Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття виконання зобов'язань

Виконання зобов'язання зазвичай розглядається як виконання суб'єктивної обов'язки (боргу), покладеної на боржника, тобто вчинення ним відповідних дій (або утримання від дій), що складають предмет зобов'язання. Однак борг являє собою хоча і найбільш важливу, але все ж частина зобов'язання, не вичерпну його зміст як цивільного правовідносини. Іншу його частину становить суб'єктивне право кредитора, реалізація якого, строго кажучи, теж повинна включатися в загальне поняття виконання зобов'язання. Нарешті, на кредитора у зобов'язанні нерідко покладаються і особливі кредиторські обов'язки (виконання яких має право вимагати боржник). Тому виконання зобов'язання полягає у вчиненні кредитором і боржником дій, що становлять зміст їх взаємних прав та обов'язків (1).
---
(1) Див: Науково-практичний коментар до частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. 2-е вид. М., 1999. С. 390 (автор відповідного коментаря - В.В. Витрянский).
Детальніше про здійснення прав і виконанні обов'язків у цивільному праві див. § 1 гл. 14 т. I цього підручника.
Але оскільки предмет зобов'язання (борг) становить відповідну поведінку боржника, виконання зобов'язання традиційно зводиться до виконання боржником лежить на ньому обов'язки. З цієї точки зору виконання зобов'язання полягає у вчиненні боржником на користь кредитора конкретного дії, що становить предмет зобов'язання (або в утриманні від певних зобов'язанням дій).
При цьому поведінка боржника має точно відповідати всім умовам зобов'язання, визначеним договором або законом чи іншим правовим актом, а за їх відсутності - звичаям ділового обороту або іншим звичайно ставляться (ст. 309 ЦК).
Виконання, вироблене боржником кредитору обумовленим в їх договорі, зазначеним у законі або відповідним звичаям способом у встановлений термін і в належному місці, визнається належним. Належне виконання у всіх випадках звільняє боржника від його обов'язків і припиняє зобов'язання (п. 1 ст. 408 ЦК). Воно складає мета встановлення та існування всіх зобов'язань. Усяке інше виконання, яка не є належним, наприклад часткове або прострочене, стає підставою для застосування до боржника відповідних примусових заходів, включаючи і заходи цивільно-правової відповідальності.
Виконання зобов'язання як правомірне і вольова дія (поведінка) боржника, спрямоване на припинення наявної у нього обов'язки (боргу), являє собою угоду, причому односторонню (1). З цієї точки зору воно підпорядковується загальним правилам про угоди. Однак ця угода існує і відбувається не сама по собі. По-перше, її зміст зумовлено підставою виникнення відповідного зобов'язання (у найбільш часто зустрічаються договірних зобов'язаннях воно визначено договором, тобто двосторонньою угодою боржника і кредитора). З цієї точки зору виконання зобов'язання - угода "підпорядкована", що служить реалізації основної угоди (чи іншого підстави виникнення зобов'язання) (2). По-друге, вона розрахована на відповідне їй волевиявлення (згода) кредитора з прийняття запропонованого боржником виконання, по суті, представляє собою іншу односторонню угоду. Така згода звичайно передбачається (презюміруется), але в конкретній ситуації може і відсутні. Інакше кажучи, виконання боржником свого обов'язку, розглянуте в якості угоди, є частиною (елементом) складного юридичного складу.
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(1) У літературі висловлено думку, що виконання зобов'язання являє собою не угоду, а юридичний вчинок, оскільки тут "юридичний ефект настає незалежно від суб'єктивного моменту", тобто фактичних намірів боржника (Радянське цивільне право / Под ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. М., 1985. С. 471; Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 360 - 361). В основі такого підходу лежить змішання мети і мотивів угоди, оскільки поведінка боржника на виконання зобов'язання завжди має цільову спрямованість незалежно від мотивів, якими він при цьому керується.
(2) Ця обставина навіть послужило основою для пропозицій про розгляд виконання зобов'язань в якості особливого типу угод - розпорядчих, що протиставляються зобов'язальним операціях (див., наприклад: Бердников В.В. Распорядительная угода як спосіб зміни майново-правового становища особи / / Законодавство. 2002. N 2, 3). Однак використання в нашому праві цих понять, прямо заімствуемих з німецького права (про традиційні для останнього відмінностях між Verpflichtungsgeschaft і Verfugungsgeschaft див., наприклад: Koehler H. BGB. Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch. 25. Aufl. Munchen, 2001. S. 48 - 49), викликає ті ж заперечення, що і пропозиції розглядати передачу речі (як спосіб виконання зобов'язання) як особливого речового договору (докладніше див § 2 гл. 19 т. II цього підручника), що є в німецькому праві типовою розпорядчої угодою, причому відноситься до сфери речового, а не зобов'язального права (див.: Musielak H.-J. Grundkurs BGB. S. 106). Сучасна німецька цивилистика взагалі відкинула колишню "договірну теорію" виконання зобов'язання, вважаючи достатнім розглядати його як суто фактичних дій боржника (див.: Medicus D. Schuldrecht I. Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch. 13. Aufl. Munchen, 2002. S. 121 ; Musielak H.-JA a. OS 88 - 89).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття виконання зобов'язань "
 1. § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
  виконання. Зобов'язання встановлюється для того, щоб воно було виконано. Тому виконання є основним і природним етапом динаміки розвитку зобов'язального відносини. За своєю правовою природою виконання зобов'язання є правочином * (1195), оскільки носить вольовий і правомірний характер і спрямоване на правовий результат - припинення зобов'язання. Питання ж про
 2. 4. Правова природа договору банківського рахунку
  зрозуміти, що в окремих випадках невиконання обов'язку або ряду обов'язків проте не порочить виконання зобов'язання (інше питання - належного чи ні) ... ". --- --- Степанов Д.І. Послуги як об'єкт цивільних прав. М., 2005. С. 179. Там же. С. 276 - 277. Висловлюючись словами Д.І. Степанова, можна сказати, що виконання банком розпоряджень клієнта -
 3. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  виконанні муніципальними службовцями посадових обов'язків і забезпечення прав муніципальних службовців; пріоритету прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередньої дії; самостійності органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень; професіоналізму та компетентності муніципальних службовців; відповідальності муніципальних службовців за невиконання або неналежне
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів . Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 5. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  виконання в порядку, встановленому федеральним законом. Підставами для державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб є статут муніципального освіти і рішення про створення відповідного органу місцевого самоврядування з правами юридичної особи. У разі відсутності статуту муніципального освіти підставами для державної реєстрації
 6. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності . По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 7. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і « комерційне законодавство ». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 8. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 9. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 10. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
© 2014-2022  yport.inf.ua