Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності


Відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федера
ції передбачається ведення бюджетного обліку та складання
бюджетної звітності. Бюджетний облік являє собою

систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в денеж
ном вираженні про стан фінансових та нефінансових акти
вов і зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Росій
ської Федерації і муніципальних утворень, а також про опе
раціях, що змінюють ці активи та зобов'язання. Бюджетна від
парність являє собою звіт про виконання бюджетних по
казателей, складений на основі єдиної методології та стан
дартов, встановлених Міністерством фінансів Російської Фе
дерации. Бюджетна звітність Російської Федерації, суб'єктів
тов Російської Федерації, муніципальних утворень являють
ся річний, а звіт про виконання бюджету - щоквартальним.
Бюджетна звітність Російської Федерації, суб'єктів Рос
сийской Федерації, муніципальних утворень складається
відповідно Федеральним казначейством, фінансовими орга
нами суб'єктів Російської Федерації, фінансовими органами
муніципальних утворень на підставі зведеної бюджетного
звітності відповідних головних адміністраторів бюджет
них засобів. Відносно бюджетної звітності державних
позабюджетних фондів Російської Федерації встановлено пра
вило, за яким органи управління територіальними поза
бюджетними фондами представляють бюджетну звітність в
фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації, а органи
управління державними позабюджетними фондами - в Фе
деральному казначейство. У бюджетну звітність включається:
1) звіт про виконання бюджету;
2) баланс про виконання бюджету;
3) звіт про фінансові результати діяльності;
4) звіт про рух грошових коштів;
5) пояснювальна записка.
Складена Федеральним казначейством бюджетна звіт
ність Російської Федерації представляється спочатку в Міністер
ство фінансів Росії для перевірки та уточнень, після чого на
спрямовується в Уряд Російської Федерації.
Звіт про виконання федерального бюджету, звіт бюджетів
суб'єктів Російської Федерації і звіт місцевого бюджету з
представляються відповідними фінансовими органами за перший
квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року.
Затвердження звітів за вказані періоди здійснюється відповід
ветственно Урядом Російської Федерації, вищим ис
додатковим органом державної влади суб'єктів Росій
ської Федерації, місцевою адміністрацією і прямує в готелі зі
відповідний законодавчий (представницький) орган і
створений ним орган державного (муніципального) конт
роля. Так, відповідно до ст. 2647 Бюджетного кодексу звіт про
виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя
і дев'ять місяців поточного фінансового року після його затверджений-

ня Урядом Російської Федерації направляється в Го
жавну Думу, Рада Федерації і Рахункову палату Рос
сийской Федерації. Звіт про виконання бюджету повинен содер
жати дані про виконання бюджету за доходами, видатками і ис
точніка фінансування дефіциту бюджету відповідно до
бюджетною класифікацією Російської Федерації.
Річні звіти про виконання федерального бюджету, бюд
жета суб'єкта Російської Федерації, місцевих бюджетів біля
жат твердженням відповідно федеральним законом, законом
суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим ак
тому представницького органу муніципального утворення.
До розгляду річного звіту про виконання бюджету в
законодавчому (представницькому) органі він підлягає зовн
ній перевірці, яка включає зовнішню перевірку бюджетної
звітності головних адміністраторів бюджетних коштів і під
готування укладення на річний звіт.
Проведення зовнішньої перевірки річного звіту про виконання
федерального бюджету здійснюється Рахунковою палатою Росій
ської Федерації, річного звіту про виконання бюджету суб'єкта
Російської Федерації - органом державного фінансово
го контролю суб'єкта Російської Федерації, річного звіту про
виконанні місцевого бюджету - органом муніципального фі
нансового контролю.
Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федераль
ного бюджету проводиться Рахунковою палатою Російської Федера
ції в два етапи. На першому етапі не пізніше 1 квітня поточного
фінансового року головні адміністратори коштів федерального
бюджету становлять для зовнішньої перевірки в Рахункову палату
Російської Федерації річну бюджетну звітність, резуль
тати якої оформляються висновками по кожному головному
адміністратору коштів федерального бюджету в термін до 1 червня
поточного фінансового року. На другому етапі Уряд Рос
сийской Федерації надсилає до Рахункової палати Російської
Федерації не пізніше 15 червня поточного фінансового року годо
виття звіт про виконання федерального бюджету. На підставі
проведеної зовнішньої перевірки бюджетної звітності головних
адміністраторів коштів федерального бюджету Рахункова палата
Російської Федерації готує висновок на річний звіт про
виконанні федерального бюджету та не пізніше 15 вересня ті
кущего фінансового року представляє його в Державну
Думу, а також направляє його в Уряд Російської Феде
рації.
Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта
та Російської Федерації являє звіт про виконання бюд
жета для зовнішньої перевірки та підготовки висновку на нього не пізніше 15 квітня поточного року. Підготовка висновку на годо-
виття звіт про виконання бюджету суб'єкта Російської Федера

