Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 36. Стадія виконання бюджету


Виконання федерального бюджету і бюджетів державних
них позабюджетних фондів, бюджету суб'єктів Російської Фе
дерации і бюджету територіального державного внебюд
житнього фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно-

але Урядом Російської Федерації, вищим виконавець
вим органом державної влади суб'єкта Російської Феде
рації, місцевою адміністрацією муніципального освіти.
Організація виконання бюджету покладається на відповідаю
щий фінансовий орган (орган управління державним поза
бюджетним фондом). Бюджет виконується на основі зведеної бюд
житній розпису і касового плану. Зведена бюджетний розпис
являє собою документ, який складається та ведеться
фінансовим органом з метою організації виконання бюджету
за видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету.
Під касовим планом розуміється прогноз касових надходжень
до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовому
році. Порядок складання і ведення касового плану покладено
на фінансовий орган або уповноважений орган виконавець
ної влади (місцевої адміністрації).
Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної сі
стеми Російської Федерації 1 здійснюється Федеральним каз
начейством, яке є федеральним органом виконавець
ної влади (федеральною службою), що здійснює в відповід
до законодавства Російської Федерації правопріме
вальні функції щодо забезпечення виконання бюджету, кас
совому обслуговування бюджетів бюджетної системи Російської
Федерації, попереднього і поточного контролю за веденням
операцій з коштами федерального бюджету головними распо
рядітелямі, розпорядниками та одержувачами коштів федераль
ного бюджета2.
При касовому обслуговуванні виконання бюджетів:
- облік операцій з коштами бюджетів здійснюється на
єдиних рахунках бюджетів, відкритих органами Федерального каз
начейства окремо для кожного бюджету в установах Цент
рального банку Російської Федерації;
- управління коштами на рахунках бюджетів здійснюється
фінансовими органами або іншими уповноваженими органами
відповідно до нормативними правовими актами Російської
Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних
ми правовими актами;
- касові виплати з бюджету здійснюються органом Феде
рального казначейства на підставі поданих платіжних
документів у порядку черговості їх подання та в межах
фактичної наявності залишку коштів на єдиному рахунку бюджету;
1 Касове обслуговування виконання бюджету - проведення та облік опе
рацій за касовими надходженнями до бюджету і касовим виплат з бюджету
(ст. 6 Бюджетного кодексу Російської Федерації).
2 Див: Постанова Уряду Російської Федерації від 1 грудня
2004 р. № 703 «Про Федеральному казначействі» / / Збори законодавства Рос
сийской Федерації. - 2004. - № 49. - Ст. 4908.

- Всі операції по касових надходженнях до бюджету і касові
вим виплатам з бюджету на єдиному рахунку бюджету проводяться і
враховуються органом Федерального казначейства за кодами бюд
житній класифікації Російської Федерації.
У разі передачі органу Федерального казначейства окремих
них функцій по виконанню бюджету суб'єкта Російської Фе
дерации (бюджету муніципального освіти) відповідно
з угодою про здійснення цих функцій особливості кас
сового обслуговування таких бюджетів встановлює Федеральне
казначейство.
Якщо повноваження Федерального казначейства по касовому
обслуговуванню виконання бюджету суб'єкта Російської Феде
рації, бюджетів територіальних державних фондів і
бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта
Російської Федерації, здійснюються за укладеним согла
шению виконавчим органом державної влади суб'єкта
та Російської Федерації, то цей орган зобов'язаний представляти орга
ну Федерального казначейства інформацію про всі проведений
них касові операції при виконанні всіх обслуговуваних їм
бюджетів, врахованих за кодами бюджетної класифікації Рос
сийской Федерації.
Виконання бюджету проводиться окремо по доходах і рас
ходам, а також за джерелами фінансування дефіциту бюджету.
За доходами виконання бюджету передбачає:
- зарахування на єдиний рахунок бюджету доходів від распределе
ня податків, зборів та інших надходжень до бюджетну систему
Російської Федерації з рахунків Федерального казначейства і
інших надходжень до бюджету;
- повернення зайво сплачених або надмірно стягнутих сум,
а також сум відсотків за несвоєчасне здійснення тако
го повернення і відсотків, нарахованих на зайво стягнені
суми;
- залік надмірно сплачених або надмірно стягнених сум у
відповідно до законодавства Російської Федерації про на
логах і збори;
- уточнення адміністратором доходів бюджету платежів в
бюджети бюджетної системи Російської Федерації;
- перерахування Федеральним казначейством коштів, необ
дімих для здійснення повернення (заліку) зайво сплачених
або надмірно стягнутих сум податків, зборів та інших платі
жей, а також сум відсотків по них з єдиних рахунків відпо
ствующих бюджетів на відповідні рахунки Федерального каз
начейства, призначені для обліку надходжень та їх розбраті
ділення між бюджетами бюджетної системи Російської Фе
дерации в порядку, встановленому Міністерством фінансів
Російської Федерації.

