Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 35. Стадія розгляду і затвердження бюджету


Уряд Російської Федерації вносить проект закону про
федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий
період до 26 серпня поточного року на розгляд Державної
ної Думи разом з іншими документами і матеріалами. З проек
тому федерального закону про федеральний бюджет вносяться про
екти федеральних законів про затвердження звітів про исполне
нии федерального бюджету і бюджетів державних внебюд
житніх фондів, про бюджети державних позабюджетних фон
дов Російської Федерації, про страхові тарифи на обов'язкове
соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань на черговий фінансовий рік і
плановий період. Одночасно проект федерального закону про
федеральному бюджеті направляється Президентові Російської Фе
дерации.
В цей же термін Центральний банк Російської Федерації перед
ставлять до Державної Думи проект основних напрямів
єдиної державної грошово-кредитної політики на очеред
ної фінансовий рік і плановий період. Попередньо зазначений
ний проект направляється Президентові Російської Федерації і в
Уряд Російської Федерації.
Протягом трьох днів після внесення проекту федерального за
кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і
плановий період до Державної Думи він прямує Сові
том (Головою) Державної Думи до Ради Федерації,
іншим суб'єктам права законодавчої ініціативи, до Комітету

по бюджету і комітети-співвиконавці для внесення зауважень
і пропозицій, а також до Рахункової палати Російської Федера
ції на висновок.
Державна Дума розглядає проект федерального за
кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і
плановий період в трьох читаннях.
У першому читанні проект федерального закону про федеральний
бюджеті розглядається Державною Думою протягом 30 днів
після його внесення. У першому читанні обговорюється концепція і
прогноз соціально-економічного розвитку Російської Феде
рації на черговий фінансовий рік і плановий період, у тому
числі прогнозований обсяг валового внутрішнього продукту і
рівень інфляціі1, покладені в основу формування основ
них характеристик федерального бюджету, і основні напрями
ня бюджетної та податкової політики. Предметом розгляду
в першому читанні є основні характеристики федерально
го бюджету, до яких відносяться:
- прогнозований загальний обсяг доходів з виділенням про
гнозіруемого обсягу нафтогазових доходів федерального бюд
жета;
- додаток до федерального закону про федеральний бюджет,
встановлює нормативи розподілу доходів між бюд
жетамі бюджетної системи Російської Федерації, у разі якщо
вони не затверджені Бюджетним кодексом;
- умовно затверджувані видатки в обсязі 2,5% загального обсягу
витрат федерального бюджету на перший рік планового перио
та й не менше 5% на другий рік планового періода2;
- обсяг нафтогазового трансферту в черговому фінансовому
році і плановому періоді;
- загальний обсяг витрат федерального бюджету на черговий
фінансовий рік і плановий період;
- верхня межа державного внутрішнього і зовнішнього
боргу Російської Федерації на кінець чергового фінансового
року і кожного року планового періоду;
- нормативна величина Резервного фонду в черговому фі
нансових році і плановому періоді;
- дефіцит (профіцит) федерального бюджету.
1 Інфляція (від лат. Inflatio - здуття) - знецінення грошей, викликане
зростанням цін на товари, роботи і послуги і не обумовлені підвищенням спро
са і якості. У російському бюджетному законодавстві більшою мірою по
нятие «інфляція» застосовується для визначення рівня зростання цін. - Прямуючи.
Авт.
2 Під умовно затверджуються витратами розуміються бюджетні асигнування
ня, не розподілені в плановому періоді за розділами, підрозділами, цільових перевірок
вим статтями і видам витрат у відомчій структурі видатків бюджету (п. 5
ст. 184.1 Бюджетного кодексу Російської Федерації).

При затвердженні в першому читанні основних характеристик
федерального бюджету на черговий фінансовий рік і плановий
період вказуються прогнозований у відповідному фінан
совом році обсяг валового внутрішнього продукту і рівень інф
ляции (грудень до грудня попереднього року). Державна Дума
не має права збільшувати доходи і дефіцит бюджету, якщо на
ці зміни відсутній позитивний висновок Правитель
ства Російської Федерації.
