Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зміна осіб у зобов'язанні

потреб розвитку майнового обороту нерідко диктується заміна учасників зобов'язання. Наприклад, виникла у кредитора за грошовим зобов'язанням необхідність отримання належних йому грошей раніше настання обумовленого з боржником терміну виконання викликала до життя різні форми обороту відповідних прав вимоги (іноді іменованих борговими зобов'язаннями). Кредитори поступаються свої права на майбутнє отримання грошей іншим особам, зокрема банкам, отримуючи по них негайне виконання за вирахуванням обумовленого відсотка за послугу (залежного насамперед від надійності боржника, або ліквідності вимоги), а останні можуть навіть "скуповувати борги" певних осіб для встановлення контролю за їх діяльністю. У таких ситуаціях майнові права та обов'язки стають самостійними об'єктами цивільного обороту, що, зокрема, відкриває шлях до розвитку різноманітних форм біржової торгівлі, наприклад торгівлі ф'ючерсами (контрактами, що передбачають виконання в майбутньому). У міжнародному комерційному обороті поступка експортером товару кредитної організації своїх прав щодо отримання грошей з іноземного покупця (в обмін на негайну оплату більшої їх частини) не тільки звільняє його від багатьох турбот, але іноді і захищає від безнадійних боргів (1).
---
(1) Див: Шмиттгофф Експорт: право і практика міжнародної торгівлі. М., 1993. С. 231. З цим, зрозуміло, нічого спільного не мають практикувалися у нас в 1990-і роки абсурдні спроби організувати за нормами цивільного права "оборот" публічно-правових обов'язків, наприклад заборгованостей по податкових, митних і тому подібним платежах, у тому числі шляхом випуску органами самої публічної влади різних документів типу "казначейських податкових звільнень", проведення "взаємозаліків" по недоїмка і т.п.
Тому в період дії зобов'язання за загальним правилом можлива заміна що у ньому осіб при збереженні самого зобов'язання. Справа може стосуватися або зміни кредитора, іменованої переходом права вимоги (оскільки саме воно визначає його положення в зобов'язанні), або зміни боржника, іменованої перекладом боргу (визначає статус останнього), або навіть заміни обох цих учасників. У будь-якому випадку із зобов'язання вибуває-хто з його учасників, а до вступаючому на його місце новому учасникові переходять права та обов'язки колишнього. Інакше кажучи, тут має місце правонаступництво кредитора чи боржника. При цьому вказане правонаступництво стосується всіх прав і обов'язків, що випливають з даного зобов'язання (у тому числі забезпечує його належне виконання), якщо тільки законом або договором прямо не передбачено інше (ст. 384 ЦК), наприклад часткова поступка грошової вимоги.
Заміна учасників зобов'язання може не тільки здійснюватися за згодою сторін (угоді з відступлення вимоги або з переведення боргу), а й передбачати безпосередньо законом (ст. 387 ЦК). Така ситуація виникає у випадках універсального правонаступництва в правах і обов'язках, зокрема, при перетворенні або злиття юридичних осіб та спадкуванні у разі смерті громадянина, а також в інших передбачених законом випадках, наприклад, при перекладі прав та обов'язків покупця частки у праві спільної власності на співвласника, переважне право купівлі якої порушено набувачем (п. 3 ст. 250 ЦК), або при передачі комісіонером комітенту прав по укладеної ним на виконання договору комісії угоді з третьою особою (п. 2 ст. 993 ЦК).
Разом з тим заміна беруть участь у зобов'язанні осіб допускається не завжди. Виняток насамперед стосується зобов'язань строго особистого характеру. Зокрема, прямо заборонено відступлення права вимоги відшкодування шкоди, викликаної ушкодженням здоров'я або смертю громадянина (ст. 383 ЦК), оскільки відповідні платежі мають строго цільове призначення. Перемена учасників зобов'язання, в тому числі заміна кредитора, може бути заборонена законом, іншими правовими актами або навіть договором сторін (п. 1 ст. 388 ЦК). Наприклад, в силу п. 2 ст. 631 ГК забороняється передача орендарем майна за договором прокату своїх прав і обов'язків іншій особі. Закон може також обмежити коло суб'єктів, які вправі заміняти учасників конкретних зобов'язань. Так, в договорах фінансування під відступлення грошової вимоги подальша передача відступленого права допускається, якщо вона прямо передбачена договором і тільки на користь інших фінансових агентів (факторів) (ст. ст. 825, 829 ЦК). У багатьох випадках договори учасників підприємницької діяльності передбачають неможливість заміни суб'єкта зобов'язання без попередньої письмової згоди іншої сторони.
