Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Відповідальність за договором зберігання

Відповідальність зберігача. За порушення своїх обов'язків за договором і охоронець, і поклажодавець несуть цивільно-правову відповідальність. Підстави, умови і розмір цієї відповідальності в основному визначені законом, але сторони можуть, по-перше, уточнювати і змінювати окремі положення в договорі і, по-друге, вводити додаткову відповідальність за порушення деяких обов'язків.
Відповідальність зберігача настає насамперед за відмову від прийняття речі на зберігання, якщо договір зберігання носить консенсуальної характер. Коли в результаті такої відмови поклажедателю заподіяні збитки, вони підлягають відшкодуванню в повному обсязі, якщо тільки договором не встановлений інший межа відповідальності хранителя або не досягнуто згоди про стягнення тільки неустойки, але не збитків. Зберігач у виправдання своєї відмови від прийняття майна на зберігання може посилатися на допущену поклажедателем прострочення у здачі його на зберігання (п. 2 ст. 888 ЦК), на наявність у речей небезпечних чи шкідливих властивостей, що створюють загрозу для майна інших поклажодавцем або самого зберігача (ст. 894, 903 ЦК), а також на інші обставини, що свідчать про невиконання поклажодавцем встановлених вимог або звичайно застосовуваних правил (здача на зберігання сильно забруднених речей, майна, яке вже неможливо зберегти, і т.д.).
Найбільш важливою є відповідальність зберігача за втрату, нестачу або пошкодження речей, прийнятих ним на зберігання. При цьому відповідальність особи, яка надає послуги зі зберігання на оплатній основі, і особливо професійного зберігача, істотно відрізняється від відповідальності безоплатного зберігача та зберігача-непрофесіонала. Відмінності між ними є як в умовах, так і в розмірі відповідальності. Особи, які не відносяться до числа професійних зберігачів, відповідають за втрату, нестачу і пошкодження майна поклажодавця лише за наявності своєї вини, яка відповідно до загального цивільно-правовими правилом передбачається. Навпаки, професійні зберігачі відповідають за збереження майна незалежно від вини. Дане положення також збігається із загальним правилом ГК про підвищену відповідальність осіб, які займаються підприємницькою діяльністю (п. 3 ст. 401 ЦК). Але є і дві важливі відмінності. По-перше, в ролі професійного зберігача може виступати не тільки комерційна, а й некомерційна організація, якщо здійснення зберігання є однією з цілей її професійної діяльності (п. 2 ст. 886 ЦК). По-друге, крім дії непереборної сили, професійний зберігач звільняється від відповідальності за втрату, нестачу або пошкодження майна ще й тоді, коли це сталося через властивостей майна, про які зберігач, приймаючи його на зберігання, не знав і не повинен був знати , або в результаті наміру або грубої необережності поклажодавця (п. 1 ст. 901 ЦК).
Велике значення має правило про те, що якщо втрата, нестача або пошкодження майна сталися після того, як наступила обов'язок поклажодавця взяти річ назад, зберігач відповідає лише за наявності з його боку умислу або грубої необережності. Таке звуження відповідальності зберігача відбувається як при звичайному, так і при професійному зберіганні. Тому необхідно уважно ставитися до формулювання умов договору про термін його дії або своєчасно піклуватися про оформлення додаткової угоди про умови подальшого зберігання майна.
Що стосується розміру відповідальності зберігача за незбереження майна, то він є різним при безкоштовне і безоплатному зберіганні. За безкоштовне договору зберігання зберігач за загальним правилом несе відповідальність у повному обсязі, тобто повинен відшкодувати поклажодавцю як реальний збиток, так і упущену їм вигоду, якщо тільки законом або договором не встановлено інше. Наприклад, нерідко при здачі майна на зберігання проводиться його оцінка, яка вказується або в самому договорі, або у видаваному поклажедателю документі (квитанції). У цьому випадку максимальний розмір відповідальності зберігача обмежується сумою оцінки речі.
При безоплатному зберіганні збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням речі, відшкодовуються:
1) за втрату і нестачу речей - у розмірі вартості втрачених або відсутніх речей;
2) за пошкодження речей - у розмірі суми, на яку знизилася їх вартість (п. 2 ст. 902 ЦК).
Як при безкоштовне, так і при безоплатному зберіганні поклажодавець має право відмовитися від майна, якість якого змінилася настільки, що воно не може бути використано за своїм первісним призначенням. Проте зробити це, а також вимагати від зберігача відшкодування вартості такого майна та інших збитків поклажедатель може лише тоді, коли, по-перше, зберігач відповідає за причини події, і, по-друге, коли інше не передбачено законом або договором.
Зберігач несе відповідальність і за порушення інших своїх зобов'язань, зокрема за дострокове припинення зберігання, незаконне користування річчю без згоди поклажодавця, передачу речі третій особі, затримку з поверненням майна і т.д. У ГК особлива відповідальність за вказані порушення не передбачається, у зв'язку з чим справу або обмежується стягненням з зберігача завданих збитків, або застосовуються ті штрафні санкції, які були передбачені в договорі зберігання самими сторонами.
