Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Поняття договору комерційної концесії

За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, що належать правовласнику (п. 1 ст. 1027 ЦК).
За своєю юридичною природою даний договір є консенсуальним, оплатним, двостороннім.
Необхідно підкреслити, що даний договір може використовуватися виключно у сфері підприємницької діяльності, у зв'язку з чим його сторонами можуть бути лише комерційні організації та індивідуальні підприємці (п. 3 ст. 1027 ЦК). Це - один з небагатьох суто підприємницьких договорів. Тому до відносин між його учасниками застосовні спеціальні правила ЦК про зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності.
Предмет договору комерційної концесії становить, по-перше, комплекс виключних прав, закріплених за правовласником і индивидуализирующих або його (право на фірмове найменування або комерційне позначення), або також вироблені ним товари, виконувані роботи чи надані послуги (право на товарний знак або знак обслуговування). Мова при цьому йде про скороченому фірмовому найменуванні - умовному словесному позначенні, фірмовому знаку, логотипі і т.п., що становить частину фірмового найменування (1). Комерційне позначення являє собою незареєстровану, але загальновідоме найменування підприємця чи результатів його діяльності, що охороняється без спеціальної реєстрації саме в силу його загальновідомості (ст. 6-bis Паризької конвенції з охорони промислової власності), наприклад "мерседес" або "кока-кола".
---
(1) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний). 5-е вид. / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2006. С. 774 (автор коментаря - Л.О. Трахтенгерц).
Разом з тим слід мати на увазі, що фірмове найменування згідно п. 4 ст. 54 ГК є засобом індивідуалізації юридичної особи (комерційної організації), яке включається в його установчі документи і підлягає державній реєстрації. Тому воно не може відчужуватися або використовуватися іншими особами. На відміну від цього комерційне позначення можна розуміти як спосіб індивідуалізації належать підприємцям підприємств (майнових комплексів) та (або) вироблених ними товарів, послуг тощо, що є самостійним об'єктом виключного права, який за договором з правовласником можуть використовувати й інші особи < 1>.
---
(1) Такий підхід закріплений в останньому проекті частини четвертої ЦК, присвяченому правовому режиму результатів інтелектуальної діяльності. Чинне законодавство не передбачає правової охорони комерційних позначень.
Договором може бути передбачено надання користувачеві прав на використання інших об'єктів "інтелектуальної власності" - винаходів, промислових зразків, програм для ЕОМ і т.д. (1).
---
(1) Так, перший договір комерційної концесії, зареєстрований в російському патентному відомстві в 1996 р., був укладений між компаніями "Колгейт-Палмолів", США (правовласник), та АТ "Колгейт-Палмолів", РФ (користувач), і передбачав надання прав на використання фірмового найменування і товарних знаків, а також 35 винаходів і 7 промислових зразків (див.: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право: Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 2004. С. 702 (автор глави - Л.А. Трахтенгерц)).
По-друге, предметом договору є можливість використання належної правоволодільцеві і охороняється їм комерційної інформації (ноу-хау), що не підлягає будь-якої спеціальної державної реєстрації (ст. 139 ЦК) і не складової об'єкт виключного права, а також його ділової репутації і комерційного досвіду, в тому числі у вигляді різної документації з організації та ведення підприємницької діяльності (1).
---
(1) Деякі автори вважають навіть, що саме передача користувачеві комерційного досвіду (у тому числі у вигляді бізнес-систем правовласників) і становить істота франчайзингу (див.: Пугинський Б.І. Комерційне право Росії. М., 2005. С. 251). Однак використання цього досвіду не може здійснюватися поза використання комплексу відповідних виключних прав, у зв'язку з чим їх протиставлення видається необгрунтованим.
По-третє, франчайзинг передбачає постійне технічне та консультаційне сприяння користувачу з боку правовласника з метою забезпечення необхідної якості вироблених ним за договором (тобто під маскою правовласника) товарів, виконуваних робіт або послуг. Російський закон, однак, не вважає це умова обов'язковим, ставлячи його в залежність від розсуду сторін (п. 2 ст. 1031 ЦК). Однак обов'язковою складовою частиною предмета концесійного договору відповідно до п. 1 ст. 1031 ЦК є інструктаж користувача і його працівників з усіх питань, пов'язаних із здійсненням переданих йому правовласником прав.
Таким чином, в концесійній договорі можна виявити елементи ліцензійного договору (дозвіл на використання об'єктів виняткових прав), договору про надання відплатних послуг (консультативне і технічне сприяння), договору простого товариства (співпраця при виконанні договору для досягнення спільних підприємницьких цілей) і навіть договору купівлі-продажу (придбання необхідної технічної і ділової документації). Разом з тим такий договір не містить елементів представництва, комісії або агентського договору, так як користувач завжди діє не тільки від свого імені і за свій рахунок, а й у своїх інтересах, здійснюючи самостійну підприємницьку діяльність (1). Проте договір комерційної концесії (франчайзингу) не належить до змішаних (комплексних) договорів у сенсі п. 3 ст. 421 ГК.