Перехід прав може відбуватися у формі цесії, а також суброгации.
Цессія (від лат. Cessio - поступка, передача) являє собою передачу права в силу укладеної між колишнім кредитором (цедентом) і новим кредитором (цесіонарієм) угоди або на підставі інших передбачених безпосередньо законом юридичних фактів, приводить до заміни кредитора у зобов'язанні.
Передача прав на підставі угоди в п. 1 ст. 382 ГК іменується поступкою вимоги, яка в результаті цього нерідко ототожнюється з більш широким поняттям цесії (1).
---
(1) Див, наприклад: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний). Вид. 3-е / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2005. С. 874 (автор коментаря - М.Г. Масевич); Почуйкин В.В. Поступка права вимоги: основні проблеми застосування в сучасному цивільному праві Росії. М., 2005. С. 20.
Особливої думки в цьому питанні дотримується В.А. Бєлов, який вважає, що цесія охоплює не тільки поступку права (активну цессию), а й переведення боргу (пасивну цессию) (див.: Бєлов В.А. Сингулярне правонаступництво в зобов'язанні. 2-е вид. М., 2001. С. 99), що принципово розходиться з загальноприйнятими поглядами.
Угода, що лежить в основі цесії, має своїм предметом що кредитору право вимоги. Вона може бути як оплатній, так і безоплатній та відповідно односторонньої або двосторонньої, консенсуальной або реальною і т.д. (1). Сама ж цесія (відступлення вимоги) являє собою зобов'язання (правовідносини), що виникло з цієї угоди і зазвичай ототожнюється зі своїм виконанням (2).
---
(1) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 223 - 224.
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
М.І. Брагінський переконливо доводить, що договір цедента з Цесіонарій є не особливим цивільно-правовим договором, а договором купівлі-продажу прав або їх міни, дарування, факторингу і т.д. (Див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 464 - 466).
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія Л.А. Новосьолової "Угоди поступки права (вимоги) в комерційній практиці. Факторинг" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2003.
(2) У сучасній літературі поширилися викликають принципові заперечення спроби представити цессию в якості особливої розпорядчої угоди, що відрізняється від зобов'язального угоди про передачу прав і носить абстрактний, відірваний від нього характер (див., наприклад: Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2001. С. 7 - 9; Новосьолова Л.О. Угоди уступки права (вимоги) в комерційній практиці. Факторинг. М., 2001. С. 30 - 47). Вони засновані на німецьких правових підходах, що відносять абстрактні розпорядчі угоди по виконанню зобов'язань до числа невідомих іншим європейським правопорядкам речових договорів (про природу цесії в німецькому праві див., наприклад: Brox H. Allgemeines Schuldrecht. 24. Aufl. Munchen, 1997. S. 234; Musielak H.-J. Grundkurs BGB. 4. Aufl. Munchen, 1994. S. 443; Schulze RUa Burgerliches Gesetzbuch. Handkommentar. 2. Aufl. Baden-Baden, 2002. S. 489), які існують поряд із традиційними зобов'язальними договорами поза зобов'язальнихправовідносин. Такий підхід також суперечить сформованим у вітчизняній цивілістиці уявленням про договір (угоді) як про юридичний факт (оскільки розпорядча угода не породжує жодних нових прав і обов'язків).
Угода з відступлення права вимагає простого письмового або нотаріального оформлення в залежності від того, в якій формі була здійснена основна угода, права за якою відступаються (п. 1 ст. 389 ЦК). Поступка прав по угоді, вимагає державної реєстрації, наприклад по угоді, пов'язаної з відчуженням нерухомості, за загальним правилом також підлягає державній реєстрації (п. 2 ст. 389 ЦК). Поступка прав за ордерним цінним папером, наприклад за переказним векселем, оформляється спеціальної передавальним написом - індосаментом (п. 3 ст. 389, п. 3 ст. 146 ЦК).
При відступлення прав первісний кредитор відповідає перед новим лише за дійсність відступленого ним вимоги, але не відповідає за його исполнимость (якщо тільки він спеціально не прийняв на себе поручительство за боржника) (ст. 390 ЦК). З такого кредитора можна, отже, стягнути збитки, наприклад, за поступку простроченого вимоги, але не можна нічого вимагати у зв'язку з неплатоспроможністю боржника. Лише при поступку прав за цінними паперами, оформленої індосаментом, надписателей (індосант) зазвичай відповідає як за дійсність, так і за исполнимость переданого за цінним папером майнового права.
