Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

6. Особливості правового регулювання договору міни

При підготовці проекту нового Цивільного кодексу Російської Федерації було вирішено в основному зберегти став вже традиційним для вітчизняного законодавства (включаючи дореволюційний) підхід, суть якого полягала в тому, щоб дати визначення договору міни і поширити на відносини, що випливають з цього договору, дію відповідних правил про договір купівлі - продажу, що й було реалізовано в ст. 567 ГК.
Разом з тим, як зазначав С.А. Хохлов, що вніс величезний внесок у підготовку нового ЦК, "на відміну від раніше діючого законодавства регулювання міни зазначеними нормами (що містяться у ст. 567 ЦК. - В.В.) не вичерпується. Вперше Кодекс встановлює ряд спеціальних правил про мене, що відображають особливості змісту і виконання цього договору "" * ".
---
"*" Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга: Текст, коментарі, алфавітно - предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 299.
Кожне з названих спеціальних правил, що регламентують зобов'язання, що виникають з договору міни, враховує ту чи іншу особливість даного договору і свідчить, крім усього іншого, про самостійне характері договору міни. Мова йде про наступні спеціальних правилах.
У випадках, коли в договорі міни відсутні умови про ціну обмінюваних товарів, а також про розподіл між сторонами витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань, слід виходити з припущення, що предметом договору є обмін рівноцінними товарами. Витрати ж на передачу товарів, їх прийняття і інші дії, пов'язані з виконанням договору, повинні в кожному конкретному випадку покладатися на ту сторону, яка несе відповідні обов'язки згідно з договором (п. 1 ст. 568 ЦК).
Разом з тим, якщо з тексту договору випливає, що його предметом є обмін нерівноцінними товарами, на сторону, зобов'язану відповідно до договору передати товар, ціна якого нижче, ніж ціна товару, пропонованого в обмін, покладається додаткова обов'язок з оплати різниці в цінах на зазначені товари. Оплата різниці в цінах повинна бути проведена безпосередньо до або після передачі товару, що має більш низьку ціну. Договором міни може бути передбачений інший порядок компенсації різниці в цінах на обмінювані товари.
Обмін товарів за договором міни не обов'язково повинен бути одномоментним, не виключаються випадки, коли відповідно до договору дати передачі обмінюваних товарів не збігаються: спочатку свій обов'язок щодо передачі товару виконує одна сторона, а потім, через деякий час, - її контрагент. У подібній ситуації, коли терміни передачі обмінюваних товарів не збігаються, виконання обов'язку з передачі товару тією стороною, для якої передбачений пізніший термін передачі товару, визнається зустрічним виконанням зобов'язання (ст. 569 ЦК).
Це означає, що у разі непередачі товарів стороною, яка повинна вчинити такі дії в більш ранній термін, або за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що передача товару не буде зроблена у встановлений договором строк, контрагент цього боку як суб'єкт зустрічного виконання зобов'язання має право призупинити передачу своїх товарів або взагалі відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків (ст. 328 ЦК).
Спеціальне правило в порівнянні з нормами, що регулюють договір купівлі - продажу, і з загальними положеннями про цивільно - правовому договорі, як уже зазначалося, передбачено ГК стосовно договору міни щодо моменту переходу права власності на обмінювані товари. Суть цього правила полягає в тому, що якщо законом або договором міни не передбачено інше, право власності на обмінювані товари переходить до сторін, що виступають за договором міни в якості покупців, одночасно після виконання зобов'язань передати відповідні товари обома сторонами (ст. 570 ЦК).
Деякими особливостями відрізняється також і регулювання відносин, пов'язаних із застосуванням відповідальності за вилучення (евікція) товару, отриманого за договором міни (ст. 571 ЦК). Як відомо, за договором купівлі - продажу продавець зобов'язаний передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб за винятком випадку, коли сам покупець погодився прийняти товар, обтяжений правами третіх осіб. Дане положення повною мірою відноситься і до договору міни. Разом з тим при порушенні зазначеного обов'язку стороною за договором міни вона повинна не тільки відшкодувати своєму контрагенту збитки, як це має місце за договором купівлі - продажу, але і повернути контрагенту отриманий від нього в обмін товар. Отже, якщо товаром є річ з індивідуально - певними ознаками, вона в подібних випадках може бути витребувана назад від іншої сторони.
В іншому, як уже зазначалося, договір міни регулюється положеннями про купівлю - продаж, якщо це не суперечить суті зобов'язань, що виникають з цього договору. Причому коло норм, що регламентують купівлю - продаж і підлягають застосуванню до договору міни, не обмежується лише загальними положеннями про купівлю - продаж (§ 1 гл. 30 ЦК), як це має місце стосовно до договорів, визнаним окремими видами купівлі - продажу. До відносин, що випливають з договору міни, підлягають застосуванню і спеціальні правила, присвячені окремим видам договору купівлі - продажу та враховують специфіку продаваних об'єктів (продаж нерухомості, продаж підприємств, контрактація сільськогосподарської продукції тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Особливості правового регулювання договору міни "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 2. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 3. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  Загальні положення. Основними дійовими особами на ринку цінних паперів є емітенти, які випускають цінні папери, а також інвестори, ці папери набувають. Перші акумулюють Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 134 фінансові та інші засоби, пропонуючи за це деякий еквівалент у вигляді певного набору
 4. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 5. § 4. Укладення договору
  Переговори і переддоговірні суперечки. Контрагенти, зацікавлені в укладенні договору, починають дії, спрямовані на встановлення юридичного зв'язку, тобто на укладення договору. На етапі преддоговорного періоду боку формулюють стоять перед ними економічні завдання, які належить реалізувати за допомогою певних юридичних інструментів. В літературі зазначено, що навіть
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші ". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 8. § 6. Договір міни
  Договір міни та кваліфікуючі його ознаки. Натуральний тип господарювання, при якому все необхідне для забезпечення життя виробляється і споживається в рамках одного окремо взятого господарства, не був пов'язаний з обмінними процесами. Найважливішою ознакою переходу від натурального господарства до ринку стала примітивний товарний обмін, а його правовою формою - договір міни (лат. permutatio) -
 9. § 1. Загальні положення про договори ренти та довічного змісту з утриманням
  Поняття договору. Розгорнуті правила, що регулюють відносини, які пов'язані з відчуженням майна під виплату колишньому власнику або іншій особі грошового або іншого змісту (ренти), з'явилися в російському цивільному законодавстві вперше. Як відомо, ЦК 1964 р. допускав можливість лише купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця, яка до того ж була
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua