Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття та умови договорів на виконання НДР і ДКР

Договори на виконання НДР і ДКР є важливими цивільно-правовими формами організації процесів як використання, так і створення багатьох науково-технічних результатів.
За договором на виконання науково-дослідних робіт (НДР) виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт (ДКР) - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.
За своєю юридичною природою ці договори є консесуальними, двосторонніми, оплатним.
Сторони договору на виконання НДР і ДКР іменуються подібно сторонам у підрядних договорах виконавцем і замовником. Подібність виявляється і в структурі договірних зв'язків. При виконанні ДКР виконавець має право самостійно, якщо інше не передбачено договором, залучати до його виконання третіх осіб. До таких відносин застосовуються правила про генерального підрядника і субпідрядників (ст. 706 ЦК). Що стосується наукових досліджень, то їх специфіка вимагає, щоб виконавець проводив їх особисто. Він має право залучати співвиконавців НДР тільки за згодою замовника (п. 1 ст. 770 ЦК).
Предметом договору на виконання НДР є проведення наукових пошуків, а договору на виконання ДКР - розробка конструктивного рішення виробу, створення зразка виробу, який втілює це рішення, або нових прийомів, операцій і методів роботи, т.е . нової технології. У рамках договорів на виконання НДР ведуться фундаментальні та пошукові теоретичні дослідження, виявляється принципова можливість постановки та вирішення практичних завдань. Прикладні НДР впритул примикають до робіт конструкторського і технологічного характеру, але не збігаються з ними. На відміну від НДР ДКР переслідують мету вирішення суто утилітарних завдань (1).
---
(1) Детальніше див: Зенін І.А. Наука і техніка в цивільному праві. М., 1977. С. 98 - 99.
Особливістю предмета договорів на виконання НДР і ДКР є його обумовленість технічним завданням замовника, яке, однак, нерідко розробляється самим виконавцем. Технічне завдання є документом, що визначає напрямок науково-дослідної або конструкторської розробки. Нечіткість або необгрунтованість цього завдання може призвести до негативних наслідків для роботи в цілому або до виконання марної роботи. Тому замовник зазвичай доручає розробку технічного завдання більш обізнаній у відповідній області виконавцю, а потім погоджує його в якості основи проведення НДР або ДКР.
Оскільки замовник нерідко зацікавлений у кінцевому результаті цілого комплексу робіт, договір з виконавцем може охоплювати весь їх цикл - від проведення досліджень до дослідно-конструкторських розробок і виготовлення зразка виробу, тобто і НДР, і ДКР. Ця обставина не перетворює відповідний договір в змішаний, бо мова йде про юридично однорідних відносинах.
Інші істотні умови договорів на виконання НДР і ДКР є або традиційними, властивими і іншими договорами (наприклад, термін дії), або притаманними тільки даному типу договорів (визначення рівня майбутніх досліджень і розробок, ціни договорів, порядку здачі та приймання результатів робіт, розрахунків за них в цілому або по етапах). Формулювання кожного з цих умов вимагає злагодженої роботи багатьох служб виконавця і замовника. Необхідно враховувати технологічний режим конкретної розробки, кліматичні чинники роботи майбутніх виробів, строки придбання наукового обладнання, приладів і реактивів, створення спеціальних випробувальних установок і стендів.
Істотною умовою аналізованого договору є рівень майбутнього дослідження або розробки. Він оформляється шляхом узгодження сторонами технічного завдання, наукових і економічних вимог замовника. Оскільки показники рівня результатів майбутніх НДР і ДКР в силу самої їхньої природи не можуть не носити елемента невизначеності, сторони при їх погодженні керуються не стільки технічними регламентами, умовами або зразками, як, наприклад, у договорі поставки товарів, скільки досягнутими в тій чи іншій області техніки параметрами виробів - ККД машин, їх потужністю, надійністю або швидкістю або запасом відповідних наукових знань.
Висока ймовірність отримання в ході виконання НДР і ДКР нових і комерційно цінних знань зумовлює включення в договір умови про забезпечення конфіденційності відомостей, що стосуються як предмета договору та ходу його виконання, так і отриманих результатів. У договорі має бути визначений обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними. Правовий режим таких відомостей надалі буде визначатися нормами ст. 139 ГК про комерційну таємницю, тобто ноу-хау, а також Федеральним законом від 29 липня 2004 р. N 98-ФЗ "Про комерційну таємницю" (1).
---
(1) СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283; 2006. N 6. Ст. 636.
До традиційних умовами договорів на виконання НДР і ДКР, таким як терміни виконання робіт, їх ціна, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила ст. ст. 708, 709, 738 ГК, а до державних контрактів на виконання НДР і ДКР для державних потреб - ст. ст. 763 - 768 ЦК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття та умови договорів на виконання НДР і ДКР "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 2. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 3. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
 4. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 6. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства . Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 7. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. Згідно з даним визначенням цінним папером визнається документ, засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 8. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 10. § 3. Виконання зобов'язань
  умовами та вимогами закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться (ст. 309 ЦК). Звичаї ділового обороту набувають все більшого значення у сфері підприємництва, особливо в зовнішньоторговельних операціях. З приводу принципів виконання зобов'язань в літературі висловлені і інші
© 2014-2022  yport.inf.ua