Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 34. Стадія складання проекту бюджету


Складання проекту бюджету починається з бюджетного по
СЛАН Президента Російської Федерації Федеральним зборам,
1 Проект федерального бюджету складається і затверджується строком на три
року, а проекти бюджетів суб'єктів Російської Федерації і проекти місцевих
бюджетів можуть прийматися як на один, так і на три роки (ст. 169 Бюджетного
кодексу Російської Федерації).

Яка має бути направлена не пізніше березня року, предше
ствующего черговому фінансовому році. У цьому посланні визна
деляются основні напрями бюджетної політики, первооче
редную завдання в галузі доходів і витрат, управлінні дер
дарчим боргом , вдосконалення управління державним
вими фінансами та ін Відразу після бюджетного послання Прези
дента Російської Федерації Уряд Російської Феде
рації, органи виконавчої влади суб'єктів Російської
Федерації і місцевого самоврядування приступають до составле
нию проектів бюджетів. Безпосередньо проекти бюджетів раз
розробляє Міністерство фінансів Російської Федерації, фі
нансових органи суб'єктів Російської Федерації і муници
смальни утворень. Проект федерального бюджету і проекти
бюджетів державних позабюджетних фондів складаються і
затверджуються строком на три роки - черговий фінансовий рік і
плановий період . Черговий фінансовий рік є роком, сле
дующим за поточним фінансовим роком, а плановий період -
два фінансові роки, наступних за черговим фінансовим го
будинок.
Складання проекту бюджету грунтується на бюджетному
посланні Президента Російської Федерації, прогнозі соціаль
но-економічного розвитку відповідної території і ос
новних напрями бюджетної та податкової політики з метою
фінансового забезпечення видаткових зобов'язань.
Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Фе
дерации, суб'єкта Російської Федерації, муніципального рай
вона (міського округу) розробляється на період не менше трьох
років, а поселень - на черговий фінансовий рік або на оче
говий фінансової рік і плановий період. Розробка прогнозу
соціально-економічного розвитку щорічно здійснюється в
порядку встановленому відповідно Урядом Росій
ської Федерації, вищим виконавчим органом державної
ної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої адмініст
рацією. Підготовлений прогноз підлягає схваленню указанни
ми органами одночасно з прийняттям рішення про внесення
проекту бюджету в законодавчий (представницький) орган.
Якщо відбувається зміна прогнозу соціально-економічного
го розвитку Російської Федерації, суб'єктів Російської Феде
рації, муніципального освіти в ході складання або рас
смотрения проекту бюджету, то це тягне за собою зміну
основних характеристик проекту бюджету.
У проекті закону (рішенні) про бюджет повинні міститися
його основні характеристики, до яких відносяться загальний обсяг
доходів, загальний обсяг витрат і дефіцит (профіцит) бюджету,
а також нормативи розподілу доходів між бюджетами
бюджетної системи російської Федерації у випадку, якщо вони не

встановлені бюджетним законодавством. Законом (рішенням)
про бюджет повинні бути встановлені:
- перелік головних адміністраторів доходів бюджету;
- перелік головних адміністраторів джерел фінансування
вання дефіциту бюджету;
- розподіл бюджетних асигнувань по розділах, під
розділах, цільовим статтям і видам витрат;
- загальний обсяг бюджетних асигнувань, що спрямовуються на
виконання публічних нормативних зобов'язань;
- джерела фінансування дефіциту бюджету;
- обсяг міжбюджетних трансфертів, одержуваних з інших
бюджетів та надаються іншим бюджетам бюджетної сі
стеми Російської Федерації в черговому фінансовому році (оче
редную фінансовому році і плановому періоді);
- верхня межа державного (муніципального) внут
реннего боргу та державного зовнішнього боргу станом
на 1 січня року, наступного за черговим фінансовим роком
(черговим фінансовим роком і кожним роком планового пери
ода), із зазначенням верхньої межі боргу по державним і
муніципальним гарантіям та інші показники, встановлені
Бюджетним кодексом, законом суб'єкта Російської Федерації,
муніципальним правовим актом представницького органу му
муніципальні освіти.
У законі (рішенні) про бюджет може бути передбачено ис
користування доходів бюджету за окремими видами неподаткових
доходів, пропонованих до введення починаючи з чергового фінан
сового року, понад відповідних бюджетних асигнувань та
загального обсягу видатків бюджету.
Одночасно з проектом закону (рішення) про бюджет складу
ляють для подання в законодавчий (представницький)
орган:
- основні напрями бюджетної та податкової політики;
- попередні підсумки соціально-економічного розвитку
відповідній території;
- прогноз соціально-економічного розвитку відповідаю
щей території;
- прогноз основних характеристик консолідованого бюд
жета відповідній території на черговий фінансовий рік
і плановий період;
- пояснювальна записка до проекту бюджету;
- методики (проекти методик) і розрахунки розподілу між
бюджетних трансфертів;
- проект програми надання бюджетних кредитів;
- проект програми внутрішніх і зовнішніх запозичень на
черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плано
вий період);

