Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття підстави деліктної відповідальності

Підставою деліктної відповідальності є юридичний факт, з яким пов'язано порушення суб'єктивного права потерпілого, - наявність шкоди. Умови відповідальності - це зазначені в законі вимоги, що характеризують підставу відповідальності і необхідні для застосування відповідних санкцій. Таким чином, підстава та умови відповідальності - тісно взаємопов'язані, але не збігаються категорії (1).
---
(1) У зв'язку з цим в літературі справедливо зазначається, що поняття "підстава" і "умови" відповідальності нерідко змішуються і помилково вживаються як тотожні (див.: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 56).
Ряд авторів підставою цивільно-правової відповідальності визнають складу цивільного правопорушення в сенсі сукупності загальних, типових умов, наявність яких необхідна для покладання відповідальності на правопорушника (1). Інші автори, критикуючи цю концепцію, вказують на необгрунтованість поширення на цивільно-правові відносини положень кримінального права про склад злочину, привнесення в що має вікові традиції цивілістикою чужих їй кримінально-правових вчень (2). Крім того, наголошується неприйнятність положення про те, що в ряді випадків можливий обмежений (усічений) склад цивільного правопорушення (наприклад, коли закон передбачає відповідальність незалежно від вини і вина випадає з числа елементів складу).
---
(1) Див: Алексєєв С.С. Про склад цивільного правопорушення / / Правознавство. 1958. N 1; Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. М., 1970; Калмиков Ю.Х. Про елементи складу цивільного правопорушення / / Уч. зап. Саратовського юрид. ін-ту. Вип. X. 1962; Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. С. 94; Малеин Н.С. Майнова відповідальність у відносинах. М., 1968. С. 22.
Див про це також § 2 гл. 16 т. I цього підручника.
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(2) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. 2-е вид. М., 1999. С. 568.
Підставою цивільно-правової відповідальності (єдиним і загальним), як вважає один з противників концепції складу цивільного правопорушення В.В. Витрянский, є порушення суб'єктивних цивільних прав, оскільки цивільно-правова відповідальність являє собою відповідальність порушника перед потерпілим, її спільною метою є відновлення порушеного права (1). Але поряд з цим вказується, що для застосування цивільно-правової відповідальності, крім підстави, необхідна наявність передбачених законом умов, і називаються ті ж умови, які досліджують і прихильники складу цивільного правопорушення, - порушення суб'єктивних цивільних прав, наявність збитків (шкоди), причинний зв'язок між порушенням прав і збитками (шкодою), вина порушника (2). Таким чином, критика концепції складу цивільного правопорушення виявилася недостатньо переконливою.
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(1) Див: Там же. С. 569.
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(2) Див: Там же. С. 570.
Що стосується закиду В.В. Витрянский прихильників "складу" у використанні чужих цивілістиці кримінально-правових концепцій, то більш правильним треба визнати висловлене в літературі думку про те, що поняття "склад злочину", "склад адміністративного правопорушення", а також і "склад цивільного правопорушення" складають різновиди більш широкої категорії - "склад правопорушення" безвідносно до конкретної галузі права (1). Отже, не можна вважати, що названі склади не мають нічого спільного і є чужими один іншому.
---
(1) Див: Алексєєв С.С. Цивільно-правова відповідальність за невиконання плану залізничної перевезення. М., 1959. С. 49.
Повертаючись до трактування В.В. Витрянский поняття "підстава цивільно-правової відповідальності" як порушення суб'єктивних цивільних прав, слід зазначити, що вона заслуговує на увагу. Однак вона потребує подальшого обгрунтуванні, головним чином у розкритті поняття "порушення суб'єктивних цивільних прав".
Представляється, що стосовно до деліктних зобов'язань порушення суб'єктивних цивільних прав означає факт заподіяння шкоди. Таким чином, підставою деліктної відповідальності слід визнати факт заподіяння шкоди майну громадянина чи юридичної особи або немайновим благам - життю або здоров'ю громадянина.
Деякі автори вважають підставою цивільно-правової, в тому числі деліктної, відповідальності правопорушення (1). Але при цьому не враховується, що кваліфікувати певну поведінку як правопорушення можливе лише при встановленні умов відповідальності, передбачених законом. Підстава відповідальності обгрунтовує можливість її застосування, але за наявності встановлених законом умов (2). Таким чином, підставою деліктної відповідальності є не правопорушення, а лише факт заподіяння шкоди. Умови, необхідні для визнання цього факту правопорушенням (протиправність, причинний зв'язок, вина), мають бути виявлені (встановлені) у разі застосування заходів відповідальності (відшкодування шкоди).
---
(1) Див, наприклад: Малеин Н.С. Правопорушення: поняття, причини, відповідальність. М., 1985. С. 130, 133; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 56.
(2) Див: Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. Саратов, 1973. С. 33.
У літературі широке поширення набув погляд, згідно з яким шкода є однією з умов деліктної відповідальності (1). Такий погляд містить протиріччя в самому собі: якщо в наявності шкоду, то некоректно говорити, що він (шкода) є умовою відповідальності за цю шкоду. Насправді шкоду (наявність шкоди) є, як уже сказано, підставою для можливого застосування відповідальності до особи, що порушив суб'єктивне право іншої особи.
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2001 (видання 3-е, стереотипне).
(1) Див, наприклад: Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. М., 1979. С. 7, 27; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 31; Радянське цивільне право / Под ред. О.А. Красавчикова. С. 353. В.В. Витрянский до числа умов цивільно-правової відповідальності також відносить наявність збитків (шкоди), які він узагальнює в понятті "негативні наслідки в майновій сфері особи, чиї права порушені" (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 570, 574). Можна відзначити, що деякі автори не відносять шкоду до умов відповідальності (див.: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 798).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття підстави деліктної відповідальності "
 1. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  поняття. Його встановлення, як виявляється з норми ст. 7, п.2, має здійснюватися відповідно до загальних принципів, на яких Конвенція заснована, а за відсутності таких принципів - згідно із застосовним національним правом. Так, якщо договір міжнародної купівлі-продажу підпорядкований російському праву, слід звернутися до норми ст. 458, п.1 ЦК, згідно Комерційне право. Ч. II. Під
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 4. § 3 . Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 5. § 2. Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 7. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  понять, зокрема роздільну вільну заміну договірного вимоги віндикаційний позовом, перехід від виндикаційного домагання до позову про визнання угоди недійсною і т.д., намагаються підвести теоретичну базу у вигляді міркувань про вільний вибір позивачем передбачених законом засобів захисту. Даний підхід носить ненауковий характер і ні до чого, крім негативних наслідків, в кінцевому
 8. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  поняття позадоговірної відповідальності більш широке і включає в себе крім деліктної відповідальності й інші випадки настання відповідальності за відсутності договорів. Наприклад, внедоговорной буде відповідальність за неподання транспортних засобів відповідно до прийнятої заявкою (замовленням). Оскільки деліктна відповідальність як різновид позадоговірної відповідальності найбільш часто
 9. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  поняття наступним чином. "Підстава" - це те, що породжує будь-яке явище, фундамент, на який останнім спирається і який визначає його природу. "Умова" - ті ознаки, які характеризують підставу і без наявності яких явище не може виникнути "* (1349). Згідно з таким визначенням, підставою цивільно-правової відповідальності слід визнати правопорушення;
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
© 2014-2022  yport.inf.ua