Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 38. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства


Невиконання чи неналежне виконання установленно
го Бюджетним кодексом порядку складання та розгляду
проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання і конт
роля за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської
Федерації визнається порушенням бюджетного законодавства,
яке тягне застосування до порушника заходів примусу . В зі
ответствии до ст. 282 Бюджетного кодексу Російської Федерації
до порушників бюджетного законодавства можуть бути при
менени такі заходи:
1) попередження про неналежне виконання бюджетного
процесу;
2) блокування витрат;
3) вилучення бюджетних коштів;
4) призупинення операцій по рахунках в кредитних органі
зациях;
5) накладення штрафу;
6) нарахування пені;
7) інші заходи.
Підставами застосування заходів примусу за порушення
бюджетного законодавства Російської Федерації є:
- невиконання закону (рішення) про бюджет;
- нецільове використання бюджетних коштів;
- неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних
засобів;
- неповне або несвоєчасне перерахування бюджетних
коштів одержувачам бюджетних коштів;
- несвоєчасне зарахування бюджетних коштів на рахунки
одержувачів бюджетних коштів;
129
5 Мальцев

- несвоєчасне подання звітів та інших відомостей,
пов'язаних з виконанням бюджету;
- несвоєчасне подання проектів бюджетів та отче
тов про виконання бюджетів;
- відкриття рахунків бюджету в кредитних організаціях при на
личии на відповідній території відділень Центрального
банку Російської Федерації;
- інші підстави, встановлені Бюджетним кодексом та
федеральними законами.
Правом застосування заходів примусу володіють керуєте
Чи федеральних органів виконавчої влади та їх территори
альні органи, в першу чергу Федерального казначейства і
Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду. Керуй
тели федеральних органів виконавчої влади (їх терито
тивнотериторіального органів) відповідно до договорів (угоди
ми) про надання коштів з федерального бюджету мають
право:
- списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів,
підлягають поверненню до бюджету, термін повернення яких минув;
- списувати в безспірному порядку суми відсотків (плати)
за користування бюджетними коштами, наданими на
поворотній основі, термін сплати яких настав;
- стягувати в безспірному порядку пені за несвоєчасне
повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі
ве, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними середовищ
ствами, наданими на поворотній основі, в розмірі однієї
трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального
банку Російської Федерації за кожен день прострочення;
- списувати в безспірному порядку суми наданих
субсидій, міжбюджетних субсидій, субвенцій, бюджетних ін
вестіцій , які використовуються не за цільовим призначенням їх получа
телямі, та інші права, передбачені главою 28 Бюджетного
кодексу Російської Федерації.
Спеціальні повноваження встановлені для керівників
Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду та її терри
торіальних органів. Їм надано право:
- приймати рішення про списання (стягнення) у безспірному
порядку сум, наданих з федерального бюджету і ис
користуватися не за цільовим призначенням їх одержувачами;
- виносити керівникам органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та одержувачам бюджетних
засобів представлення про неналежне виконання бюджетно
го процесу;
- притягати до адміністративної відповідальності у відпо
відно до Кодексом Російської Федерації про адміністративні
правопорушення.

Одним з поширених видів порушень бюджетного за
давства є нецільове використання бюджетних
коштів, що виражається в напрямку і використанні їх на
мети, що не відповідають умовам отримання зазначених коштів,
певним затвердженим бюджетом, бюджетним розписом,
повідомленням про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і рас
ходів або іншим правовою основою їх отримання. За дане
порушення застосовується накладення штрафів на керівників
одержувачів бюджетних коштів відповідно до ст. 15.14 Кодек
са Російської Федерації про адміністративні правопорушення
ях (від 40 до 50 мінімальних розмірів оплати праці на має
вих осіб, від 400 до 500 мінімальних розмірів оплати праці на
юридичних осіб), вилучення в безспірному порядку бюджетних
засобів, що використовуються не за цільовим призначенням, а також при
наявності складу злочину - кримінальне покарання, преду
смотрением ст. 2851 Кримінального кодексу Російської Федерації 1.
У разі неповернення або несвоєчасного повернення бюджетних
коштів, отриманих на поворотній основі, по закінченню терміну,
встановленого для їх повернення, застосовується накладення штрафу
на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно
до ст. 15.15 Кодексу Російської Федерації про адміністративні
правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку бюд
житніх коштів, отриманих на поворотній основі та відсотків
(плати) за користування бюджетними коштами. Стягнення пені
за несвоєчасне повернення бюджетних коштів, надано
них на поворотній основі, проводиться в розмірі однієї трехсо
тій діючої ставки рефінансування Центрального банку
Російської Федерації за кожний день прострочення.
Передбачено відповідальність за неперерахування бюджетних
коштів або їх перерахування в меншому обсязі, а також за несвоєчасне
тимчасове перерахування одержувачам бюджетних коштів. У цих
випадках виробляється накладення штрафу на керівників дер
дарчих органів, органів місцевого самоврядування та випла
та компенсації одержувачам бюджетних коштів в розмірі недо
фінансування. При наявності складу злочину должност
ві особи притягуються до кримінальної відповідальності у відпо
відно до Кримінальним кодексом Російської Федерації.
У випадку фінансування витрат понад затверджені ліміти
на керівників державних органів, органів місцевого са
дування, які допустили це, накладається штраф у відповідно
з Кодексом України про адміністративні право
порушеннях, відповідно до Бюджетного кодексу Російської
1 Покарання за нецільове використання бюджетних коштів визначено у вигляді
штрафу (від 100 тис. до 300 тис. рублів) або арешту на строк від 4 до 6 місяців, або
позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням (або без позбавлення) права
обіймати певні посади на строк до 3 років.

