Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Принципи виконання зобов'язань

Виконання будь-яких зобов'язань підпорядковується деяким загальним вимогам, складовим принципи виконання зобов'язань. Найважливішим із них є вже охарактеризований вище принцип належного виконання. Стосовно до договірних зобов'язань в вітчизняному правопорядку він традиційно конкретизується в понятті договірної дисципліни, дотримання якої передбачає необхідність точного і своєчасного виконання сторонами договору всіх своїх обов'язків в суворій відповідності з умовами їх угоди і вимог законодавства.
Принцип неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язання виражається в забороні односторонньої відмови боржника від виконання наявних обов'язків, а для договірних зобов'язань - також у забороні односторонньої зміни їхніх умов будь-яким з учасників (ст. 310 ЦК) <1 >. Порушення даної заборони розглядається як підстава для застосування заходів цивільно-правової відповідальності.
---
(1) У міжнародному комерційному обороті цей принцип зазвичай називається принципом обов'язковості договору ("pacta sunt servanda" - "договори повинні дотримуватися"), хоча, як відомо, в римському праві пакти на відміну від контрактів не були забезпечені позовної захистом. Див: Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С. Комарова. М., 2003. С. 10. М.І. Брагінський називає його "принципом незмінності зобов'язання" (Цивільне право Росії. Загальна частина. Курс лекцій / Відп. Ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 589).
Одностороння відмова від виконання зобов'язань або одностороння зміна їх умов дозволяється лише як виняток, прямо передбаченого законом, зокрема, для зобов'язань, що випливають з фідуціарних угод, або, наприклад, у договорі банківського вкладу, де допускається одностороння зміна банком розміру відсотків, що нараховуються за строковими вкладами (п. 2 ст. 838 ЦК). У зобов'язаннях, пов'язаних із здійсненням обома учасниками підприємницької діяльності (тобто в професійному, підприємницькому обороті), можливість односторонньої відмови від їх виконання або односторонньої зміни їхніх умов може бути передбачена також договором.
Принцип реального виконання означає необхідність здійснення боржником саме тих дій (чи утримання від певних дій), які передбачені змістом зобов'язання. З цього випливає неприпустимість за загальним правилом заміни передбаченого зобов'язанням виконання грошовою компенсацією (відшкодуванням збитків). Тому в разі неналежного виконання зобов'язання боржник не звільняється від обов'язку його подальшого виконання в натурі, якщо тільки інше не передбачено законом або договором (п. 1 ст. 396 ЦК).
У колишньому правопорядок названий принцип був одним з владик, бо в плановому господарстві гроші фактично не мали значення загального еквівалента, а тому й грошова компенсація збитків зазвичай не давала кредитору можливості придбати потрібні йому товари (замовити роботи або послуги і т.д.). Однак і в ринковому господарстві даний принцип зберігає відоме значення, обумовлене необхідністю максимального забезпечення інтересів кредитора, наприклад, у відносинах з боржником, що займає монопольне становище. Як вказував І.А. Покровський, "теоретично найбільш ідеальним засобом було б таке, яке доставляло б кредитору саме те, що становить зміст зобов'язання, і там, де це технічно можливо ... праву немає ніяких підстав відмовлятися від виконання in natura" (1).
---
(1) Покровський І.А. Указ. соч. С. 242.
Цей принцип лежить в основі наданої кредитору несправного боржника можливості виконати зобов'язання в натурі (виготовити річ, виконати роботу або отримати послугу) за допомогою третьої особи або навіть самому, але за рахунок свого контрагента (ст. 397 ЦК). З тієї ж причини при невиконанні боржником зобов'язання з передачі кредитору індивідуально-визначеної речі останній має право вимагати відібрання цієї речі у боржника (ч. 1 ст. 398 ЦК). Обов'язок з відшкодування позадоговірної шкоди також може полягати в його відшкодування в натурі (надання речі того ж роду і якості, ремонт пошкодженої речі тощо) (ст. 1082 ЦК).
Разом з тим у багатьох випадках практично неможливо спонукати несправного боржника до виконання його зобов'язання в натурі навіть шляхом виконання судового рішення (наприклад, при порушенні ним зобов'язань з поставки товарів, перевезення вантажів, проведення будівельних робіт). Тому за загальним (втім, диспозитивності) правилом закону боржник, виконуючий зобов'язання хоча б і неналежним чином (наприклад, з простроченням або частково), не звільняється від обов'язку його подальшого виконання в натурі, тоді як боржник, зовсім не виконуючий своє зобов'язання, такого обов'язку не несе, але повинен відшкодувати всі завдані цим збитки (СР п. п. 1 і 2 ст. 396 ЦК), включаючи можливе виконання цього зобов'язання за його рахунок іншою особою. Боржник також звільняється від виконання зобов'язання в натурі, якщо таке виконання внаслідок допущеної ним прострочення втратило інтерес для кредитора або останній погодився отримати за нього відступне (п. 3 ст. 396 ЦК).
