Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Поняття договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. З переходом до ринкових відносин істотно підвищуються роль і значення цивільно-правових засобів у сфері створення і використання науково-технічної продукції, яка набуває властивості товару і все ширше втягується в цивільний оборот. Одним з важливих засобів регулювання виникаючих при цьому громадських відносин є цивільно-правовий договір, яким з урахуванням встановлених законом правил і гарантій регламентуються взаємні права та обов'язки розробників і замовників науково-технічної продукції. Різноманіття видів створюваної науково-технічної продукції, джерел фінансування наукових досліджень, відмінності у правовому режимі закінчених розробок і вплив цілого ряду інших факторів зумовлюють, в свою чергу, різноманітність цивільно-правових договірних форм, що застосовуються в даній сфері. Одну з таких форм утворюють два тісно взаємопов'язаних, але не збігаються один з одним повністю договору - договір на виконання науково-дослідних робіт і договір на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт (далі - договори на виконання НДР і ДКР).
За договором на виконання НДР виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання ДКР - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, замовник же зобов'язується прийняти роботу і оплатити її (п. 1 ст. 769 ЦК). Як бачимо, зазначені договори дуже близькі, що і дозволило регламентувати їх нормами єдиної глави ЦК. Наявні відмінності в їх правовому регулюванні, зокрема при вирішенні питань про допустимість залучення до виконання договорів третіх осіб (ст. 770 ЦК) і про наслідки неможливості досягнення обумовлених договорами результатів (ст. 775-776 ЦК), обумовлені розбіжністю їх предметів. Якщо в договорі на виконання НДР ним є результат наукового дослідження, який має бути досягнутий у ході творчого виконання технічного завдання замовника, то договір на виконання ДКР спрямований на вирішення більш конкретних завдань, а саме на розробку зразка нового виробу, конструкторської документації, нової технології і т.п. Обидва договори є консесуальними, взаємними і оплатним договорами, що укладаються сторонами, як правило, на основі їх вільного волевиявлення.
За своєю юридичною природою договори на виконання НДР і ДКР близькі до договорів підрядного типу, так як також спрямовані на виконання певних робіт. Однак характер виконуваних робіт і досягаються за цими договорами результати настільки відрізняються один від одного, що їх навряд чи можна віднести до єдиного договірного типу. Так, якщо предметом договору підряду є результат звичайної виробничої діяльності підрядника, всі основні характеристики якого можуть бути досить конкретно визначені сторонами при укладенні договору, то на виконавців за договорами на виконання НДР і ДКР покладається, по суті, вирішення творчих завдань, які не можна точно визначити наперед заздалегідь. Звичайно, сторони формулюють в договорах основні вимоги до наукових розробок, зразкам і створюваним технологіям, але виконавці не можуть гарантувати досягнення очікуваних результатів. Більш того, в ході виконання робіт виконавцями можуть бути отримані негативні результати, що саме по собі не є порушенням договорів, а розглядається сторонами як один з можливих варіантів їх виконання. У зв'язку з цим і низкою інших обставин зміст прав і обов'язків сторін за договорами на виконання НДР і ДКР, їх відповідальність один перед одним і т.д. досить істотно відрізняються від того, що зазвичай зустрічається в договорах підрядного типу. Нарешті, не можна скидати з рахунків і те, що виконання НДР і ДКР нерідко призводить до створення нових об'єктів інтелектуальної власності - авторських творів, винаходів, промислових зразків, секретів виробництва тощо, умови використання яких вимагають спеціальної угоди сторін. Це також накладає істотний відбиток на розглянуті договори, які з урахуванням усіх зазначених вище обставин слід віднести до самостійного договірного типу.
Договори на виконання НДР і ДКР необхідно відрізняти від ліцензійних договорів, за допомогою яких також опосередковуються відносини, пов'язані з використанням науково-технічних нововведень. Однак між цими договорами є достатньо важлива відмінність. Якщо договори на виконання НДР і ДКР мають своїм предметом науково-технічний результат, який ще тільки має бути досягнутий виконавцем в ході НДР і ДКР, то предметом ліцензійного договору є конкретне технічне або інше нововведення (винахід, промисловий зразок, комерційна таємниця і т.п .), яким ліцензіар уже в своєму розпорядженні і яке надається для використання ліцензіату на певних умовах.