Оскільки боржнику за загальним правилом повинно бути байдуже, кому саме виконувати зобов'язання, його згоди на цессию не потрібно, якщо тільки інше прямо не передбачено законом або договором (п. 2 ст. 382 ЦК). Зокрема, згоду боржника на цессию необхідно отримати в разі, якщо особистість кредитора має для нього істотне значення (п. 2 ст. 388 ЦК), наприклад, особистість наймодавця в договорі житлового найму далеко не байдужа для наймача (зокрема, в плані можливих відстрочок по внесенню найманої плати і тому подібних пільг).
У будь-якому випадку боржника необхідно письмово повідомити про що відбулася цесії, інакше він буде вправі провести виконання первісного кредитора. Крім того, новому кредитору необхідно передати всі документи, що засвідчують право вимоги, і повідомити всі відомості, що мають значення для його здійснення, бо боржник може висунути проти цессионария всі заперечення, які він мав проти цедента (п. 2 ст. 385, ст. 386 ЦК).
Розвинений майновий оборот допускає можливість часткової поступки права, наприклад, права вимоги не в повній сумі боргу або поступки новому кредитору лише права на стягнення підлягає сплаті неустойки із збереженням за первісним кредитором права вимагати виконання основного зобов'язання. Інакше кажучи, цесія не завжди повинна бути пов'язана з повною заміною кредитора в зобов'язанні. Чинний ЦК також не виключає даної можливості, якщо вона прямо передбачена договором або законом.
Суброгация (від лат. Subrogare - замінювати, заповнювати) - один з варіантів заміни кредитора у зобов'язанні, що складається в переході права вимоги до нового кредитора у розмірі реально виробленого їм раніше кредитору виконання (1).
---
(1) Такий перехід права не слід змішувати з регресними вимогою, що виникають у третьої особи після виконання ним зобов'язання. На відміну від суброгації (і від цесії в цілому) регрес є наслідком припинення зобов'язання (з причини його виконання), а не заміни бере участь в ньому кредитора, у зв'язку з чим до нього незастосовні правила про цесії (абз. 2 п. 1 ст. 382 ЦК).
Поняття суброгації прийшло з страхового права, згідно з нормами якого до страховика, який виплатив передбачене договором майнового страхування відшкодування застрахованій особі, переходить право вимоги останнього як кредитора у деліктному зобов'язанні до особи, відповідальної за заподіяні збитки, але в межах фактично виплаченої страховиком суми (тобто в межах збитків, відшкодованих їм застрахованій кредитору) (п. 1 ст. 965 ЦК). Застосування суброгації не обмежується страховим правом. В якості суброгации можна розглядати і передбачену п. 2 ст. 313 ЦК можливість третьої особи виконати зобов'язання замість боржника без його згоди, натомість вступивши в права кредитора, тобто отримавши відповідне право вимоги до боржника.
Суброгация відрізняється від цесії, по-перше, тим, що завжди виникає в силу зазначених у законі юридичних фактів, а не за згодою сторін. По-друге, обсяг одержуваного новим кредитором вимоги при суброгації обмежений межами фактично зроблених ним раніше кредитору виплат (або іншого реально здійсненого виконання), тоді як у випадку цесії новий кредитор набуває право вимоги колишнього кредитора в повному обсязі, зазвичай компенсувавши йому лише відому частину належного виконання. В іншому на суброгацію за загальним правилом поширюються положення про цесії.
При переведенні боргу в зобов'язанні відбувається заміна боржника, що завжди небайдуже кредитору. Адже новий, невідомий йому боржник може виявитися неплатоспроможним, несправним і т.д. Тому закон вимагає обов'язкової згоди кредитора на заміну боржника (п. 1 ст. 391 ЦК). Разом з тим в силу правонаступництва новий боржник має право висувати проти вимог кредитора всі заперечення, які були у первісного боржника (ст. 392 ЦК).
  Подібно цесії, переведення боргу також може відбуватися як в силу договору (угоди), так і на підставі інших юридичних фактів, прямо зазначених законом (наприклад, в силу універсального правонаступництва). До його оформлення пред'являються ті ж вимоги, що й до оформлення цесії. Договір про переведення боргу є багатостороннім правочином, що вимагає відповідного волевиявлення від старого і нового боржника і від кредитора.
  Додаткова література
  КонсультантПлюс: примітка.
  Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
  Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. Вид. 2-е. М., 1999.
  Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950.
  Новосьолова Л.О. Угоди поступки права (вимоги) в комерційній практиці. Факторинг. М., 2003.
  Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1998.
  Сарбаш С.В. Виконання договірного зобов'язання третьою особою. М., 2003.
  Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права (Серія "Класика російської цивілістики"). Т. 2. М., 2005. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Зміна осіб у зобов'язанні"
 1. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
    зміна осіб у зобов'язанні або продаж прав. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 299 У тих випадках, коли інвестор пов'язаний з іншими учасниками будівництва та інвестиційного проекту тільки такими правовідносинами, в яких йому належать права і немає ніяких обов'язків, то він має право продати свої
 2. § 3. Позовна давність
    зміна осіб у зобов'язанні не тягне за собою зміну строку позовної давності, тобто не перериває її і не призупиняє і за загальним правилом не може служити підставою для її відновлення. Така зміна осіб відбувається при відступлення права вимоги (ст. 382 ЦК) або переведення боргу (ст. 391 ЦК), при спадкуванні, реорганізації юридичної особи та в інших випадках правонаступництва.
 3. § 2. Елементи договору оренди
    зміна осіб на боці орендаря можлива за згодою орендодавця шляхом передачі прав та обов'язків за договором оренди - перенайма. Необхідність норми про обов'язковість узгодження перенайма з орендодавцем цілком очевидна, адже "власник майна не всякому може довірити господарське користування ним, поєднане з господарським розпорядженням" * (173). Водночас згода орендодавця
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зміни осіб у зобов'язанні (див., напр.: Тарасенко Ю. Зміст права оренди при внесенні його до статутного капіталу господарського товариства / / Корпоративний юрист. 2005. N 3), суперечить ст. 615 ЦК, оскільки всі обов'язки, що випливають з договору оренди, зберігаються за орендарем (учасником). * (179) Детальніше див: Орлова М. Іпотека (застава) права оренди / / Відомості Верховної Ради. 1999. N 5;
 5. § 1. Здійснення спадкових прав
    зміна осіб у зобов'язанні не тягне зміни строку позовної давності та порядку його обчислення, тобто смерть спадкодавця та подача вимог його кредиторами спадкоємцям не можуть бути підставами для перерви або зупинення перебігу строку. Позовна давність продовжує текти без змін, як якби смерті боржника не відбулося. Але в той же час абз. 2 п. 3 ст. 1175 ЦК встановлює, що
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    осіб. Застосування цивільного законодавства. Аналогія закону і аналогія права у цивільно-правових відносинах. Тлумачення цивільно-правових норм. Розділ II. Цивільні правовідносини Тема 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст громадянської
 7. 1. Зобов'язання з множинністю осіб
    зміни осіб у зобов'язаннях. Таким чином, зобов'язання можуть відрізнятися і за своїм суб'єктним складом. Зобов'язання з множинністю осіб виникають у випадках участі на стороні боржника, або на стороні кредитора, або з обох сторін конкретного зобов'язання не одного, а кількох осіб (п. 1 ст. 308 ЦК). Якщо, наприклад, три брата - спадкоємці власника будинку продають перейшов до них
 8. П
    осіб у зобов'язаннях VIII, 35, § 4 (1) - с. 29 - 33 "Переадресування" виконання зобов'язання VIII, 35, § 4 (2) - с. 37 - 38; VIII, 36, § 1 (3) - с. 52 - 53 Переведення боргу VIII, 35, § 4 (3) - с. 41, 46; VIII, 37, § 4 (6) - с. 101 Перевезення - договір фрахтування як вид договору П. X, 45, § 3 (2) - с. 474 - право утримання вантажу (багажу) VIII, 37, § 7 (4) - с. 168 Передавальний акт IX,
 9. 5. Суброгация
    зміни осіб у зобов'язанні за допомогою переходу прав кредитора до іншої особи на підставі закону (ст. 389 ЦК), а тим самим - як різновиду сингулярного наступництва у страхуванні. По-друге, юридичним фактом, що тягне виникнення суброгации, є пряма вказівка закону (ст. 387 ЦК), однак допустимо договірне виключення її дії, крім випадків умисного заподіяння шкоди
 10. 5. Договір і треті особи
    обличчя ". Це останнє володіє одним, виключно негативним ознакою:" інша особа "- будь-який учасник обороту, який не є стороною в договорі. Наприклад, бажаючи підкреслити абсолютний характер прав орендаря на продовження терміну оренди після його закінчення, п. 1 ст. 621 ГК вказує на те, що відповідна сторона володіє таким правом переважно перед "іншими особами", тобто перед будь-яким
© 2014-2022  yport.inf.ua