Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про виконавче провадження


Відповідальність, передбачену Федеральним законом "Про виконавче провадження", можна розділити на конкретні випадки, від яких залежать специфічні особливості відповідальності.
Принцип відповідальності за порушення законодавства Російської Федерації про виконавче провадження починає діяти тільки в тому випадку, якщо не виконані вимоги виконавчих документів без поважних причин. Відповідальність настає на підставі чинного законодавства, в даному випадку на підставі ФЗ "Про виконавче провадження".
--- ---
| Відповідальність за невиконання |
-> | виконавчого документа, що зобов'язує |
| | боржника вчинити певні дії або |
| | утриматися від їх вчинення |
--- | L ---
| Види відповідальності | | --- ---
| за невиконання | | | Відповідальність за невиконання |
| виконавчих | + -> | виконавчого документа банком або іншою |
| документів і + - + | кредитною організацією |
| законних вимог | | L --- ---
| судового | | --- ---
| пристава- виконавця | | | Відповідальність за невиконання законних |
L --- L-> | вимог судового пристава-виконавця та |
| порушення законодавства Російської |
| Федерації про виконавче провадження |
L --- ---
Згідно із законодавством про виконавче провадження , у разі невиконання без поважних причин виконавчого документа на боржника накладається штраф. Розмір штрафу залежить від виду порушення і від правового статусу боржника (фізична особа, юридична особа).
Штраф - грошове стягнення, що накладається в межах, передбачених законодавством, у розмірі, відповідному певній кількості мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законодавством Російської Федерації на момент призначення покарання. Це самостійний вид юридичної відповідальності.
Таблиця розміру штрафу у виконавчому провадженні
--- --- T ---
| Штраф у розмірі до 200 мінімальних | Призначається у разі невиконання |
| розмірів оплати праці (при | без поважних причин |
| подальших порушеннях боржником без | виконавчого документа, |
| поважних причин нових термінів | зобов'язує боржника вчинити |
| виконання виконавчого документа | певні дії або |
| розмір штрафу щоразу подвоюється) | утриматися від їх вчинення |
+ --- --- + --- +
| Триразовий розмір витрат по | При можливості виконання |
| проведення виконавчих дій | виконавчого документа без |
| (ст. 73 ФЗ "Про виконавче | участі боржника після першого |
| провадження") | застосування до нього штрафу |
+ --- --- + --- --- +
| Штраф у розмірі 50 відсотків від | Призначається при невиконанні |
| суми, що підлягає стягненню | вимог, що містяться в |
| | виконавчому документі про |
| | стягнення грошових коштів з |
| | боржника, банком або іншою |
| | кредитною організацією, |
| | здійснюють обслуговування |
| | рахунків боржника, у разі |
| | пред'явлення ним виконавчого |
| | документа за наявності грошових |
| | коштів на рахунках боржника |
+ --- + --- --- +
| Штраф у розмірі до ста мінімальних | Призначається |
| розмірів оплати праці | за невиконання громадянами та |
| | посадовими особами законних |
| | вимог судового |
| | пристава-виконавця та порушення |
| | законодавства Російської |
| | Федерації про виконавче |
| | виробництві; |
| | втрату виконавчого документа; |
| | несвоєчасне відправлення |
| | виконавчого документа; |
| | подання недостовірних |
| | відомостей про доходи і про |
| | майновий стан боржника; |
| | неповідомлення боржником про |
| | звільнення з роботи; |
| | неповідомлення про нове місце роботи |
| | або місце проживання |
+ --- --- + --- +
| Штраф у розмірі до двадцяти п'яти | Судовий пристав-виконавець |
| встановлених федеральним законом | має право накласти на |
| мінімальних розмірів оплати праці | посадова особа, винна в |
| | втрати переданого йому |
| | виконавчого документа; |
| | постанову судового |
| | пристава-виконавця про накладення |
| | штрафу може бути оскаржено |
| | должностинм особою в |
| | відповідний суд протягом |
| | деясяті днів (ст. 431 ЦПК РФ) |
L --- --- + --- ---
При повторному невиконанні без поважних причин виконавчого документа судовий пристав-виконавець вносить до відповідних органів подання про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності, передбаченої законодавством Російської Федерації, громадянина або посадової особи, які в силу своїх службових обов'язків повинні виконати виконавчий документ.