ції проводиться у строк, що не перевищує 1,5 місяця. Для місцевої
адміністрації встановлено, що подання звіту про викон
нении місцевого бюджету для проведення зовнішньої перевірки та
підготовки висновку на нього має бути здійснено не
пізніше 1 квітня. Проведення зовнішньої перевірки та підготовка
укладення муніципальним фінансовим органом осуществля
ється в термін, що не перевищує один місяць. Річний звіт про ис
полнении бюджету суб'єкта Російської Федерації представля
ється в законодавчий (представницький) орган державної
ної влади суб'єкта Російської Федерації не пізніше 1 червня
поточного року, а річний звіт про виконання місцевого бюдже
та - до представницького органу муніципального освіти не
пізніше 1 травня поточного року.
Річний звіт про виконання федерального бюджету представ
ляется Урядом Російської Федерації в Государствен
ную Думу одночасно з проектом федерального бюджету на
черговий фінансовий рік і плановий період. З річним отче
тому про виконання федерального бюджету Уряд Рос
сийской Федерації направляє:
- проект федерального закону про виконання федерального
бюджету за звітний фінансовий рік;
- баланс виконання федерального бюджету;
- звіт про фінансові результати діяльності;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіти про використання асигнувань резервних фондів, про
наданні та погашенні бюджетних кредитів, про стан
державного зовнішнього та внутрішнього боргу на початок і ко
нець звітного фінансового року;
- звітність про виконання консолідованого бюджету Рос
сийской Федерації і бюджетів державних позабюджетних
фондів за звітний фінансовий рік;
- іншу звітність, передбачену бюджетним законодавець
ством Російської Федерації.
При розгляді звіту про виконання федерального бюд
жета Державна Дума заслуховує доповідь міністра фі
нанси про виконання федерального бюджету і доповідь Предс
дателя Рахункової палати Російської Федерації про укладення на
річний звіт про виконання федерального бюджету. За пропози
жению Голови Державної Думи або за влас
ної ініціативи Генеральний прокурор Російської Федерації,
Голова Конституційного Суду Російської Федерації,
Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федера
ції та Голова Верховного Суду Російської Федерації
можуть виступити або подати доповіді з аналізом рассмот
ренних протягом звітного фінансового року справ, пов'язаних з
бюджетними суперечками і порушеннями бюджетного законодавець

