Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Підстава (мета) угоди

Угода - це волевиявлення суб'єкта, що має метою створення, зміну або припинення його прав і обов'язків по відношенню до третім особам. Мета, яка ставилася суб'єктами, які здійснюють угоду, завжди носить правовий характер - придбання права власності, права користування певною річчю і т.д. У силу цього не є угодами морально-побутові угоди, не переслідують правової мети, - угоди про побачення, скоєнні прогулянки і т.д. Типова для даного виду угод правова мета, заради якої вони відбуваються, називається підставою угоди (causa) (1).
---
(1) Запропоноване розуміння causa - одне з багатьох. Поняття causa, її визначення відносяться до розряду вічних проблем цивілістики. Про це див: Хвостов В.М. Система римського права. М., 1996. С. 170 - 175; Кривцов О.С. Абстрактні та матеріальні зобов'язання в римському та сучасному цивільному праві. М., 2003. С. 99 - 181.
Так, підставою (типової правової метою) договору позики є передача позикодавцем у власність позичальника грошей чи інших речей, визначених родовими ознаками, з покладанням на позичальника обов'язки по поверненню тієї ж суми грошей або рівної кількості речей того ж роду і якості. Для договору дарування підставою (типової правової метою) є безоплатна передача майна дарувальником у власність обдаровуваного. Природно, якщо одна особа передає іншій особі у власність, припустимо, гроші, то для них обох важливо, яка правова мета переслідувалася отдающим гроші - безоплатна передача без обов'язку їх повернення або передача з обов'язком їх повернення, бо важливо знати, дарує або віддає борг віддає гроші. З цього видно, чому правова мета називається підставою угоди. Визначення угоди як дії, спрямованої на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, є абстрактним. Завдяки правової мети, переслідуваної особою, яка вчиняє угоду, вона набуває конкретну юридичну визначеність, що дозволяє відповісти на питання, до якого визнаному чинним цивільним законодавством типом волевиявлень (односторонніх угод або договорів) відноситься ця угода.
Юридичні наслідки, що виникають у суб'єктів внаслідок вчинення правочину, являють собою її правовий результат. Види правових результатів угод досить різноманітні. Це може бути стан юридичної пов'язаності особи, яка зробила оферту (пропозицію укласти договір), виникнення правовідносини, придбання права власності, перехід права вимоги за зобов'язанням від кредитора третій особі, виникнення повноважень представника та ін За загальним правилом правовий результат угоди повинен бути її реалізованої правової метою. Разом з тим в абсолютній більшості випадків правові результати угод слід розділяти на проміжні та кінцеві. Так, після укладення договору купівлі-продажу його учасники виявляються пов'язаними обов'язками з передачі майна та його оплату, що складе проміжний правовий результат угоди - договору купівлі-продажу. Перехід права власності на майно в результаті його передачі і перехід права власності на гроші як наслідок оплати майна будуть кінцевим правовим результатом угоди - договору купівлі-продажу.
Мета і правовий результат не можуть співпасти, коли у вигляді угоди відбуваються неправомірні дії. Якщо, здійснюючи для виду дарування, тобто здійснюючи удавану операцію, громадянин рятує від конфіскації злочинно нажите майно, то правовий наслідок у вигляді переходу права власності в силу недійсності мнимої угоди не настане і майно буде конфісковано. При вчиненні у вигляді угод неправомірних дій наступають наслідки, передбачені законом на випадок неправомірної поведінки, а не ті наслідки, настання яких бажають суб'єкти, які здійснили їх. Правовий результат, до якого прагнули суб'єкти угоди, може бути не досягнутий, наприклад у разі невиконання зобов'язання, породженого нею, або стати недосяжним, наприклад у випадку загибелі речі, що була предметом угоди.
Юридичні мети (підстави угоди) не можна ототожнювати із соціально-економічними цілями суб'єктів угоди. Це важливо з двох причин: по-перше, одна і та ж соціально-економічна мета може бути досягнута через реалізацію різних правових цілей (наприклад, соціально-економічна мета використання автомобіля може бути досягнута через реалізацію таких правових цілей, як придбання права власності на автомобіль або придбання права користування внаслідок найму автомобіля), по-друге, сам по собі факт явного протиріччя соціально-економічних цілей суб'єктів основам правопорядку чи моральності служить підставою для визнання неправомірності дії, вчиненого у вигляді угоди.
