Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Повноваження представника. Представництво без повноважень


1. Неодмінною умовою представництва є наявність у представника повноважень на вчинення правочинів та інших юридичних дій від імені та в інтересах подається.
У юридичній літературі існують різні точки зору на правову природу представницького повноваження. Зокрема, В.А. Рясенцев розглядав повноваження як "прояв цивільної правоздатності представника", вказуючи, що повноваження являє собою особливу суб'єктивне право особи, якій "не відповідає конкретний обов'язок" акредитуючої чи третьої особи "*". На думку О.А. Красавчикова, повноваження є суб'єктивним правом, якому протистоїть обов'язок акредитуючої прийняти на себе всі юридичні наслідки дій представника . З останньою точкою зору важко погодитися в силу "автоматизму" настання наслідків представництва для подається. Справа в тому, що наслідки представництва виникають у яку представляють незалежно від його волевиявлення на цей рахунок (що особливо очевидно у випадку, коли репрезентованою є недієздатна особа). Навряд чи прийнятна і позиція О.С. Іоффе, згідно з якою повноваження являє собою "юридичний факт, що визначає межі приєднання до правоздатності акредитуючої дієздатності представника" . Згідно даної позиції повноваження розглядається як юридичний факт, який заповнює недолік дієздатності подається. Однак це твердження справедливо лише в тому випадку, коли репрезентованою є недієздатна особа або особа з обмеженою дієздатністю.
---
"*" Див: Радянське цивільне право / Под ред. В.А. Рясенцева. Ч. 1. М., 1986. С. 228 - 229.
Див: Радянське цивільне право / Под ред. О.А. Красавчикова. Ч. 1. М., 1972. С. 214.
Іоффе О.С. Радянське цивільне право. С. 201 - 203.
Слід підкреслити, що повноваження представника, на підставі якого він робить самостійну юридичну дію, формується представляє. Таким чином, представництво засноване на взаємодії актів волевиявлення подається і представника. У зв'язку з цим при представництві встановлене в гол. 9 ЦК вимога про відповідність волевиявлення дійсній волі сторони угоди стосується однаковою мірою як до представника, так і пропонованого.
2. Представник зобов'язаний вчиняти правочини та інші юридичні дії на підставі та в межах наданих йому повноважень (fides servanda est, тобто представник не повинен виходити за рамки наданих йому повноважень). Однак на практиці зустрічаються випадки здійснення діяльності в інтересах і від імені інших осіб без повноваження (наприклад, у разі неправильно оформленого доручення, закінчення її терміну, скасування довіреності представником) або з перевищенням повноважень (зокрема, коли представник, уповноважений укласти договір найму житлового приміщення , замість укладення даного договору купує житлове приміщення для представляють).
Відсутність представницьких повноважень, так само як і вихід за їх межі (перевищення повноважень), тягнуть наслідки, передбачені п. 1 ст. 183 ГК: угоди та інші юридичні дії, вчинені не уповноваженою особою від імені іншої особи, не породжують прав і обов'язків для останнього. Разом з тим у ст. 183 ГК передбачено виключення, згідно з яким наступне схвалення репрезентованою досконалої неуповноваженою особою правочину створює, змінює і припиняє для подається цивільні права та обов'язки по даній угоді з моменту її вчинення (ratihabitionem retrotrahi, et mandato non est dubium comparari - подальше схвалення має зворотної силою і безперечно рівносильно повноваженням). За своєю правовою природою наступне схвалення репрезентованою угоди і інших юридичних дій представника є односторонньою угодою, яку представляють.
Закон не встановлює спеціальних вимог до форми і терміну вираження схвалення. В даному випадку діють загальні правила про форму угод і строк виконання зобов'язань (гл. гл. 9, 22 ЦК). Ці правила повинні застосовуватися з урахуванням строків, зазначених у схвалюваної угоді.
У правозастосовчій практиці зустрічаються випадки, коли представляється схвалює угоду за допомогою конклюдентних дій. Наведемо наступний випадок з практики Вищого Арбітражного Суду РФ. К ТОВ було пред'явлено позов про виплату заборгованості за електроенергію. Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що договір енергопостачання був укладений його структурним підрозділом, що не мають відповідного повноваження на укладення даного договору. Крім того, відповідач стверджував, що згодом він не схвалив досконалу неуповноваженою структурним підрозділом угоду. Суд першої інстанції погодився з доводами відповідача. Аналогічну позицію зайняла і апеляційна інстанція. Президія Вищого Арбітражного Суду РФ виніс рішення про зміну постанови апеляційної інстанції на тій підставі, що договір енергопостачання все ж був схвалений відповідачем. Таке схвалення, на думку Президії, виразилося, зокрема, в тому, що відповідач протягом двох років фактично користувався електроенергією. Дана обставина, що представляє собою конклюдентное дію відповідача, було визнано достатньою підставою для застосування ст. 183 ГК "*".