- проекти законів про бюджети державних позабюджетних
фондів;
- проект програми державних (муніципальних) гаран
тий на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і
плановий період) ;
- інші документи і матеріали, передбачені Бюджет
вим кодексом Російської Федерації.
При розробці проекту бюджету в його видаткової частини можуть
створюватися різні довгострокові цільові програми, реализу
емие за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів
тов Російської Федерації і місцевого бюджета1. Порядок при
нятия рішень про розробку зазначених програм, їх формиро
вання і терміни реалізації визначається відповідно норма
тивними правовими актами Уряду Російської Федера
ції, вищого виконавчого органу державної влади
суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим
актом місцевої адміністрації муніципального освіти.
До довгострокових цільовими програмами відносяться, наприклад, на
нальні проекти, спрямовані на розвиток різних сфер
економіки і соціальних питань. Серед таких програм, дей
ствующих в даний час, слід назвати федеральні це
ліві програми «Житло» (на 2002-2010 роки), «Діти Росії»
(на 2007 - 2010 роки), «Модернізація транспортної системи
Росії» (2002 - 2010 роки) та ін Обсяг бюджетних асигнувань
на реалізацію довгострокових цільових програм затверджується за
Коном (рішенням) про бюджет у складі відомчої структури
видатків бюджету за відповідною кожній програмі цільових перевірок
виття статті витрат.
Довгострокові цільові програми, пропоновані до фінан
сірованіе, починаючи з чергового фінансового року, підлягають
твердженням Урядом Російської Федерації, вищим
виконавчим органом державної влади суб'єкта Ріс
сийской Федерації, місцевою адміністрацією муніципального
освіти не пізніше одного місяця до дня внесення проекту
закону (рішення) про відповідний бюджет в законодавець
ний (представницький) орган. Реалізованої за рахунок коштів фе
дерального бюджету (бюджету суб'єкта Російської Федерації)
довгострокової цільової програмою може встановлюватися переді
ставление субсидій бюджету суб'єкта Російської Федерації (ме-
1 Положення про довгострокових цільових програмах набирає чинності з 1 січня
2009 р. Див п. 164 ст. 1 Федерального закону від 26 квітня 2007 р. № 63-Ф3
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині
регулювання бюджетного процесу і приведення у відповідності з бюджетним
законодавством Російської Федерації окремих законодавчих актів
Російської Федерації »/ / Відомості Верховної Ради України. -
2007. - № 18.-Ст. 2117 .

стному бюджету) на реалізацію аналогічних програм, фінан
сіруемих за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федера
ції (місцевих бюджетів) . Умови надання та методика рас
чета зазначених міжбюджетних субсидій встановлюються соот
ветствующей програмою. У федеральному бюджеті, бюджеті суб'єктів
та Російської Федерації, місцевий бюджет можуть предусматри
тися бюджетні асигнування на реалізацію відомчих
цільових програм, розробка, затвердження та реалізація яких
здійснюються в порядку, встановленому відповідно Пра
вітельством Російської Федерації, вищим органом вико
чої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
адміністрацією.
Крім довгострокових і відомчих цільових програм у
бюджеті формуються федеральна адресна інвестиційна про
грама та Інвестиційний фонд Російської Федерації. Бюджетні
інвестиції в об'єкти капітального будівництва за рахунок коштів
федерального бюджету включаються у федеральну адресну ін
вестиционного програму, порядок формування та реалізації
якої встановлюється Урядом Російської Федерації.
Інвестиційний фонд Російської Федерації являє зі
бій частину коштів федерального бюджету, що підлягає вико
ванию з метою реалізації інвестиційних проектів, здійснюва
ляем на принципах державно-приватного партнерства. Середовищ
ства зазначеного фонду спрямовуються на інвестування различ
них підприємств і організацій, які розробляють або вироб
дящіх продукцію, наприклад, у сфері інноваційних техноло
гий. Порядок формування та використання бюджетних ассіг
нованій Інвестиційного фонду встановлюється Урядом
Російської Федерації. Так, Федеральним законом «Про Федераль
ном бюджеті на 2007 рік» було встановлено напрямок Прави
тельством Російської Федерації асигнувань з федерального
бюджету в сумі 1450 000,0 тис. рублів, передбачених за це
лівій статті «Інвестиційний фонд» як внесок Росій
ської Федерації в статутний капітал відкритого акціонерного про
щества «Російський інвестиційний фонд інформаційно-ком
комунікаційних технологій» в цілях його створення. На 2008 фі
нансових рік і плановий період 2009 і 2010 років передбачено
але спрямування коштів фонду на будівництво автомобільних
доріг (швидкісного ділянки траси Москва - Санкт-Петербург,
автомобільної дороги М-4 «Дон»), нафтопереробних і
нафтохімічних заводів в м. Нижньокамську і ін
Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету
і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос
сийской Федерації визначаються Урядом Російської
Федерації з дотриманням вимог, встановлених Бюджет
вим кодексом. Внесення Міністерством фінансів Російської

