різні форми і способи виконання банками відповідних зобов'язань. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Зобов'язання на стороні кредитора"
 1. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
    зобов'язань клієнта перед фінансовим агентом. Елементи договору. Сторонами договору фінансування під відступлення грошової вимоги є фінансовий агент і клієнт. Стаття 825 ЦК обмежує коло осіб, здатних виступати в якості фінансового агента. Цю роль можуть виконувати, перш за все, банки та інші кредитні організації. Ці суб'єкти мають право виступати в якості фінансових агентів
 2. 67. ПОНЯТТЯ І ВИДИ вербальні КОНТРАКТІВ
    зобов'язальні відносини словами, тобто договір, який отримує зобов'язуючу силу з моменту виголошення певних фраз. Види вербальних контрактів: 1) стипуляция - усний договір, укладений у вигляді питання майбутнього кредитора і збігається з цим питанням відповіді з боку особи, що погоджується бути боржником за зобов'язаннями. Це словесна формула, в якій особа, якій задається
 3. Кредитний договір
    зобов'язання, коли обов'язки є як на стороні кредитора (обов'язок видати кредит), так і на боці позичальника (обов'язки повернути кредит та сплатити відсотки за користування кредитом). По-друге, істотна особливість мається на суб'єктному складі кредитного договору: на стороні кредитора може виступати лише банк або інша кредитна організація. Отже, якщо на стороні
 4. 2. Істотні умови кредитного договору
    зобов'язання банку носить грошовий характер. При цьому воно може бути виражене як в рублях, так і в іноземній валюті ". --- Медведєв Д.А. Указ. соч. С. 503. Єфімова Л.Г. Банківські операції: право і практика. С. 523; див. також: Вишневський А.А. Банківське право: Короткий курс лекцій. С. 74; Голишев В . Г. Указ. соч. С. 22; Захарова М.М. Указ. соч. С. 25. При
 5. 1. Поняття змісту кредитного договору
    зобов'язальне) цивільні правовідносини ("договір-угода"); як поняття, що означає саме правовідносини ("договір-правовідношення"); як форма існування відповідних правовідносин ("договір-документ"). --- КонсультантПлюс: примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена в
 6. 4. Правовий режим прав вимог сторін за кредитним договором
    зобов'язанні і його змісті, зазвичай мають на увазі обов'язку боржника по здійсненню певних дій (так до цього моменту надходили і ми, розмірковуючи про зміст зобов'язання, що виникає з кредитного договору). Що ж до іншого неодмінного елемента зобов'язання - права вимоги контрагента зобов'язаної сторони, то, розкриваючи зміст зобов'язання через обов'язку боржника,
 7. 4. Вексельне "кредитування"
    зобов'язання банку з видачі певної суми кредиту позичальникові і зобов'язання останнього з повернення суми кредиту та сплати відсотків за користування грошовими коштами, міститься застереження про те, що кредит в обумовленій сумі видається простими векселями банку-кредитора. Поява в майновому обороті названої договірної конструкції, мабуть, пояснюється жорсткою позицією Банку
 8. § 1. Поняття комерційного права
    зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не доведе, що належне виконання
 9. § 2. Створення комерційних організацій
    зобов'язаннями комерційної організації. Комерційні організації відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном (ст. 56 ЦК). Винятки з названого правила можуть бути передбачені Цивільним кодексом або установчими документами комерційної організації. Так, Російська Федерація несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства при
 10. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим, називається неспроможністю. У російському
© 2014-2022  yport.inf.ua