Розглянуті договори, особливо договір на виконання НДР, дуже близькі також до авторських договорів, пов'язаним із створенням наукових творів. Розмежування між ними проводиться по двох головних підстав. Насамперед не збігаються цілі зазначених договорів. Авторський договір спрямований на придбання користувачем прав на використання майбутнього наукового твору шляхом його відтворення, розповсюдження, перекладу і т.п. Укладаючи договори на виконання НДР і ДКР, замовники мають інші цілі, а саме бажають вирішити силами виконавців ті наукові проблеми, які виникли в їх практичній діяльності. Як правило, не збігається і суб'єктний склад порівнюваних договорів. Якщо в авторських договорах неодмінними учасниками є безпосередні творці наукових творів, то договори на виконання НДР і ДКР зазвичай укладаються науковими організаціями та установами, тобто юридичними особами, які організовують виконання НДР та ДКР.
Правова регламентація відносин, пов'язаних з договорами на виконання НДР і ДКР, яка протягом тривалого часу здійснювалася лише підзаконними нормативними актами, з прийняттям нового ЦК забезпечена, нарешті, на законодавчому рівні. Які у гол. 38 ГК правила в даний час є основним джерелом правового регулювання розглянутих відносин і самі по собі не припускають подальшого розвитку в спеціальному законодавстві. Але оскільки в процесі виконання НДР і ДКР нерідко створюються нові об'єкти інтелектуальної власності, в цій області широко застосовується законодавство про виняткові права. До термінів виконання та ціною робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт з метою нормативної економії і з урахуванням того, що на ці питання не впливає специфіка розглянутих договорів, застосовуються відповідні правила про договори підряду. Аналогічним чином вирішено питання і щодо поширення на державні контракти на виконання НДР і ДКР правил ст. 763-768 ЦК, присвячених підрядним роботам для державних потреб.
Елементи договорів на виконання НДР та ДКР. В якості сторін у договорах на виконання НДР і ДКР виступають виконавці та замовники. Виконавцями робіт можуть бути як російські, так і іноземні юридичні та фізичні особи. Зазвичай виконавцями є науково-дослідні, конструкторські та технологічні організації, наукові центри, навчальні заклади, академічні наукові установи, а також підприємства та організації, що мають у своєму складі наукові, конструкторські та інші аналогічні підрозділи. Замовниками робіт можуть бути будь-які організації та громадяни, органи державної влади і управління, які потребують проведення відповідних наукових досліджень і розробок.
Предметом обох договорів є результат, який повинен бути отриманий виконавцем в ході творчого вирішення поставленої замовником наукової, технічної, технологічної або іншої подібної задачі * (457). Він може виражатися в закінчених науково-дослідних, конструкторських і технологічних роботах, зразку нового виробу і конструкторської документації на нього, створення нової технології або в іншому виробничому нововведенні. При цьому проведення наукових досліджень передбачає, як правило, з'ясування принципової можливості вирішення тієї чи іншої задачі і може завершуватися виробленням відповідних гіпотез, теорій, висновків, рекомендацій і т.п. У ході ОКР вирішуються більш утилітарні практичні завдання, пов'язані зі створенням зразків нової техніки, технології, матеріалів і інших виробничих нововведень. Нерідко проведення НДР і ДКР розглядається сторонами як послідовних стадій вирішення що стоїть перед ними науково-технічної проблеми. Договір з виконавцем може охоплювати як весь цикл проведення дослідження, розробки та виготовлення зразків, так і окремі його етапи (елементи).
Специфіка предмета розглянутих договорів виражається не тільки в творчому характері результату, який повинен бути досягнутий виконавцем, а й у неможливості точно визначити його конкретні параметри заздалегідь. При укладанні договору сторони, як правило, визначають лише загальні науково-технічні, економічні, екологічні та інші вимоги, яким повинен відповідати очікуваний результат. У цих цілях замовник розробляє і погоджує з виконавцем технічне завдання, а виконавець готує програму майбутніх робіт.