Юридичні мети угоди необхідно відрізняти від мотиву, по якому вона здійснюється. Мотив як усвідомлена потреба, усвідомлене спонукання - фундамент, на якому виникає мета. Тому мотиви лише спонукають суб'єктів до вчинення угоди і не служать її правовим компонентом, за винятком особливих випадків, зазначених у законі (1). Таким є правова мета - підстава угоди. Помилковість мотиву не може вплинути на дійсність угоди. Наприклад, хтось купує меблевий гарнітур, сподіваючись, що незабаром йому подарують квартиру. Але дарування не відбулося. Помилковий мотив (квартира не подарована) не може вплинути на дійсність угоди з купівлі меблевого гарнітура. Право власності на меблевий гарнітур (в цьому полягає мета договору купівлі-продажу) переходить до покупця, і він не може відмовитися від угоди. Облік мотивів підривав б стійкість цивільного обороту.
---
(1) Див, наприклад, норму п. 2 ст. 25 Закону "Про захист прав споживачів". Згідно їй за певних умов споживач може розірвати договір купівлі-продажу непродовольчого товару, припустившись помилки при визначенні його фасону або забарвлення.
Разом з тим сторони за угодою можуть надати мотиву правове значення. У цьому випадку мотив стає умовою - елементом змісту угод, укладених під умовою. При визнанні угоди недійсною, як укладеної внаслідок обману, правове значення мають мотиви, що впливають на формування волі обманутого за такою угодою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Підстава (мета) угоди "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  підставі Конституції Російської Федерації право на здійснення місцевого самоврядування. Однак, як видається, це положення потребує додаткового законодавчого уточнення. --- Пункт 4 Постанови КС РФ від 2 квітня 2002 р. N 7-П у справі про перевірку конституційності окремих положень Закону Красноярського краю "Про порядок відкликання депутата
 2. § 1. Поняття комерційного права
  підстав може бути учинений відповідний позов для захисту порушеного права на підприємницьку діяльність. Право на свободу підприємництва - це елемент правоздатності приватної особи, забезпечуваною обов'язком всякого і кожного, в тому числі держави. По-друге, підприємницька діяльність - це діяльність, здійснювана особою на свій ризик. Дійсно, свобода
 3. § 1. Поняття і види підприємців
  підставою для визнання його особливим суб'єктом цивільного права - підприємцем і визначає необхідність пред'явлення до нього і його діяльності особливих вимог з боку законодавця. Законодавству Росії, де комерційне право не виділено з цивільного і збережена єдина система приватного права, не відомо формально-юридичне поняття підприємця. Разом з тим у ньому
 4. § 4. Акціонерні товариства
  засноване, ніж у колишньому законодавстві , відмінність акціонерних товариств. Акції відкритого акціонерного товариства розповсюджуються по вільній підписці, в закритому суспільстві, навпаки, акції розкуповуються тільки його засновниками. На відміну від Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої . - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 102 товариств з обмеженою
 5. § 2. Правовий режим речей
  засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за спеціальним дозволом. Таким чином, обмеження оборотоздатності може бути встановлено за суб'єктним або по об'єктному ознаками. В останньому випадку мова йде про дозвільному порядку
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення як товарного знака. Так, підставами для відмови у державній реєстрації товарного знака можуть бути відсутність розрізняльної здатності у представленого позначення, фактичне загальне вживання позначення як позначення товарів певного виду, хибність або здатність ввести в оману споживача
 7. § 8. Довірче управління майном
  підставі (ст. 136 ЦК), то при підвищенні прибутковості майна це ніяк не позначиться на розмірі винагороди, яку отримує власник за договором. У деяких випадках сам власник просто не в змозі здійснювати самостійно приналежні йому правомочності. Це відбувається за відсутності законних представників малолітніх та неповнолітніх, а також при встановленні патронажу над
 8. § 10. Просте товариство
  підставах. Режим цього майна спеціальний, воно Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф . Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 431 використовується в інтересах усіх учасників і становить поряд з майном, які у їх спільній власності, спільне майно товаришів. Користування спільним майном товаришів здійснюється за їх спільною згодою,
 9. § 1. Загальні положення
  основанно перешкоджати здійсненню діяльності господарюючих суб'єктів у якій-небудь сфері. [4] Названа правова норма про заборону необгрунтованого перешкоджання здійсненню діяльності господарюючих суб'єктів у якій-небудь сфері є спільною захисній нормою, оскільки для її застосування не встановлено будь-яких вилучень або обмежень. За Законом «Про інвестиційну діяльність в
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  підставах та в розмірах, передбачених гл. 25 ГК «Відповідальність за порушення зобов'язань», тобто за загальними правилами, а у випадках неналежного здійснення банком операцій за рахунком на банк, крім сплати відсотків, передбачених ст. 395 ГК, про що прямо сказано в ст. 856 ГК «Відповідальність банку за неналежне здійснення операцій по рахунку», може бути покладена відповідальність у формі
© 2014-2022  yport.inf.ua