По видатках виконання бюджету здійснюється у порядку,
встановленому відповідним фінансовим органом, з соблю
дением вимог Бюджетного кодексу. Виконання по расхо
дам передбачає прийняття бюджетних зобов'язань, підтвер
ждение і санкціонування оплати грошових зобов'язань, під
дження виконання грошових зобов'язань. Бюджетні обя
зательства приймає одержувач бюджетних коштів у межах
доведених до нього в поточному фінансовому році (поточному фінан
совом році і плановому періоді) лімітів бюджетних зобов'язань.
Одержувач бюджетних коштів приймає зазначені обязатель
ства шляхом укладання державних (муніципальних) кон
трактів, інших договорів з фізичними та юридичними особи
ми, або відповідно до закону, іншим правовим актом, согла
шением. Санкціонування оплати проводиться у формі вдосконалення
шення дозвільної написи (акцепту) після перевірки нали
чия документів, передбачених порядком санкціонування
оплати грошових зобов'язань, встановленим фінансовим ор
ганом відповідно до положень Бюджетного кодексу Рос
сийской Федерації. Підтвердження виконання грошових зо
зательств робиться на підставі платіжних документів, підтвер
ждающего списання грошових коштів з єдиного рахунку бюджету в
користь фізичних та юридичних осіб, бюджетів бюджетної сі
стеми Російської Федерації, суб'єктів міжнародного права,
а також перевірки інших необхідних для цього документів.
У випадку та порядку, встановлених фінансовому органом, при
організації виконання бюджету за видатками можуть предусмат
Ріва затвердження і доведення до головних розпорядників,
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів граничного
обсягу оплати грошових зобов'язань у відповідному перио
де поточного фінансового року (граничні обсяги фінансування
вання). Граничні обсяги фінансування встановлюються
помісячно або поквартально наростаючим підсумком з початку теку
ного фінансового року або на відповідний квартал на ос
нове заявок на фінансування головних розпорядників, распо
рядітелей та одержувачів бюджетних коштів.
Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту
бюджету здійснюється головними адміністраторами та адміні
Стратор джерел фінансування дефіциту бюджету в готелі зі
ответствии зі зведеною бюджетним розписом. Порядок исполне
ня бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету
і санкціонування оплати грошових зобов'язань за ним, під
лежачих виконанню за рахунок бюджетних асигнувань, устанав
ливается відповідним фінансовим органом.
Якщо при виконанні федерального бюджету були отримані
доходи понад затверджений на поточний фінансовий рік і пла
новий період загального обсягу доходів (без обліку нафтогазових