Виконання зобов'язання повинно також підкорятися принципам розумності та добросовісності як загальним принципам здійснення цивільних прав і виконання обов'язків (п. 3 ст. 10 ЦК). Відповідно до принципу розумності, наприклад, зобов'язання повинні виконуватися "в розумний строк" (якщо точний термін їх виконання не передбачено і не може бути визначений за умовами конкретного зобов'язання); кредитор має право "за розумну ціну" доручити виконання зобов'язання третій особі за рахунок несправного боржника; кредитор повинен прийняти "розумні заходи" до зменшення збитків, завданих йому несправним боржником, і т.д. На принципі сумлінності, зокрема, засновані імперативні правила виконання підрядних зобов'язань про "економно та ощадливо використанні" підрядником матеріалу, наданого замовником (п. 1 ст. 713 ЦК), і про необхідність сприяння замовника підряднику у виконанні роботи (п. 1 ст. 718 ЦК) (1). При виконанні договірних зобов'язань, що виникають в міжнародному комерційному обороті, обов'язковими теж визнаються принципи "сумлінності і чесної ділової практики", а також взаємного співробітництва сторін (2).
---
(1) Про застосування цих принципів у судово-арбітражній практиці див., наприклад: Вісник ВАС РФ. 2000. N 3. С. 41; 2002. N 3. С. 11.
(2) Див: Принципи міжнародних комерційних договорів. С. 18 - 21. Згідно ст. 5.3 названих принципів "кожна сторона повинна співпрацювати з іншою стороною, якщо таке співробітництво можна розумно очікувати у зв'язку з виконанням зобов'язань цього боку" (Там же. С. 114).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Принципи виконання зобов'язань "
 1. § 3. Виконання зобов'язань
  принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що зобов'язання повинні виконуватися відповідно до його умов та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться (ст. 309 ЦК). Звичаї ділового обороту набувають все більшого значення в
 2. § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
  принципами виконання зобов'язань, є принцип належного виконання. У найзагальнішому вигляді він зводиться до того, що "зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов зобов'язання, вимогами закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - звичаями ділового обороту або звичайно ставляться" (ст. 309 ГК). Даний принцип
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші правові акти як джерела
 4. 2. Форми договірної відповідальності
  принципи договорів, а також регламентують відповідальність за порушення договірних зобов'язань, не завжди строго витримується диференціація понять "збитки", "шкода", "збиток", які часто вживаються як синоніми або як терміни , що доповнюють один одного. Тому щоразу необхідно з'ясовувати істинний сенс вживання того чи іншого поняття, якщо, звичайно ж, це має яке-небудь
 5. 5. Відповідальність за порушення кредитного договору
  принципу виконання зобов'язання в натурі (принцип реального виконання), якщо інше не передбачено законом або договором ... ". --- --- Захарова М.М. Указ. соч. С. 63. Як відомо, зміст правил ст. 396 ЦК РФ полягає в тому, що вони диференціюють наслідки застосування відповідальності (відшкодування збитків та сплати неустойки) з точки зору впливу на долю
 6. 5.4. Договір доручення
  принципала зростанням комерційного ризику і залежності від сумлінності агента (представника) в зв'язку з отриманням останнім вельми важливого юридичного правомочності щодо укладення від імені та за рахунок принципала окремих договорів (угод). Виникаючі при цьому відносини сторін підкоряються правилами гл. 49 ГК РФ про договір доручення. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується
 7. 29. Виконання зобов'язань. Відповідальність за порушення зобов'язань. Одностороння відмова від виконання зобов'язання
  принципу виконання зобов'язань: принцип належного виконання і принцип реального виконання. Принцип належного виконання виражається в тому, що бязательство повинно бути виконано належним суб'єктом, в обумовленому місці і у встановлений термін. Також боржник зобов'язаний належним чином передати саме ту річ (виконати роботу), яка була передбачена. Принцип реального виконання
 8. § 6. Наслідки невиконання зобов'язань
  принципі завжди може бути присуджений до виконання в натурі (за деякими винятками), коли цього бажає кредитор. У Франції примусове виконання в натурі застосовується насамперед до зобов'язань, змістом яких є передача речі. Коли річ вилучити у боржника неможливо, кредитор може купити таку ж річ за рахунок боржника. Якщо зміст зобов'язання полягає у вчиненні
 9. § 3. Джерела муніципального права.
  принципів організації системи органів державної влади та місцевого самоврядування перебуває у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів. 2. Федеральне законодавство. Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлює загальні правові, територіальні, організаційні та економічні засади місцевого самоврядування
 10. § 2. Місцевий референдум
  принципів його організації в Російській Федерації. Як зазначив Конституційний Суд Російської Федерації, таким обмеженням є передбачений оспорюваним положенням заборону виносити на місцевий референдум питання про дострокове припинення повноважень і про дострокових виборах органів місцевого самоврядування. Дане обмеження обумовлено тим, що кожна форма безпосередньої демократії має
© 2014-2022  yport.inf.ua