У ході розгляду і затвердження проекту федерального бюд
жета в першому читанні заслуховується доповідь Уряду Рос
сийской Федерації, співдоповіді голови Комітету з бюд
жету та комітету-співвиконавця, відповідального за розгляд
прогнозу соціально-економічного розвитку країни, а також
Голови Рахункової палати Російської Федерації. У разі
відхилення в першому читанні проекту федерального закону про фе
деральному бюджет на черговий фінансовий рік і плановий
період Державна Дума може :
- передати зазначений законопроект в погоджувальну комис
сю з уточнення основних характеристик федерального бюдже
та, що складається з представників Державної Думи, пред
ставителей Ради Федерації і представників Уряду
Російської Федерації;
- повернути зазначений законопроект до Уряду Росій
ської Федерації на доопрацювання;
- поставити питання про довіру Уряду Російської Фе
дерации.
У другому читанні проект федерального закону про федеральний
бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період рас
сматривается Державною Думою протягом 35 днів з дня
прийняття в першому читанні. Предметом розгляду в другому
читанні є твердження:
- переліку головних адміністраторів доходів федерального
бюджету;
- переліку головних адміністраторів джерел фінансування
ня дефіциту федерального бюджету;
- бюджетних асигнувань за розділами, підрозділами, цільових перевірок
вим статтям і видам витрат;
- розподілу між суб'єктами Російської Федерації
міжбюджетних трансфертів на черговий фінансовий рік і пла
новий період;
- програми надання державних фінансових і
державних експортних кредитів;
- програми державних зовнішніх і внутрішніх запозичаю
ваний Російської Федерації;
- програми державних гарантій Російської Федера
ції у валюті Російської Федерації і в іноземній валюті та

деякі інші документи, що включаються в додатки до феде
ральному закону про федеральний бюджет на черговий финансо
вий рік і плановий період.
Поправки до законопроекту, що передбачають зміну
бюджетних асигнувань на реалізацію федеральних цільових
програм та бюджетних інвестицій в об'єкти державної
власності, зміна обсягу міжбюджетних трансфертів
бюджетам окремих суб'єктів Російської Федерації (муници
смальни утворень), надання коштів бюджету конк
ретних юридичним особам, не розглядаються без висновків
ня Уряду Російської Федерації.
Державна Дума розглядає проект федерального за
кону про федеральний бюджет у третьому читанні протягом 15 днів
з дня його прийняття у другому читанні. При розгляді в тре
тьем читанні відповідно до розподілу бюджетних ассіг
нованій, прийнятим у другому читанні, затверджуються відомчою
ная структура витрат федерального бюджету на черговий фі
нансових рік і відомча структура витрат на перший і
другий роки планового періоду. При цьому законопроект виносить
ся на голосування в цілому.