---
"*" Див: ВВАС РФ. 1997. N 2. С. 93 - 94.
Відповідно до п. 1 ст. 183 ГК угоди та інші юридичні дії неуповноваженої особи, не схвалені тим особою, від імені якого вони були вчинені, породжують права та обов'язки для неуповноваженої особи. Слід мати на увазі, що неуповноважена особа в силу матеріального становища чи інших обставин не завжди здатне до виконання зобов'язань за досконалої їм угоді. Можлива, зокрема, наступна ситуація. Неуповноважених працівник складу укладає від імені власника складу - казенного підприємства договір на поставку великої партії товарів, що зберігаються на складі. У цьому випадку на працівника не можуть бути покладені правові наслідки по досконалої їм угоді. Казенне підприємство має право вимагати визнання угоди недійсною як що не відповідає закону (ст. 168 ЦК). При цьому неуповноважених працівник може бути притягнутий до відповідальності за заподіяну шкоду за ст. 1081 ЦК.
Чинне законодавство виходить з припущення про те, що треті особи, що вступають у правовідносини з особою, яка діє від чужого імені, знають або повинні знати про повноваження цієї особи (ст. 312 ЦК). У цьому зв'язку треті особи звільняються від виконання зобов'язань за укладеною з уповноваженою особою угоді лише в тому випадку, якщо доведуть, що не знали і не повинні були знати про відсутність або перевищення повноважень з боку контрагента.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Повноваження представника. Представництво без повноважень "
 1. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, в тому числі вищої посадової особи суб'єкта Федерації у сфері забезпечення координації діяльності та організації взаємодії органів влади суб'єктів Федерації з органами місцевого самоврядування. Тому взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
 2. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  Повноважень органів місцевого самоврядування можна віднести повноваження, які не настільки об'ємні, щоб утворити окремий блок норм або положення. Наприклад, органи місцевого самоврядування мають право здійснювати окремі нотаріальні дії. Однак таке право є лише фрагментом у самостійній сфері регулювання. До повноважень органів виконавчої влади належить і право
 3. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Повноважень. У повітових, губернських зборах головували відповідно повітові, губернські ватажки дворянства, якщо імператор не призначав для цього інших осіб. Управа в повіті складалася з голови і двох членів. Збори вправі було за своїм розсудом збільшувати число членів управи до шести чоловік. Губернська управа складалася з голови і шести членів, що обираються
 4. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  Повноважним ініціювати проведення опитування. Тим більше що такий підхід вже склався. Наприклад, у Законі Челябінської області "Про територіальний громадському самоврядування в Челябінській області" (ст. 8) право ініціювання опитування з питань, що зачіпають інтереси жителів відповідної території, було закріплено за територіальним громадським самоврядуванням, будь-яким дієздатним
 5. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  Повноважним представники кандидатів, виборчих об'єднань, блоків, які висунули кандидатів, списки кандидатів. При виявленні серед перевіряються підписів 25% і більше недостовірних і недійсних підписів або недостатнього для реєстрацію відповідного кандидата, списку кандидатів, числа достовірних підписів комісія відмовляє в реєстрації кандидата, списку кандидатів. Якщо в
 6. § 2. Місцева адміністрація
  повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і глав місцевої адміністрації. Місцева адміністрація як виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти наділяється статутом муніципального освіти повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та правами для здійснення окремих
 7. § 1. Поняття і види підприємців
  Повноважним тільки на вступ в переговори щодо можливих у майбутньому угод. Представниками першого роду - службовцями комерційної організації - виступають фізичні особи, що діють на підставі трудового договору, в службову функцію яких входить здійснення представництва комерційної організації керівники, заступники керівників комерційних організацій,
 8. § 2. Створення комерційних організацій
  Повноважним ним органом і їм підзвітним (п. 4 ст. 113 ЦК). Найбільш складна організація управління характерна для акціонерних товариств (ст. 103 ЦК). Тут створюється многозвенная система органів управління (загальні збори акціонерів, рада директорів, виконавчий орган) та контролю (ревізійна комісія), певним чином і вельми строго розподіляється між ними компетенція, що в
 9. § 4. Акціонерні товариства
  повноважень; визначення граничного розміру оголошених акцій; збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій, придбання товариством частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості або погашення трохи повністю оплачених акцій, а
 10. § 5. Доручення
  повноважень повіреного для представництва перед третіми особами, за загальним правилом, також має бути вироблено в письмовій формі. Виняток з цього загального правила становить лише випадок, коли повноваження представника свідчать з обстановки, в якій діє представник (продавець в роздрібній торгівлі, касир і т п.). Письмове підтвердження повноважень повіреного для третіх осіб
© 2014-2022  yport.inf.ua