За наявності в діях громадянина або посадової особи, умисно не виконують законних вимог судового пристава-виконавця або перешкоджають їх виконання чи іншим чином порушують законодавство Російської Федерації про виконавче провадження, ознак складу злочину судовий пристав-виконавець вносить до відповідних органів подання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Основні особливості, що стосуються накладення штрафу у виконавчому провадженні:
- судовий пристав-виконавець у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про порушення виконавчого провадження;
- в постанові про порушення виконавчого провадження судовий пристав-виконавець встановлює строк для добровільного виконання містяться у виконавчому документі вимог, який не може перевищувати п'ять днів з дня порушення виконавчого провадження, і повідомляє боржника про примусове виконання зазначених вимог після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат на проведення виконавчих дій (ст. 9, 81, 82 ФЗ "Про виконавче провадження");
- копія постанови про порушення виконавчого провадження не пізніше наступного дня після дня її винесення надсилається стягувачу, боржнику, а також до суду або інший орган, який видав виконавчий документ;
- у виконавчому провадженні штраф накладається судовим приставом-виконавцем за спрощеною процедурою;
- при негайному виконанні виконавчого документа термін для його добровільного виконання не встановлюється. У цьому випадку боржник повинен виконати виконавчий документ в день отримання постанови про порушення виконавчого провадження, а вимога про негайне виконання повинно бути зазначено в самому документі (негайному виконанню підлягають вимоги виконавчих документів: 1) про стягнення аліментів, заробітної плати або іншої плати за працю в межах платежів, обчислених за один місяць, а також про стягнення усієї суми боргу по цих виплатах, якщо виконавчим документом передбачено її негайне стягнення; 2) про поновлення на роботі або в попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника; 3) в інших справах, якщо негайне виконання вимог передбачено виконавчим документом або федеральним законом (ст. 13 ФЗ "Про виконавче провадження");
- боржник не повинен мати офіційно визнаних поважних причин, за наявності яких судовий пристав-виконавець не має права накладати штраф: 1) фактичні обставини, які не дозволили виконати вимоги виконавчого документа у встановлений термін судовим приставом-виконавцем (належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили (ст. 401 ГК РФ), 2) поважними причинами можуть бути обставини, які спричинили відкладення виконавчих дій (відстрочка, розстрочка, зміна способу і порядку його виконання, зупинення виконавчого провадження) (ст. 18, 19, 26 ФЗ "Про виконавче провадження"); 3) несвоєчасне отримання боржником постанови судового пристава-виконавця про порушення виконавчого провадження з пропозицією про добровільному або негайне виконання; 4) відсутність грошей на рахунку організації боржника протягом терміну, наданого для добровільного виконання, так як на підставі ст. 120 ГК РФ установа відповідає за зобов'язаннями тільки що знаходяться в його розпорядженні грошовими коштами; 5) інші обставини, які будуть визнані поважними причинами у виконавчому виробництві);
- судовий пристав-виконавець виносить постанову тільки в тому випадку , якщо він приймає рішення, які зачіпають інтереси сторін та інших осіб при вчиненні виконавчих дій (порушення виконавчого провадження, стягнення виконавчого збору, накладення штрафу та інші);
- вимоги судового пристава-виконавця визнаються законними тільки в тому випадку, якщо вони засновані на законодавстві про виконавче провадження (ФЗ "Про виконавче провадження"; ФЗ "Про судових приставів"; інші законодавчі акти, які стосуються примусового виконання документів);
- постанова судового пристава-виконавця про накладення штрафу затверджується старшим судовим приставом. Воно може бути оскаржене до відповідного суду в 10-денний термін (ст. 85, 87 ФЗ "Про виконавче провадження";
- тільки суд має право штрафувати банки та інші кредитні організації, відповідальні за невиконання виконавчих документів, а порядок накладення штрафу визначається федеральним законом.
--- ---
| Дата і місце | | Посада , прізвище, ім'я та по батькові |
| винесення постанови | | судового пристава-виконавця, |
| | | які постанову |
L --- L --- ---
^ ^
+ --- ---
--- + --- -
| Зміст | | Виконавче провадження, за яким |
| постанови + --- T -> | виноситься постанова |
| судового | | L --- -
| пристава-виконавця | | --- ---
L --- T --- + -> | Розглянутий питання |
Ў | L ---
--- | --- ---
| Порядок і термін | | | Підстави прийнятого рішення зі |
| оскарження | + -> | посиланням на закони та інші нормативні |
| постанови | | | правові акти, якими керувався |
L- --- | | судовий пристав-виконавець |
| L --- ---
| --- ---
L -> | Висновок з даного питання |
L --- ---
Судовий пристав-виконавець, який забезпечив реальне і своєчасне виконання виконавчого документа, за чітку та сумлінну роботу отримує винагороду.