ства.
За результатами розгляду річного звіту про виконання
федерального бюджету Державна Дума приймає або від
клонящегося федеральний закон про виконання федерального бюд
жета. У разі відхилення федерального закону про виконання
федерального бюджету він повертається для усунення фактів
недостовірного або неповного відображення даних для повтор
ного надання в строк, що не перевищує один місяць. Дан
ве положення поширюється на випадки відхилення зако
нодательную (представницькими) органами звітів про ис
полнении бюджету суб'єкта Російської Федерації і місцевих
бюджетів.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності "
§ 33. Поняття, принципи і стадії бюджетного процесу
 1. стадіях бюджетного процесу. Загальним і в той же час спеціальним принципом бюджетного процесу є принцип гласності. Від початкової до кінцевої стадії бюджетного процесу вся діяльність його учасників здійсню ється відкрито. Так, ще в ході складання проекту бюд жету окремі прогнозовані показники широко висвітлюються в різних засобах масової інформації. Весь
  27.2. Фінансовий контроль
 2. стадія процесу повинна мати відповідне документальне відображення, яке детально регулюється законодавством. Фінансовий контроль здійснюється в певних формах. Форма - це зовнішнє вираження змісту. Основними формами фінансового контролю є: тематична перевірка, ревізія, обстеження, але потрібно відзначити і такі, як спостереження, збір інформації, її уточнення та ін
  54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
 3. Складений у відповідності зі структурою і бюджетною класифікацією, які застосовувалися при затвердженні федерального закону про федеральний бюджет на звітний рік. Рахункова палата РФ проводить перевірку звіту про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік і готує висновок щодо звіту Уряду РФ про виконання федерального бюджету протягом 4,5 місяця після подання
  § 4. Контрольний орган муніципального освіти
 4. складанні оперативних, щоквартальних, піврічних і річних звітів про виконання бюджету міста, а також при складанні проекту бюджету міста та проектів рішень про внесення змін до бюджету міста; отримувати інформацію і звіт від одержувачів бюджетного кредиту про його використання; отримувати інформацію і звіт від одержувачів муніципальних гарантій, а також від осіб, в забезпечення зобов'язань
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 5. стадія їх становлення і тому не можуть бути визнані самостійним видом суспільних відносин. Деякі організаційні відносини можуть регулюватися і регулюються нормами цивільного права, але не займають самостійного місця в складі його предмета (див.: Радянське цивільне право. В 2 ч. / за ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. Ч. 1 . С. 16, автор глави - В.Г. Вердніков). * (23) Див:
   Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 6.  стадіями: a) погодження всіх істотних умов (загальне для всякого договору) і б) передача майна (додаткова і специфічна для реальних договорів) (див. п. 2 ст. 433 ЦК). Сам законодавець не дає приводу говорити про реальність договору купівлі-продажу. Відомі судження про його реальність зазвичай пов'язують з випадками, коли моменти його вчинення та виконання збігаються. Але як вірно те,
   1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
 7.  складання, перевірки та розкриття фінансової звітності компаній, формують так званий «Європейський бухгалтерський кодекс». Четверта директива про річної звітності компаній поділяє всі суспільства на три типи компаній, і залежно від приналежності компанії до того чи іншого типу формулюються обов'язки суспільства з розкриття інформації. Перший тип товариств
   18. Загальна характеристика фінансової діяльності, здійснюваної виконавчими органами влади.
 8.  складання звіту про виконання федерального бюджету і консолідованого бюджету Російської Федерації; - здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового контролю; - розробка та реалізація єдиної політики у сфері розвитку фінансових ринків в РФ; - участь в розробці та проведенні єдиної політики у сфері формування та використання державних ресурсів
   49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
 9.  складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності. Виходячи з визначення, бюджетний процес може бути розділений на п'ять стадій (етапів): 1 складання проекту бюджету; 2 розгляд проекту бюджету; 3 затвердження бюджету; 4
   § 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації та місцевого самоврядування
 10.  складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, утверж дення і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, розгляду і затвердження звітів про їх исполне нии та здійснення контролю за їх виконанням; 3) встановлення порядку складання і розгляду проек тов федерального бюджету і бюджетів державних внебюд
  составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверж­ дения и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рассмотрения и утверждения отчетов об их исполне­ нии и осуществления контроля за их исполнением; 3) установление порядка составления и рассмотрения проек­ тов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд­
© 2014-2022  yport.inf.ua