Прийнятий Державною Думою федеральний закон про фе
деральному бюджет на черговий фінансовий рік і плановий
період протягом п'яти днів з дня прийняття направляється на
розгляд Ради Федерації. Рада Федерації зобов'язаний рас
дивитися закон про федеральний бюджет протягом 14 днів з дня
уявлення Державною Думою. Зазначений закон в Сові
ті Федерації голосується на предмет його схвалення в цілому. При
нятие спеціальних секретних програм та включення їх до складу
тих чи інших витрат федерального бюджету здійснюється по
поданням Президента Російської Федерації. При цьому сек
ретних статті федерального бюджету розглядаються на закритому
тому спільному засіданні Державної Думи і Ради Фе
дерации, а матеріали до ним - виключно головами
палат Федеральних Зборів Російської Федерації і спеці
альних комісіями палат. Схвалений Радою Федерації
федеральний закон про бюджет протягом п'яти днів має бути
направлений Президенту Російської Федерації для підписання і
оприлюднення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 35. Стадія розгляду і затвердження бюджету "
 1. § 33. Поняття, принципи і стадії бюджетного процесу
  стадіях бюджетного процесу. Загальним і в той же час спеціальним принципом бюджетного процесу є принцип гласності. Від початкової до кінцевої стадії бюджетного процесу вся діяльність його учасників здійсню ється відкрито. Так, ще в ході складання проекту бюд жету окремі прогнозовані показники широко висвітлюються в різних засобах масової інформації. Весь
 2. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  стадія приватизаційного процесу. Тому подані заявки строго враховуються і підлягають реєстрації в день подачі прийняв їх органом. Якщо відповідно до Програми приватизації об'єкт може бути приватизований за рішенням Уряду РФ, або органів влади суб'єктів РФ, то орган, який прийняв заявку, вносить пропозиції з обгрунтуванням доцільності приватизації об'єкта, вказівками про
 3. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  стадія їх становлення і тому не можуть бути визнані самостійним видом суспільних відносин. Деякі організаційні відносини можуть регулюватися і регулюються нормами цивільного права, але не займають самостійного місця в складі його предмета (див.: Радянське цивільне право. В 2 ч. / за ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. Ч. 1 . С. 16, автор глави - В.Г. Вердніков). * (23) Див:
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стадіями: a) погодження всіх істотних умов (загальне для всякого договору) і б) передача майна (додаткова і специфічна для реальних договорів) (див. п. 2 ст. 433 ЦК). Сам законодавець не дає приводу говорити про реальність договору купівлі-продажу. Відомі судження про його реальність зазвичай пов'язують з випадками, коли моменти його вчинення та виконання збігаються. Але як вірно те,
 5. 3. Припинення юридичної особи шляхом ліквідації
  стадія ліквідації. Якщо за даними проміжного балансу в юридичної особи недостатньо грошових коштів для задоволення заявлених кредиторами вимог, ліквідком продає з публічних торгів інше його майно (з тим щоб виручити за нього максимально можливі суми). При нестачі і цього майна в деяких випадках можливе звернення з позовом про задоволення
 6. § 1. Еколого-правові системи країн - членів СНД
  стадіях функціонування правової системи, важливо участь громадськості - наступний найважливіший загальний фактор нашого правового поля. Права громадян На необхідність участі екологічної громадськості в діяльності всіх гілок влади неодноразово зверталася увага. При взаємодії з органами законодавчої, виконавчої та судової влади у громадян виникають свої проблеми і
 7. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    стадія оформлялася особливою грамотою. Розшук або "розшук" застосовувався з найбільш серйозних кримінальних справах. Особливе місце і увагу відводилися злочинів, про які було заявлено: "слово і діло государеве", тобто в яких порушувалося державний інтерес. Справа в пошуковому процесі могло початися з заяви потерпілого, з виявлення факту злочину (поличного) або з звичайного наговору,
 8. 27.2. Фінансовий контроль
    стадія процесу повинна мати відповідне документальне відображення, яке детально регулюється законодавством. Фінансовий контроль здійснюється в певних формах. Форма - це зовнішнє вираження змісту. Основними формами фінансового контролю є: тематична перевірка, ревізія, обстеження, але потрібно відзначити і такі, як спостереження, збір інформації, її уточнення та ін
 9. 51. Стадія складання проектів бюджетів.
    розгляд проекту бюджету; затвердження бюджету; виконання бюджету; розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Складанню проекту бюджету передує розробка планів іпрогнозов розвитку територій і цільових програм. Рішення про початок роботи над складанням проекту федерального бюджету приймається Президентом РФ. Уряд РФ організує поетапну роботу з
 10. 52. Стадія розгляду і затвердження проектів бюджетів.
    розгляд проекту федерального бюджету представницьким органом Росії викликає велику кількість ускладнень. Тому законодавець пішов шляхом детальної регламентації порядку (технології) і термінів розгляду законопроекту про федеральний бюджет на кожен конкретний рік. Після прийняття відповідного проекту федерального закону до розгляду Державною Думою він повинен направлятися
© 2014-2022  yport.inf.ua