Таблиця розміру винагороди, одержуваного судовим приставом- виконавцем
--- T --- ---
| У розмірі п'яти | - отримує винагороду від стягнутої ним суми, але не |
| відсотків | більше 10 мінімальних розмірів оплати праці; |
| | - від стягнутої ним вартості майна, але не більше 10 |
| | мінімальних розмірів оплати праці |
+ --- + --- --- +
| У розмірі п'яти | - отримує винагороду за виконавчим документом |
| мінімальних | немайнового характеру |
| розмірів | |
| оплати праці | |
+ --- + --- --- +
 | Пропорційний-| - винагорода виплачується у разі часткового | 
 | Але стягненої | виконання виконавчого документа з не залежних | 
 | Сумі | від судового пристава-виконавця причин | 
 L --- + --- --- 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про виконавче провадження"
 1. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    відповідальності з питань, які мають федеральне значення, в тому числі адміністративної відповідальності за порушення правил і норм, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації; 4) порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративних
 2. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    відповідальності з питань, які мають федеральне значення, в тому числі адміністративної відповідальності за порушення правил і норм, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації; 4) порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративних
 3. Джерела виконавчого провадження
    законодавством Російської Федерації про виконавче провадження, то застосовуються правила міжнародного договору): - мають особливе значення в практичній роботі судових приставів-виконавців і арбітражних судів, судів загальної юрисдикції Постанови Конституційного Суду Російської Федерації; Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ. До джерел
 4. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
    порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень майнового характеру, а також порушені щодо кількох боржників виконавчі провадження щодо солідарного стягнення на користь
 5. Стаття 431. Відповідальність за втрату виконавчого листа або судового наказу
    відповідальність за втрату виконавчого документа суду встановлена не законодавством про адміністративні правопорушення, а статтею коментарів, вона є процесуальною (про порядок накладення судових штрафів див. коментар до гл. 8 ЦПК). Відповідно суб'єктом, що накладає штраф, є суд. 2. Суб'єктами даної відповідальності є посадові особи. При вирішенні питання,
 6. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    порушеннях Російської Федерації НК РФ - Податковий кодекс Російської Федерації РГ - Російська газета СЗ РФ - Відомості Верховної Ради Федерації ДВК РФ - Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації КК РФ - Кримінальний кодекс Російської Федерації КПК РФ - Кримінально-процесуальний кодекс Російської
 7. Стаття 1.3.1. Предмети ведення суб'єктів Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    відповідальності за порушення законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування; 2) організація виробництва по справах про адміністративні правопорушення, передбачені законами суб'єктів Російської Федерації; 3) визначення підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, передбачені законами
 8. Перекладач у виконавчому провадженні
    відповідальність за завідомо неправильний переклад, а перекладач несе відповідальність, встановлену законодавством Російської Федерації, за завідомо неправильний переклад; - недостовірність перекладу, виявлена в ході або після виконавчих дій, повинна бути підставою для відмови від послуг даного перекладача в майбутньому; - при вчиненні виконавчого дії перекладач перекладає на
 9. 15.7. Відповідальність за порушення законодавства про архівний фонд Російської Федерації і архівах
    відповідальність за порушення законодавства про архівний фонд РФ і
 10. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
    відповідальність - відповідальність члена Організації, передбачена цим Кодексом за вчинення дисциплінарного порушення. Дисциплінарне порушення - діяння, за яке відповідно до цього Кодексу встановлена дисциплінарна відповідальність. Виробництво (процес) - дисциплінарне провадження (дисциплінарний процес), що здійснюється відповідно до цього Кодексу. Копія
 11. Покажчик скорочень
    порушеннях РСЧА - Робітничо-селянська Червона армія РОСТО - Російська оборонна спортивно-технічна організація РРФСР - Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка СК РФ - Сімейний кодекс Російської Федерації СНД - Співдружність Незалежних Держав СНК (Раднарком) - Рада народних комісарів СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік ТК РФ - Трудовий
 12. Стаття 438. Поновлення виконавчого провадження
    виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (381), яка визначає строки призупинення виконавчого провадження. Ці терміни залежать від підстав призупинення, характеристика змісту яких дана в коментарі до ст. 436-437 справжнього
 13. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
    порушеннях, за винятком справ, що знаходяться у виробництві
 14. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
    порушеннях, за винятком справ, що знаходяться у виробництві
 15. 73. Адміністративне право. Суб'єкти
    відповідальності з питань, які мають федеральне значення, в тому числі адміністративної відповідальності за порушення правил і норм, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації; 4) порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративних
 16. Поняття предмета виконавчого провадження
    порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу в порядку цивільного або арбітражного судочинства є одним із дієвих механізмів реалізації прав і свобод людини і громадянина, які передбачені в Конституції Російської Федерації. Охорону і захист порушених і оскарженого цивільних прав відповідно до підвідомчості справ, встановленої
 17. Поняті у виконавчому провадженні
    виконавчого провадження відносяться і особи, не зацікавлені в кінцевому результаті виконавчого провадження, але участь яких визнається необхідним для якісного, повного і своєчасного виконання виконавчого документа, це поняті, перекладачі, фахівці. Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих
© 2014-2021  yport.inf.ua