Відповідальність поклажодавця. Хоча хранитель і не може наполягати на тому, щоб поклажодавець передав річ на зберігання за консенсуального договору (п. 1 ст. 888 ЦК), поклажодавець, який не склав річ на зберігання у передбачений договором строк, несе перед хранителем відповідальність за збитки, завдані у зв'язку з не відбувся зберіганням, якщо інше не передбачено законом або договором. Для того щоб бути звільненим від цієї відповідальності, поклажодавець має заявити про відмову від послуг зберігача в розумний термін. Поняття "розумний строк" повинно тлумачитися з урахуванням конкретних умов кожного договору зберігання, які дозволяють встановити, чи міг зберігач уникнути втрат у своїй сфері у разі прийняття ним належних заходів, чи зроблені їм необхідні приготування для зберігання речі і т.п.
Поклажедатель, далі, відповідає перед зберігачем за своєчасність сплати винагороди за зберігання та за відшкодування витрат на зберігання. Якщо в договорі не передбачені спеціальні штрафні санкції за порушення даних зобов'язань, застосовується загальне правило, відповідно до якого поклажодавець повинен сплатити зберігачу відсотки, що нараховуються на суму заборгованості, розмір яких визначається на підставі ст. 395 ГК.
Нарешті, поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями зданої на зберігання речі, якщо зберігач, приймаючи річ на зберігання, не знав і не повинен був знати про ці властивості (ст. 903 ЦК). При покладанні на поклажодавця даного виду відповідальності важливе значення мають два тісно взаємопов'язаних, але відносно самостійних питання. Перший з них полягає в тому, чи потрібно для її застосування вина поклажодавця, який сам міг нічого не знати про небезпечні або шкідливі властивості свого майна. Видається, що по змістом закону відповідальність повинен нести лише винний поклажедатель, яка не повідомив зберігачу про небезпечні або шкідливі властивості свого майна, хоча він сам про них знало або зобов'язаний був знати. При встановленні вини поклажодавця до уваги повинні бути прийняті його професіоналізм, характер зданого на зберігання майна та інші обставини, що дозволяють дійти висновку щодо його обізнаності про властивості майна.
Друге питання стосується вже зберігача і полягає в оцінці того, в який момент охоронець повинен був дізнатися про небезпечні властивості прийнятого на зберігання майна. Тут критерієм виступає насамперед те, чи є зберігач професіоналом чи ні. Природно, що до професійного зберігачу пред'являються більш суворі вимоги, так як, постійно займаючись такого роду діяльністю, особа зобов'язана знати про те, що певне майно може володіти небезпечними властивостями і проявляти їх за відомих обставин. Зокрема, стосовно до зберігання небезпечних за своєю природою речей, прийнятих на зберігання з відома і згоди зберігача, закон надає зберігачу досить широкі права щодо нейтралізації небезпечних властивостей таких речей і підкреслює, що поклажодавець не несе відповідальності перед хранителем і третіми особами за збитки, завдані у зв'язку із зберіганням цих речей (п. 2 ст. 894 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Відповідальність за договором зберігання "
 1. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило, єдина підстава цивільно - правової (і всякої іншої) відповідальності. Інакше кажучи, склад правопорушення є тим юридичним фактом,
 2. § 1. Муніципальне майно.
  відповідальність за достовірність і своєчасність представленої
 3. § 2. Місцева адміністрація
  відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Глава місцевої адміністрації. Місцевої адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за
 4. § 3. Виконання зобов'язань
  відповідальність-ч. 1ст. 1080 ЦК). По-друге, такий порядок застосовується, якщо він передбачений угодою сторін (наприклад, не забороняється кільком особам укласти один договір позики, в якому також передбачається їх солідарна відповідальність перед кредитором). По-третє, виконання не може бути солідарним, якщо предмет зобов'язання неподільний, оскільки об'єктивно неможливо таке
 5. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  відповідальності (санкцій) Кредитор не вправі вимагати сплати неустойки, якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання. Отже, обставини, що звільняють особу від відповідальності за невиконання зобов'язання, звільняють його НЕ тільки від відшкодування збитків, а й від сплати неустойки. У зв'язку з цим постає питання про співвідношення
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  відповідально покласти, інкасувати отримані як платежу готівка в банк на свій рахунок. Договір банківського рахунку. Легальне визначення договору банківського рахунку дається в п. 1 ст. 845 ЦК: «За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і
 7. § 3. Зберігання
  відповідально поклажедателем і поклажепрініматель. Пізніше термін «поклажа» був замінений зберіганням, а поклажеприниматель став іменуватися зберігачем, проте для поклажодавця нового терміна не знайшлося. Законом передбачено, що зберігач, за загальним правилом, не має права без згоди поклажодавця передавати річ на зберігання третій особі. Таким чином, перекладення виконання за договором
 8. § 6. Комісія
  відповідальним перед комітентом, в тому числі і за дії субкомісіонера, як за власні. Тому до припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії . Комітентом може виступати як громадянин, так і юридична особа. При цьому для юридичних осіб єдиним
 9. § 8. Довірче управління майном
  відповідально органу опіки та піклування, виконавцю заповіту (душеприказчику). Довірчим керуючим може бути індивідуальний підприємець або комерційна організація. Встановлення даного загального правила пов'язано з тим, що управління майном має перейти до професіонала, чинному у сфері товарного обороту. Таким професіоналом безсумнівно є підприємець. У тих
 10. § 10. Просте товариство
  відповідальності товаришів за спільними зобов'язаннями визначається цілою низкою чинників. По-перше, значення має природа договору простого товариства. Так, якщо договір був укладений для ведення підприємницької діяльності, то учасники товариства відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення. Якщо ж договір простого товариства не пов'язаний з
© 2014-2022  yport.inf.ua