---
(1) Як справедливо зауважив Г.Є. Авілов, якщо дистриб'ютор за агентською (або комісійною) договором одержує від виробника товаров винагороду за їх збут, то дистриб'ютор за договором комерційної концесії сам платить виробнику за можливість працювати під його фірмою (див.: Авілов Г.Є. Указ. Соч. С. 554).
Чи не є він і різновидом відомих цивільному праву договорів, на базі яких він розвивався, зокрема різновидом ліцензійного договору (1). На відміну від останнього франчайзинг дає можливість використовувати не один певний об'єкт інтелектуальної власності, а комплекс об'єктів виняткових, а також інших майнових прав. Крім того, в ліцензійних відносинах фактичний виробник або услугодатель (ліцензіат) не вправі використовувати фірмове найменування або комерційне позначення правовласника (ліцензіара), право на яке становить необхідний елемент саме комерційної концесії (2).
---
(1) Таку думку відстоює, зокрема, Г.Є. Авілов (див.: Цивільне право. Частина 2. Зобов'язальне право / Под ред. В.В. Залеського. М., 1998. С. 578).
(2) Ігнорування цих обставин призводить до помилкової юридичної кваліфікації відповідних відносин у правозастосовчій практиці (див.: Трахтенгерц Л.А. Кваліфікація договору про надання права на використання охороняється комерційної інформації / / Коментар судової практики. Вип. 10 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2004. С. 44 - 45).
Відповідно до ЦК договір комерційної концесії являє собою цілком самостійний вид цивільно-правового договору. Це виключає субсидіарне застосування до регульованих їм відносин будь-яких правил про перерахованих вище договорах.
Концесійний договір повинен бути укладений у письмовій формі під страхом нікчемності (п. 1 ст. 1028 ЦК). Крім того, він підлягає державній реєстрації в органі, який здійснив реєстрацію правовласника (як юридичної особи або в якості індивідуального підприємця). Якщо ж правовласник зареєстрований в іноземній державі, то концесійний договір, передбачуваний до виконання в Росії, необхідно зареєструвати в органі, який здійснив реєстрацію користувача (реєстрація договору в органі, який здійснив реєстрацію правовласника, в цьому випадку не потрібно). Необхідність такої реєстрації викликається використанням зареєстрованими раніше засобами індивідуалізації підприємців або вироблених ними товарів і послуг, що зачіпає інтереси інших учасників майнового обороту, перш за все споживачів.
За відсутності такої реєстрації укладений у письмовій формі концесійний договір не набуває сили у відносинах з третіми особами (абз. 3 п. 2 ст. 1028 ЦК), але пов'язує уклали його учасників (СР п. 3 ст. 433 ЦК). З одного боку, таке становище в інтересах споживачів позбавляє користувача можливості почати використання наданого йому комплексу виключних прав, а з іншого - дозволяє учасникам ще до реєстрації договору почати проведення необхідної підготовчої роботи (передачу документації, інструктаж працівників і т.д.) вже на основі визнаного укладеним договору.
Оскільки предметом даного договору може стати дозвіл на використання деяких об'єктів виняткових прав, що підлягають державній реєстрації (охороняються патентним законодавством), тобто, по суті, ліцензійні відносини, стає необхідною також державна реєстрація концесійного договору у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності (1) під страхом визнання його нікчемним (абз. 4 п. 2 ст. 1028 ЦК, п. 2 ст. 13 Патентного закону, ст. 27 Закону про товарні знаки). За змістом закону мова йде про реєстрацію договору лише в частині використання відповідних об'єктів виняткових прав, тобто про видачу та оформленні відповідних ліцензій, включаючи їх реєстрацію та сплату встановлених зборів і зборів (2).
---
(1) Ці функції в даний час здійснює Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам, що знаходиться у веденні Міністерства освіти і науки РФ.
(2) Оскільки в відсутність такої реєстрації договір вважається нікчемним, слід погодитися з думкою про те, що при необхідності такої реєстрації її слід здійснювати до реєстрації договору в органі, що здійснює реєстрацію юридичних осіб (див.: Авілов Г.Є. Указ. соч. С. 579). В іншому випадку даний договір як нікчемний не набуде юридичної сили не тільки для третіх осіб, а й для його учасників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття договору комерційної концесії "
 1. § 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу)
  договору комерційної концесії
 2. § 9. Комерційна концесія
  поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
 3. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на
 4. 5. Зміст договору
  поняття предмета договору значно звужується ". Разом з тим предмет договору в усякому випадку повинен дозволяти без праці відрізняти один тип зобов'язання від іншого. --- --- Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша: Загальні положення. Изд. 2-е, испр. М., 1999. С. 315. КонсультантПлюс: примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В.
 5. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 6. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно з ним «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, є суб'єктами
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань приводять до відновлення становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п. 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 10. § 1. Наука цивільного права
    понять і юридичних конструкцій; вивчаються норми чинного цивільного права і система його джерел, пояснюються їх зміст і співвідношення з іншими нормами і джерелами правового регулювання; виявляються загальні закономірності, що лежать в основі цивільно-правового регулювання, а також особливості, властиві окремим інститутах і інших структурних підрозділам цивільного
© 2014-2022  yport.inf.ua