  Федерації проекту федерального закону про федеральний бюджет
  та уповноваженим органом проектів федеральних законів про
  бюджетах державних позабюджетних фондів в Правитель
  ство Російської Федерації здійснюється не пізніше 15 днів
  до дня внесення проектів зазначених законів у Державну
  Думу.
  Вищі виконавчі органи державної влади
  суб'єктів Російської Федерації вносять на розгляд зако
  нодавчого (представницького) органу проекти законів про бюд
  жете і проект закону про бюджет територіального дер
  ного позабюджетного фонду на черговий фінансовий рік і пла
  новий період у строк не пізніше 15 жовтня поточного року. Місць-
  ві адміністрації муніципальних утворень вносять проект
  рішення про місцевий бюджет на розгляд представницького
  органу муніципального освіти не пізніше 15 листопада теку
  ного року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 34. Стадія складання проекту бюджету"
 1. 51. Стадія складання проектів бюджетів.
    складання проекту бюджету; розгляд проекту бюджету; затвердження бюджету; виконання бюджету; розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Складанню проекту бюджету передує розробка планів іпрогнозов розвитку територій і цільових програм. Рішення про початок роботи над складанням проекту федерального бюджету приймається Президентом РФ. Уряд РФ організує
 2. § 33. Поняття, принципи і стадії бюджетного процесу
    стадіях бюджетного процесу. Загальним і в той же час спеціальним принципом бюджетного процесу є принцип гласності. Від початкової до кінцевої стадії бюджетного процесу вся діяльність його учасників здійсню ється відкрито. Так, ще в ході складання проекту бюд жету окремі прогнозовані показники широко висвітлюються в різних засобах масової інформації. Весь
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стадія їх становлення і тому не можуть бути визнані самостійним видом суспільних відносин. Деякі організаційні відносини можуть регулюватися і регулюються нормами цивільного права, але не займають самостійного місця в складі його предмета (див.: Радянське цивільне право. В 2 ч. / за ред. В.А. Рясенцева. М., 1986. Ч. 1 . С. 16, автор глави - В.Г. Вердніков). * (23) Див:
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стадіями: a) погодження всіх істотних умов (загальне для всякого договору) і б) передача майна (додаткова і специфічна для реальних договорів) (див. п. 2 ст. 433 ЦК). Сам законодавець не дає приводу говорити про реальність договору купівлі-продажу. Відомі судження про його реальність зазвичай пов'язують з випадками, коли моменти його вчинення та виконання збігаються. Але як вірно те,
 5. § 1. Еколого-правові системи країн - членів СНД
    стадіях функціонування правової системи, важливо участь громадськості - наступний найважливіший загальний фактор нашого правового поля. Права громадян На необхідність участі екологічної громадськості в діяльності всіх гілок влади неодноразово зверталася увага. При взаємодії з органами законодавчої, виконавчої та судової влади у громадян виникають свої проблеми і
 6. Глава 20 Покладання 1649 р. як звід феодального права
    стадія оформлялася особливою грамотою. Розшук або "розшук" застосовувався з найбільш серйозних кримінальних справах. Особливе місце і увагу відводилися злочинів, про які було заявлено: "слово і діло государеве", тобто в яких порушувалося державний інтерес. Справа в пошуковому процесі могло початися з заяви потерпілого, з виявлення факту злочину (поличного) або з звичайного наговору,
 7. § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності
    складання бюджетної звітності. Бюджетний облік являє собою систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в денеж ном вираженні про стан фінансових та нефінансових акти вов і зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Росій ської Федерації і муніципальних утворень, а також про опе раціях, що змінюють ці активи та зобов'язання. Бюджетна від-парність
 8. § 2. Місцеві бюджети
    складання і розгляду проекту місцевого бюджету, затвердження та виконання бюджету, а також по контролю за його виконанням, як правило, регулюється положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес муніципального освіти, прийнятою рішенням представницького органу відповідно до федеральних законів і законами суб'єкта Федерації. У систему органів, які мають бюджетними
 9. § 3. Окремі джерела муніципального права
    складання реєстру муніципальних утворень в РФ. Наказом Державного комітету з житлової і будівельної політики (нині скасований) від 26 червня 1998 затверджено низку матеріалів щодо реалізації концепції реформи житлово-комунального господарства в Російській Федерації, в тому числі зразки муніципального контракту на організацію і виконання поставки товарів, робіт, послуг для
 10. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
    стадія формування місцевої публічної влади. Вони є єдиним способом формування депутатського корпусу представницьких органів місцевого самоврядування, а також заміщення посад голів муніципальних утворень. У статутах муніципальних утворень коло посадових осіб місцевого апарату влади, підлягають обранню, може розширюватися. Виділимо ряд характерних рис виборів. 1.
© 2014-2022  yport.inf.ua