Ціна встановлюється за згодою сторін і включає компенсацію витрат виконавця та належну йому винагороду. Найчастіше ціна роботи визначається шляхом складання кошторису. Як правило, кошторис готується виконавцем і з моменту підтвердження її замовником стає складовою частиною договору. Як і в договорі підряду, ціна виконання НДР і ДКР може бути приблизного або твердого. Аналогічними є і наслідки необхідності істотного перевищення певної приблизно ціни роботи: виконавець повинен своєчасно попередити про це замовника, а останній може або погодитися з новою ціною договору, або відмовитися від договору, сплативши виконавцю виконану частину роботи. У разі, коли до складу виконуються виконавцем НДР або ДКР входять їх різні види, в договорі можуть встановлюватися ціни окремо для кожного виду науково-технічної продукції. Договір може передбачати також надбавки (знижки) до договірної ціни з урахуванням виконання умов договору та досягнутих характеристик отриманої науково-технічної продукції. Порядок розрахунків обирається самими сторонами і може передбачати одноразову оплату робіт у встановлений термін з дня підписання акту здачі-приймання, оплату окремих етапів робіт, виплату авансу і т.д.
Термін дії договорів на виконання НДР і ДКР встановлюється сторонами з урахуванням складності розв'язуваних завдань, орієнтовного обсягу майбутніх робіт, забезпеченості виконавця матеріально-технічними та іншими ресурсами і т.п. Поряд із зазначенням початкового і кінцевого термінів виконання робіт зазвичай додатково узгоджуються терміни завершення окремих етапів робіт, які фіксуються в календарному плані чи іншому аналогічному документі. Як правило, виконавцю надається право на дострокове виконання робіт, результати яких повинні бути прийняті замовником.
Особливих вимог до форми договорів на виконання НДР і ДКР закон не містить. Зазвичай договір укладається в простій письмовій формі шляхом складання сторонами єдиного документа, що має ряд додатків у вигляді технічного завдання замовника, узгодженої сторонами кошторису, календарного плану і т.п. На практиці до цих пір широко використовується форма Примірного договору на створення (передачу) науково-технічної продукції, що є додатком до Положення про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції, затвердженим Державним комітетом СРСР по науці і техніці 19 листопада 1987 * (458)
Договори на виконання НДР і ДКР укладаються, як правило, за вільним волевиявленням сторін в загальному порядку, який визначений гл. 28 ГК. У тих випадках, коли НДР і ДКР виконуються для державних потреб на основі державного контракту, останній укладається за правилами, передбаченими ст. 528 ГК.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково- дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт "
 1. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п . 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 2. § 2. Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 3. § 1. Загальні положення про підряд
    елементи підряду та інших договорів залежно від виду надання. 3. Договір підряду є консенсуальним: для його укладення необхідно і достатньо узгодження всіх істотних його умов. Даний договір визнається укладеним у момент отримання особою, яка направила оферту, її акцепту (див. абз. 1 п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 433 ЦК). Згідно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК істотними для
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 5. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
    поняття винятковості авторських прав. Закон визнав, що тільки сам володар авторського права може вирішувати всі питання, пов'язані із здійсненням авторських правомочностей, і насамперед з використанням твору. Частина четверта Цивільного кодексу оголошує особливим винятковим правом лише право на використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації,
 6. 1.5. Об'єкти авторського права
    поняття і особливого правового режиму оригіналу твору. Стаття 1291 вказує, що при відчуженні автором оригіналу твору (рукописи, оригіналу твору живопису, скульптури і тому подібного), у тому числі при відчуженні оригіналу твору за договором авторського замовлення, виключне право на твір, зберігається за автором, якщо договором не передбачено інше. У разі,
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 8. 1. Поняття та умови договорів на виконання НДР і ДКР
    елемента невизначеності, сторони при їх погодженні керуються не стільки технічними регламентами, умовами або зразками, як, наприклад, у договорі поставки товарів, скільки досягнутими в тій чи іншій галузі техніки параметрами виробів - ККД машин, їх потужністю, надійністю або швидкістю або запасом відповідних наукових знань. Висока ймовірність отримання в ході виконання
 9. 6. Класифікація договорів
    поняття припускає його поділ. Такий поділ може бути вироблено двома способами. Перший становить дихотомію або, інакше - "поділ надвоє". З її допомогою, використовуючи послідовно певне підставу (критерій), ділять поняття на дві групи, з яких одну характеризує наявність цього підстави, а іншу - його відсутність. Подібний розподіл може бути стосовно до одного і того
 10. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
    поняття злочину для всіх галузей радянського права, який нарікав на те, що "на це якість складу до останнього часу не звертали належної уваги ні загальна теорія радянського права, ні конкретні правові дисципліни. Такий закид, - продовжує Г.К. Матвєєв - не може бути, однак, звернений на адресу науки кримінального права, представники якої першими розробили поняття складу і
© 2014-2022  yport.inf.ua