доходів і доходів від управління коштами Резервного фонду і
Фонду майбутніх поколінь) Міністерство фінансів Російської
Федерації має право направляти їх на заміщення державних
запозичень, погашення державного боргу, а також на
виконання окремих публічних нормативних зобов'язань Рос
сийской Федерації. При цьому внесення змін до Федераль
ний закон про федеральний бюджет не потрібно.
Операції по виконанню бюджету завершуються 31 грудня,
за винятком операцій органами Федерального казначейства
з розподілу надходжень звітного фінансового року між
бюджетами бюджетної системи Російської Федерації та їх за
хування до відповідних бюджетів, які виробляються в
перші п'ять робочих днів поточного фінансового року.
Бюджетні асигнування, ліміти бюджетних зобов'язань та
граничні обсяги фінансування поточного фінансового року
припиняють свою дію 31 грудня. До останнього робочого дня
поточного фінансового року включно орган, здійснюю
щий касове обслуговування виконання бюджету, зобов'язаний опла
тить санкціоновані до оплати в установленому порядку бюд
жетних зобов'язання в межах залишку коштів на єдиному рахунку
бюджету. Не використані одержувачами бюджетних коштів
залишки бюджетних коштів, що містяться не на єдиному рахунку
бюджету, не пізніше двох останніх робочих днів поточного фі
нансового року підлягають перерахуванню на єдиний бюджетний
рахунок. Міжбюджетні трансферти, отримані у формі субвен
ций і субсидій, не використані в поточному фінансовому році,
підлягають використанню в тих же цілях в черговому фінансовому
році. У разі, коли відповідним головним розпорядником
коштів бюджету, з якого були надані межбюджет
ві трансферти, встановлюється відсутність потреби в них,
залишок зазначених міжбюджетних трансфертів підлягає повер
ту в доходи бюджету, з якого вони були надані.
При завершенні поточного фінансового року фінансовий орган
встановлює порядок забезпечення одержувачів бюджетних
коштів готівкою, необхідними для здійснення
їх діяльності в неробочі святкові дні в Російській Фе
дерации в січні чергового фінансового року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 36. Стадія виконання бюджету "
 1. 53. Стадія виконання бюджетів.
  Виконання бюджетів здійснюється за бюджетним розписом, яка складається відповідним фінансовим органом (Мінфіном Росії, міністерств фінансів республік у складі РФ, фінансовими управліннями (відділами) країв, областей і т. д.). Виконання бюджетів здійснюється по дохідній і витрата ної частинам бюджетів. Виконання федерального бюджету завершується 31 грудня. Ліміти бюджетних
 2. § 33. Поняття, принципи і стадії бюджетного процесу
    стадіях бюджетного процесу. Загальним і в той же час спеціальним принципом бюджетного процесу є принцип гласності. Від початкової до кінцевої стадії бюджетного процесу вся діяльність його учасників здійсню ється відкрито. Так, ще в ході складання проекту бюд жету окремі прогнозовані показники широко висвітлюються в різних засобах масової інформації. Весь
 3. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
    стадія формування місцевої публічної влади. Вони є єдиним способом формування депутатського корпусу представницьких органів місцевого самоврядування, а також заміщення посад голів муніципальних утворень. У статутах муніципальних утворень коло посадових осіб місцевого апарату влади, підлягають обранню, може розширюватися. Виділимо ряд характерних рис виборів. 1.
 4. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
    стадія приватизаційного процесу. Тому подані заявки строго враховуються і підлягають реєстрації в день подачі прийняв їх органом. Якщо відповідно до Програми приватизації об'єкт може бути приватизований за рішенням Уряду РФ, або органів влади суб'єктів РФ, то орган, який прийняв заявку, вносить пропозиції з обгрунтуванням доцільності приватизації об'єкта, вказівками про
 5. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
    стадіях. У першому випадку буде мати місце часткове (сингулярне) участь, у другому - повне (універсальне) участь. Дана обставина, пов'язане з особливостями інноваційного процесу, відкриває дуже сприятливі можливості для участі в інноваційній діяльності широкого кола осіб, що володіють науково-технічним, науковим, виробничим, фінансовим і інтелектуальним потенціалом.
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стадія їх становлення і тому не можуть бути визнані самостійним видом суспільних відносин. Деякі організаційні відносини можуть регулюватися і регулюються нормами цивільного права, але не займають самостійного місця в складі його предмета (див.: Радянське цивільне право. В 2 ч. / за ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. Ч. 1 . С. 16, автор глави - В.Г. Вердніков). * (23) Див:
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стадіями: a) погодження всіх істотних умов (загальне для всякого договору) і б) передача майна (додаткова і специфічна для реальних договорів) (див. п. 2 ст. 433 ЦК). Сам законодавець не дає приводу говорити про реальність договору купівлі-продажу. Відомі судження про його реальність зазвичай пов'язують з випадками, коли моменти його вчинення та виконання збігаються. Але як вірно те,
 8. § 1. Еколого-правові системи країн - членів СНД
    стадіях функціонування правової системи, важливо участь громадськості - наступний найважливіший загальний фактор нашого правового поля. Права громадян На необхідність участі екологічної громадськості в діяльності всіх гілок влади неодноразово зверталася увага. При взаємодії з органами законодавчої, виконавчої та судової влади у громадян виникають свої проблеми і
 9. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    стадія оформлялася особливою грамотою. Розшук або "розшук" застосовувався з найбільш серйозних кримінальних справах. Особливе місце і увагу відводилися злочинів, про які було заявлено: "слово і діло государеве", тобто в яких порушувалося державний інтерес. Справа в пошуковому процесі могло початися з заяви потерпілого, з виявлення факту злочину (поличного) або з звичайного наговору,
 10. § 7. Розмежування компетенції Російської федерації і суб'єктів у її складі в сфері законодавства про адміністративну відповідальність
    стадія договірних відносин укладена в забезпеченні необхідних процесуальних дій, що передують підписанню договору / угоди. У узагальнюючому вигляді вона представлена в наступній таблиці: Договір про розмежування предметів ведення і повноважень Угода про делегування частини повноважень спільного ведення 1. Прийняття Президентом РФ указу, що визначає порядок підготовки, попереднього
© 2014-2022  yport.inf.ua