Федерації проводиться вилучення в безспірному порядку сум
виділених бюджетних коштів або винесення попередження
про неналежне виконання бюджетного процесу, а при нали
чии складу злочину - кримінальні покарання. До того ж
ст. 287 Кримінального кодексу Російської Федерації предусматри
кість кримінальну відповідальність за відмову в наданні ін
формації Федеральним Зборам або Рахунковій палаті Росій
ської Федерації . Дане положення поширює свою дію
і на інформацію, яка застосовується в бюджетному процесі, зобо
ність надання якої закріплена Бюджетним кодек
сом Російської Федерації.
Встановлюється відповідальність за порушення порядку пре
доставляння бюджетних кредитів, бюджетних інвестицій, дер
дарчих або муніципальних гарантій, здійснення дер
дарчих або муніципальних закупівель та ін
Дії Федерального казначейства і Федеральної служби
фінансово-бюджетного нагляду та їх посадових осіб з при
потягу до відповідальності за порушення бюджетного законодав
тва Російської Федерації можуть бути оскаржені в уста
новлення порядку. До того ж посадові особи зазначених фе
деральному органів за свої дії (бездіяльності) несуть уголов
ную, адміністративну та дисциплінарну відповідальність.
Керівники та аудитори Рахункової палати Російської Федера
ції у разі встановлення фактів недостовірності і неповноти
відомостей, що містяться у висновках щодо звіту про бюджеті, ос
вобождаемой від займаних посад відповідно до решени
ем Державної Думи або Ради Федерації, що призначили
конкретна посадова особа, з дотриманням вимог ст. 29
Федерального закону «Про Рахункову палату Російської Федерації».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 38. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства "
 1. Коментар до статті 23.7
  відповідальність за правильність виконання федерального бюджету. Федеральне казначейство здійснює фінансування витрат федерального бюджету, цьому органу належить право відкриття та закриття рахунків федерального бюджету, визначення їх правового режиму. До відання Федерального казначейства віднесені реєстрація всіх операцій, пов'язаних з надходженням у федеральний бюджет доходів, з
 2. 3. Бюджетні правовідносини
  відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Суб'єктами бюджетних правовідносин є: 1) Російська Федерація, суб'єкти РФ, а також муніципальні освіти, які беруть участь у бюджетних правовідносинах через свої представницькі та виконавчі органи в інтересах відповідно РФ, суб'єктів РФ або муніципальних утворень в цілому; 2) представницькі та
 3. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  відповідальності за порушення бюджетного законодавства (п. 2 ст. 284 БК РФ). Керівники Федерального казначейства при виявленні порушень має право припиняти операції по особових рахунках, відкритим в органах Федерального казначейства головним розпорядникам, та одержувачам коштів федерального бюджету, і рахунках, відкритим одержувачам коштів федерального бюджету в кредитних організаціях (п. 3
 4. § 8. Джерела фінансового права
  відповідальності за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації. Слід зазначити, що прийняття Бюджетного кодексу Росій ської Федерації, кодифікувати норми бюджетного права, сприяло вдосконаленню бюджетної системи держави ства, упорядкував бюджетний процес , зміцнило законність у даній сфері. Норми, що регулюють податкові відносини, закріплені
 5. § 16. Бюджетне право: поняття, предмет і норми
  відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Таким чином, бюджетне право можна визначити як під-галузь фінансового права, що включає в себе систему норм і прин ципов, що регулюють суспільні відносини щодо формування, рас пределенія і використанню централізованих грошових фондів з метою фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни, а
 6. § 18. Бюджетні правовідносини і суб'єкти бюджетного права
  відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Особливим видом бюджетних правовідносин є міжбюджетних жетних відносини, які виникають між органами державно ?влади Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування. Носії юридичних прав і обов'язків у відносинах за освітою, розподілу та використання коштів
 7. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  відповідальність згідно з федеральними законами і (або) законами суб'єктів Російської Федерації (ч. 3 ст. 7). Слід зазначити, що в даний час Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає адміністративної відповідальності за невиконання рішень органів місцевого самоврядування. Тому така адміністративна відповідальність встановлюється в
 8. § 3. Окремі джерела муніципального права
    відповідальність і в інтересах місцевого населення. Дане право реалізується радами або зборами, члени яких, обраних шляхом вільного, таємного, рівного, прямого і загального голосування. Поради або збори можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Згідно ст. 3 "це положення не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-який інший формі прямої участі
 9. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
    відповідально представницьким органом муніципального освіти або головою муніципального освіти. Збори (конференція), проведене з ініціативи населення, призначається представницьким органом муніципального освіти у порядку, встановленому статутом муніципального освіти. Порядок призначення і проведення зборів, конференції, а також їх повноваження визначаються Законом від 6
 10. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
    відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його заступника, депутатів міської Думи, депутатських комісій,
© 2014-2022  yport.inf.ua